Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858689
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna » Wyprawka szkolna » 2015 Wersja do druku

Wyprawka szkolna 2015

dot. Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Termin składania wniosków, ustalony przez Burmistrza Pszczyny, dla szkół mających siedzibę na terenie gminy Pszczyna: do dnia 07.09.2015 r.

 

1. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły podstawowej, II szkoły podstawowej:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty, dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku gdy uczeń nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

2. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia - z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) tj. 574 zł netto na osobę. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) - pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 574,00 zł netto na osobę (z ustawy o świadczeniach rodzinnych). Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie;

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest z niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

 

3. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie IV technikum:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia - z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 114) tj. 574 zł netto na osobę. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie
o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) - pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 574,00 zł netto na osobę (z ustawy o świadczeniach rodzinnych). Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie;

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

4. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie V szkoły podstawowej, VI szkoły podstawowej, II gimnazjum, III gimnazjum:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

 

5. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, w klasie I technikum, II technikum, III technikum:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

6. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

 

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku zakupu dla grupy uczniów, potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne. W przypadku złożenia oświadczenia do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

 

Dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, dokonuje zwrotu za zakupione podręczniki i materiały edukacyjny, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

 

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, koszt zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy zwraca Burmistrz Pszczyny za pośrednictwem Pszczyńskiego Zarządu Edukacji - dowody zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych należy przedłożyć w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji,
43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, pokój 112, tel. 32 210-21-93 wew.141.

 

Informację sporządzono na podstawie:

·         Uchwały nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”;

·         Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938).

Załączone dokumenty
  Druk wypłaty na konto 2015 (18.5kB) pobierz    
  Karta - dla szkół (17.4kB) pobierz    
  Oświadczenia - ustalenie dochodu (69.5kB) pobierz pokaż
  Rozporządzenie - Wyprawka szkolna 2015 (723.6kB) pobierz pokaż
  Wniosek - wyprawka szkolna 2015 (122.5kB) pobierz pokaż
  wyprawka szkolna-2015 - kwoty (89.7kB) pobierz pokaż
  Wzór list 2015 (54.5kB) pobierz pokaż
  Wzór list 2015 - powiat (40.5kB) pobierz pokaż
  zarządzenie Burmistrza Pszczyny (381.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wilk Grzegorz, Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:25:48, Zatwierdził do publikacji: Wilk Grzegorz, Data publikacji 2015-07-14 10:33:43, Ostatnia zmiana: 2015-07-14 10:36:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 760