Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854808
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna » Wyprawka szkolna » 2012 Wersja do druku

Wyprawka szkolna - 2012 r.

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”

Prawodawca kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków, o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013, scedował na dyrektorów szkół.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Termin składania wniosków, ustalony przez Burmistrza Pszczyny, dla szkół mających siedzibę na terenie gminy Pszczyna: do dnia 10.09.2012 r.

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

1. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej:

 

 - pomoc dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) tj. 504,00 zł netto na osobę - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów). W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

 

 - pomoc dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

2. Uczniowie klasy II szkoły podstawowej, klasy III szkoły podstawowej, klasy IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum):

 

 - pomoc dla uczniów spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351,00 zł netto na osobę - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów). W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;

 

- pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 351,00 zł netto na osobę (w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) - liczba uczniów w gminie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie;

 

- pomoc dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

3. Uczniowie klasy V-VI szkoły podstawowej, klasy I, II, III gimnazjum, klasy II-III zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy II-III liceum profilowanego, klasy II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klasy II-III technikum uzupełniającego:

 

- pomoc dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

- 180 zł – dla ucznia klas I–III szkoły podstawowej;

- 180 zł – dla ucznia: a) słabowidzącego, b) niesłyszącego, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I–III szkoły podstawowej;

- 210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej;

- 210 zł – dla ucznia: a) słabowidzącego, b) niesłyszącego, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV–VI szkoły podstawowej;

- 325 zł – dla ucznia: a) słabowidzącego, b) niesłyszącego, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum;

- 352 zł – dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;

- 352 zł – dla ucznia: a) słabowidzącego, b) niesłyszącego, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II–III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II–III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II–III technikum uzupełniającego.

Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy oraz przekazuje ją Burmistrzowi Pszczyny za pośrednictwem Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (szkoły mające siedzibę na terenie gminy Pszczyna).

Po otrzymaniu listy uczniów Burmistrz Pszczyny poinformuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł netto z klas II-IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum).

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków dotyczących uczniów ubiegających się o pomoc w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z informacją przekazaną przez Burmistrza Pszczyny o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy (pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł netto z klas II-IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum).

Dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości w/w wartości pomocy.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości w/w wartości pomocy zwraca Burmistrz Pszczyny za pośrednictwem Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (szkoły mające siedzibę na terenie gminy Pszczyna).

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” ub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom.

Ponadto wprowadza się konieczność zawarcia w oświadczeniu informacji o rozliczeniu wydatków tylko z jednego źródła.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości w/w wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, adresowaną do Burmistrza Pszczyny, należy przekazać do Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w terminie do dnia 17.09.2012 r.

Uwaga - uczniowie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne - którym przyznano pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników - dowody zakupu podręczników przedkładają w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, pokój 112, tel. 32 210-21-93, wew. 141.

 

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc w formie stypendium szkolnego.

 

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty szkół oraz Pszczyński Zarząd Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, pokój 112, tel. 32 210-21-93.

Informację sporządzono na podstawie:

Załączone dokumenty
  P+o+u+c+z+e+n+i+e (58.5kB) pobierz pokaż
  program (1.2MB) pobierz pokaż
  Rozporządzenie - Wyprawka szkolna 2012 (746.5kB) pobierz pokaż
  Uchwala_Nr_93_2012_Rady_Ministrw_z_dnia_14_czerwca_2012_r (440.3kB) pobierz pokaż
  Wniosek - wyprawka szkolna 2012 - 1 (116kB) pobierz pokaż
  Wniosek - wyprawka szkolna 2012 - 2 (110kB) pobierz pokaż
  Info - wzór list 2012 (84kB) pobierz pokaż
  Zarządzenie Burmistrza Pszczyny (379.3kB) pobierz pokaż
  Info - wzór list 2012 - powiat (57.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wilk Grzegorz, Data wprowadzenia: 2012-07-17 08:35:04, Zatwierdził do publikacji: Wilk Grzegorz, Data publikacji 2012-07-17 08:43:11, Ostatnia zmiana: 2012-07-17 08:50:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1125