Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2018 Wersja do druku

Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie

 

Zarządzenie nr 20/2018

Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

z dnia 20.06.2018r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

dla Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie

 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U.  z 2018 r. poz. 395 ze zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz. 2077 ze zm.) i § 19 ust. 1 pkt 3, § 20, 21 i 22 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Rokiem obrotowym będzie okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.

§ 2

Jednostka budżetowa  sporządza poniższe rodzaje sprawozdań:

1) sprawozdania budżetowe,

2) sprawozdania w zakresie operacji finansowych,

3) sprawozdania finansowe,

4) sprawozdania statystyczne.

Okresy sprawozdawcze przypadają na okresy miesięczne, kwartalne i roczne, w zależności od rodzaju sprawozdań. Okresy sprawozdawcze, za które jednostka budżetowa  sporządza powyższe sprawozdania, są określone w przepisach wprowadzających obowiązek sporządzania poszczególnych sprawozdań.

§ 3

Metody wyceny aktywów oraz pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego stosuje się na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:

1) zakładowy plan kont ustalający:

a) wykaz kont księgi głównej,

b) przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

c) zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

2) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

3) opis systemu informatycznego,

stanowi załącznik nr 2 i 4  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

System ochrony danych i zbiorów stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§ 6

 

Traci moc zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora PZE Pszczyna z dnia 01.09.2017r.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018r.

 

Dyrektor  jednostki obsługującej

 

 

 


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2018-06-20 12:17:56, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-07-23 12:17:59, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-07-23 12:18:36, Ostatnia zmiana: 2018-07-23 12:18:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 23