Pszczyński Zarząd Edukacji
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Pszczyński Zarząd Edukacji » Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym!

 

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym!

Postępowanie Rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017

·         Przedszkola publiczne

- kryteria na II etapie  postępowania rekrutacyjnego  na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1170/19216

- harmonogram postępowania rekrutacyjnego – http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1681/19216

- wzór wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym – http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1680/19216

·         Szkoły podstawowe

- kryteria oraz punkty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej  na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu szkoły - http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1629/19216

- harmonogram postępowania rekrutacyjnego – http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1681/19216

- wzór wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym – http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1680/19216

·         Publiczne gimnazja

- kryteria oraz punkty brane uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum dla kandydatów spoza obwodu szkoły - http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1629/19216

- harmonogram postępowania rekrutacyjnego – http://www.kuratorium.katowice.pl

- wzór wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym – http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1680/19216

·         III Liceum ogólnokształcące

- kryteria  naboru określa art. 20f  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U . z 2015 r., poz. 2156)

- sposób przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa rozporządzenie z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1942)
- harmonogram postępowania rekrutacyjnego –
http://www.kuratorium.katowice.pl
- nabór do szkoły w formie elektronicznej

 

Szczegółowych informacji  dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 udzielają dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z tereny gminy Pszczyna.

UWAGA ! ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2156) 

Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)   informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b.(obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły: za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej; przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).

 

 

 

Redaktor: Wojciech Kiełkowski Źródło: Sławomir Kowalski
Utworzony: 2016-01-29 14:07:55 Ostatnia zmiana: 2016-01-29 14:08:35