Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865884
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna » Wyprawka szkolna » 2009 Wersja do druku

Informacja


 

dot. dofinansowanie zakupu podręczników - „Wyprawka szkolna2009”

       Pszczyński Zarząd Edukacji w związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2009r. –„Wyprawka szkolna” informuje o możliwości ubiegania się o w/w pomoc. Prawodawca kwestie związane z przyjmowaniem wniosków jak i ich rozpatrywaniem scedował na Dyrektorów szkół.

 

Termin składania wniosków został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Pszczyny od dnia 01.09.2009r. do dnia 18.09.2009r.

 

Pomoc zostanie udzielona:

- uczniom, którzy spełniają kryterium dochodowe 351,00 zł na osobę w rodzinie;

- uczniom pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w postaci dofinansowania zakupu podręczników.


Kwoty dofinansowania:

Dla ucznia klasy I szkoły podstawowej - do kwoty 150 zł.

Dla ucznia klasy II szkoły podstawowej - do kwoty 150 zł.

Dla ucznia klasy III szkoły podstawowej - do kwoty 170 zł.

Dla ucznia klasy I gimnazjum - do kwoty 280 zł.

         Zwrotu kosztów zakupu podręczników dokonuje Dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników przez rodziców uczniów (prawny opiekun, rodzice zastępczy). W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek lub paragon (z oświadczeniem). W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

         Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do dofinansowania - osób spełniających kryterium dochodowe 351,00 zł na osobę w rodzinie oraz uczniów, którzy pochodzą z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej).

         Burmistrz Pszczyny następnie przekaże informacje do szkół o ilości uczniów objętych programem w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej).

         Dyrektor szkoły po analizie wniosków oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy podejmuje decyzje w sprawie przyznania pomocy w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W załączeniu:

- Wzór wniosku

- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczyna

- Uchwała nr 57/2009 Rady Ministrów z dnia 27.04.2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” wraz z załącznikiem do uchwały.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.04.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Załączone dokumenty
  Wniosek - wyprawka szkolna 2009 (98kB) pobierz pokaż
  2009_273_uchwala_rm (156.3kB) pobierz pokaż
  2009_274_rozporzadzenie (279.1kB) pobierz pokaż
  zacznik do uchway (85.5kB) pobierz pokaż
  062-1a-09 (573.6kB) pobierz    
  062-1b-09 (500.1kB) pobierz    
  062-1c-09 (383.6kB) pobierz    
  Zarządzenie Burmistrza Pszczyny (433.1kB) pobierz    

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2009-06-23 14:02:32, Wprowadził do systemu: Wilk, Data wprowadzenia: 2009-06-23 14:03:18, Zatwierdził do publikacji: Wilk, Data publikacji 2009-06-23 14:16:39, Ostatnia zmiana: 2009-06-30 08:58:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1370