Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2759847
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2018 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE)

Zarządzenie Nr 3/2018

Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

z dnia 16 marca 2018 r.

 

 

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE)

 

 

            Na podstawie § 6 Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (PZE)
z dnia
14 lutego 2017 r. oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

zarządza się, co następuje:

            § 1. Wprowadza się do stosowania Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie stosuje się zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE).

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Uzasadnienie

 

Konieczność wydania nowego Regulaminu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wynika ze zmian organizacyjnych, m.in. zmiany zakresu powierzonych obowiązków w ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych przez PZE (Dział Inwestycji
i Remontów znalazł się w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie) oraz zmian dokonanych w Regulaminie Organizacyjnym PZE.

 

    Załącznik do Zarządzenia nr 3/2018

            Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

z dnia 16 marca 2018 r.

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W PSZCZYŃSKIM ZARZĄDZIE EDUKACJI (PZE)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji zwanym dalej PZE, będącym centrum usług wspólnych.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) zamawiającym – należy przez to rozumieć Pszczyński Zarząd Edukacji, będący jednostką budżetową Gminy Pszczyna,

2) zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, których definicje są zawarte w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

3) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną lub ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych przyjętych kryteriów,

4) wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zamówienie,

5) pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.

3. Do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 u.p.z.p.
nie stosuje się ustawy.

4. Do zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077), zgodnie z którymi wydatki publiczne winny być dokonywane:

1)  w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

2)  w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

3)  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. Wydatki mogą być ponoszone tylko na cele i w wysokości wynikającej z planu finansowego jednostki.

6. Zamawiający zobowiązany jest do równego traktowania wykonawców oraz do przestrzegania zasady konkurencyjności w procesie udzielania zamówienia.

7. Zamówienia udziela się na czas określony.

8. Postępowanie prowadzi pracownik PZE dokonujący zamówienia.

9. Przed wszczęciem postępowania ustala się:

a) szacunkową wartość zamówienia,

b) czy zamówienie nie jest objęte zbiorczym rocznym planem zamówień,

c) czy są zabezpieczone środki finansowe.

10. Udzielenie zamówienia jest poprzedzone rozeznaniem rynku, w szczególności przez porównanie cen zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych na podstawie:

a) ofert dostępnych bezpośrednio w sieci Internet,

b) ofert katalogowych,

c) odpowiedzi wykonawców na zapytania przesyłane drogą mailową lub faksową,

d) rozmów telefonicznych prowadzonych z wybranymi wykonawcami.

11. Koordynator zamówień sporządza roczne sprawozdanie z zamówień i przedkłada do podpisu kierownikowi zamawiającego.

12. Roczne sprawozdanie z postępowań przeprowadzonych przez zamawiającego w danym roku, koordynator zamówień przekazuje do UZP w terminie do 1 marca następnego roku.

13. Koordynator zamówień prowadzi rejestry:

a) zamówień publicznych do 50 000 zł netto według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1
do regulaminu,

b) zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 50 000 zł netto, ale nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 u.p.z.p. według wzoru,  stanowiącego załącznik nr 2
do regulaminu,

c) centralny rejestr umów według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.

 

 

§ 2

Postępowanie w sprawach zamówień publicznych do 50 000 zł netto

 

1. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub niższa niż 50 000 złotych netto, nie ma obowiązku sporządzania wniosku, protokołu i umowy, za wyjątkiem zamówienia na roboty budowlane, na które sporządza się umowę.

2. Pracownik prowadzący postępowanie dokonuje wyboru wykonawcy w formie pisemnej lub ustnej, kierując się zasadą należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

3. Podstawą udokumentowania zamówienia, w przypadku gdy nie zawiera się umowy na piśmie są właściwie opisane i zatwierdzone faktury lub rachunki wystawione przez wykonawcę. Na fakturze lub rachunku należy zamieścić informację „zamówienia dokonano po rozeznaniu rynku.” Udokumentowaniem zamówienia może być także zlecenie.

4. Jeżeli rodzaj zamówienia wskazuje na celowość zawarcia umowy w formie pisemnej
(np. wykonanie konkretnych opracowań, projektów lub przedmiotu zamówienia, który wymaga szczegółowego opisu), wówczas podstawą udokumentowania zamówienia może być szczegółowa umowa. 

5. Umowę sporządzoną przez odpowiednią komórkę organizacyjną parafuje radca prawny,
a podpisują dyrektor PZE i główny księgowy.

6. Osoba prowadząca zamówienie rejestruje umowę w centralnym rejestrze umów.

 

 § 3
Postępowanie w sprawach zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 50 000 zł netto, ale nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 u.p.z.p.

 

1. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto, ale nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 u.p.z.p., a z rozeznania rynku wynika, że zamówienie może być zrealizowane przez większą liczbę wykonawców, obowiązują następujące zasady postępowania:

1) pracownik prowadzący postępowanie o zamówienie wypełnia wniosek, stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu, rejestruje go i przedkłada do zatwierdzenia głównemu księgowemu
oraz dyrektorowi PZE,

2) pracownik prowadzący zamówienie zwraca się na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną
do co najmniej 3 wykonawców o złożenie oferty na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną,  określając szczegółowo przedmiot zamówienia, sposób realizacji, termin złożenia oferty. Ogłoszenie o zamówieniu może być również zamieszczone na stronie BIP PZE,

3) po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert pracownik prowadzący zamówienie wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych, przy zastosowaniu przyjętych w danym postępowaniu kryteriów,

4) kryteriami oceny ofert mogą być w szczególności: cena, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, koszty eksploatacji, serwisu, termin wykonania zamówienia,

5) z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawiera się umowę w formie pisemnej,

6) każdy pracownik prowadzący postępowanie gromadzi dokumentację, która zawiera:

a) wniosek o wszczęcie postępowania (zał. 4),

b) protokół dokumentujący udzielenie zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do regulaminu,

c) korespondencję i pisma sporządzone w toku postępowania,

d) oferty wykonawców,

e) umowę zawartą w wyniku postępowania.

2. Umowę sporządzoną przez odpowiednią komórkę organizacyjną parafuje radca prawny,
a podpisują dyrektor PZE i główny księgowy.

3. Osoba prowadząca zamówienie rejestruje umowę w centralnym rejestrze umów.

4. W uzasadnionych przypadkach po przeprowadzeniu rozeznania rynku, zamawiający może przeprowadzić negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty oraz z wykonawcą, który jest jedyny na rynku.

 

 

§ 4

Centralny rejestr umów

 

1. Za bieżące prowadzenie rejestru umów odpowiada koordynator zamówień.

2. Obowiązek rejestracji w centralnym rejestrze umów dotyczy wszystkich umów zawartych
w formie pisemnej w zakresie realizacji zamówień publicznych.

3. Numer umowy jest nadany zgodnie z pozycją w centralnym rejestrze umów. 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zapoznanie pracowników z jego postanowieniami, odpowiedzialny jest dyrektor PZE.

2. Spory interpretacyjne w zakresie treści regulaminu rozstrzyga dyrektor PZE.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2018 r.                

 

Załączone dokumenty
  2018_zał. 1 rejestr zamówień do 50 000 zł netto (15.5kB) pobierz    
  2018_zał. 2 rejestr powyżej 50 000 zł netto, ale poniżej art. 4 pkt 8 (17.5kB) pobierz    
  2018_zał. 3 centralny rejestr umów (15.7kB) pobierz    
  2018_zał. 4 wniosek poniżej art. 4 pkt 8 (35kB) pobierz pokaż
  2018_zał. 5 protokół poniżej art. 4 pkt 8 (40.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2018-03-16 13:59:55, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:00:03, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-03-16 14:00:35, Ostatnia zmiana: 2018-03-16 14:06:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 50