Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934256
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna » Wyprawka szkolna » 2011 Wersja do druku

Wyprawka szkolna - 2011 r.

 

dot. Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”

    

        Prawodawca kwestie związane z  przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem scedował na dyrektorów szkół.

       

       Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Termin składania wniosków: do dnia 16.09.2011 r.

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanych dalej „szkołą”:

 

- z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) tj. 351,00 zł netto na osobę. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

 

- w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe tj. 351,00 zł netto na osobę. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby w/w uczniów z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

 

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych, zwanych dalej „szkołą”):

a) słabo widzącym,

b) niesłyszącym,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

        Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Uwaga - szczegółowe wyjaśnienia zostały zawarte na str. 2 oraz str. 5 dokumentu „Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna” (załącznik do uchwały Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”).

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

- 180 zł - dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

- 180 zł - dla ucznia (posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia):

a) słabo widzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

- 325 zł - dla ucznia klasy III gimnazjum, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

- 325 zł - dla ucznia (posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III gimnazjum, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej):

a) słabo widzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

- 210 zł - dla ucznia (posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej):

a) słabo widzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

- 315 zł - dla ucznia (posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej):

a) słabo widzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

- 390 zł - dla ucznia (posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa    w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających oraz w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznym):

a) słabo widzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

        Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, oraz przekazuje Burmistrzowi Pszczyny (za pośrednictwem Pszczyńskiego Zarządu Edukacji).

 

        Po otrzymaniu listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy Burmistrz Pszczyny poinformuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dot. uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum).

        Dyrektor szkoły, po analizie wniosków dotyczących uczniów, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z informacją Burmistrza Pszczyny o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy (dot. uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum).

        Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, adresowaną do Burmistrza Pszczyny, należy przekazać do Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w terminie do dnia     23.09.2011 r.

        Koszty zakupu podręczników, rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), zwraca dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości w/w wartości pomocy (dot. szkół prowadzonych przez gminę).

 

        W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości w/w wartości pomocy zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

 

        W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

 

        W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna” lub że nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom. Ponadto wprowadza się konieczność zawarcia w oświadczeniu informacji o rozliczeniu wydatków tylko z jednego źródła. Wyklucza się w ten sposób możliwość przedstawienia potwierdzenia wydatków  w formie faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.

 

        W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Uwaga - uczniowie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne - którym przyznano pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników - dowody zakupu podręczników przedkładają w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, pokój 112, tel. 32 210-21-93.

Informację sporządzono na podstawie:

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652).
  • Uchwały Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”.
  • Załącznika do w/w uchwały - Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”.
  • Zarządzenia Nr SG.0050.112.2011 Burmistrza Pszczyny z dnia 16.06.2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”.
Załączone dokumenty
  Info - wzór list 2011 (70.5kB) pobierz pokaż
  Info - wzór list 2011 - powiat (36kB) pobierz pokaż
  Rozporządze.- Wyprawka szkolna 2011 (35.1kB) pobierz pokaż
  Uchwala_wyprawkaszkolna (93.3kB) pobierz pokaż
  Wniosek - wyprawka szkolna 2011 (107.5kB) pobierz pokaż
  zalacznikdouchway_wyprawkaszkolna (100.9kB) pobierz pokaż
  Zarządzenie Burmistrza Pszczyny (387.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wilk Grzegorz, Data wprowadzenia: 2011-06-27 08:56:53, Zatwierdził do publikacji: Wilk Grzegorz, Data publikacji 2011-06-27 09:02:02, Ostatnia zmiana: 2011-06-27 09:04:33, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1394