Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » Rok 2017 » Ogłoszenia Wersja do druku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "UBEZPIECZENIE PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA, MIEJSKIEGO OŚRODKA REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE, MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI W PSZCZYNIE ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PSZCZYNIE"

Gmina Pszczyna – Pszczyński Zarząd Edukacji, który działa w imieniu i na rzecz jednostek budżetowych Gminy Pszczyna: szkół i przedszkoli Gminy Pszczyna, Żłobka Miejskiego, Miejskiego Zakładu Zieleni oraz Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu.

Siedziba: 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4

NIP: 638-149-74-07, Regon 276263292

Telefon/fax: (+48) 32 210-21-93

Adres strony internetowej: http://www.pze.bip.net.pl/

Adres poczty elektronicznej: pze-sekretariat@pszczyna.pl

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 „UBEZPIECZENIE PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA, MIEJSKIEGO OŚRODKA REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE, MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI W PSZCZYNIE ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PSZCZYNIE”

 (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro)

 

OZNACZENIE SPRAWY: KZ/1/DAA/2017

 

1.    Zamówienie:

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp oraz § 8 ust. 1 Regulaminu postępowania                  w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji – Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 12.03.2015r.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz: Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pszczyna, Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie, Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie oraz Żłobka Miejskiego w Pszczynie w zakresie:

- ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich,

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

- ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń,

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- ubezpieczeń komunikacyjnych (obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, ubezpieczenie assistance oraz opcjonalne ubezpieczenie szyb)

 

 

 

 

Zamówienie zostało podzielona na 3 części (zadania):

Zadanie 1

Ubezpieczenie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pszczyna oraz Żłobka Miejskiego w Pszczynie                        w zakresie:

- ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich,

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zadanie 2

Ubezpieczenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie w zakresie:

- ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich,

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

- ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń,

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- ubezpieczeń komunikacyjnych (obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, ubezpieczenie assistance)

Zadanie 3

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie w zakresie:

- ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich,

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

- ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń,

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- ubezpieczeń komunikacyjnych (obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, ubezpieczenie assistance oraz opcjonalne ubezpieczenie szyb)

       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:

- Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1,

- Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2,

- Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3.

 

3.    Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., z zastrzeżeniem, że daty początku ubezpieczenia poszczególnych umów ubezpieczenia w Zadaniu 1, Zadaniu 2, Zadaniu 3 zawierają się w okresie 01.01.2018r – 31.12.2018r. (okresy ubezpieczenia zostaną wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach).

 

4.    Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

5.    Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Pszczyński Zarząd Edukacji,        ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna, w sekretariacie, pokój 103 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2017r. do godziny 10.00.

 

 

6.    Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

7.    Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zadanie 1 – cena 100%

Zadanie 2 – cena 100%

Zadanie 3 – cena 100%

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0 do 100 pkt w oparciu o wagę kryterium równą 100 %.

 

8.    Adres strony, na której zamieszczone będzie zapytanie wraz z http://www.pze.bip.net.pl/

 

9.    Wykaz załączników do zapytania:

- Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy dla Zadania 1,

- Załącznik nr 1b - Formularz ofertowy dla Zadania 2,

- Załącznik nr 1c - Formularz ofertowy dla Zadania 3,

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków,

- Załącznik nr 3a - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy dla Zadania 1,

- Załącznik nr 3b - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy dla Zadania 2,

- Załącznik nr 3c - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy dla Zadania 3,

- Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1,

- Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2,

- Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3.

 

10. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego:

24.11.2017r.

 

 

Załączone dokumenty
  PZE_zapytanie_2018 (103kB) pobierz pokaż
  zał1a_formularz_zadanie1 (271.5kB) pobierz pokaż
  zał1b_formularz_zadanie2 (291.5kB) pobierz pokaż
  zał1c_formularz_zadanie3 (305.5kB) pobierz pokaż
  zał2_oświadczenie (242.5kB) pobierz pokaż
  zał3a_postanowienia_umowy_zadanie1 (47.3kB) pobierz pokaż
  zał3b_istotne postanowienia_umowy_zadanie2 (45.9kB) pobierz pokaż
  zał3c_postanowienia_umowy_zadanie3 (46kB) pobierz pokaż
  zał4_opis_przedmiotu_zamówienia_zadanie1 (176.8kB) pobierz pokaż
  zał5_szczegółowy opis_przedmiotu_zamówienia_zadanie2 (181.1kB) pobierz pokaż
  zał6_opis_przedmiotu_zamówienia_zadanie3 (166.3kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 - ankieta budynki (340.1kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 - wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania (498.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 - zestawienie sum ubezpieczenia (255.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przdmiotu zamówienia dla Zadania 2-wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania (79.7kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 - wykaz pojazdow (169.8kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2- ankieta budynki (255.8kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2- zestawienie sum ubezpieczenia (175.8kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 - ankieta budynki (213.8kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 - wykaz pojazdow (179.9kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 - wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania (163.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 - zestawienie sum ubezpieczenia (184.9kB) pobierz pokaż
  odpowiedzi_ubezpieczenie (17.6kB) pobierz    
  odpowiedzi_ubezpieczenie (17.3kB) pobierz    
  UNIQA_Pytania_3_Oznaczenie sprawy KZ_1_DAA_2017 (41.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2017-11-23 08:28:23, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-11-24 08:28:24, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-11-24 08:29:45, Ostatnia zmiana: 2017-12-07 07:27:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 640