Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2663190
od 04 lipca 2008
Zapytania ofertowe » 2015 » Zapytania Wersja do druku

Dostawa bonów towarowych

 

   

                                                                                              Pszczyna, dnia 16.11.2015r

KZ/3/DKK/1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Pszczyński  Zarząd Edukacji, ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna.

W związku z art. 4. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 poz. 907 z póź.  zm.) oraz Regulaminem postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie -  Zarządzenie Nr 4/ 2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarząd Edukacji z dnia 12.03.2015 r. zwracamy się z zapytaniem ofertowym.

 

I.             Przedmiot zamówienia:

Dostawa bonów towarowych o nominałach 30,00zł i 50,00zł, na kwotę ogółem 56.760,00zł. w formie papierowej, podlegających wymianie na towary w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę. Ilość bonów towarowych w poszczególnych nominałach zostanie określona w zamówieniu. Wykonawca dostarczy bony towarowe pod wskazane adresy zgodnie z załącznikiem nr 2 na koszt własny i ryzyko. Minimalny termin ważności bonów do 31.12.2015. Termin ważności bonów towarowych musi być zamieszczony na bonach towarowych. Zamawiający nie jest zainteresowany bonami w postaci elektronicznych kart płatniczych. Bony towarowe będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu artykułów spożywczych. Wykonawca wskaże wykaz placówek na terenie miasta Pszczyna, uprawniających do bezgotówkowego zakupu wyżej wymienionych towarów. Wykonawca powinien określić kwotę bonifikaty od kwoty ogólnej (56.760,00zł). Realizacja bonifikaty nastąpi w formie dodatkowych bonów towarowych.

 

II.            Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę przesłać zgodnie z załączonym formularzem (załącznik nr 1)

2)    Treść oferty musi odpowiadać warunkom określonym przez zamawiającego

3)    Oferta powinna być podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy

4)   Ofertę prosimy odesłać na nr fax: 032 210 21 93, wew.118, e-mail pze-sekretariat@pszczyna.pl albo na adres Pszczyński Zarząd Edukacji 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 do dnia 19.11.2015r.  do godziny 12.00.

III.          Kryterium oceny oferty będzie suma punktów uzyskanych za kwotę bonifikaty i liczbę placówek na terenie miasta Pszczyna.

Zamawiający oceni ofertę w następujący sposób:

1)    za każde 100zł bonifikaty – 1pkt.

2)    za każdą placówkę powyżej minimum (1 placówka) – 1 pkt.

 

 

IV.           Termin realizacji zamówienia 10 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę zamówienia ilościowego.

 

V.            Zapłata należności za dostarczone bony nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy umieszczony na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

VI.           Zamawiający odrzuci ofertę:

1)    nie odpowiadającą warunkom postępowania, a w szczególności jeżeli złożona oferta będzie zawierała tylko jedno z wymienionych w punkcie III kryteriów oceny,

2)    złożona po terminie.

 

 

VII.         O wynikach postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

VIII.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą po stronie zamawiającego: Ryszarda Sikora, nr telefonu 032 210 21 93 wew. 108

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Pszczyński Zarząd Edukacji

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4

Tel 32 210-21-93, 32 212-85-60

Adres e-mail: pze-sekretariat@pszczyna.pl

 

OFERTA- FORMULARZ CENOWY

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Nr NIP………………………………………………..

Nr fax…………………………………………………

Adres e-mail……………………………………….

 

1.    Składamy ofertę na bony towarowe zgodnie z wymaganiami i opisem zawartym w punkcie I Zapytania ofertowego.

2.    Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto: 56.760,00 zł

słownie cena netto: pięćdziesiątsześćtysięcysiedemsetsześćdziesiątzłotych

cena brutto: 56.760,00zł

słownie cena brutto: pięćdziesiątsześćtysięcysiedemsetsześćdziesiątzłotych

o nominałach 30 zł, 50 zł.

3.    Oferujemy:- bonifikatę w kwocie ……………………..zł

    - liczbę placówek na terenie miasta Pszczyna………………………

adresy placówek…………………………………………………………………………

4.    Zobowiązujemy się do wykonania zamówienie w terminie do 10 dni od otrzymania zamówienia.

5.    Oferujemy następujące warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

 

 

 

 

Miejscowość i data                                                     (czytelny podpis osoby uprawnionej)

Zgodnie z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub imienna pieczątka

Załącznik nr 2

Wykaz placówek, do których zostaną dostarczone bony wg. zamówienia.

Placówka

Adres

Publiczne Gimnazjum nr1

43-200 Pszczyna ul. St. Batorego 24

Zespół Szkół nr1

43-200 Pszczyna ul. K.  Wielkiego5

Zespół Szkół nr 2

43-200 Pszczyna ul. Staromiejska 41

Publiczne Gimnazjum nr 4

43-200 Pszczyna ul. Konopnickiej 44

Publiczne Gimnazjum nr 5

43-245 Studzionka ul. Jordana 3

Pszczyński Zarząd Edukacji

43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 4

Szkoła Podstawowa nr 2

43-200 Pszczyna ul. Katowicka 47

Szkoła Podstawowa nr 4

43-200 Pszczyna ul. Konopnickiej 39

Zespół Szkolno-Przedszkolny

43-211 Czarków ul. Powstańców Śląskich 25

Szkoła Podstawowa nr 7

43-229 Ćwiklice ul. Żołnierzy Września

Szkoła Podstawowa nr 8

43-229 Rudołtowice ul. Anieli Krzywoń 5

Zespół Szkolno-Przedszkolny

43-241 Łąka ul. Fitelberga 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny

43-211 Piasek ul. Szkolna 2

Szkoła Podstawowa nr 11

43-200 Poręba ul. Świerczewskiego 10

Szkoła Podstawowa nr 12

43-245 Studzionka ul. Jordana 3A

Szkoła Podstawowa nr 13

43-243 Wisła-Mała ul. Sokola 10

Zespół Szkolno-Przedszkolny

43-243 Wisła Wielka ul. Hodowców 38

Zespół Szkolno- Przedszkolny

43-215 Jankowice ul. Baziowa 15

Zespół Szkolno-Przedszkolny

43-215 Studzienice ul. Szewczyka 74

Szkoła Podstawowa nr 18

43-200 Pszczyna ul. Księżycowa 25

Szkoła Podstawowa nr 19

43-200 Pszczyna ul. Pokoju 2

Publiczne Przedszkole nr 2

43-200 Pszczyna ul. Zamenhofa 12

Publiczne Przedszkole nr 4

43-200 Pszczyna ul. Narcyzów 30

Publiczne Przedszkole nr 7

43-200 Pszczyna ul. Staromiejska 43

Publiczne Przedszkole nr 8

43-200 Pszczyna ul. J. Kupca 1

Publiczne Przedszkole nr 10

43-229 Ćwiklice ul. Zawadzkiego 5

Publiczne Przedszkole nr 14

43-245 Studzionka ul. Jedności 7

Publiczne Przedszkole nr 21

43-200 Pszczyna ul. Księżycowa 27

 

 

            


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2015-11-16 11:56:23, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2015-11-16 11:56:25, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2015-11-16 11:58:44, Ostatnia zmiana: 2015-11-16 12:20:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 733