Pszczyński Zarząd Edukacji
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje » Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w celu ich ponownego wykorzystywania:
 
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (http://www.pze.bip.net.pl/);

2) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Pszczyńskiego Zarządu Edukacji nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

- wskazania daty pozyskanej informacji,
- wskazania daty wytworzenia informacji przez Pszczyński Zarząd Edukacji,
- przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej formy od Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

Zasady odpowiedzialności:

Pszczyński Zarząd Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Pszczyński Zarząd Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Pszczyńskiemu Zarządowi Edukacji.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

- informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 
Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określi Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia.

Wniosek można złożyć w formie:
 
1) dokumentu papierowego

- złożenie wniosku w pokoju nr 103 w godzinach pracy urzędu;

- przesłanie wniosku listem poleconym na adres:

Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna

2) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne za pośrednictwem platformy PeUP (dla osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 

 

Redaktor: Wojciech Kiełkowski Źródło: Marian Grygier
Utworzony: 2012-01-31 11:22:22 Ostatnia zmiana: 2012-01-31 12:39:48