Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858778
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2011 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 6/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Pszczynie

 

Zarządzenie Nr 6/2011

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie

z dnia 11 lipca 2011 r.

 

 

w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat
za posiłki w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Pszczynie

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
w porozumieniu z Burmistrzem Pszczyny

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Ustala się następujące warunki korzystania ze stołówki:

                           1) Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

a) wychowankowie przedszkola,

b) pracownicy przedszkola.

            2) Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla osób wymienionych w § 1 pkt 1a ustala się w wysokości:

a)      śniadania – 1,70 zł,

b)      obiady – 3,00 zł,

c)       podwieczorki – 1,30 zł.

            3) Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z posiłków jest zależna od zadeklarowanej przez rodzica (opiekuna prawnego) dziennej ilości posiłków oraz od dni pobytu dziecka
w  przedszkolu w ciągu miesiąca.

            4) Opłata za korzystanie z posiłków podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nieskorzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek.

            5) Suma uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu pomniejsza należną opłatę za posiłki w następnym miesiącu.

            6) Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla osób wymienionych w § 1 pkt 1b ustala się w wysokości jak w § 1 pkt 2 z tym, że do opłaty tej dolicza się średni koszt przygotowania posiłku w wysokości:

a)      śniadania – 0,30 zł,

b)      obiady – 1,50 zł,

c)       podwieczorki – 0,20 zł.

            7) Opłata miesięczna za posiłki uiszczana jest w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

            8) Opłaty za posiłki wnoszone są na wskazane konto lub w kasie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji – Pszczyna, ul. Zdrojowa 4.

            9) W przypadku wnoszenia opłat przez ośrodek pomocy społecznej za posiłki wydawane dla wychowanków przedszkola, rozliczeń dokonuje się na zasadach ustalonych pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej a przedszkolem.

§ 2. Za organizację wydawania posiłków w przedszkolu oraz za pobieranie i rozliczanie należnych z tego tytułu opłat odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

 

            § 3.1. Niniejsze warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki zostały ustalone przez dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie w porozumieniu z Burmistrzem Pszczyny.

            2. Jednocześnie Burmistrz Pszczyny upoważnił dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7
w Pszczynie (zarządzenie Nr PZE/500/08 Burmistrza Pszczyny z dnia 22.09.2008 r.) do udzielania zwolnień rodziców (prawnych opiekunów) z całości lub części opłat za posiłki:

1)      w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

2)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

            § 4. Traci moc zarządzenie Nr 9/08 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej,
w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Pszczynie.

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 września 2011 r.

 

 

 

 

 

                                                                                     Dyrektor Przedszkola Publicznego

                                                                                                 Nr 7 w Pszczynie

 

 

 

 

 

                                                                                  .......................................................

                                                                                                (data, pieczęć i podpis)

 

 

 

 Burmistrz Pszczyny                                                                

 

 

 

 

 

..................................

 (data, pieczęć i podpis)

 

 

 

Załączone dokumenty
  PP7 (196.2kB) pobierz    
  PP7A (152.7kB) pobierz    

Informację wytworzył: Krystyna Grzechnik, Data wytworzenia: 2011-07-11 11:03:29, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2011-07-14 11:03:42, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2011-07-14 11:04:10, Ostatnia zmiana: 2011-07-14 11:04:41, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1110