Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858808
od 04 lipca 2008
Informacje » Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Wersja do druku

Ponowne wykorzystanie informacji

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w celu ich ponownego wykorzystywania:
 
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (http://www.pze.bip.net.pl/);

2) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Pszczyńskiego Zarządu Edukacji nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

- wskazania daty pozyskanej informacji,
- wskazania daty wytworzenia informacji przez Pszczyński Zarząd Edukacji,
- przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej formy od Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

Zasady odpowiedzialności:

Pszczyński Zarząd Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Pszczyński Zarząd Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Pszczyńskiemu Zarządowi Edukacji.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

- informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 
Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określi Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia.

Wniosek można złożyć w formie:
 
1) dokumentu papierowego

- złożenie wniosku w pokoju nr 103 w godzinach pracy urzędu;

- przesłanie wniosku listem poleconym na adres:

Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna

2) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne za pośrednictwem platformy PeUP (dla osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 

 


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2012-01-31 11:22:06, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2012-01-31 11:22:22, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2012-01-31 12:39:35, Ostatnia zmiana: 2012-01-31 12:39:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2509