Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865936
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna » Zasiłek szkolny » 2010 Wersja do druku

Informacja

            

dot. zasiłku szkolnego - 2010 r.

        Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

        Zdarzenie losowe, które kwalifikują do ubiegania się o zasiłek szkolny to w szczególności:

 

a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź,

b) kradzieże,

c) wypadki,

d) śmierć członka rodziny,

e) wydatki związane z chorobą w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych ucznia,

f) inne szczególne okoliczności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę ucznia.

 

        Zasiłek może być udzielony uczniowi raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego w formie:

 

- świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym:

może zostać przyznany na wniosek strony ubiegającej się o zasiłek szkolny, jeżeli zakres potrzeb edukacyjnych ucznia lub słuchacza wykracza poza formę pomocy rzeczowej            o charakterze edukacyjnym lub gdy Organ przyznający stypendium uzna za niemożliwe spełnienie warunku uprzedniego dostarczenia oryginałów faktur i innych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych. W tym przypadku Organ przyznający zasiłek zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku rozliczania się z otrzymanego zasiłku szkolnego. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe   na cele edukacyjne,

 

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym:

jest udzielany poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę    i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, o poniesionym wydatku edukacyjnym.

 

 

        Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego:

- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w sekretariacie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4,

- o zasiłek szkolny ubiegać się mogą uczniowie, którzy zamieszkują na terenie Gminy Pszczyna oraz spełniają warunki wymienione w art. 90e. ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

- o zasiłek szkolny ubiegać się można w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,

- katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej  lub częściowej refundacji w ramach zasiłku szkolnego stanowi załącznik do Uchwały nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24.09.2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 209, poz. 3903),

- zasiłek szkolny jest wypłacany w formie gotówkowej, w kasie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy. Wypłata przyznanego decyzją zasiłku następuje po uprawomocnieniu się decyzji w przeciągu 14 dni licząc od daty przedłożenia przez Wnioskodawcę imiennych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych zgodnych z wybraną formą pomocy lub licząc od daty złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne (dot. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym),

- w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, wysokość zasiłku wynosi jednorazowo  od 91,00 zł do 455,00 zł.

 

Wniosek do pobrania w siedzibie PZE i na stronie internetowej: www.pze.bip.net.pl    

                  
Telefon kontaktowy: (032) 210-21-93.

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.        z 2009 r. Nr 127, poz. 1055);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się         o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058);
  • Uchwały nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24.09.2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 209, poz. 3903).

W załączeniu:

- Wzór wniosku

 

Załączone dokumenty
  WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO - 2010 (113.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wilk Grzegorz, Data wprowadzenia: 2010-03-19 13:36:55, Zatwierdził do publikacji: Wilk Grzegorz, Data publikacji 2010-03-19 13:55:48, Ostatnia zmiana: 2010-03-19 13:55:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1192