Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach Wersja do druku

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STUDZIENICACH

 

 

 

 

statut

 

zespołu szkolno – przedszkolnego


w studzienicach

 

 

 

 

 

Statut uchwalono

27 listopada 2017 r.

 

 

 

 

§ 1

 

1.     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach jest jednostką powołaną aktem założycielskim Uchwałą nr 572/01 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 marca 2011 roku.

2.     W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach wchodzą:

1)    Szkoła Podstawowa nr 16 w Studzienicach;

2)    Przedszkole Publiczne nr 18 w Studzienicach.

3.     Siedziba Zespołu Szkolno - Przedszkolnego znajduje się w Studzienicach, ul. św. Jana Pawła II 74.

4.     Ilekroć w statucie jest mowa o zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach.

 

§ 2

 

1.     Organem prowadzącym Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach jest Gmina Pszczyna.

2.     Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

3.     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

 

§ 3

 

1.     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach jest jednostką budżetową Gminy Pszczyna, prowadzącą gospodarkę finansową i materiałową na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

2.      Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach jako jednostka budżetowa Gminy Pszczyna działa w ramach jednego podatnika tj. Gminy Pszczyna, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

3.     Obsługę finansowo-administracyjną Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach prowadzi jednostka budżetowa gminy: Pszczyński Zarząd Edukacji.

4.     Wykonując swoje zadania statutowe, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach korzysta z przekazanego mienia komunalnego na zasadach określonych przez gminę, zaś udostępnienie pomieszczeń i urządzeń szkolnych osobom trzecim odbywa się w czasie niekolidującym z zajęciami obowiązkowymi (dydaktycznymi i opiekuńczo-wychowawczymi) i pozalekcyjnymi organizowanymi przez przedszkole i szkołę. Gospodarowanie tym mieniem należy do wyłącznej kompetencji dyrektora.

5.     Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 4

 

1.     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach używa pieczęci:

1)    okrągłej dużej z godłem państwa i napisem w otoku: „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach”;

2)    okrągłej małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach”;

3)    podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach, 43-215 Studzienice, ul. św. Jana Pawła II 74”;

4)    podłużnej z napisem: „Przedszkole Publiczne nr 18 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach, 43-215 Studzienice, ul. św. Jana Pawła II 74”;

5)    podłużnej z napisem: „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach, 43-215 Studzienice, ul. św. Jana Pawła II 74, tel. 32 211 52 01, NIP 6381809048, REGON 072875432”;

6)    podłużnej z napisem: „Gmina Pszczyna, NIP 6381808250, Zespół Szkolno - Przedszkolny, ul. św. Jana Pawła II 74, 43-215 Studzienice, REGON 072875432”;

7)    podłużnej z napisem: „Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach, ul. św. Jana Pawła II 74, 43-215 Studzienice”.

2.     Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.

3.     Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

 

 

§ 5

 

1.     Zespół posługuje się własnym logo, które umieszczane jest na stronie internetowej zespołu, na najważniejszych dokumentach, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, podziękowaniach itp.

 

§ 6

 

1.     W zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród wychowanków i uczniów lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2.     Zespół Szkolno - Przedszkolny może współpracować z instytucjami oświatowymi i pozaoświatowymi w celu doskonalenia procesu dydaktycznego.

3.     Zgodę na podjęcie działalności lub współpracy przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje, których mowa w pkt. 1 i 2 wyraża dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności lub współpracy oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

4.     Zasady funkcjonowania związków zawodowych w zespole określają odrębne przepisy.

 

§ 7

 

1.     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i przedszkola, zapewnienia każdemu uczniowi i wychowankowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i przedszkola oraz ich rozwoju organizacyjnego.

2.     Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1)    efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2)    organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3)    tworzenia warunków do rozwoju oraz aktywności uczniów i wychowanków;

4)    współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5)    zarządzania Zespołem Szkolno - Przedszkolnym.

3.     Organami zespołu są;

1)    Dyrektor;

2)    Rada Pedagogiczna;

3)    Rada Rodziców.

4.     Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 i Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 18.

5.     Stanowisko dyrektora zespołu powierza i odwołuje z niego Burmistrz Pszczyny.

6.     W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach działa Rada Pedagogiczna wspólna dla Szkoły Podstawowej nr 16 i Przedszkola Publicznego nr 18, stanowiąca kolegialny organ zespołu.

7.     W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach działa Rada Rodziców wspólna dla Szkoły Podstawowej nr 16 i Przedszkola Publicznego nr 18.

8.     Kompetencje poszczególnych organów zespołu określają Statut Szkoły Podstawowej nr 16 i Statut Publicznego Przedszkola nr 18 w Studzienicach.

9.     Integralną częścią Statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach są statuty jednostek wchodzących w jego skład – Szkoły Podstawowej nr 16 i Przedszkola Publicznego nr 18.

 

§ 8

 

1.     Nowelizacji statutu dokonuje się w przypadku:

1)    zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego i lokalnego;

2)    potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych w funkcjonowaniu społeczności szkolnej;

3)    zaleceń organów kontrolnych (niespójność rozwiązań statutowych z obowiązującym prawem);

4)    innych potrzeb, np. zmiana nazwy, nadanie imienia itp.

2.     Nowelizacja statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

3.     Wniosek o dokonanie zmian organy zespołu kierują do rady pedagogicznej, która po przyjęciu projektu zmian uchwala je.

4.     Dyrektor opracowuje każdorazowo jednolity tekst statutu po wprowadzeniu do niego 3 zmian lub na wniosek rady pedagogicznej. Po wprowadzeniu każdej zmiany dyrektor może opracować tekst ujednolicony statutu.

5.     W przypadku licznych zmian w statucie lub zmian, które naruszałyby jego spójność, przygotowuje się projekt nowego statutu.

6.     Statut dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, w Biuletynie Informacji Publicznej, w pokoju nauczycielskim i sekretariacie.

7.     Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w dniu 27 listopada 2017 roku.

8.     Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 Studzienice, 27 listopada 2017 r.

 

 


Informację wytworzył: Halina Nocoń, Data wytworzenia: 2017-11-27 13:32:02, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:32:20, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-01-30 13:32:45, Ostatnia zmiana: 2018-01-30 13:32:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 97