Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934246
od 04 lipca 2008
Projekty » Projekt "Efektywny nauczyciel" Wersja do druku

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Tytuł projektu „Efektywny nauczyciel”

 

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Tytuł projektu "Efektywny nauczyciel"

Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 - 2020 w jednym z celów zakłada wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek oświatowych realizujących kształcenie w formach szkolnych. Decyzja MEN o zdawaniu na egzaminie maturalnym matematyki wymusza zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem na kierunkach kluczowych dla gospodarki, a co za tym idzie zmienić podejście dom przedmiotów tzw. Ścisłych (fizyka, matematyka, biologia, chemia, informatyka)

Z badań PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) opublikowanych w raporcie MEN w 209 r wynika, że słabością polskich uczniów jest:

.         uczniowie słabo radzą sobie z wykorzystywaniem dowodów naukowych

.         metody prowadzenia lekcji kładą nacisk na wyuczenie odpowiedzi zamiast na uczenie zadawania pytań

.         od uczniów wymaga się pamiętania szczegółów i informacji cząstkowych, zamiast rozumienia ich w szerszym kontekście

Jak wykazują badania prowadzone przez CKE kompetencje polskich uczniów związane z przedmiotami ścisłymi pozostają od lat na poziomie niższym niż umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych.

Z badań CKE wynika ( biuletyn badawczy nr 15/2008), że nauczyciele poświęcają dużo więcej czasu na tłumaczenie, pokazywanie, definiowanie niż stwarzanie sytuacji do aktywnej pracy ucznia. W co czwartej badanej szkole stosowana była metoda projektu, nie stosowano metod aktywizujących.

Projekt "Efektywny nauczyciel" skierowany jest dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i ma na celu:

.         podniesienie poziomu wiedzy w zakresie stosowania efektywnych technik uczenia

.         nabycie przez kadrę pedagogiczną umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych matematycznych

.         nabycie umiejętności w zakresie tworzenia innowacyjnych metod nauczania w oparciu o wieloraką inteligencję ucznia

Realizator projektu - Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli "ABAKUS" - ma zamiar przeszkolić 110 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w 11 grupach po 10 osób każda. Przewiduje się 70 h dydaktycznych dla każdej grupy. Część szkoleniowa obejmować będzie również 200 h doradztwa w formie lekcji pokazowych oraz indywidualnych i grupowych spotkań w celu udzielania wsparcia merytorycznego. Szkolenia będą prowadzone w 3 modułach tematycznych:

I.      Efektywne techniki uczenia (Pani Lucyna Patejczuk)

1.      Techniki efektywnego uczenia się w oparciu o mnemotechniki (czyli zapamiętywanie poprzez kojarzenie) - 6 h

2.      Ćwiczenia logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz analizy i syntezy - 6 h

3.      Ćwiczenia postrzegania i zapamiętywania wielozmysłowego oraz pamięci trwałej
i krótkoterminowej - 6 h

4.      Ćwiczenia efektywnej pracy z książką i innymi tekstami - 6 h

5.      Przetwarzanie zdobytych informacji (notowanie strukturalne) - 6 h

II.      Kształtowanie kompetencji matematycznych i naukowo - technicznych (Pani Grażyna Rygal  - prof. WSP Częstochowa)

1.      Definicja kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo - technicznych - 5 h

2.      Operacje i sposoby prezentacji matematycznej, rozumienie terminów i pojęć matematycznych - 5 h

3.      Stosowanie głównych zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach - 5 h

4.      Śledzenie i ocenianie ciągów argumentów, komunikowanie się językiem matematycznym
i korzystanie z różnych pomocy - 5 h

III.      Innowacje i eksperymenty pedagogiczne (Pani Krystyna Sowa - była Kurator Oświaty w Katowicach)

1.      Podstawy prawne w zakresie innowacji i eksperymentów pedagogicznych - 5 h

2.      Innowacje i eksperymenty pedagogiczne - założenia, procedury, wdrożenia, realizacja - 5 h

3.      Lekcje "wielointeligentne" na matematyce - 5 h (Pani dr Wiga Bednarek)

4.      Ocenianie punktowe alternatywą dla oceniania tradycyjnego - 5 h.

W trakcie zajęć uczestnicy wypracują materiały metodyczne, które będą przydatne do pracy dydaktycznej i zostaną opublikowane na stronie internetowej PZE. Zajęcia szkoleniowe będą monitorowane i ewaluowane przez specjalistę ds. monitoringu, trenerów oraz Koordynatora
w celu oceny przez Uczestników przydatności zdobytej wiedzy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nierówności szans ze względu na płeć w przyswajaniu i stosowaniu zdobytej wiedzy Koordynator natychmiast zastosuje działania zaradcze.

IV.      Specjalistyczne doradztwo dla nauczycielek i nauczycieli uczestniczących w projekcie, które obejmuje: ( Pani dr Wiga Bednarek, Pani Lucyna Patejczuk, prof. Grażyna Rygal)

1.      Lekcje pokazowe prowadzone przez trenerów i trenerki w zakresie realizowanych tematów - 15 h

2.      Udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów pojawiających się w zakresie diagnozowania wielorakich inteligencji uczniów
tj. diagnozowanie ich sposobów uczenia się (kinestetycy, słuchowcy, wzrokowcy) - 110 h

3.      Doradztwo w zakresie upowszechniania narzędzi diagnostycznych - 75 h

Każda godzina w zakresie prowadzonego doradztwa będzie przez trenera udokumentowana
w specjalnym zeszycie, zgodnie z przyjętym "Harmonogramem doradztwa".

Rezultatem projektu oprócz realizacji jego celów będzie również powstanie 6 kompletów materiałów metodycznych.

 


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2011-11-02 10:17:18, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2011-11-02 10:16:51, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2011-11-02 10:21:07, Ostatnia zmiana: 2011-11-02 10:21:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2954