Pszczyński Zarząd Edukacji
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Konkursy » Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenie o konkursie ofert na dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach

 

                                                           Załącznik nr 1 do Zarządzenia

                                                                                

 

                                                                                           Nr SG.0050. 882.2013r.

                                                                                                  Burmistrza Pszczyny

                                                                                                  z dnia 25.XI.2013r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Pszczyny ogłasza  otwarty konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania publicznego gminy - „ Dowozu uczniów  do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128”.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na  realizację:

1) Powierzenie realizacji zadania publicznego polegające na dowozie czwórki niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Pszczyna  do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych I Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128.

Przewidywana średnia liczba kilometrów w okresie realizacji zadania (187 dni x 55km = 10285km). Dowóz do Ośrodka w godz. – 7.00 – 7.45 odwóz do miejsca zamieszkania  w godz. 15.;00- 15.45

Na czas dowozu konieczne jest zapewnienie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opieki w czasie przewozu, dzieci nie poruszają się samodzielnie.

Trasa dowozu: Rudołtowice ul. Zawadzkiego, Jankowice ul. Zielona, Pszczyna ul. Strzelecka,

ul. Bednorza,  Rudołtowice ul. Zawadzkiego.

2)Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje powierzonego zadania wynosi:

29 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Regulaminem Otwartego  Konkursu Ofert. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym, dokona korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Termin: konkurs obejmuje zadanie, które realizowane będzie w okresie od 01.01.2014r.   

    do 31.12.2014r.

2)  Warunki: zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie.

IV. Termin składania ofert:

celem uzyskania dotacji kompletną ofertę należy składać w zaklejonej, opisanej i opieczętowanej kopercie (nazwa podmiotu, nazwa zadania) z oznaczeniem  „Konkurs - dowóz 2014” w terminie do 17.12.2013 r. do godz. 10.00, w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie,

ul. Zdrojowa 4 w pokoju 103. Wzór oferty wraz z Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert dostępny jest w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji pok. 110  oraz na stronach www.pze.bip.net.pl. , www.bip.pszczyna.pl.

 

 

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Otwarcia ofert, ich oceny oraz wyboru  realizatora zadania dokona Komisja zebrana w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie, przy ul. Zdrojowej 4, pokój 104,  w dniu 17.12.2013 r. o godzinie 10,15. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Pszczyńskiego Zarządu Edukacji do dnia 23.12.2013 r, oraz  na stronie internetowej  www.pze.bip.net.pl.,  www.bip.pszczyna.pl.

2) Tryb ogłoszenia wyniku konkursu  :  zarządzeniem Burmistrza, wybór  nastąpi zgodnie

z kryteriami  formalnymi i merytorycznymi zawartymi w  Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert.

 Na realizację powyższego zadania w ramach dotacji  przeznaczono z budżetu gminy Pszczyna

 w roku  2013. - 28 750,00 zł.

 

 

 

Załączone dokumenty
  konkurs 2014 zarządzenie (4.3MB)        
  zał. 4 wzór oferty,umowy, spr (80.7kB)        
Redaktor: Lucyna Janowska Źródło: Burmistrz Pszczyny
Utworzony: 2013-11-26 08:59:57 Ostatnia zmiana: 2013-11-26 10:13:35