Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934316
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne » Uchwały - tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji - uchylona. Wersja do druku

Tekst jednolity uchwały

Uchwała Nr XIII/175/11

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 listopada 2011 r. 

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych, niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna, przez osoby prawne i fizyczne.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

 

      § 1. Ustala się  tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych, niepubliczne przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna przez inne niż gmina Pszczyna osoby prawne i  fizyczne.

 

I.                   Tryb udzielania i rozliczania dotacji

 

§ 2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o:

1)     ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2)     uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

3)     szkole niepublicznej – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi.

 

§ 3.1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

2. Wskaźnik procentowy, na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie Pszczyna, wynosi 75%.

3. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

 

§ 4. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

 

§ 5.1. Dotacja dla osoby prawnej i fizycznej, która prowadzi niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na postawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.                                                                                                                                                             

2. Wskaźnik procentowy, na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego o których mowa w ust. 1, w gminie Pszczyna, wynosi 40%.

3. Jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1, objęty jest uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tą formę wychowania przedszkolnego, to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji zgodnie z art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty.

 

§ 6.1 Dotacja dla 5-godzinnego oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej niepublicznej, realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% zapisanych w uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

2. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny, to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji, udzielonej zgodnie z ust. 1, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

 

§ 7. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe niepubliczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna.

 

§ 8. Wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego ustala się na podstawie danych wg stanu na początek roku budżetowego tj. zapisanych w uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących w przedszkolach publicznych oraz planowanej liczby uczniów w przedszkolach publicznych.

 

§ 9.1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej:

1) szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;

2) oddział przedszkolny w szkole podstawowej niepublicznej;

3) niepubliczne przedszkole;

4) inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego.

2. Wniosek należy przedłożyć Burmistrzowi Pszczyny za pośrednictwem Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Dotacje z budżetu gminy, przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły niepublicznej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 10.1. Podmiot dotowany do dnia 10 każdego miesiąca składa informację Burmistrzowi Pszczyny, za pośrednictwem Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu rozliczeniowym, stan na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenie informacji – na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. Informacja ta stanowi podstawę do naliczenia miesięcznych kwot dotacji dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

2. Podmiot dotowany wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, składa wykaz uczniów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenie informacji, zawierający: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania ucznia, adres zameldowania ucznia oraz datę urodzenia ucznia.

3. Wysokość wypłaconej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu korygowana będzie co miesiąc, z uwzględnieniem danych z ust. 1.

4.      Kwota nadpłaconej miesięcznej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielonej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja.

5.     Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia ustania prawa do otrzymywania dotacji do złożenia pisemnej informacji do Burmistrza Pszczyny.

6.     Brak informacji i wykazu, o których mowa ust. 1 i 2, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionego podmiotu w terminie 7 dni od złożenia informacji.

7.     Podstawą do rozliczenia kwoty dotacji za cały rok budżetowy jest przedłożenie sprawozdania rocznego do dnia 10 stycznia - na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

8.     Ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny następuje w terminie do 31 stycznia.

9.      W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 7, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni.

10.  Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie na poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji. W przypadku likwidacji szkoły niepublicznej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego i występującej nadpłaty dotacji podmiot zobowiązany jest, w terminie do 15 dni od dnia likwidacji, do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji.

 

II.               Tryb kontroli i zakres kontroli

 

§ 11.1. Dotacje udzielone z budżetu gminy są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły niepublicznej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły niepublicznej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

2. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji budżetu gminy należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu gminy Pszczyna, w kwocie ....... zł, dotyczący .......”, nazwa dotowanej placówki oraz pieczęć i podpis dyrektora lub osoby prowadzącej.

 

§ 12.1.  Burmistrz Pszczyny lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrolę  przeprowadza się na podstawie zarządzenia wydanego przez Burmistrza Pszczyny.

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego, zgodnie z planem kontroli.

4. Kontrola dotyczy zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w rozliczeniu, dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania uczniów oraz zgodności wydatkowania środków, na które została  przekazana dotacja.

5. W ramach kontroli upoważnione osoby mają prawo do:

1) kontroli dokumentacji organizacyjnej;

2) kontroli dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów oraz wykaz uczniów, o którym mowa § 10 ust. 2, stanowiące podstawę do naliczenia dotacji;

3) badania dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji;

4) badania dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wydatkowania środków.

 

6. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

 

§ 13. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stwierdzone w wyniku kontroli podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

 

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/443/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Pszczyna przez osoby prawne i  fizyczne.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączone dokumenty
  Załącznik Nr 1 do Uchwały - wniosek o przyznanie dotacji (80.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr XIII.175.11 (5.6MB) pobierz pokaż
  Uchwała nr XVI.202.12 - zmiany (1.4MB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 3 do Uchwały - rozliczenie wykorzystania dotacji (74.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 2 do Uchwały - rozliczenie miesięczne otrzymanej dotacji (56kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2012-05-09 14:32:33, Wprowadził do systemu: Wilk Grzegorz, Data wprowadzenia: 2012-05-09 13:17:14, Zatwierdził do publikacji: Wilk Grzegorz, Data publikacji 2012-05-09 13:18:56, Ostatnia zmiana: 2012-05-11 13:22:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2421