Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2854782
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarkowie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2009 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 10/2008/09 w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie

Zarządzenie Nr 10/2008/09

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie

z dnia 12 stycznia 2009r.

 

 

w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie

 

            Na podstawie  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2007r. nr 223 poz. 1655), ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty art. 39 ust.1,ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych art.35 (Dz.U.2005r. nr 249 poz.2104 ze zmianami.), § 3 zarządzenia Burmistrza Pszczyny z dnia 01 lutego 2008 ,           Nr ZP/379/08 w sprawie: regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie  oraz § 40 Ust. 3 Statutu   ZSP01 w Czarkowie

 

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przyjąć regulamin postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 10/2007/08 w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie z dnia 1 luty 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                    

  Załącznik do Zarządzenia nr10/2008/09  

                                                                                                        Dyrektora ZSP01 w Czarkowie                                                                                                    

 REGULAMIN

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w ZSP01 w Czarkowie                                                                                                   

§ 1

1. Określenie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać zadaniu opisanemu w planie     finansowym ZSP01 w Czarkowie   mieścić się w kwocie zaplanowanej na jego realizację

2. Wartość każdorazowego zamówienia, z wyjątkiem zamówień o wartości do 5 000 zł, oblicza się zgodnie z art. 32 ust. 1 oraz art. 33 - 34 ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 2

1. Procedura udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro rozpoczyna się od złożenia wniosku do Dyrektora ZSP w Czarkowie, o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi zał.1 do niniejszego regulaminu.

2. Do złożenia wniosku o udzielenie zamówienia uprawnieni są pracownicy prowadzący zamówienia publiczne.                                             § 3

1. Złożony wniosek zostaje zweryfikowany pod kątem spełniania wymogów z § 1 niniejszego regulaminu i zatwierdzony przez Głównego Księgowego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji oraz Dyrektora ZSP w Czarkowie .

2. Jeżeli złożony wniosek spełnia wymogi formalne, zostaje skierowany do osoby składającej wniosek , celem przeprowadzenia postępowania mającego wyłonić wykonawcę zamówienia.

3. Osoba wskazana w pkt.2 przeprowadza rozeznanie rynku mające na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, spełniającego możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane we wniosku o udzielenie zamówienia, w szczególności analizuje ceny, jakie oferują wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Osoba wskazana w pkt.2 przeprowadza procedurę opisaną w pkt 3 z zachowaniem zasad określonych w przepisach Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) w szczególności w art. 35 tej ustawy.

5. Zapytania do wykonawców i składane przez nich oferty mogą być kierowane pocztą, faksem lub mailem.

6. W przypadku kierowania zapytań i składania ofert faksem lub mailem, załącza się je do protokołu zamówienia.

7. Zapytania należy kierować do co najmniej trzech wykonawców, chyba że wykonani przedmiotu zamówienia oferuje mniejsza liczba wykonawców.

§ 4

1. Zamówień udziela się Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę

2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną brutto lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań opisanych w wniosku o udzielenie zamówienia.

3. Osoba wskazana w pkt. 2 § 2 niniejszego regulaminu sporządza każdorazowo protokół zamówienia. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Protokół zamówienia wraz z załącznikami przedstawia się kierownikowi jednostki celem zatwierdzenia i podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

§5

Umowę w sprawie zamówień publicznych, których wartość przekracza 5 000 zł zawiera się na podstawie wzoru umowy, który Zamawiający przekazuje każdorazowo Wykonawcy.

§ 6

Właściwa osoba prowadząca postępowanie gromadzi dokumentację, która zawiera:

-       ewidencję, rejestr przeprowadzonych postępowań,

-       protokół dokumentujący udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu,

-       korespondencję i pisma sporządzone w toku postępowania,

-       umowę zawartą w wyniku postępowania 

§ 7

Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu prowadzi pracownik administracji i znajduje się w sekretariacie szkoły.

§ 8

W przypadku, gdy wartość zamówienia jest niższa niż 5 000 zł, nie ma obowiązku sporządzania umowy. W przypadku gdy nie zawiera się umowy na piśmie potwierdzeniem zawarcia umowy są faktury lub rachunki wystawione przez Wykonawców.

§ 9

1.      Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.

2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maja zastosowanie akty prawne regulujące zamówienia publiczne.

3.      Spory interpretacyjne w zakresie treści regulaminu rozstrzyga Dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  zarzadzenie (585.3kB) pobierz    

Informację wytworzył: Jolanta Skrzyńska, Data wytworzenia: 2009-01-12 11:47:29, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-04-01 11:47:43, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-04-01 11:47:29, Ostatnia zmiana: 2009-04-03 09:56:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 809