Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865943
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarkowie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2008 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 5 /08 w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie

Zarządzenie Nr 5 /08

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie

z dnia 29.10.2008 r.

 

w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat
za posiłki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r
o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w porozumieniu z Burmistrzem Pszczyny

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Ustala się następujące warunki korzystania ze stołówki szkolnej:

                     1) Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

a) uczniowie szkoły,

b) wychowankowie przedszkola,

c) pracownicy zespołu.

            2) Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla osób wymienionych w § 1 pkt  

              1a i 1b ustala się w wysokości:

a)     śniadania – 1,40 zł,

b)     obiady PP – 2,50 zł,

c)      podwieczorki – 1,10 zł.

d)    posiłek jednodaniowy SP – 1,80 zł,

         3) Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z posiłków jest zależna od

               zadeklarowanej przez rodzica (opiekuna prawnego) dziennej ilości posiłków    

               oraz od dni pobytu dziecka w  przedszkolu w ciągu miesiąca.

            4) Opłata za korzystanie z posiłków podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby

              dni nieskorzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek pod warunkiem

              zgłoszenia nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem.

            5) Po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 4 suma uiszczonych z góry opłat

               za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu pomniejsza należną opłatę za

               posiłki w następnym miesiącu.

            6) W przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 4 uiszczane z góry

              opłaty za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu nie podlegają zwrotowi.

            7) Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla osób wymienionych w § 1 pkt

               1c ustala się w wysokości jak w § 1 pkt 2 z tym, że do opłaty tej dolicza się

               średni koszt przygotowania posiłku w wysokości:

a)     śniadania – 0,30 zł,

b)     obiady – 1,50 zł,

c)      podwieczorki – 0,20 zł.

            8) Opłata miesięczna za posiłki uiszczana jest w terminie do 15-go dnia każdego  

              miesiąca.

         9) Opłaty za posiłki wnoszone są na wskazane konto lub w kasie Pszczyńskiego

              Zarządu Edukacji – Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 lub u osoby wskazanej przez

              dyrektora zespołu.

         10) W przypadku wnoszenia opłat przez ośrodek pomocy społecznej za posiłki

               wydawane dla uczniów szkoły lub wychowanków oddziału przedszkolnego,

               rozliczeń dokonuje się na zasadach ustalonych pomiędzy ośrodkiem pomocy

               społecznej a zespołem.

 

§ 2. Za organizację wydawania posiłków w zespole oraz za pobieranie i rozliczanie

       należnych z tego tytułu opłat odpowiedzialny jest dyrektor zespołu.

 

 § 3.1. Niniejsze warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za

           posiłki zostały ustalone przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w

          Czarkowie w porozumieniu z Burmistrzem Pszczyny.

         2. Jednocześnie Burmistrz Pszczyny upoważnił dyrektora Zespołu Szkolno-

              Przedszkolnego w Czarkowie (zarządzenie Nr PZE/490/08 Burmistrza Pszczyny

              z dnia 22.09.2008 r.) do udzielania zwolnień rodziców (prawnych opiekunów) z

              całości lub części opłat za posiłki:

1)     w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

2)     w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 23 sierpnia 2008 r.

 

 

 

                                                                                   Dyrektor

                                                                       Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

                                                                                    w Czarkowie

 

                                                                          Jolanta Skrzyńska

                                              

                                                                          

 

 

 

                                              

 

 

 

 

.

 

 

Załączone dokumenty
  z1 (705.7kB) pobierz    
  z2 (634.4kB) pobierz    

Informację wytworzył: Jolanta Skrzyńska, Data wytworzenia: 2008-10-29 11:49:35, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-04-01 11:50:11, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-04-01 11:50:35, Ostatnia zmiana: 2009-04-03 09:55:24, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 643