Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862261
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna » Stypendium szkolne » 2009/2010 Wersja do druku

Informacja


dot. stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 należy złożyć do dnia 15 września 2009 r. (kolegia do dnia 15 października 2009r.) w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4.

 

        Stypendium szkolne przysługuje uczniom, którzy zamieszkują na terenie Gminy Pszczyna

 

        Pomoc materialna przysługuje: a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe  z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 ustawy o systemie oświaty. 

        Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł . Przyjmuje się, że z1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.
  

        Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawia informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach.
 • Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

        Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie), a w przypadku słuchacza 1152 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

b) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

c) stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

d) stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w  art. 90d ust. 2 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w art. 90d  ust. 4 ustawy o systemie oświaty, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w art. 90d ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty, nie jest celowe.

 

        Stypendium będzie wypłacane na podstawie faktur, rachunków uproszczonych, w szczególnych przypadkach zaświadczeń ze szkoły poświadczających poniesione wydatki edukacyjne w związku z rokiem szkolnym 2009/2010. Dowody zakupu powinny zostać wystawione na Wnioskodawcę. Wydatki edukacyjne będą pokrywane do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

       

        Decyzje będą wydawane na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami na podstawie, których zostanie ustalony dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. W zależności od sytuacji w rodzinie i źródła dochodów do wniosku należy dołączyć m.in.:

  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
  3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
  4. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny itp.);
  5. decyzja dotycząca otrzymywanego dodatku mieszkaniowego;
  6. dokumentu potwierdzającego posiadane hektary przeliczeniowe lub działy specjalne produkcji rolnej;
  7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów;
  8. decyzja i odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
  9. i inne.

        Osoby prowadzące działalność gospodarczą proszone są o wcześniejszy kontakt celem ścisłego określenia wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

        Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zm.);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950 ).
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, poz. 903 ).

Wniosek do pobrania w siedzibie PZE i na stronie internetowej: www.pze.bip.net.pl                     
Telefon kontaktowy: (032) 210-21-93

 

W załączeniu:

- Wzór wniosku

- Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

- Katalog wydatków

- Uchwała nr X/105/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów  zamieszkałych na terenie  Gminy Pszczyna.

Załączone dokumenty
  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 2009-2010 (132kB) pobierz pokaż
  KATALOG WYDATKÓW (30kB) pobierz pokaż
  zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (26.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała - regulamin str.1 (86.3kB) pobierz pokaż
  Uchwała - regulamin str.3 (50.8kB) pobierz pokaż
  Uchwała - regulamin str.4 (51.3kB) pobierz pokaż
  Uchwała - regulamin str.5 (48.9kB) pobierz pokaż
  Uchwała - regulamin str. 2 (25.4kB) pobierz pokaż
  062-3a-09 (668.7kB) pobierz    
  062-3b-09 (600.3kB) pobierz    
  062-3c-09 (678.7kB) pobierz    
  062-3d-09 (353.2kB) pobierz    

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2009-06-23 13:47:27, Wprowadził do systemu: Wilk, Data wprowadzenia: 2009-06-23 13:48:26, Zatwierdził do publikacji: Wilk, Data publikacji 2009-06-23 14:15:36, Ostatnia zmiana: 2009-06-30 08:55:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2350