Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854765
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna » Wyprawka szkolna » 2013 Wersja do druku

Wyprawka szkolna - 2013 r.

dot. Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”

Prawodawca kwestie związane z przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem scedował na dyrektorów szkół.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniom, w roku szkolnym 2013/2014, na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Termin składania wniosków, ustalony przez Burmistrza Pszczyny, dla szkół mających siedzibę na terenie gminy Pszczyna: do dnia 06.09.2013 r.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

1. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie I szkoły podstawowej:

- pomoc dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) tj. 539,00 zł netto na osobę - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

- pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 456,00 zł netto na osobę (z ustawy o pomocy społecznej) - w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć uzasadnienie;

- pomoc dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

2. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie II szkoły podstawowej, III szkoły podstawowej, V szkoły podstawowej:                

- pomoc dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) tj. 456,00 zł netto na osobę - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;

- pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 456,00 zł netto na osobę (z ustawy o pomocy społecznej) - w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć uzasadnienie;

- pomoc dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

3. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum):

- pomoc dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) tj. 456,00 zł netto na osobę - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;

- pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 456,00 zł netto na osobę (z ustawy o pomocy społecznej) - w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć uzasadnienie;

- pomoc dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

4. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie IV i VI szkoły podstawowej, I, II, III gimnazjum:

- pomoc dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

5. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie I i III zasadniczej szkoły zawodowej, I i III liceum ogólnokształcącego, I i III technikum, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego:

- pomoc dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

6. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy:

- pomoc dla ucznia: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Liczba uczniów w gminie, którym udzielono pomoc w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy oraz przekazuje Burmistrzowi Pszczyny za pośrednictwem Pszczyńskiego Zarządu Edukacji. Po otrzymaniu listy uczniów Burmistrz Pszczyny poinformuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w przypadkach określonych
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków dotyczących uczniów ubiegających się o pomoc w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z informacją przekazaną przez Burmistrza Pszczyny o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

Dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu materiałów dydaktycznych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy zwraca Burmistrz Pszczyny za pośrednictwem Pszczyńskiego Zarządu Edukacji - dowody zakupu podręczników należy przedłożyć w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, pokój 112, tel. 32 210-21-93.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów dydaktycznych. W przypadku zakupu dla grupy uczniów, potwierdzenie zakupu wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów. W przypadku złożenia oświadczenia do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”

 

Informację sporządzono na podstawie:

·         Uchwała Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.- „Wyprawka szkolna”;

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818).

Załączone dokumenty
  Wniosek - wyprawka szkolna 2013 - poprawiony (120.5kB) pobierz pokaż
  Zarządzenie Burmistrza Pszczyny (391.1kB) pobierz pokaż
  Uchwaa_Nr_125.2013_Rady_Ministrw_z_dnia_12_lipca_2013_r (591.5kB) pobierz pokaż
  Rozporządzenie - Wyprawka szkolna 2013 r. (528.5kB) pobierz pokaż
  Informacja (62.5kB) pobierz pokaż
  Info - wzór list 2013 - powiat (40.5kB) pobierz pokaż
  Info - wzór list 2013 (53.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wilk Grzegorz, Data wprowadzenia: 2013-07-26 12:19:17, Zatwierdził do publikacji: Wilk Grzegorz, Data publikacji 2013-07-26 12:25:08, Ostatnia zmiana: 2013-07-26 12:30:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1330