Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862359
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna » Wyprawka szkolna » 2014 Wersja do druku

Wyprawka szkolna 2014 r.

dot. Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Termin składania wniosków, ustalony przez Burmistrza Pszczyny, dla szkół mających siedzibę na terenie gminy Pszczyna: do dnia 05.09.2014 r.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

 

1. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie I szkoły podstawowej:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych dla ucznia
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku gdy uczeń nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

2. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie II szkoły podstawowej, III szkoły podstawowej, VI szkoły podstawowej:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia - z rodzin, w których dochód
na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)
tj. 539,00 zł netto na osobę. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie
 o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu
ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

 

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) - pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 539,00 zł netto na osobę (z ustawy o świadczeniach rodzinnych). Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie;

 

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej -
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Pomoc dla ucznia z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

      

3. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum):

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia - z rodzin, w których dochód
na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)
tj. 539,00 zł netto na osobę. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie
o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu
ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

 

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) - pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 539,00 zł netto na osobę (z ustawy o świadczeniach rodzinnych). Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie;

 

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej -
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Pomoc dla ucznia z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

4. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie IV i V szkoły podstawowej, I, II, III gimnazjum:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej -
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Pomoc dla ucznia z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

5. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie I i II: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej -
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Pomoc dla ucznia z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

6. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia z upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Pomoc dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

Materiały edukacyjne, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (druk sejmowy nr 2315), dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli
w procesie kształcenia tych uczniów.

Liczba uczniów w gminie, którym zostanie udzielona pomoc w przypadkach określonych
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów
klasy II szkoły podstawowej, III szkoły podstawowej, VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego
i technikum.

Dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach,
a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy zwraca Burmistrz Pszczyny za pośrednictwem Pszczyńskiego Zarządu Edukacji - dowody zakupu podręczników należy przedłożyć w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, pokój 112, tel. 32 210-21-93 wew. 141.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku zakupu dla grupy uczniów, potwierdzenie zakupu wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki
i materiały edukacyjne. W przypadku złożenia oświadczenia do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.

 

Informację sporządzono na podstawie:

·         Uchwały Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”;

·         Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1024).

Załączone dokumenty
  Oświadczenia - ustalenie dochodu (69.5kB) pobierz pokaż
  Rozporządzenie - Wyprawka szkolna 2014 (766.9kB) pobierz pokaż
  Uchwała - Wyprawka szkolna 2014 (511kB) pobierz pokaż
  Wniosek - wyprawka szkolna 2014 (128.5kB) pobierz pokaż
  Wzór list 2014 (53.5kB) pobierz pokaż
  Wzór list 2014 - powiat (42.5kB) pobierz pokaż
  Druk wypłaty na konto (18.1kB) pobierz    
  Iinformacja dla szkół (55.5kB) pobierz pokaż
  Informacja dla rodziców (55kB) pobierz pokaż
  Karta - dla szkół (17.3kB) pobierz    
  Zarządzenie (387.6kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wilk Grzegorz, Data wprowadzenia: 2014-08-13 09:24:44, Zatwierdził do publikacji: Wilk Grzegorz, Data publikacji 2014-08-13 09:29:58, Ostatnia zmiana: 2014-08-14 11:40:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 759