Pszczyński Zarząd Edukacji
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje » Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

 

USTAWA o dostępie do informacji publicznej.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Wyłączenie jawności informacji publicznej (art. 5 udip):

Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

 

 

 Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Jeżeli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku na druku umieszczonym poniżej na adres:

e-mail: pze-sekretariat@pszczyna.pl

tel. (32) 210-21-93 fax. wew. 118
tel. (32) 449-11-05 fax. wew. 118

tel. (32) 447-20-06 fax. wew. 118 

 

adres:

 

     Pszczyński Zarząd Edukacji w Pszczynie 

     ul. Zdrojowa 4

     43-200 Pszczyna

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  WNIOSEK INFORMACJA PUBLICZNA (105.8kB)        
  wniosek informacja publiczna (34kB)        
Redaktor: Wojciech Kiełkowski Źródło: Wojciech Kiełkowski
Utworzony: 2011-01-19 08:55:35 Ostatnia zmiana: 2013-02-14 13:19:57