Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934311
od 04 lipca 2008
Zapytania ofertowe » 2016 » Zapytania Wersja do druku

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na: „UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI”

 

 

 

Pszczyński Zarząd Edukacji

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 (woj. śląskie)

tel. (32) 210 91 23 lub 212 85 60 wew.110 fax. wew. 118

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

NA RZECZ SZKÓŁ ORAZ PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI”

(zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro)

1. Tryb udzielenie zamówienia:

Zapytanie ofertowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania w

sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie

Edukacji – Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Dyrektora Pszczyńskiego

Zarządu Edukacji z dnia 12.03.2015r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz

szkół oraz Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w zakresie:

- ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich,

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich,

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4, 4a, 4b i 4c do

zapytania.

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 01.01.2017r. do dnia

31.12.2017r.

4. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego.

5. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Pszczyński Zarząd Edukacji,

ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna, w sekretariacie, pokój 103 w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 24 listopada 2016r. do godziny 10.00.

6. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej – cena. Oferty zostaną ocenione przez

Zamawiającego w skali od 0 do 100 pkt w oparciu o wagę kryterium równą 100 %.

8. Adres strony na której zamieszczone będzie zapytanie wraz z załącznikami:

www.pze.bip.net.pl

9. Wykaz załączników do zapytania:

- Formularz ofertowy - wzór druku załącznik nr 1,

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków - wzór druku załącznik nr 2,

- Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - załącznik nr 3,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4, 4a, 4b i 4c.

10. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego:

17.11.2016r.

 

 

Załączone dokumenty
  zał1_formularz (125kB) pobierz pokaż
  zał2_oświadczenie (63.5kB) pobierz pokaż
  zał3_postanowienia_umowy (51.7kB) pobierz pokaż
  zał4_opis_przedmiotu_zamówienia (230.6kB) pobierz pokaż
  zał4a_zestawienie (61.4kB) pobierz pokaż
  zał4b_elektronika (379.6kB) pobierz pokaż
  zał4c_budynki (118.2kB) pobierz pokaż
  PZE_zapytanie_2017doc (101.8kB) pobierz pokaż
  odpowiedzi KZ37DKK2016 (2) (26.6kB) pobierz    

Informację wytworzył: Sławomir Kowalski, Data wytworzenia: 2016-11-17 07:24:18, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2016-11-17 07:19:13, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2016-11-17 07:24:58, Ostatnia zmiana: 2016-11-23 09:12:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 14680