Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934260
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne » Uchwała - tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji - uchylona. Wersja do druku

Nowy artykuł

Uchwała Nr XXXVIII/485/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna przez inne niż gmina Pszczyna osoby prawne i fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4  ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna przez inne niż gmina Pszczyna osoby prawne i fizyczne.

I. Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty;

2) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

3) szkole niepublicznej – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi;

4) niepubliczne przedszkole - należy przez to rozumieć również oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej niepublicznej, realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5) inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego - formy o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 14a ust. 7  ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia przedszkola.

2. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. wysokość dotacji na każdego ucznia niepublicznego przedszkola ustalana jest zgodnie z art. 14 ust. 1  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827).

3. Od dnia 1  września 2015 r. wysokość dotacji na każdego ucznia niepublicznego przedszkola ustalana będzie zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

4. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego wynosi 100% kwoty przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego, o tym samym rodzaju niepełnosprawności, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

5. Wskaźnik procentowy, na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie Pszczyna, wynosi 75%.

6. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

7. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 6, realizuje się zgodnie z art. 14 ust. 2  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827).

8. Od dnia 1  września 2015 r. pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 6, będzie realizowane zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

§ 4. 1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, przysługują na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach programowo najwyższych kończą się w czerwcu, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

§ 5. 1. Dotacja dla osoby prawnej i fizycznej, która prowadzi niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na postawie art. 14a
ust. 7  ustawy o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego.

2. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. wysokość dotacji na każdego ucznia niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1, ustalana jest zgodnie z art. 14 ust. 3  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827).

3. Od dnia 1  września 2015 r. wysokość dotacji na każdego ucznia niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1, ustalana będzie zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty.

4. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego wynosi 100% kwoty przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego, o tym samym rodzaju niepełnosprawności, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

5. Wskaźnik procentowy na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1, w gminie Pszczyna, wynosi 40%.

6. Jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1, objęty jest uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tą formę wychowania przedszkolnego, to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

7. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 6, realizuje się zgodnie z art. 14 ust. 4  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 827).

8. Od dnia 1  września 2015 r. pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 6, będzie realizowane zgodnie z art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty.

§ 6. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

§ 7. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Pszczynie oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Pszczyna, otrzymana przez gminę Pszczyna od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, będzie podlegać przeliczeniu w trakcie roku budżetowego w przypadku zmian w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczących kwot na podstawie, których ustala się wysokość dotacji oraz w przypadku zmiany liczby uczniów w przedszkolach publicznych.

3. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia określona zostanie Zarządzeniem Burmistrza Pszczyny.

§ 8. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej:

1) szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny;

2) niepubliczne przedszkole;

3) inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy przedłożyć Burmistrzowi Pszczyny w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Dotacje z budżetu gminy, przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia, na rachunek bankowy szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1  do uchwały.

§ 9. 1. Podmiot otrzymujący dotację do dnia 10 każdego miesiąca składa informację Burmistrzowi Pszczyny o faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc – na druku stanowiącym załącznik nr 2  do uchwały. Informacja ta stanowi podstawę do naliczenia miesięcznych kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

2. Podmiot otrzymujący dotację wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, składa wykaz uczniów odpowiadający faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, zawierający: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania ucznia, adres zameldowania ucznia oraz datę urodzenia ucznia.

3. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w terminie 7  dni od dnia ustania prawa do otrzymywania dotacji do złożenia pisemnej informacji do Burmistrza Pszczyny.

4. Brak informacji i wykazu, o których mowa ust. 1  i 2, bądź informacja o ustaniu prawa
do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat. Złożenie zaległej informacji i wykazu, o których mowa ust. 1  i 2, jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionego podmiotu w terminie 7  dni od złożenia informacji.

5. Podstawą do rozliczenia kwoty dotacji za cały rok budżetowy jest przedłożenie sprawozdania rocznego do dnia 10 stycznia - na druku stanowiącym załącznik nr 3  do uchwały.

6. Ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny następuje w terminie
do 31 stycznia następnego roku.

7. Kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy Pszczyna w terminie
do 31 stycznia następnego roku.

8. Kwota niedopłaty dotacji zostanie przekazana podmiotowi otrzymującemu dotację w terminie do 31 stycznia następnego roku.

9. W przypadku likwidacji szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego i występującej nadpłaty dotacji podmiot zobowiązany jest, w terminie do 15 dni od dnia likwidacji, do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji.

II. Tryb kontroli i zakres kontroli

§ 10. 1. Do dnia 31 grudnia 2013 r. dotacje udzielone z budżetu gminy są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

2. Od dnia 01 stycznia 2014 r. dotacje dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

3. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane
ze środków dotacji budżetu gminy należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu gminy Pszczyna, w kwocie ....... zł, dotyczący .......”, nazwa, adres, i numer identyfikacyjny REGON dotowanej placówki oraz podpis dyrektora lub osoby prowadzącej.

§ 11. 1. Burmistrz Pszczyny lub osoby przez niego upoważnione mają prawo
do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie zarządzenia wydanego przez Burmistrza Pszczyny.

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego, zgodnie z planem kontroli.

4. Kontrola dotyczy zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych do dotacji, dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania uczniów oraz zgodności wydatkowania środków, na które została przekazana dotacja.

5. W ramach kontroli upoważnione osoby mają prawo do:

1) kontroli dokumentacji organizacyjnej;

2) kontroli dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, na podstawie której sporządzono miesięczną informację, o której mowa w § 9  ust. 1, oraz wykaz uczniów, o którym mowa § 9  ust. 2, stanowiące podstawę do naliczenia dotacji;

3) badania dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji;

4) badania dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji oraz żądać udzielenia ustnie
lub na piśmie informacji dotyczących wydatkowania środków.

6. Podmiot otrzymujący dotację na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć
lub udostępnić dokumenty i inne nośniki oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 12. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stwierdzone w wyniku kontroli podlegają zwrotowi do budżetu gminy Pszczyna wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. Odsetki nalicza się od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 13. Podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek przechowywania przez okres 5  lat licząc od roku następujacego po roku, w którym przekazano dotację, dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia dotacji, w tym oryginałów dokumentów finansowych w zakresie finansowania środkami pochodzącymi z dotacji.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XIII/175/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych, niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna, przez osoby prawne i fizyczne (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 819).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączone dokumenty
  Uchwała Nr 485-dotacje dla szkół niepublicznych (243.7kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 1, nr 2, nr 3 do uchwały (87kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wilk Grzegorz, Data wprowadzenia: 2014-01-07 10:50:56, Zatwierdził do publikacji: Wilk Grzegorz, Data publikacji 2014-01-07 10:59:48, Ostatnia zmiana: 2014-01-07 11:08:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1305