Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934264
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne » Uchwała - tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - aktualna do 31.12.2016 r. Wersja do druku

Uchwała Nr XVII/171/15

Uchwała Nr XVII/171/15
Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 10.12.2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pszczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pszczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

3) szkole niepublicznej - należy przez to rozumieć szkoły niepubliczne podstawowe
lub niepubliczne gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi;

4) niepublicznym przedszkolu – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, w tym z oddziałami integracyjnymi, w tym specjalne;

5) innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć formy, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia przedszkola.

2. Wysokość dotacji na każdego ucznia niepublicznego przedszkola ustala się zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

3. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego niepublicznego przedszkola wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola o tym samym rodzaju niepełnosprawności, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

4. Wskaźnik procentowy na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie Pszczyna wynosi 75%.

5. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Pszczyna to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

6. Pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 5, realizuje się zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

7. Niepubliczne przedszkole, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzyma dotację z budżetu gminy Pszczyna na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy Pszczyna z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola o tym samym rodzaju niepełnosprawności, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

8. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 7, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Burmistrza Pszczyny.

9. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 7, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Pszczyna to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

10. Pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 9, realizuje się zgodnie
z art. 90 ust. 1k ustawy o systemie oświaty.

§ 4. 1. Dotacje dla szkół niepublicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

§ 5. 1. Dotacja dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego.

2. Wysokość dotacji na każdego ucznia innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty.

3. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola o tym samym rodzaju niepełnosprawności, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

4. Wskaźnik procentowy na potrzeby dotowania innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1, w gminie Pszczyna wynosi 40%.

5. Jeżeli inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1, objęty jest uczeń niebędący mieszkańcem gminy Pszczyna to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

6. Pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 5, realizuje się zgodnie z art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty.

7. Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzyma dotację z budżetu gminy Pszczyna
na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy Pszczyna z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola o tym samym rodzaju niepełnosprawności, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

8. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 7, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Burmistrza Pszczyny.

9. Jeżeli do innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 7, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Pszczyna to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

10. Pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 9, realizuje się zgodnie
z art. 90 ust. 1l ustawy o systemie oświaty.

§ 6. Niepubliczne przedszkola, inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, szkoły niepubliczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy Pszczyna w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna, zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty.

§ 7. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Pszczynie oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Pszczyna, otrzymana przez gminę Pszczyna od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, będzie podlegać przeliczeniu w trakcie roku budżetowego w przypadku zmian w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Pszczynie, dotyczących kwot, na podstawie których ustala się wysokość dotacji oraz w przypadku zmiany liczby uczniów w przedszkolach publicznych.

3. Przeliczenie, o którym mowa w ust. 2, będzie realizowane według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

§ 8. 1. Dotacji udziela się pod warunkiem, że organ prowadzący szkołę niepubliczną, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, poda Burmistrzowi Pszczyny informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy o systemie oświaty.

3. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

4. Na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, Burmistrz Pszczyny może wyrazić zgodę
na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1 lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

5. Dotacje z budżetu gminy Pszczyna, przekazywane są w 12 częściach w terminie
do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

§ 9. 1. Podmiot otrzymujący dotację do dnia 10 każdego miesiąca składa informację Burmistrzowi Pszczyny o faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, stosownie do wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. Informacja ta stanowi podstawę do naliczenia miesięcznych kwot dotacji.

1a. W przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy Pszczyna wraz z informacją, o której mowa w § 9 ust. 1, organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przedkłada oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania ucznia. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczniów zawierające imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia ucznia oraz kompletny adres zamieszkania ucznia będą przetwarzane na potrzeby art. 90 ust. 1k, art. 90 ust. 1l, art. 90 ust. 2c oraz art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty i przekazywane gminom zobowiązanym do pokrywania kosztów udzielonej dotacji.

2. Podmiot otrzymujący dotację składa kwartalne rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu gminy Pszczyna, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, zgodnie z harmonogramem:

1) za kwartał I do 10 kwietnia roku, którego dotyczy rozliczenie;

2) za kwartał II do 10 lipca roku, którego dotyczy rozliczenie;

3) za kwartał III do 10 października roku, którego dotyczy rozliczenie;

4) za kwartał IV do 10 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

3. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia ustania prawa
do otrzymywania dotacji do złożenia pisemnej informacji o zaistniałej sytuacji do Burmistrza Pszczyny.

4. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie prowadzenia szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego
jest zobowiązany nie później niż w dniu zakończenia działalności sporządzić rozliczenie dotacji, obejmujące okres od 1 stycznia bieżącego roku do dnia zakończenia działalności.

5. Przyznana dotacja winna być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

6. Środki przekazane w ramach dotacji, niewykorzystane w całości w okresie, na który została udzielona dotacja, bądź wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w przepisach ustawy o systemie oświaty, podlegają zwrotowi do budżetu gminy Pszczyna w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

7. Podstawą do rozliczenia kwoty dotacji za cały rok budżetowy jest przedłożenie rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji udzielonej przez gminę Pszczyna, w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 lub 5 do uchwały.

8. Ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny następuje w terminie
do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

§ 10. 1. Dotacje dla szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

2. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane
ze środków dotacji otrzymanej z budżetu gminy Pszczyna, należy zamieścić opis zgodnie
z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. 1. Burmistrz Pszczyny kontroluje prawidłowość pobrania i wykorzystywania dotacji przyznanych z budżetu gminy Pszczyna.

2. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przyznanych z budżetu gminy Pszczyna przeprowadzają osoby imiennie upoważnieni na piśmie przez Burmistrza Pszczyny.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź pisemnie, nie później niż na 3 dni
przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego.

5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez Burmistrza Pszczyny mają prawo wstępu do szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

6. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

7. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez Burmistrza Pszczyny mają prawo wglądu do prowadzonej przez szkołę niepubliczną, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Podmiot otrzymujący dotację na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć
lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w sposób uporządkowany oraz udzielić wyjaśnień i informacji, ustnie lub na piśmie, w terminie określonym przez kontrolującego.

9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi - kontrolowany.

10. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień
do protokołu;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

11. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

12. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w ciagu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

13. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

14. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje
na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

15. Jeżeli osoba reprezentująca podmiot kontrolowany odmawia podpisania protokołu to osoby kontrolujące czynią w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu.

16. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sformułowania wniosków pokontrolnych oraz wszczęcia procedury zwrotu dotacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Burmistrz Pszczyny kieruje zalecenia pokontrolne do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.

18. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

§ 12. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, stwierdzone w wyniku kontroli podlegają zwrotowi do budżetu gminy Pszczyna na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 13. Podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek przechowywania przez okres 5 lat licząc
od roku następującego po roku, w którym przekazano dotację, dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia dotacji, w tym oryginałów dokumentów finansowych w zakresie finansowania środkami pochodzącymi z dotacji.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 15. Traci moc uchwała nr XXXVIII/485/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 05.12.2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna przez inne niż gmina Pszczyna osoby prawne i fizyczne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 7672).

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

Załączone dokumenty
  Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5 ,6 (62.7kB) pobierz    
  Uchwała Nr XVII.171.15 z dnia 10.12.2015 r. (12.4MB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXIV.266.16 z dnia 18.08.2016 r. (192.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wilk Grzegorz, Data wprowadzenia: 2015-12-21 10:37:56, Zatwierdził do publikacji: Wilk Grzegorz, Data publikacji 2015-12-21 10:49:00, Ostatnia zmiana: 2016-08-31 08:23:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1055