Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865917
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna » Wyprawka szkolna » 2010 Wersja do druku

Wyprawka szkolna - 2010 r.

 

dot. Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

 

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum:

 

 - z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,  o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.)  tj. 351,00 zł netto na osobę. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie  o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

 

- w przypadkach określonych w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 351,00 zł netto na osobę. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum. Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

 

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,    w tym specjalnego jest udzielana uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Z dofinansowania zostali wyłączeni uczniowie szkół policealnych.

 

Wniosek składa się do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

 

Wnioskodawcą może być: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), nauczyciel, pracownik socjalny, inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

        Koszty zakupu podręczników będą zwracane po uprzednim przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy tzn. wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

- 170 zł - dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej;

-  310 zł - dla ucznia klasy II gimnazjum oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III gimnazjum;

-  200 zł - dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej;

- 300 zł - dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;

- 370 zł - dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi  w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej.

 

        W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

        W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.- „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

        W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Termin składania wniosków został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Pszczyny do dnia 17.09.2010 r.

 

Uwaga - Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Powstańców Śląskich w Pszczynie, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie oraz Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie - którym przyznano pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników - dowody zakupu podręczników przedkładają w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, pokój 114, tel. 32 210-21-93.

Informację sporządzono na podstawie:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 612).

- Uchwały Nr 76/2010 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

- Załącznika do uchwały - Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

- Zarządzenia Burmistrza Pszczyny Nr PZE/866/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Załączone dokumenty
  zarządzenie (130.6kB) pobierz    
  Wniosek - wyprawka szkolna 2010 (110kB) pobierz pokaż
  Info (32.5kB) pobierz pokaż
  Zarządzenie Burmistrza Pszczyny - Wyprawka szkolna 2010 r. (24kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2010-06-24 11:24:44, Wprowadził do systemu: Wilk Grzegorz, Data wprowadzenia: 2010-06-24 08:33:28, Zatwierdził do publikacji: Wilk Grzegorz, Data publikacji 2010-06-24 08:44:06, Ostatnia zmiana: 2010-06-24 11:26:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1660