Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858725
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespoły Szkół » Zespół Szkół Nr 1 » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2011 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1 /2011 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespołe Szkół Nr 1 w Pszczynie

Zarządzenie Nr 1 /2011

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie

z dnia 30 sierpnia 2011r.

 

 

w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat
za posiłki w Zespołe Szkół Nr 1 w Pszczynie

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
w porozumieniu z Burmistrzem Pszczyny

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Ustala się następujące warunki korzystania ze stołówki szkolnej:

                           1) Do korzystania z obiadów uprawnieni są:

a) uczniowie szkoły,

b) pracownicy szkoły.

2) Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły.

            3) Wysokość opłaty za obiad dla osób wymienionych w § 1 pkt 1a ustala się w wysokości 3,00 zł.

4) Opłata za korzystanie z obiadu podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nieskorzystania z obiadu i wysokości opłaty za obiad.

            5) Suma uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane obiady w danym miesiącu pomniejsza należną opłatę w następnym miesiącu.

            6) Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla osób wymienionych w § 1 pkt 1b ustala się w wysokości jak w § 1 pkt 3 z tym, że do opłaty tej dolicza się średni koszt przygotowania obiadu w wysokości 1,50 zł.

            7) Opłata miesięczna za obiady uiszczana jest w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

            8) Opłata za obiady wnoszona jest na wskazane konto lub w kasie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji – Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, przy pomocy imiennych książeczek opłat.

            9) W przypadku wnoszenia opłat przez ośrodek pomocy społecznej za obiady wydawane dla uczniów szkoły, rozliczeń dokonuje się na zasadach ustalonych pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej a szkołą.

 

§ 2. Za organizację wydawania obiadów w szkole oraz za pobieranie i rozliczanie należnych z tego tytułu opłat odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

            § 3.1. Niniejsze warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki zostały ustalone przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie w porozumieniu
z Burmistrzem Pszczyny.

            2. Jednocześnie Burmistrz Pszczyny upoważnił dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie (zarządzenie Nr PZE/488/08 Burmistrza Pszczyny z dnia 22 września 2008r.) do udzielania zwolnień rodziców (prawnych opiekunów) z całości lub części opłat za posiłki:

1)      w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

2)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

            § 4. Traci moc zarządzenie Nr 5/08/09 dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie
z dnia 28 października 2008r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej,
w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie .

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 01 września 2011r.

 

 

 

 

 

                                                                                               Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                   Nr 1 w Pszczynie

 

 

 

 

 

                                                                                  .......................................................

                                                                                                (data, pieczęć i podpis)

 

 

 

 Burmistrz Pszczyny                                                                

 

 

 

 

 

..................................

 (data, pieczęć i podpis)

 

 


Informację wytworzył: Damian Cieszewski, Data wytworzenia: 2011-08-30 07:27:24, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-05-30 07:27:25, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-05-30 07:29:45, Ostatnia zmiana: 2017-05-30 07:29:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 168