Pszczyński Zarząd Edukacji
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Pszczyński Zarząd Edukacji » Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje

 

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa stan na 16 czerwca 2016 r.

 

Lp.

Nazwa rejestru/ewidencji/ archiwum publicznego

Forma

Komórka prowadząca/odpowiedzialna

1

Centralny Rejestr zamówień publicznych pow. 30 tyś. Euro

E,P

DKK

2

Centralny Rejestr zamówień publicznych poniżej

30 tyś. Euro

E,P

DKK

3

Ewidencja środków trwałych

P

DKS

4

Ewidencja gwarancji  ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy

P

DKS

5

Ewidencja gwarancji zapłaty wadium

P

DKS

6

Ewidencja spisu z natury

E,P

DOB

7

Ewidencja kwitariuszy przychodowych

P

DKS

8

Rejestr kopert do wpłat bankowych do wrzutni

P

DKS

9

Rejestr ZFŚS – pożyczki i zapomogi

E,P

DOS

10

Wykaz kopert  z pobrania gotówki

P

DKS

11

Centralny rejestr umów

P

DKK

12

Rejestr umów wszystkich inwestycji i remontów

P

DIR

13

Rejestr Komisji przetargowych

P

DIR

14

Rejestr zamówień publicznych pow. 30 tyś. Euro

P

DIR

15

Rejestr zamówień publicznych poniżej

30 tyś. Euro

P

DIR

16

Rejestr faktur  obrębienie dla każdej szkoły i przedszkola

P

DIR

17

Rejestr pism przychodzących

P

DOA

18

Rejestr zarządzeń dyrektora

P

DOA

19

Książka kontroli zewnętrznej

P

DOA

20

Rejestr wydanych delegacji służbowych

P

DOA

21

Rejestr skarg i wniosków

P

DOA

22

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

E,P

DOA

23

Rejestr szkoleń pracowniczych

P

DOA

24

Rejestr ofert przetargowych

P

DOA

25

Rejestr pieczątek

P

DOA

26

Pocztowa książka nadawcza (ewidencja pism poleconych wychodzących)

P

DOA

27

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień

E,P

DOK

28

Rejestr wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

P

DOK

29

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

P

DOK

30

Rejestr wydanych aktów nadania stopnia n-la mianowanego

P

DOK

31

Ewidencja wysłanych postanowień o nawożeniu grzywny w celu przymuszenia

P

DOK

32

Ewidencja wysłanych  upomnień

P

DOK

33

Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych

P

DOK

34

Indeks pracowniczy

P

DOK

35

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych- wyjścia służbowe

P

DOK

36

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych – wyjścia prywatne

P

DOK

37

Ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych

P

DOK

38

Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych

P

DOK

39

Rejestr not korygujących i obciążeń

P

DKK

40

Rejestr szkoleń bhp

P

DOB

41

Rejestr wypadków do pracy i z pracy

P

DOB

42

Rejestr wypadków przy pracy

P

DOB

43

Rejestr chorób zawodowych

P

DOB

44

Rejestr profilaktycznego badania lekarskiego

P

DOB

45

Ewidencja wyposażenia odzieży roboczej i sprzętu ochronnego

P

DOB

46

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

P

DAI

47

Rejestr wniosków pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

P

DAI

48

Rejestr zgłoszonych zbiorów danych osobowych

P

DAI

49

Rejestr  niepublicznych  placówek oświatowych przedszkola

E,P

DOO

50

Rejestr  niepublicznych  placówek oświatowych szkoły

E,P

DOO

51

Rejestr innowacji pedagogicznych

E,P

DOO

52

Rejestr zawartych porozumień z nauczania religii innych wyznań

P

DOO

53

Rejestr zawartych porozumień –zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli

P

DOO

54

Rejestr spraw sądowych –repertorium

P

DOO

55

Rejestr opinii prawnych

P

DOO

56

Rejestr spraw przychodzących do Radcy prawnego

P

RP

57

Rejestr spraw wychodzących

P

DKK.DIR,DOO,DOK,RP,DOB,DOS,GK,DKP,DKS,ZD,D

58

Ewidencja udzielonych upoważnień do dostępu do bazy danych SIO (gmina)

E,P

DOO

59

Ewidencja udzielnych upoważnień do dostępu do bazy danych SIO (PZE)

E,P

DOO

60

Ewidencja wniosków i decyzji -pomoc zdrowotna dla nauczycieli

P

DKK

 

Udostępnianie rejestrów i ewidencji odbywa się w godzinach pracy Pszczyńskiego Zarządu Edukacji na podstawie art. 6 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058  z późn .zm.)  z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.)

 

 

 

 

Sporządził:……………………………………                                          Zatwierdził: ……………………………………….…

Redaktor: Wojciech Kiełkowski Źródło: Wojciech Kiełkowski
Utworzony: 2008-12-10 11:03:33 Ostatnia zmiana: 2016-06-23 13:36:33