Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach Wersja do druku

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W STUDZIENICACH

 

 

 

 

statut

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

 

W STUDZIENICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statut uchwalono

 

27 listopada 2017 r.

 

 


 

 

Spis treści:

 

 

Rozdział 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3

Rozdział 2.  CELE I ZADANIA SZKOŁY. 4

Rozdział 3.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 7

Rozdział 4.  ORGANY SZKOŁY. 10

Rozdział 5.  UCZNIOWIE. 15

Rozdział 6.  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY. 21

Rozdział 7.  FORMY WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIA.. 25

Rozdział 8. ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM  I NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM... 26

Rozdział 9.  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY. 34

Rozdział 10.  ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA.. 40

Rozdział 11. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. 56

Rozdział 12. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO.. 56

Rozdział 13.  ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU.. 57

Rozdział 14.  ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 58

Rozdział 15. ORGANIZACJA I ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. 60

Rozdział 16.  ŚWIETLICA i STOŁÓWKA SZKOLNA.. 62

Rozdział 17. ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI LUB INNYMI ORGANIZACJAMI  W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I INNOWACYJNEJ. 63

Rozdział 18. CEREMONIAŁ  SZKOLNY. 64

Rozdział 19.  PRZEPISY KOŃCOWE. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

OBJAŚNIENIA

 

1.   Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach;

2)    szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach;

3)    przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 18 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach;

4)    statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach;

5)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;

6)    organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Pszczyna;

7)    dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach;

8)    poradni - należy przez to rozumieć poradnię psychologiczno - pedagogiczną, inną poradnię specjalistyczną lub instytucję, w tym placówkę niepubliczną świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży;

9)    radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach;

10)      radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach;

11)      samorządzie uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach;

12)      uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Studzienicach;

13)      rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach;

14)      nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach;

15)      wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono pod szczególną opiekę oddział szkolny.

 

INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W STUDZIENICACH

 

§ 2

 

1.     Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 16 w Studzienicach.

2.     Szkoła Podstawowa nr 16 w Studzienicach jest szkołą publiczną wchodzącą w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Studzienicach.

3.     Siedziba Szkoły Podstawowej nr 16 mieści się w Studzienicach, ul. św. Jana Pawła II 74.

 

§ 3

 

1.       Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 16 w Studzienicach jest Gmina Pszczyna.

2.       Siedzibą organu prowadzącego jest budynek przy ul. Rynek 2 w Pszczynie.

3.       Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

4.       Szkoła Podstawowa nr 16 w Studzienicach działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.

 

§ 4

 

1.     Szkoła używa pieczęci:

1)    okrągłej - dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach”;

2)    podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach, 43–215 Studzienice, ul. św. Jana Pawła II 74”;

3)    podłużnej z napisem: „Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach, ul. św. Jana Pawła II 74, 43-215 Studzienice”.

2.     Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.

3.     Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

 

 

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

 

1.     Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela i Konwencji o Prawach Dziecka.

2.     Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

3.     Ogólne zadania szkoły:

1)    zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2)    zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)    kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)    dbałość o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka;

5)    realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

6)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

7)    organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb we współpracy z właściwymi instytucjami specjalistycznymi i zgodnie z odrębnymi przepisami;

8)    organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9)    dostosowanie form i metod kształcenia do możliwości uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;

10)      organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

11)                  wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

12)                  wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

13)                  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

14)                  rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz przywiązania do historii i tradycji regionalnych i narodowych;

15)                  kształtowanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu i  kraju, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

16)                  kształtowania u uczniów postaw prospołecznych i wrażliwości na potrzeby innych ludzi;

17)                  zapewnienie uczniom opieki i wyżywienia;

18)                  zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

19)      upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie;

20)      przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, np. poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych, dobrowolnej przynależności do organizacji działających na terenie szkoły i innych;

21)                 sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi w tym umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

22)                 kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

23)                 kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią;

24)                 kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;

25)    kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

26)                 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej;

27)                 przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i  korzystania z mediów;

28)                 przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

29)                 egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

30)                 dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

4.     Szkoła zapewnia:

1)    realizację własnych programów i projektów edukacyjnych oraz wychowawczych, wprowadzanych zgodnie z przepisami;

2)    realizację „Programu wychowawczo-profilaktycznego”;

3)    realizację programów edukacji regionalnej – przekazujemy wiedzę o regionie oraz uczymy szanować kulturę oraz tradycje Górnego Śląska, ziemi pszczyńskiej i wsi Studzienice.

 

§ 6

 

1.     Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany w szkole wspomaga rozwój dziecka i wprowadzając je w życie społeczne, mając na celu:

1)    wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

2)    rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

3)    rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą oraz przygotowywanie do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;

4)    rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

5)    ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

6)    wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

7)    wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;

8)    formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

9)    rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

10)      rozbudzanie i  rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dzieci;

11)      kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12)      zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13)      wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i zdolności twórczych oraz określaniu drogi dalszej edukacji.

2.     Zadaniem szkoły jest rozwijanie kluczowych umiejętności uczniów w zakresie:

1)    sprawnego komunikowania się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2)    sprawnego wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształtowania logicznego, matematycznego myślenia;

3)    poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystania informacji z różnych źródeł;

4)    kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowania;

5)    rozwiązywania problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6)    pracy w zespole i społecznej aktywności;

7)    aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 

 

3.     Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez:

1)    podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;

2)    skuteczne kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz dbałość o wyposażenie ich w wiadomości umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim i obcym nowożytnym w sposób poprawny i zrozumiały;

3)    wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych, podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania, zwiększenie aktywności czytelniczej oraz wyposażenie uczniów w kompetencje czytelnicze potrzebne do rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego, krytycznego odbioru i przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury;

4)    stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach;

5)    przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci;

6)    umożliwienie uczniom samorealizacji, tworzenia i współdziałania, np. udziału w projektach zespołowych, czy indywidualnych, rozbudowanych zadaniach długoterminowych itp.;

7)    stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności, wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej uczniów oraz do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

8)    umożliwienie udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

9)    umożliwienie udziału w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i indywidualizację procesu lekcyjnego, realizowanie indywidualnych programów nauczania;

10)      współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. parafią, organizacjami lokalnymi, policją, stowarzyszeniami, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

11)      realizację projektów zewnętrznych, w tym międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4.     Działalność edukacyjna szkoły wyznaczona jest przez zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.

5.     Program wychowawczo-profilaktyczno szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

6.     Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo - profilaktyczny tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całego zespołu, jak i każdego nauczyciela.

7.     Dla realizacji zadań statutowych szkoły zapewnia się możliwość korzystania z:

1)    pomieszczeń do działalności dydaktycznej z niezbędnym wyposażeniem;

2)    pracowni komputerowej z dostępem do Internetu;

3)    biblioteki;

4)    sali gimnastycznej i korekcyjnej;

5)    boiska szkolnego i placu zabaw;

6)    świetlicy;

7)    kuchni i stołówki;

8)    szatni;

9)    gabinetu pedagoga;

10)      gabinetu zajęć indywidualnych: logopedycznych, terapeutycznych;

11)      gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

12)      pokoju nauczycielskiego;

13)      pomieszczeń administracyjno - gospodarczych;

14)      toalet;

15)      archiwum.

4.     Realizacja zadań statutowych szkoły może odbywać się również poza szkołą, np. w formie wycieczek, lekcji w terenie oraz z wykorzystaniem pomieszczeń i obiektów środowiska lokalnego, np. remizy OSP, boiska LKS, kościoła itp.

Rozdział 3.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

§ 7

 

1.     Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę ich danych osobowych, poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie.

2.     Szkoła dba o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa.

3.     Szkoła zapewnia:

1)    zapoznanie pracowników poprzez szkolenia BHP wstępne i okresowe z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)    zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz zasadami ruchu drogowego;

3)    przeszkolenie nauczycieli, w szczególności prowadzących zajęcia wychowania fizycznego, w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

4)    doskonalenie nauczycieli w zakresie ochrony uczniów przed przejawami patologii społecznych, uzależnień i przemocy.

 

§ 8

 

1.     Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów i pracowników na jej terenie.

2.     Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane:

1)    co najmniej raz w roku dyrektor lub wicedyrektor ze społecznym inspektorem pracy dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy; z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział, a jego kopię dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu;

2)    co najmniej raz w roku dokonuje się kompletnego przeglądu szkoły z przedstawicielami organu prowadzącego celem zaplanowania potrzebnych remontów i inwestycji oraz poprawy bezpieczeństwa.

3.     Plan ewakuacji szkoły umieszczony jest w widocznym miejscu, a drogi ewakuacji oznaczony są w sposób wyraźny i trwały.

4.     Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych uczniów i pracowników szkoły, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i obowiązującym planem ewakuacyjnym.

5.     Szkoła zapewnia:

1)    dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii;

2)    warunki do pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkolnych;

3)    szafki skrytkowo - ubraniowe w szatni szkolnej w celu pozostawienia odzieży i obowiązującego zmiennego obuwia;

4)    wyposażenie pomieszczeń, w szczególności pokoju nauczycielskiego, świetlicy, gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

5)    działanie na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - promocję i ochronę zdrowia poprzez kontrolę czystości, bilanse, pogadanki, konkursy itp.;

6)    możliwość spożywania obiadów w stołówce szkolnej oraz utrzymywanie stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń w stałej czystości i pełnej sprawności;

7)    możliwość pobytu uczniów w świetlicy szkolnej;

8)    dostęp do Internetu, zabezpieczając uczniom dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

6.     Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczych uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

 

§ 9

 

1.     Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a także wynikające z potrzeb środowiska, w szczególności:

1)    sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas:

a)     zajęć obowiązujących, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, za którą w zależności od rodzaju zajęć, odpowiedzialni są nauczyciele uczący bądź wychowawcy; minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w arkuszu organizacyjnym szkoły;

b)    organizacji zajęć poza terenem szkoły, a także w trakcie wycieczek szkolnych, za które odpowiedzialni są: kierownik wycieczki oraz nauczyciele organizujący tego typu formy zajęć lub osoby zobowiązane do pełnienia opieki;

2)    zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

2.     Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem. Plan dyżurów sporządza wicedyrektor każdorazowo po zmianie planu lekcji.

3.     Szkoła podejmuje działania w celu zabezpieczenia uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści niepożądanych poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi oraz instalowanie i aktualizowanie odpowiednich programów filtrujących i chroniących.

4.     Szkoła w trosce o dobro uczniów w trakcie zajęć w niej organizowanych zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii poprzez:

1)    pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka;

2)    współpracę z policją, strażą miejską, radą rodziców oraz z wszystkimi organizacjami działającymi na terenie sołectwa w analizowaniu problematyki bezpieczeństwa i patologii na terenie szkoły i środowiska lokalnego;

3)    wprowadzenie – uzasadnionych metodycznie – doraźnych działań i programów w zależności od niekorzystnych zjawisk pojawiających się w kraju, regionie lub środowisku lokalnym i szkolnym;

4)    realizację działań ujętych w „Programie wychowawczo-profilaktycznym”;

5)    korzystanie ze statutowych uprawnień dotyczących karania i nagradzania uczniów oraz występowania o skreślenie z listy uczniów szkoły.

5.     Na terenie szkoły obowiązuje regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 

§ 10

 

1.     Szkoła sprawuje szczególną zindywidualizowaną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

1)    uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku poprzez: indywidualne formy zajęć, pomoc w trakcie lekcji, opiekę nauczycielską przed, między i po zajęciach;

2)    uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna z takich źródeł, jak: rada rodziców, opieka społeczna, instytucje charytatywne;

3)    uczniami przebywającymi w rodzinach zastępczych, którym pomocy opiekuńczo-wychowawczej udziela pedagog i psycholog szkolny lub wychowawcy w oparciu o decyzje dyrektora zespołu.

2.     W czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego opuszczania budynku szkolnego.

3.     Uczeń może być zwolniony z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć na pisemny wniosek rodzica. W przypadku informowania rodzica telefonicznie o złym samopoczuciu dziecka, uczeń musi zostać odebrany przez rodzica lub uprawnioną osobę za pisemnym potwierdzeniem w specjalnym rejestrze w sekretariacie szkoły.

4.     W czasie pobytu w szkole uczniowie powinni stosować się do obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem, a w szczególności:

1)    wchodzić do szkoły przez szatnię;

2)    przebywać w szatni tylko w czasie przebierania się;

3)    w godzinach 6:30 - 7:45 spędzać czas w świetlicy szkolnej;

4)    zgłosić się do świetlicy w przypadku przyjścia do szkoły wcześniej niż rozpoczynają się lekcje;

5)    opuścić szkołę i boisko szkolne niezwłocznie po zakończonych lekcjach;

6)    oczekiwać na rodziców, jeśli uczeń nie ukończył 7 lat lub rodzice nie wyrazili zgody na samodzielne opuszczanie szkoły.

5.     Przerwy w zajęciach edukacyjnych uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

6.     W czasie przerw uczniowie:

1)    nie biegają między piętrami (schody są drogą ewakuacyjną);

2)    nie bawią się na półpiętrach i klatkach schodowych;

3)    korzystają z toalet zgodnie z przeznaczeniem;

4)    stosują się do poleceń dyżurujących nauczycieli;

5)    porozumiewają się spokojnym głosem.

7.     Uczniom umożliwia się przebywanie w czasie przerw lekcyjnych na świeżym powietrzu na terenie boiska szkolnego, placu zabaw i terenach rekreacyjnych, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne; w okresie zimowym uczniom udostępnia się salę gimnastyczną w czasie tzw. długich przerw.

 

§ 11

 

1.     W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie szkoły nauczyciel jest obowiązany:

1)    zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;

2)    zabezpieczyć pozostałe dzieci w klasie;

3)    niezwłocznie powiadomić dyrektora;

4)    obligatoryjnie poinformować rodziców dziecka;

5)    uzupełnić precyzyjnie rejestr wypadków.

 

§ 12

 

1.     W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

2.     Nauczyciel, który pełni tę funkcję, wykonuje następujące zadania:

1)    obserwuje oraz analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników;

2)    analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej i wnioskuje o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów i projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo;

3)    ocenia stan bezpieczeństwa w placówce i określa najważniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w planie pracy na dany rok szkolny;

4)    koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanego w szkole Programu wychowawczo-profilaktycznego;

5)    inicjuje działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych, np.:

a)     organizowanie spotkań wychowawców,

b)    projektowanie spotkań z rodzicami,

c)     proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców, uczniów, wynikających z potrzeb szkoły,

d)    nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym;

6)    uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;

7)    podejmuje działania mające na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami internetowymi, pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami a odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna, sanepid) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży;

8)    dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami zespołu;

9)    promuje problematykę bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

 

§ 13

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH I KLASOWYCH

 

1.     Podczas wycieczek za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę, zwany dalej kierownikiem wycieczki.

2.     Kierownik wycieczki ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad organizacji ruchu turystycznego sformułowanych w odrębnych przepisach.

3.     Do zadań kierownika wycieczki należy w szczególności:

1)    w przypadku wycieczki szkolnej, opracowanie z udziałem uczestników, szczegółowego programu wycieczki;

2)    skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym umowy z biurem turystycznym oraz uzyskanie zgody dyrektora na przeprowadzenie wycieczki;

3)    określenie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;

4)    zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

5)    zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz zapewnienie warunków do ich spełnienia od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki;

6)    określenie zadań dla opiekunów;

7)    dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy zaopatrzeni byli w niezbędny sprzęt i ekwipunek;

8)    zapewnienie apteczki pierwszej pomocy;

9)    organizacja transportu, wyżywienia i noclegów;

10)                  dokonanie podziału zadań wśród uczestników;

11)                  dysponowanie środkami finansowymi na pokrycie kosztów wycieczki;

12)                  dokonanie z uczestnikami oceny odbytej wycieczki oraz sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego.

4.     Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek szkolnych odpowiedzialność ponoszą również opiekunowie biorący udział w wycieczce (nauczyciele lub rodzice, którzy wyrazili zgodę na pełnienie funkcji opiekuna i podpisali stosowne oświadczenie).

5.     Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać

6.     Do obowiązków opiekunów wycieczki należy:

1)    znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczek, w tym zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i bezwzględne ich przestrzeganie;

2)    współdziałanie z kierownikiem przy realizacji programu i harmonogramu wycieczki oraz wykonywanie zleconych przez niego zadań;

3)    dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

4)    nadzór nad wykonywaniem przez uczestników wycieczki przydzielonych im zadań;

5)    sprawdzanie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;

6)    bezwzględne przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;

7)    posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy w przypadku opiekuna wycieczki rowerowej.

6.     Uczestnicy wycieczki stosują się do zasad zawartych w regulaminie wycieczki, a w szczególności:

1)    bezwarunkowo podporządkowują się wszystkim poleceniom kierownika wycieczki i opiekunów;

2)    podczas podróży wszyscy przebywają w jednej grupie i nie oddalają się bez pozwolenia;

3)    przestrzegają zasad poruszania się po drogach oraz przepisów przeciwpożarowych i innych obowiązujących w miejscu wypoczynku;

4)    posiadają kartę rowerową w przypadku wycieczki rowerowej;

5)    natychmiast zgłaszają wszystkie niepokojące zachowania (skaleczenia, złe samopoczucie, konflikty między uczestnikami itp.).

7.     Na wszystkie wycieczki i wyjazdy wymagana jest pisemna zgoda rodziców, w formie elektronicznej lub papierowej.

8.     Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć przed budynkiem szkoły. Autokary wycieczkowe/busy powinny odjeżdżać z przystanku naprzeciwko szkoły, z parkingu przyszkolnego lub przykościelnego.

9.     W szkole organizowane są wycieczki ujęte w planie wycieczek na rok szkolny zatwierdzonym przez dyrektora.

10.      W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na zorganizowanie wycieczki nie ujętej w planie.

11.      Szczegółowe zasady dotyczące organizacji, bezpieczeństwa uczestników, obowiązków kierownika i opiekunów oraz finansowania i rozliczenia wycieczek szkolnych określa regulamin wycieczek obowiązujący w ZSP w Studzienicach.

 

 

Rozdział 4.
ORGANY SZKOŁY

 

§ 14

 

1.     W szkole działają następujące organy:

1)    Dyrektor;

2)    Rada Pedagogiczna;

3)    Rada Rodziców;

4)    Samorząd Uczniowski.

2.     Funkcję dyrektora szkoły pełni Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

3.     Rada Pedagogiczna jest wspólnym organem kolegialnym dla Szkoły Podstawowej nr 16 i Przedszkola Publicznego nr 18.

4.     Rada Rodziców jest wspólnym organem kolegialnym dla Szkoły Podstawowej nr 16 i Przedszkola Publicznego nr 18.

 

§ 15

DYREKTOR

 

1.     Zespołem Szkolno - Przedszkolnym kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zespołu.

2.     Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w szczególności:

1)    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą;

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)    przygotowuje projekt arkusza organizacyjnego zespołu;

4)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5)    realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

6)    organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły;

7)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

8)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

9)    współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;

10)      stwarza warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych;

11)      stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

12)      odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

13)      zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

14)      kontroluje spełnianie obowiązku jednorocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku jednorocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

15)      decyduje w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów;

16)      wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku jednorocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą;

17)      wydaje w określonych okolicznościach decyzje administracyjne dotyczące spraw, do których uprawnienia zawiera Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej, m.in.

a)     skreślenie ucznia z listy uczniów,

b)    wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły,

c)     odroczenie obowiązku szkolnego i jednorocznego przygotowania przedszkolnego;

20)      wydaje w określonych okolicznościach decyzje związane z bieżącą realizacją funkcji kierowniczych;

21)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, m.in.:

a)     dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

b)    podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujący w danym roku szkolnym;

22)      współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i nr PESEL ucznia, celem właściwej realizacji tej opieki.

3.     Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

4.     Dyrektor jako kierownik zakładu pracy w szczególności decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)    powoływania i odwoływania wicedyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

3)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

4)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

5)    nadzorowania prawidłowego przebiegu awansu zawodowego nauczycieli, m.in.:

a)     zatwierdzania planu rozwoju zawodowego nauczycieli,

b)    przydzielenia nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu,

c)     ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu,

d)    powoływania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

e)    przyznawania dodatkowego okresu stażu w uzasadnionych przypadkach,

f)      nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście,

g)     uczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

5.     Dyrektor zespołu przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6.     Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej, m.in.:

1)    przygotowuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej;

2)    dba o podejmowanie optymalnych decyzji, uchwał i wniosków, zawiesza uchwały rady niezgodne z przepisami prawa oświatowego, czuwa nad prawidłową i terminową realizacją zadań, uchwał i wniosków rady;

3)    przekazuje radzie zadania, wymagania i oceny własne oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4)    przekazuje opinie i uchwały rady pedagogicznej organowi prowadzącemu i nadzorującemu, zwłaszcza te, które zostały przez dyrektora zawieszone.

7.     Dyrektor ocenia pracę nauczyciela, dorobek zawodowy nauczyciela oraz pracę pracowników samorządowych.

8.     Dyrektor decyduje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych innym organom.

9.     Dyrektor powierza i odwołuje stanowisko wicedyrektora zespołu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego oraz określa zakres kompetencji wicedyrektora.

10.      Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.

 

§ 16

RADA PEDAGOGICZNA

 

1.     W Zespole Szkolno - Przedszkolnym działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem wewnętrznym zespołu realizującym statutowe zadania z zakresu kształcenia, wychowania i opieki.

2.     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planu pracy szkoły;

2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy zespołu.

3.     Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

3)    programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

4)    formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

5)    zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;

6)    projekt planu finansowego zespołu;

7)    wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do planu nauczania;

8)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9)    pracę dyrektora w związku z dokonywaną oceną;

10)      pracę dyrektora na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

11)      kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowisko kierownicze;

12)      ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

4.     Rada pedagogiczna przygotowuje projekty obowiązujących w zespole statutów, regulaminów oraz projekty wprowadzanych do nich zmian.

5.     Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w zespole do właściwego organu.

6.     Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

7.     W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.

8.     Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu, który przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

9.     W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

10.      Zebrania (konferencje) rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

11.      Z zebrania (konferencji) rady pedagogicznej sporządza się protokół. Protokół wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

12.      Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia pisemnie ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 

13.      Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

14.      Członkowie rady i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach.

 

§ 17

RADA RODZICÓW

 

1.     W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach działa rada rodziców reprezentująca ogół rodziców, której skład, tryb wyboru określa Ustawa Prawo oświatowe oraz Regulamin Rady Rodziców.

2.     W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrań rodziców wychowanków oraz rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców przedszkola i szkoły w każdym roku szkolnym.

3.     Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem.

4.     Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły i przedszkola.

5.     W celu wspierania działalności statutowej zespołu rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

6.     Do kompetencji rady rodziców należy:

1)    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;

2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania opracowywanego przez dyrektora zespołu na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu.

7.     Przedstawiciel rady rodziców wchodzi w skład komisji powołanej przez dyrektora, w przypadku rozpatrywania zastrzeżenia ucznia lub jego rodziców zgłoszonego do dyrektora dotyczącego rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.     Rada rodziców wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim może występować do organu prowadzącego o nadanie szkole imienia.

9.     Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, np. harcerską wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

10.      Rada rodziców może składać wniosek o ocenę pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

11.      Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie.

12.      Przedstawiciel rady rodziców wchodzi w skład powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespołu oceniającego, który rozpatruje odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

13.      Przedstawiciel rady rodziców może wchodzić w skład zespołu rozpatrującego wniosek dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy.

14.      Przedstawiciele rady rodziców są powoływani jako członkowie komisji konkursowej wybierającej dyrektora.

 

 

§ 18

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

1.     W Szkole Podstawowej nr 16 w Studzienicach działa samorząd uczniowski.

2.     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.     Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.     Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.     Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4)    prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6.     Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7.     Opiekun samorządu uczniowskiego:

1)    zapewnia realizację regulaminu samorządu uczniowskiego;

2)    pośredniczy w kontaktach uczniów z radą pedagogiczną, radą rodziców i dyrektorem;

3)    służy pomocą i radą w rozwijaniu działalności samorządowej uczniów;

4)    odpowiada za dokumentację samorządu uczniowskiego;

5)    przynajmniej raz w roku przedkłada sprawozdanie z działalności podczas zebrania rady pedagogicznej.

 

§ 19

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

1.     Zasady współdziałania organów zespołu:

1)    każdy organ szkoły planuje swoją działalność na dany rok szkolny; plany powinny być uchwalone nie później niż do końca września; kopie tych dokumentów przekazuje się każdemu z organów zespołu;

2)    każdy organ szkoły po przeanalizowaniu planów poszczególnych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, proponując swoje stanowisko lub opinie w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;

3)    organy szkoły przestrzegają zasady realizacji zadań zgodnie ze swoimi kompetencjami zawartymi w statucie;

4)    organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów;

5)    co najmniej raz w roku w zebraniu ogólnym rodziców uczestniczą przedstawiciele wszystkich organów szkoły zapraszani przez dyrektora;

6)    dyrektor przesyła wszystkim organom szkoły plany pracy zespołu na dany roku szkolny, przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców plan nadzoru pedagogicznego;

7)    na posiedzenie organów szkoły dotyczące spraw innych organów powinni być zapraszani ich przewodniczący;

8)    organy szkoły mogą współpracować w wybranych przez siebie sprawach, wspólnie ustalając zakres i formy tej współpracy.

2.     Sposoby rozwiązywania sporów są następujące:

1)    spory między organami rozstrzyga się z udziałem przedstawicieli tych organów i dyrektora zespołu; ustalenia końcowe pisemnie podaje się do wiadomości stron sporu;

2)    w przypadku braku rozstrzygnięcia dyrektor zespołu ma prawo – po uzgodnieniu ze stronami sporu – wystąpić o udział w rozstrzygnięciu sporu mediatora społecznego;

3)    decyzje organów szkoły sprzeczne z przepisami lub statutem podlegają zawieszeniu przez dyrektora do czasu usunięcia sprzeczności prawnych; w przypadkach określonych przepisami wymagają powiadomienia organu prowadzącego lub nadzorującego;

4)    w sprawach spornych, w których uczestniczy uczeń, przyjmuje się następujący tryb postępowania:

a)     uczeń lub jego rodzic zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy,

b)    wychowawca wspólnie ze stroną skarżącą ustalają możliwe rozstrzygnięcia sporu,

c)     wychowawca klasy przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy innej klasy (którego sprawa dotyczy) i wspólnie starają się rozstrzygnąć zaistniały spór,

d)    sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

3.     Organy szkoły mogą występować do dyrektora z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4.     Dyrektor ma obowiązek przynajmniej raz do roku wystąpić do rady rodziców z pisemną informacją dotyczącą realizacji najważniejszych aspektów działalności szkoły.

5.     W razie potrzeby rada pedagogiczna i rada rodziców wybierają swoich przedstawicieli do udziału w pracach różnych komisji lub organów według zasad określonych przez odpowiednie dla sprawy przepisy wyższego rzędu.

 

 

Rozdział 5.
UCZNIOWIE

 

§ 20

REKRUTACJA I OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

1.     Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.

2.     Rekrutacja kandydatów spoza obwodu odbywa się według kryteriów określonych odrębnymi przepisami i w terminach określonych przez organ prowadzący szkołę.

3.     Rodzice ucznia, który zmienia szkołę, w której naucza się języka obcego innego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole, występują z podaniem do dyrektora określając, czy uczeń będzie się uczył języka obcego obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo będzie kontynuował naukę dotychczasowego języka obcego we własnym zakresie, albo będzie uczęszczał do klasy z danym językiem w innej szkole.

4.     Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5.     Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełnione również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

1)    za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2)    przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

§ 21

PRAWA UCZNIA

 

1.     Prawa ucznia zgodne są z Konwencją Praw Dziecka, Powszechną Deklaracją Praw człowieka oraz innymi aktami prawnymi.

2.     Każdy uczeń jest równy wobec prawa.

3.     Uczeń ma prawo znajomości praw, jakie mu przysługują oraz środków, jakie może wykorzystać, gdy te prawa są naruszane.

4.     Na władzach szkoły spoczywa obowiązek umożliwienia uczniowi wglądu do statutu.

5.     Uczeń, zgodnie z Konstytucją RP ma prawo do bezpłatnej edukacji, a w szczególności do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

2)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

4)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

5)    korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki szkolnej;

6)    uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

7)    pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

8)    indywidualnego toku lub programu nauki, gdy jest uczniem wybitnie uzdolnionym;

9)    rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;

10)                  uczestniczenia w imprezach sportowych, wycieczkach, wydarzeniach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;

11)                  bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów.

6.   Uczeń ma prawo do wolności wyznania i przekonań, a w szczególności do:

1)    własnych przekonań religijnych i światopoglądowych.

2)    równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, przynależności do mniejszości kulturowych lub etnicznych.

3)    wolności sumienia i wyznania, ale jego rodzice sprawują pieczę nad korzystaniem z tej wolności;

4)    nauki religii/etyki w szkole na podstawie deklaracji rodziców, zaś zasady prowadzenia zajęć religii i etyki regulują przepisy zawarte w rozporządzeniu MEN.

5)    uczestniczenia w obrzędach religijnych.

7.     Uczeń ma prawo do wolności wypowiedzi, w szczególności do:

1)    swobodnej wypowiedzi;

2)    wyrażania poglądów i opinii, a poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na oceny;

3)    przedstawiania swojego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów;

4)    przedstawiania dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.

8.     Uczeń ma prawo do informacji, w szczególności do:

1)    jawnej i umotywowanej oceny;

2)    informacji o zasadach i kryteriach oceniania, klasyfikowania i promowania;

3)    informacji o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz możliwości odwołania się od wystawionej oceny;

4)    informacji o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;

5)    znajomości treści programów nauczania i wymagań edukacyjnych;

6)    wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach odwoławczych;

7)    informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego oraz zasadach poprawiania ocen.

9.     Uczeń ma prawo  do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, w szczególności do:

1)    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

2)    nietykalności osobistej;

3)    poszanowania jego godności, również w przypadku stosowania wobec niego kar i upomnień.

10.      Uczeń ma prawo do ochrony prywatności, w szczególności do:

1)    tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego; wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacja materialna, stan zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny – wykształcenie rodziców, ewentualne problemy np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy lub innym pracownikom zespołu nie mogą być publicznie komentowane ani rozpowszechniane;

2)    tajemnicy swojej korespondencji.

11.      Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia, w szczególności do:

1)    higienicznych warunków nauki;

2)    odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych; w przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej temperatury w salach lekcyjnych  dyrektor zawiesza czasowo zajęcia szkolne;

3)    odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy; w związku z tym:

a)     na ferie  świąteczne nie zadaje się prac domowych,

b)    przeprowadza się nie więcej niż 3 sprawdziany w ciągu tygodnia i 1 w ciągu dnia, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

12.      Uczeń ma prawo do odpowiedniego standardu życia, w szczególności do:

1)    otrzymania pomocy materialnej w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub sytuacji losowej, takiej jak stypendium socjalne, zasiłek szkolny, bezpłatne korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej;

2)    otrzymywania stypendium za wyniki w nauce lub/i osiągnięcia sportowe.

13.      Uczeń ma prawo do swobodnego zrzeszania się, w szczególności do:

1)    przynależenia do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły;

2)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym i szkolnym;

3)    zachowania prywatności i własnej decyzji w przystępowaniu do działających na terenie szkoły organizacji, o ile w świetle przepisów nie wymaga to zgody rodzica.

14.      W zakresie praw proceduralnych uczeń i jego rodzice mają prawo do:

1)    pisemnego odwołania się od decyzji organów szkoły lub nałożonej kary zgodnie z procedurą;

2)    kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych administrowanych przez szkołę, w szczególności wglądu do treści danych, ich modyfikacji, poprawiania oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

§ 22

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

1.     Uczeń ma obowiązek:

1)    przestrzegać postanowień zawartych w statucie;

2)    dbać o honor i tradycję szkoły;

3)    szanować prawa, wolność i godność osobistą, poglądy i przekonania innych osób oraz ich własność;

4)    przestrzegać zasad kultury osobistej i współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób postronnych;

5)    dbać o kulturę języka i zachowania; zabronione są wszelkie działania agresywne oraz przemoc słowna i relacyjna wobec  innej osoby; zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów;

6)    reagować i przeciwstawiać się, w miarę swoich możliwości, przejawom łamania prawa,  w szczególności agresji i wandalizmowi;

7)    dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

8)    przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki;

9)    dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów, nie podejmować działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób;

10)                  uczęszczać na zajęcia wynikające z planu obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz planu zadeklarowanych zajęć dodatkowych;

11)                  przestrzegać punktualnego przychodzenia do szkoły i mimo spóźnienia przybyć do sali, w której odbywają się jego zajęcia;

12)                  systematycznie przygotowywać się do lekcji, brać w nich aktywny udział, odrabiać prace domowe oraz uzupełniać braki wynikające z nieobecności;

13)                  usprawiedliwiać nieobecności i spóźnienia na zajęcia lekcyjne nie później niż do 2 tygodni, licząc od ostatniego dnia nieobecności:

a)     usprawiedliwieniu nie podlegają spóźnienia śródlekcyjne w sytuacji, gdy uczeń na poprzedniej lekcji był obecny, a na kolejną się spóźnił; jeżeli takie spóźnienia wynikają z przyczyn np. zdrowotnych, czy konieczności rozmowy ucznia np. z dyrektorem,  innym nauczycielem czy pracownikiem szkoły, to są rozpatrywane indywidualnie i usprawiedliwione przez nauczyciela, wychowawcę lub też anulowane;

14)                  w czasie prowadzenia lekcji zachować należytą uwagę, nie przeszkadzać, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;

15)                  aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, reprezentować szkołę w konkursach, zawodach sportowych itp. zgodnie ze swoimi predyspozycjami i możliwościami;

16)                  dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

17)                  przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających z ich specyfiki (pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, świetlica, biblioteka, szatnia);

18)                  przestrzegać regulaminów szkolnych, podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;

19)                  szanować mienie szkoły; za zniszczenia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia lub uczniów, którzy dokonali zniszczenia; rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy bądź koszty zakupu zniszczonego mienia;

20)                  pełniąc funkcję dyżurnego klasowego dbać o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolować jej stan po skończonych zajęciach;

21)                  zostawiać wierzchnie okrycie i obuwie w szatni, w szafkach skrytkowo - ubraniowych;

22)                  nosić odświętny (biało-czarny lub biało-granatowy) strój przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 23;

23)                  nosić odpowiedni codzienny strój, przy zachowaniu następujących ustaleń zawartych w § 23;

2.     Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu jego i innych.

3.     Uczeń nie może samowolnie opuszczać terenu szkoły podczas lekcji, przerw i imprez klasowych.

4.     Uczeń, który z uzasadnionych powodów przebywa na terenie szkoły poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych bądź pozalekcyjnych, ma obowiązek pozostawać w świetlicy lub bibliotece.

 

 

§ 23

ZASADY UBIERANIA SIĘ UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

 

1.     Każdego ucznia obowiązuje przestrzeganie ustalonych zasad ubierania się na terenie szkoły.

2.     Strój szkolny powinien być czysty, schludny, estetyczny i stosowny, czyli nie może odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części ud.

3.     Ubrania nie mogą posiadać niestosownych emblematów czy nadruków obrażających uczucia religijne, promujących używki, zawierających wulgaryzmy, treści faszystowskie, komunistyczne i rasistowskie, sugerujących przynależność do subkultur oraz nie mogą posiadać  niczego, co w jakikolwiek sposób obrażałoby innych.

4.     Strój codzienny uczennicy: koszulki, t- shirty, bluzy, koszule, swetry, spodnie, spódnice nie krótsze niż do połowy uda, sukienki nie krótsze niż do połowy uda; w sezonie letnim dopuszczalne są spodnie krótkie, do połowy uda; ubrania nie mogą być przeźroczyste, mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek, a w zestawieniu ze spódnicą lub spodniami mają zakrywać cały tułów.

5.     Strój codzienny ucznia: koszulki, t- shirty, bluzy, koszule, swetry, długie spodnie; w sezonie letnim dopuszczalne są spodnie krótkie, co najmniej do kolan; spodnie muszą być założone tak, by w zestawieniu w górną częścią garderoby zakryty był cały tułów;

6.     Strój galowy obowiązuje podczas:

1)    uroczystości szkolnych;

2)    egzaminów zewnętrznych i konkursów międzyszkolnych;

3)    grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;

4)    imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca klasy bądź rada pedagogiczna.

7.     Strój galowy uczennicy to biała bluzka/koszula, czarna lub granatowa spódnica/sukienka, czarne lub granatowe eleganckie spodnie.

8.     Strój galowy ucznia to biała koszula, czarne lub granatowe, eleganckie spodnie, ciemna marynarka lub garnitur.

9.     Zasady ubioru obowiązujące podczas zajęć sportowych:

1)    każdego ucznia obowiązuje strój sportowy:

a)     sportowa koszulka z krótkim rękawem, sportowe ciemne spodenki, bawełniane skarpetki, w chłodne dni dres,

b)    obuwie sportowe: adidasy lub tenisówki na jasnej, nie ślizgającej się podeszwie, sznurowane lub na rzepy,

2)    obowiązkiem każdego ucznia jest przebranie się do codziennego stroju po każdych zajęciach sportowych;

3)    biżuteria i zegarki muszą być obowiązkowo zdejmowane, a włosy upięte.

10.      Na terenie szkoły obowiązuje nie zagrażające życiu obuwie zamienne.

11.      Nie dopuszcza się noszenia podczas pobytu w szkole nakryć głowy (czapki, kaptury itp.), za wyjątkiem względów zdrowotnych i religijnych.

12.      Zakazane są: makijaż, tatuaże i piercing, malowanie paznokci i naklejanie tipsów, noszenie biżuterii, której wielkość i kształt zagraża zdrowiu; dopuszczalne jest noszenie kolczyków tylko przez dziewczynki, tylko jednej pary i tylko w uszach.

13.      Fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny. Włosy powinny być czyste, starannie uczesane, zaś długie ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji, podczas zajęć sportowych oraz spożywaniu posiłków. Włosy powinny być niefarbowane, bez widocznych wygoleń, bez dopinanych sztucznych warkoczyków; zabrania się przycinania i układania ich w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi.

14.      Podczas zabaw szkolnych, balu, dyskotek i innych zabrania się wyzywającego makijażu i roznegliżowanych strojów.

15.      Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi mają prawo zwrócić mu uwagę, która powinna być skierowana do niego indywidualnie. W przypadku niedostosowania się ucznia do regulaminu powiadamia się rodziców.

16.      Niestosowanie się do statutowych zapisów dotyczących schludnego wyglądu i odpowiedniego stroju powoduje konsekwencje zapisane w regulaminie oceniania zachowania oraz kary określone w statucie szkoły.

 

§ 24

TRYB ODWOŁAWCZY W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA W SZKOLE

 

1.     W przypadku naruszenia praw ucznia na terenie szkoły, uczeń lub jego rodzice mają prawo wniesienia skargi lub wniosku do wychowawcy lub złożenia pisemnej skargi lub wniosku do dyrektora w ciągu 7 dni od daty zajścia:

1)    skargi lub wnioski złożone po ww. terminie nie będą przyjmowane ani rozpatrywane;

2)    skargi lub wnioski wnoszone do dyrektora muszą zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji;

3)    skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.

2.     Każdą skargę lub wniosek osoba składająca może wycofać w terminie 3 dni od daty złożenia. 

3.     Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor, który w celach doradczych może powołać zespół w składzie:

1)    wicedyrektor szkoły ;

2)    pedagog lub psycholog szkolny;

3)    opiekun samorządu uczniowskiego;

4)    wychowawca lub inny nie związany ze sprawą nauczyciel.

4.     Z wyjaśnienia skargi lub wniosku należy sporządzić notatkę służbową o sposobie załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

5.     Wnoszący skargę lub wniosek otrzymuje pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy w możliwie najszybszym terminie.

6.     W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia przez pracownika szkoły, decyzję w sprawie podejmuje dyrektor. 

7.     Wszystkie złożone skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw ucznia w szkole oraz sposoby ich załatwienia przechowywane są w dokumentacji szkolnej.

8.     Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są wnoszącemu ze wskazaniem właściwego adresata.

 

§ 25

SYSTEM NAGRÓD I KAR

 

1.     Uczeń może otrzymywać nagrody za wszelkie formy zaangażowania oraz osiągnięcia związane z procesem dydaktyczno - wychowawczym szkoły, w szczególności za:

1)    wybitne osiągnięcia w nauce;

2)    godne reprezentowanie szkoły;

3)    wzorowe wypełnianie obowiązków i powierzonych zadań;

4)    wykazywanie się inicjatywą i kreatywnością w życiu szkoły;

5)    działalność społeczną;

6)    udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych;

7)    pracę w szkolnych organizacjach;

8)    stuprocentową frekwencję;

9)    inne osiągnięcia, zaangażowanie lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.

2.     Z wnioskiem o nagrody dla uczniów mogą występować wszystkie organy szkoły i nauczyciele.

3.     Uczeń otrzymuje nagrody w czasie uroczystości szkolnych.

4.     Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1)    pochwała wobec klasy udzielona przez nauczyciela lub dyrektora;

2)    pochwała wobec całej społeczności uczniowskiej udzielona przez nauczyciela lub dyrektora;

3)    dyplom uznania lub list pochwalny;

4)    list gratulacyjny dla rodziców;

5)    nagroda książkowa lub rzeczowa;

6)    wyjazdy na dodatkowo organizowane przez szkołę wycieczki, imprezy artystyczne, obozy, kursy itp.

7)    w klasach IV- VIII świadectwo z wyróżnieniem – wg przepisów wyższego rzędu;

8)    w klasach IV – VIII stypendium za wyniki w nauce lub/i osiągnięcia sportowe – przyznawane wg odrębnie ustalonych zasad i kryteriów;

9)    w klasach I – III nagroda książkowa na koniec roku przyznawana wg kryteriów wypracowanych przez wychowawcę;

10)      najlepszemu absolwentowi przyznaje się tytuł „Absolwent Roku” - wg odrębnego regulaminu wyboru absolwenta.

3.     Decyzje o przyznaniu nagród z ust.4 pkt 4-10 odnotowuje się w protokolarzu po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

4.     Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

1)    uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowanie zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

2)    osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

5.     Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie, a w szczególności za uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 22 uczeń może otrzymać następujące kary:

1)    upomnienie udzielone przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora;

2)    rozmowa wychowawcza z dyrektorem, w obecności wychowawcy i/lub pedagoga;

3)    pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia poprzez dziennik elektroniczny;

4)    pisemne wezwanie rodziców do szkoły;

5)    zawieszenie na określony czas przez wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z udziału w tych zajęciach;

6)    nagana udzielona przez dyrektora i zawieszenie na czas określony w zajęciach pozalekcyjnych i w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz, w tym zawodach sportowych oraz w udziale w imprezach oraz wycieczkach, z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

7)    skreślenie z udziału w zajęciach pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia w przypadku kolejnej nałożonej kary w tym samym roku szkolnym;

8)    przeniesienie ucznia do równoległej klasy;

9)    przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty, na wniosek dyrektora;

10)                  powiadomienie sądu dla nieletnich lub sądu rodzinnego.

6.     Przeniesienie ucznia do równoległej klasy odbywa się na pisemny wniosek wychowawcy klasy złożony do dyrektora, po uprzednim poinformowaniu rodziców ucznia.

7.     Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor występuje do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrektora szkoły, instytucji współpracujących ze szkołą, poradni specjalistycznych, policji, kuratora, opiekuna rodziny i innych.

8.     Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły:

1)    uczeń notorycznie łamie postanowienia statutu, otrzymał kary przewidziane w statucie, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą efektów;

2)    uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów i pracowników szkoły;

3)    uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;

4)    wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia.

9.     Uczeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 1-4, a nieobjęty obowiązkiem szkolnym może zostać skreślony z listy uczniów decyzją dyrektora na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

10.      W stosunku do ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. Kary może nakładać nauczyciel, wychowawca, dyrektor lub rada pedagogiczna, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka i obowiązującymi przepisami oświatowymi.

11.      O wartości nagrody lub kary decyduje efektywność jej wychowawczego działania.

12.      O zastosowaniu wobec ucznia kary z ust. 5. wychowawca klasy każdorazowo powiadamia rodziców poprzez informację w dzienniku elektronicznym lub w przypadku kary z ust. 5 pkt 6-10 listownie.

13.      Szkoła powiadamia sąd dla nieletnich lub sąd rodzinny, gdy:

1)    uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny;

2)    swoim postępowaniem zagraża zdrowiu i życiu innych uczniów;

3)    dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia, itp.;

4)    stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.

14.      W przypadku nagannego zachowania może zostać zawieszona cała klasa na okres do 6 miesięcy w udziale w zajęciach pozalekcyjnych (imprezy, dyskoteki, wycieczki itp.), przy czym decyzję o wymiarze zawieszenia wraz z uzasadnieniem podejmuje rada pedagogiczna.

15.      Wychowawcy lub rada pedagogiczna mogą podejmować decyzje o stosowaniu wobec uczniów programów naprawczych lub systemów motywacyjnych, np. Kontrakt z uczniem, Pudełko wyróżnionych, Sekretny uczeń, Żółte kartki.

16.      Zachowuje się stopniowanie kar, z pominięciem stopniowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

§ 26

TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY

 

1.     Uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia pisemnego zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od przyznania nagrody.

2.     Wnoszenie zastrzeżenie powinno zawierać uzasadnienie.

3.     Dyrektor powołuje zespół rozstrzygający zastrzeżenie i w terminie 3 dni udziela wyjaśnienia w formie pisemnej.

 

§ 27

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD NAŁOŻONEJ KARY

 

1.     Od nałożonej kary przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora:

1)    odwołanie może wnieść rodzic w terminie 7 dni od nałożenia kary;

2)    dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania;

3)    rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

2.     Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3.     Po wyczerpaniu trybów określonych w ust. 1 i 2 przysługuje prawo odwołania się do Śląskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

 

Rozdział 6.
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 28

ARKUSZ ORGANIZACYJNY

 

1.     Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

2.     Projekt arkusza organizacyjnego jest przygotowywany do dnia 30 kwietnia każdego roku.

3.     Organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacji do dnia 30 maja danego roku.

4.     Arkusz organizacyjny określa w szczególności:

1)    liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do szkoły;

2)    liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3)    ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych zgodną z ramowym planem nauczania ogłaszanym w formie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę, z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych.

5.     Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 29

ORGANIZACJA NAUCZANIA

 

1.     Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są:

1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;

2)    dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)     zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1,

b)    zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

3)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w formie: kół zainteresowań, klubów, np. czytelniczych, filmowych, zespołów, np. teatralnych, muzycznych, zajęć przygotowujących do konkursów oraz zajęcia prowadzone w ramach projektów zewnętrznych;

4)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

6)    zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2.     Formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, organizowane są w trybie określonym w przepisach ich dotyczących:

1)    nauka religii i/lub etyki, organizowane na wniosek rodziców, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)    zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury;

3)    wychowanie do życia w rodzinie, które nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

3.     Formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są także inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, przeznaczone na zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Przydział godzin następuje po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

4.     Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej.

5.     Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3-6 mogą być prowadzone także z udziałem nauczycieli spoza szkoły, trenerów i wolontariuszy.

6.     Szkoła może realizować inne zajęcia wynikające z aktualnych potrzeb szkoły lub w ramach projektów zewnętrznych, w tym unijnych,  na zasadach odrębnie uzgodnionych pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym.

7.     W realizacji zajęć dodatkowych szkoła korzysta ze środków finansowych organu prowadzącego, rady rodziców i sponsorów, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej. Do ich realizacji może zatrudniać osoby spoza szkoły na zasadach wspólnie ustalonych.

 

§ 30

FORMY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

1.     Cykl kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, trwa osiem lat i dzieli się na:

1)    I etap edukacyjny: klasy I - III;

2)    II etap edukacyjny: klasy IV - VIII.

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział, w którym prowadzi się nauczanie zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania.

3.     W szkole podstawowej funkcjonują oddziały klas I - VIII.

4.     Zajęcia edukacyjne w klasach I - III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów:

1)    w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4;

2)    dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt 1, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 4 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego:

a)     liczba uczniów w oddziale klas I - III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów,

b)    jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I - III szkoły podstawowej zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale,

c)     oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

5. Edukacja w klasach I – III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacji wczesnoszkolnej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

6.     W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.  Dopuszcza się realizację zajęć także w weekendy za zgodą rodziców, np. w przypadku realizacji edukacyjnych projektów zewnętrznych, wycieczek.

7.     Zajęcia w szkole prowadzone są:

1)    w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min; dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć; decyzję w tym względzie podejmuje rada pedagogiczna, zaś w zakresie dotyczącym przerw międzylekcyjnych dyrektor, po konsultacji z nauczycielami.

2)    w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3)    w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: na językach obcych, zajęciach komputerowych/informatyce, religii, etyce, wychowaniu fizycznym, wychowaniu do życia w rodzinie;

4)    w toku nauczania indywidualnego;

5)    w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

6)    w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

7)    w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;

8)    w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia;

9)    poza systemem klasowo-lekcyjnym w formie wyjazdowej o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich.

7.     Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole trwają 45 minut, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów - 60 minut.

8.     Przerwy międzylekcyjne mogą trwać 5, 10, 15 lub 20 minut w zależności od organizacji zajęć.

9.     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

10.      Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustala i podaje do publicznej wiadomości w terminie do 30 września każdego roku wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego w wymiarze 8 dni (uzasadnionych organizacją pracy szkoły lub potrzebami środowiska lokalnego). W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo -opiekuńczych.

 

§ 31

ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY

I TWORZENIA STRUKTUR MIĘDZYODDZIAŁOWYCH I MIĘDZYKLASOWYCH

 

1.     Podziału oddziałów na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, dokonuje się z uwzględnieniem przepisów prawa.

2.     Oddział można podzielić na grupy na lekcjach języków obcych, wychowania fizycznego i zajęciach komputerowych/informatyce oraz na zajęciach.

3.     W klasach IV - VIII podział na grupy jest obowiązkowy:

1)    na zajęciach komputerowych/informatyce w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, przy czym na obowiązkowych zajęciach liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2)    na zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, przy czym obowiązkowe zajęcia mogą być prowadzone w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 24 uczniów;  wskazane jest uwzględnianie przy podziale na grupy stopnia zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

3)    na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4)    na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, przy czym zajęcia mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych liczących nie więcej niż 26 uczniów:

a)     zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców,

b)    zajęcia wychowania fizycznego mogą być realizowane jako zajęcia klasowo - lekcyjne (minimum
2 godziny lekcyjne) lub zajęcia do wyboru przez uczniów - realizowane jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo - zdrowotne, zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki. Decyzję na temat proponowanych form realizacji zajęć wychowania fizycznego podejmuje corocznie rada pedagogiczna z 
uwzględnieniem bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych szkoły lub środowiska.

4.     W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24, 26, 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 3, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5.     Maksymalna liczba uczestników zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej wynosi:

1)    na zajęciach rozwijających uzdolnienia - 8 uczniów;

2)    na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, dla uczniów  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się - 5 uczniów;

3)    na zajęciach logopedycznych - 4 uczniów;

4)    na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym - 10 uczniów;

5)    na innych zajęciach o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy z funkcjonowaniem w szkole - 10 uczniów.

 

 

 

§ 32

ORGANIZACJA NAUKI RELIGII I ETYKI

 

1.     Szkoła organizuje naukę religii i/lub etyki na życzenie rodziców zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.

3.     W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.

4.     W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

5.     Udział ucznia w zajęciach religii lub etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.

6.     W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji.

7.     W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się oceny uzyskane z tych zajęć.

8.     W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii i/lub etyki, przebywa od opieką nauczyciela świetlicy, z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).

9.     Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego.

10.      W czasie trwania rekolekcji szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, na podstawie potrzeb rodziców o konieczności zapewnienia opieki.

 

§ 33

ORGANIZACJA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

 

1.     Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV – VIII.

2.     Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie, w wymiarze 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

3.     Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

4.     Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

5.     W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, przebywa od opieką nauczyciela świetlicy. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).

 

§ 34

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

 

1.     W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tym zaświadczeniu. Nauczyciel prowadzący zajęcia dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

2.     W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć.

3.     Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).

4.     Uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki po dostarczeniu stosownego zaświadczenia lekarskiego i wydaniu decyzji dyrektora szkoły.

5.     Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

6.     Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7.     Dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

8.     Uczniowi, który objęty był nauczaniem zorganizowanym przez placówkę medyczną - szpital, sanatorium, oceny tam uzyskane z poszczególnych przedmiotów wychowawca wpisuje do dziennika elektronicznego na podstawie wydanego przez placówkę medyczną zaświadczenia - wykazu ocen. Wykaz ocen przechowuje się w dokumentacji szkoły do końca danego roku szkolnego.

 

 

Rozdział 7.
FORMY WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIA

 

§ 35

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

1.     Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, w tym również pomoc materialną poprzez:

1)    diagnozowanie środowiska ucznia;

2)    rozpoznawanie potencjalnych możliwości ucznia, jego indywidualnych potrzeb i umożliwianie ich zaspokojenia;

3)    rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4)    organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

5)    podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;

6)    prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

7)    wspieranie uczniów i nauczycieli w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne;

8)    rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

9)    organizowanie pomocy materialnej uczniom szczególnie zdolnym oraz uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

10)      kierowanie do poradni w celu rozpoznania zaburzeń, problemów i niepowodzeń oraz uzyskania porady, co do dalszej pracy z uczniem;

11)      wnioskowanie o objęcie opieką rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny;

12)      organizację zajęć nauczania indywidualnego.

2.     Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego indywidualne potrzeby, wynikające w szczególności:

1)    z niepełnosprawności;

2)    z niedostosowania społecznego;

3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)    z zaburzeń zachowania i emocji;

5)    ze szczególnych uzdolnień;

6)    ze specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksji);

7)    z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej (wady wymowy, mutyzm);

8)    z przewlekłej choroby;

9)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)                  z niepowodzeń edukacyjnych;

11)      z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny; sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12)      z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

13)      z innych przyczyn uzasadniających pomoc, nie uwzględnionych powyżej.

3.     Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem, w formie dodatkowych zajęć, a także:

1)    rozpoznawane indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2)    określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3)    podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych oraz potencjału uczniów;

4)     współpraca ze specjalistami oraz poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń.

4.     Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

5.     Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, rodziców, dyrektora, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. W przypadku opinii lub orzeczenia z poradni, pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana bez składania wniosku.

6.     Formami pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole są:

1)    bieżąca praca z uczniem;

2)    zintegrowane działanie nauczycieli i specjalistów;

3)    zajęcia rozwijające uzdolnienia;

4)    zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się;

5)    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze;

6)    zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym;

7)    zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

8)    zindywidualizowana ścieżka kształcenia;

9)    porady i konsultacje dla uczniów;

10)                  warsztaty.

7.     Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  i nieodpłatne.

8.     Rodzic ma prawo nie wyrażenia zgody na objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną swojego dziecka.

9.     Organizacja współdziałania z poradniami oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom polega na:

1)    nieodpłatnym korzystaniu z pomocy poradni zarówno przez uczniów, jak i rodziców i nauczycieli;

2)    pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej na wniosek rodziców, nauczycieli, a także samego ucznia;

3)    współpracy opartej na organizowaniu porad dla uczniów, rodziców, nauczycieli;

4)    konsultacji i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

5)    organizowaniu zajęć specjalistycznych, jak logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, terapeutyczne;

6)    koordynowaniu zadań realizowanych na rzecz uczniów;

7)    działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)    współpracy z wydziałem prewencji policji polegająca na pogadankach, interwencjach i udziale w zajęciach.

10.      Wnioskowanie do organu prowadzącego o przyznanie pomocy materialnej uczniom może mieć charakter socjalny lub motywacyjny:

1)    świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny;

2)    świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

3)    uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

11.      Szkoła może organizować pomoc materialną przez współpracę z zakładami pracy, osobami fizycznymi pragnącymi przekazać darowiznę oraz pozyskiwać sponsorów na pokrycie opłaty za żywienie dzieci, itp.

12.      Organizacją i koordynacją współdziałania z najbliższą poradnią psychologiczno - pedagogiczną zajmuje się pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą.

 

 

Rozdział 8.
ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
I NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

 

§ 36

 

1.     W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno -pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

2.     Nauczanie specjalne prowadzone jest: w oddziale ogólnodostępnym.

3.     Uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym szkoła zapewnia:

1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)    odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny;

3)    środki dydaktyczne;

4)    realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

5)    zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

6)    integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

7)    dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

4.     Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje dyrektor zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie orzeczenia.

5.     Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie nauczania indywidualnego.

 

§ 37

 

1.     Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki o jeden rok w cyklu edukacyjnym, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2.     Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.

3.     Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

4.     Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki.

5.     Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

§ 38

 

1.     Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

2.     Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia etapu edukacyjnego.

3.     Jeżeli uczeń nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki.

 

§ 39

 

1.     Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni.

2.     Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo dla ucznia:

1)    liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym;

2)     godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć;

3)     zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

3.  W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

1)    korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

2)    korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logorytmiki);

3)    korekcyjno - kompensacyjne;

4)    nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;

5)    zajęcia specjalistyczne, np. terapia sensoryczna;

6)    inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni jeśli szkoła jest w stanie je zrealizować

4.     W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5.     Nauczyciele, o których mowa w ust. 4:

1)     prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2)     prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3)     uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4)   udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

6.     Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane przez nauczycieli.

 

§ 40

 

1.     W przypadku przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.     Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polegać może w szczególności na:

1)    zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności;

2)    wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

3)    odpowiednim wydłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu;

4)    zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

3.     Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 41

 

1.     Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej w szkole.

2.     W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej zespołem.

3.     W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog lub psycholog szkolny oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole.

4.     Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

5.     W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć także:

1)    na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno - pedagogicznej;

2)    na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

6.     Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

7.     Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

8.     Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

9.     Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:

1)    zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;

2)    rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:

a)     ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b)    ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c)     ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym;

3)    formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;

4)    działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5)    zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

6)    zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji wytyczonych zadań;

7)    rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie technologii wspomagających to kształcenie.

10.      Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

11.      Rodzice otrzymują kopię opracowanego programu i wielospecjalistycznych ocen.

12.      W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

13.      Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program edukacyjno -terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim.

 

§ 42

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY W ZAKRESIE WSPIERANIA UCZNIÓW

 

1.     W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno - pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1)    przeanalizowanie opinii poradni i wstępne zdefiniowanie trudności/zdolności uczniów;

2)    przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

3)    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia;

4)    zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez:

a)     rozmowy z nim i jego rodzicami,

b)    obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,

c)     analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym,

d)    analizę dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.),

e)    analizowanie wytworów dziecka.

5)    określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

6)    w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej opowiada za złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

7)    poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku; pismo wychodzące do rodziców przygotowuje pedagog szkolny, podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

8)    monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

9)    informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej i postępach ucznia;

10)      angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

11)                  prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno– pedagogicznej uczniom swojej klasy;

12)                  stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych i dokonywanie ewaluacji;

13)      udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

2.     Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1)    bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

2)    rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3)    wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno - pedagogiczną;

4)    udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami;

5)    tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6)    ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

7)    pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

8)    utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

9)    rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

10)      wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

11)      systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, motywowanie do nauki, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy z uzasadnionych przyczyn opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

12)      tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

13)      tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

14)      współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

15)      udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

 

§ 43

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WSPIERANIA UCZNIÓW

 

1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniom należy:

1)    prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;

2)    zgłaszanie wychowawcy klasy zauważonych specjalnych potrzeb uczniów;

3)    zapoznanie się z opinią lub orzeczeniem PPP i respektowanie zaleceń w niej zawartych;

4)    udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

5)    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia,

6)    dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia;

b)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

c)     posiadającego opinię poradni o specyficznych trudnościach w uczeniu się;

d)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 6  lit a–c, który objęty jest pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

6)    odnotowanie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 w dzienniku elektronicznym w Kartotece ucznia, w zakładce Specjalne potrzeby;

7)    indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

8)    dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia;

9)    sprawdzanie poziom wiedzy i umiejętności ucznia dysfunkcyjnego różnymi formami i metodami;

10)      komunikowanie rodzicom postępów ucznia;

11)      współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

12)      udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

13)      stosowanie oceniania wspierającego ucznia;

14)      realizowanie zajęć z zakresu pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem zdolnym, zgodnie z poleceniem dyrektora;

15)      prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych, zgodnie z ustaleniami.

2.     Nauczyciel przedmiotu prowadzi ścisłą współpracę z pedagogiem, nauczycielem, prowadzącym terapię pedagogiczną, psychologiem, logopedą, a także rodzicami, którzy zostali poinformowani przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w jaki sposób wspomagać dziecko w przezwyciężaniu trudności.

 

§ 44

ORGANIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU LUB TOKU NAUKI

 

1.     W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor może zezwolić uczniowi na:

1)     indywidualny program nauki (IPN):

a)     uczeń może realizować IPN z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy (na każdym etapie edukacyjnym);

b)    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole i pod kierunkiem którego uczeń będzie realizował ITN, tworzy program dla ucznia lub akceptuje program opracowany poza szkołą. Program jest dostosowany do uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych ucznia.

2)    indywidualny tok nauki (ITN):

a)     uczeń może realizować ITN z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych wg systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy;

b)    uczeń może realizować w ciągu 1 roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch klas lub więcej oraz może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego;

c)     program ITN może być jednym z programów nauczania objętych szkolnym zestawem programów nauczania funkcjonujących w danej szkole i zatwierdzonych przez dyrektora. Program ITN może być także indywidualnym programem nauki utworzonym przez nauczyciela prowadzącego, czy opracowanym przy udziale i pomocy innych nauczycieli, w tym nauczyciela ze szkoły wyższego stopnia, doradcy metodycznego, psychologa, pedagoga oraz nawet samego ucznia. Program ITN może być również opracowany poza szkołą.

2.     Opracowany i realizowany indywidualny program nauki dla ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania ustalonego dla danej klasy.

3.     Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1)    uczeń za zgodą rodziców;

2)    rodzice ucznia;

3)    wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców.

4.     Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy.

5.     Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń.

6.     Dyrektor po otrzymaniu wniosku jest zobowiązany zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej.

7.     Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno - pedagogicznej.

8.     Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

9.     Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas określony.

10.      Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:

1)    uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego;

2)    złożenia przez rodziców ucznia oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

11.      Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji - nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.

12.      Ocenianie, klasyfikacja oraz promocja ucznia, który otrzymał zezwolenie na realizację IPN odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach rozporządzenia  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, tj. na tych samych zasadach co innych uczniów w danej szkole.

13.      Ocenianie oraz promocja ucznia, który otrzymał zezwolenie na realizację ITN odbywa się na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

14.      Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen.

 

§ 45

POMOC MATERIALNA

 

1.     Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2.     Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

3.     Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).

4.     Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym, jak i motywacyjnym.

5.     Stypendium szkolne o charakterze socjalnym i zasiłek szkolny może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Pszczyna zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna.

6.     Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna:

1)     prawo do stypendium szkolnego ustala się na wniosek:

a) rodziców ucznia,

b) dyrektora szkoły,

c) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu;

2)     miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w każdym roku szkolnym przez właściwego ministra;

3)     stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy;

4)     stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

7.     Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym:

1)    zasiłek może być udzielony niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego raz lub kilka razy do roku;

2)    o zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku;

3)    zdarzenia losowe, które kwalifikują do ubiegania się o zasiłek szkolny to w szczególności: klęski żywiołowe, kradzieże, wypadki, śmierć członka rodziny, wydatki związane z chorobą w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych ucznia;

8.     Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny kieruje się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

9.     Uczeń może otrzymać szkolne stypendium za wyniki w nauce i/lub za osiągnięcia sportowe:

1)    stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;

2)    stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;

3)    stypendium nie przyznaje się uczniom klas I - III oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego półrocza nauki;

10.      Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust. 9 pkt 1.

11.      Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może wnioskować o stypendium dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne do instytucji samorządowych i państwowych.

 

§ 46

DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

 

1.     Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.     W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny:

1)    oprogramowanie dziennika oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną Vulcan, współpracującą ze szkołą;

2)    podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora zespołu i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego;

3)    za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych; szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa;

4)    zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Studzienicach.

3.     Na potrzeby dokumentowania działań wychowawczo-profilaktycznych klasy wychowawca prowadzi teczkę wychowawcy, która zawiera:

1)    listę uczniów w oddziale wraz z danymi do kontaktu z rodzicami;

2)    plan pracy wychowawczo-profilaktycznej;

3)    listę obecności rodziców na zebraniach;

4)    kontakty indywidualne z rodzicami;

5)    karty samooceny zachowania uczniów;

6)    diagnozy potrzeb, zainteresowań, kompetencji społecznych uczniów itp.;

7)    notatki, spostrzeżenia o klasie/wychowankach;

8)    karty wycieczek i inną dokumentację z nimi związaną;

9)    inną dokumentację o klasie.

4.     Dziennik do zajęć pozalekcyjnych, zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub innych może być prowadzony w formie elektronicznej jako Dziennik zajęć innych lub w formie papierowej. Zgody rodziców na uczestnictwo w ww. zajęciach przechowuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

5.     Dokumentację wynikającą z przepisów oświatowych przechowuje się w sekretariacie szkoły, w szczególności karty zapisu do szkoły, oświadczenia rodziców dziecka w sprawie zorganizowania nauki religii/etyki, sprzeciw na uczestnictwo w zajęciach  wychowania do życia w rodzinie, zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia i inne.

Rozdział 9.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 47

 

1.     W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.     Zasady zatrudniania nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

3.     Zasady zatrudnienia, prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy.

4.     Pracownicy administracji i obsługi wypełniają obowiązki określone w przydziałach czynności (zakresy obowiązków).

5.     Z uwagi na charakter zakładu pracy pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek prezentować właściwą postawę wobec uczniów i reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania.

6.     Pracownicy administracji i obsługi wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie przerw wakacyjnych i w czasie ustalonym w planie urlopów.

7.     W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I - III, asystent wychowawcy świetlicy lub pomoc nauczyciela na podstawie odrębnych przepisów. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy, zaś do zadań pomocy nauczyciela należy spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do uczniów.

 

§ 48

WICEDYREKTOR

 

1.     W zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora za zgodą organu prowadzącego.

2.     Szczegółowy zakres czynności wicedyrektora określa dyrektor zespołu.

3.     Wicedyrektor, jak każdy nauczyciel, odpowiada służbowo przed dyrektorem zespołu.

4.     Wicedyrektor ściśle współpracuje z dyrektorem i przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

1)    wypełnia czynności kierownicze w imieniu dyrektora, działa w ramach udzielonych mu uprawnień;

2)    organizuje i nadzoruje bieżącą pracę dydaktyczno - wychowawczą;

3)    przygotowuje projekt: rocznego planu pracy szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, planu dyżurów nauczycieli, kalendarza imprez;

4)    organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i monitoruje ciągłość realizacji planów nauczania i wychowania;

5)    sprawuje nadzór  pedagogiczny wg zakresu czynności;

6)    wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.     Wicedyrektor pełni obowiązki dyrektora zespołu w przypadku jego nieobecności. przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami podejmując decyzje w sprawach pilnych, podpisując w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora określone dokumenty, współdziałając z organem prowadzącym szkolę oraz innymi instytucjami.

6.     Uprawnienia i odpowiedzialność:

1)    jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły;

2)    ma prawo do wydawania poleceń służbowych;

3)    ma prawo wnioskowania do dyrektora zespołu w sprawach nagród i wyróżnień, kar porządkowych;

4)    używa pieczątki osobowej z tytułem: Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach;

5)    podpisuje pisma, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań;

6)    odpowiada za realizację powierzonych zadań przed dyrektorem, radą pedagogiczną, organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego;

7)    odpowiada za bezpieczeństwo osób i mienie szkoły.

7.     Dyrektor powołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

8.     Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 49

NAUCZYCIEL – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

1.     Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący szkołę i dyrektor zespołu są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

2.     Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelska, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.

3.     Nauczyciel wykonuje zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

4.     Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)    odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci zgodnie z obowiązującym przepisami;

2)    pełnienie dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalonego harmonogramu; za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel wyznaczony przez wicedyrektora;

3)    kształtowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno - wychowawczego;

4)    kształtowanie kultury uczniów poprzez kultywowanie tradycji patriotycznych, regionalnych, lokalnych i szkolnych;

5)    wprowadzanie jawnych i obiektywnych kryteriów oceny pracy uczniów;

6)    dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

7)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

8)    bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie każdego z nich;

9)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

10)      doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

11)                  kształcenie i wychowywanie w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

12)                  realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

4.   Nauczyciel ma prawo:

1)    wyboru metod i form oraz programu nauczania;

2)    tworzenia programów nauczania;

3)    wyboru podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego oraz środków dydaktycznych w zakresie przedmiotu, którego uczy;

4)    swobodnego korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz środków dydaktycznych w celu realizacji swoich zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych;

5)    podnoszenia kwalifikacji i zdobywania stopni awansu zawodowego;

6)    do pomocy ze strony dyrektora zespołu lub właściwych placówek i instytucji oświatowych;

7)    współdecydowania o ocenie zachowania uczniów zgodnie z regulaminem;

8)    do szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów;

9)    wolności głoszenia swoich poglądów nienaruszających godności innych osób;

10)                  do jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy.

5.     Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem cywilnie lub karnie za:

1)    bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów;

2)    poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie;

3)    stan sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych;

4)    nieprzestrzeganie tajemnic służbowych;

5)    nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistniałym wypadku ucznia lub na wypadek pożaru;

6)    zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

6.     Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie uchwał rady pedagogicznej, a także zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, w tym nieujawnianie spraw omawianych podczas zebrań rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników zespołu.

7.     Nauczyciel swą pracę wykonuje w oparciu o obowiązujące przepisy MEN z zakresu bhp, wewnętrzne regulaminy organów szkoły i dokumenty regulujące pracę szkoły.

 

§ 50

ZADANIA NAUCZYCIELA

 

1.     Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności :

1)    znajdowali środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

2)    rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3)    mieli świadomość życiowej użyteczności edukacji na danym etapie;

4)    stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze, zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną i wolność innych;

5)    poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6)    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

7)    przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8)    kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów;

9)    stosowali zasady bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach;

10)                  kierowali się zasadami zdrowego trybu życia i uznawali zdrowie i życie jako najwyższe dobro.

2.     Do zadań nauczyciela w szczególności należy:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów, w szczególności poprzez:

a)     reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

b)    zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły i w razie potrzeby zwracanie się o podanie celu pobytu oraz zawiadamianie pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych,

c)     niezwłoczne zawiadamianie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;

2)    czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego i wychowawczego, w szczególności poprzez:

a)     wybór programu nauczania i podręcznika zgodnych z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych oraz dostosowanych do możliwości uczniów i specyfiki szkoły,

b)    właściwą realizację założonych celów dydaktycznych i wychowawczych;

3)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

4)    udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie dodatkowych zajęć;

5)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po rozpoznaniu potrzeb uczniów, m.in. poprzez: indywidualizowanie procesu nauczania, ścisły kontakt z rodzicami, organizowanie pomocy koleżeńskiej, prowadzenie zajęć wyrównawczych;

6)    udzielanie pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym w rozwijaniu ich umiejętności, m. in poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kierowanie uczniów do kół zainteresowań, indywidualną pracę, różnicowanie prac domowych, zlecanie zadań dodatkowych, pomoc w przygotowaniu do konkursów, zawodów itp.;

7)    zachowanie bezstronności,  obiektywizmu i jawności w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie   wszystkich uczniów;

8)    kształtowanie kultury uczniów poprzez właściwe modelowanie ich zachowania;

9)    kształtowanie kultury uczniów poprzez kultywowanie tradycji patriotycznych, regionalnych, lokalnych i szkolnych;

10)      doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej;

11)      dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt sportowy, pomieszczenia i obiekty przekazane pod opiekę;

12)      realizacja dodatkowych zadań uchwalonych przez radę pedagogiczną lub zleconych przez dyrektora w trakcie roku szkolnego;

13)                  podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

3.     Obok zadań wychowawczych nauczyciele winni podejmować również działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju dzieci.

4.     Nauczyciele mając na uwadze ogólny cel edukacji, którym jest osobowy rozwój dziecka, winni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

 

 

 

§ 51

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH I ZADANIOWYCH

 

1.     Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły na czas określony lub nieokreślony.

2.     Zespoły nauczycielskie powoływane są wspólnie dla szkoły i przedszkola.

3.     Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

1)    planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;

2)    koordynowania działań w szkole;

3)    zwiększenia skuteczności działania;

4)    ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;

5)    zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;

6)    doskonalenia współpracy zespołowej;

7)    wymiany doświadczeń między nauczycielami;

8)    wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;

9)    ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i współpraca w pokonywaniu pojawiających się trudności w wykonywaniu zadań;

10)                  zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.

4.     Powołuje się zespoły stałe i doraźne:

1)    zespoły stałe (np. kierowniczy lub nauczycieli poszczególnych etapów edukacyjnych) funkcjonuje od chwili jego powołania do końca roku szkolnego; dyrektor może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć;

2)    zespoły doraźne (problemowo-zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu.

5.     Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący:

1)    przewodniczącego zespołu stałego powołuje dyrektor;

2)    przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu; dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.

6.     Plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym zespół opracowuje i przedstawia dyrektorowi szkoły do końca września danego roku szkolnego, na który zespół został powołany.

7.     Terminy i miejsce spotkań zespołów wyznacza przewodniczący.

8.     W przypadku prac zespołu nad rozwiązaniem trudnego problemu np. wychowawczego, sporządza się protokół posiedzenia zespołu.

9.     Podsumowanie prac zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku zebrania rady pedagogicznej.

10.      Nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.

11.      Każdy nauczyciel ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu.

12.      Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

13.      Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły i przedszkola.

14.      W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły.

 

§ 52

WYCHOWAWCA

 

1.     Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem nauczycielowi uczącemu w tym oddziale pełniącemu w nim funkcję wychowawcy.

2.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.     Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.

4.     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej uczniami, a w szczególności:

1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, proces ich uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

2)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniów;

3)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.     Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4:

1)    otacza indywidualną opieką każdego ucznia;

2)    planuje i organizuje wspólnie z uczniami oraz ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół;

3)    ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

4)    współdziała z nauczycielami pracującymi w jego oddziale i uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnego rodzaju trudnościami i niepowodzeniami);

5)    utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych dzieci, a także w celu współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach oraz włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły;

6)    współpracuje z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

7)    szczególną opieką otacza uczniów zaniedbanych przez rodziców lub ze środowisk zagrożonych moralnie.

5.     Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:

1)    zwrócenie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i organami zespołu przyczyn niepowodzeń i uzgadniając środki zaradcze;

2)    badanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych i zapobieganie im;

3)    stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu koleżeństwa i przyjaźni;

4)    kierowanie pracą społeczną na rzecz szkoły i klasy (przydzielanie zadań, współpracę podczas ich wykonywania, ocenę wykonanej pracy, udzielanie pochwał, nagan);

5)    współorganizowanie z zespołem klasowym różnego rodzaju imprez;

6)    współpracę z pielęgniarką szkolną, dbałość o higienę i zdrowie uczniów;

7)    występowanie do rady rodziców lub powołanych do tego celu organizacji, o pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących;

8)    prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, omawianie problemów wychowawczych na zebraniach organizowanych wg harmonogramu sporządzonego przez dyrektora.

6.     Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

7.     Wychowawcy zobowiązani są do zapoznawania rodziców z treścią podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, a w szczególności ze statutem zespołu, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, w tym klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i poprawkowych.

8.     Wychowawca ma obowiązek powiadamiania ucznia i jego rodziców miesiąc przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych oraz rocznej nagannej ocenie zachowania.

9.     Tryb doboru lub zmiany wychowawcy jest następujący:

1)    na pisemny wniosek rady rodziców, skierowany do dyrektora, uchwalony bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 rodziców danej klasy,

2)    na pisemny wniosek samorządu klasy, skierowany do dyrektora, uchwalony bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności 2/3 uczniów danej klasy.

11.      O zmianie wychowawcy oddziału dyrektor decyduje samodzielnie, uwzględniając możliwości kadrowe szkoły.

12.      Ostateczną decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor i przedstawia ją na zebraniu rodzicom danej klasy.

 

§ 53

ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

 

1.     Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom pomoc pedagoga i psychologa.       

2.     Do zadań pedagoga i psychologa należy organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomoc wychowawcom klas, w szczególności:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów praz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3)    udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)    inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)    wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

9)    wspieranie nauczycieli  we wczesnym diagnozowaniu problemów wychowawczych;

10)                  udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 

§ 54

ZADANIA LOGOPEDY

 

1.     Szkoła zapewnia uczniom pomoc logopedy.

2.     Do zadań logopedy należy:

1)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego;

2)     prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami;

3)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;

4)    utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

5)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

6)    udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

7)    udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

8)    organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

9)    udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

10)                  organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym.

 

§ 55

ZADANIA TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO

 

1.     Do zadań terapeuty pedagogicznego należą:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się  w rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2)    rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

3)    udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, w szczególności prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)    podejmowanie, we współpracy z rodzicami, działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów;

5)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

§ 56

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

 

1.     Do zadań doradcy zawodowego należy:

1)    systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)    prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4)    koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5)    współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

§ 57

 

1.     Zadania wymienione w §  53-56  pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta i doradca realizują:

1)    we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi;

2)    we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultowania metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

2.     Pedagog, psycholog szkolny, terapeuta, doradca oraz logopeda prowadzą odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności gromadzą w niej wyłącznie dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania, jak również zobowiązani są do ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych. Mają także obowiązek wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

3.     Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty i doradcy  określa dyrektor.

 

 

Rozdział 10.
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

§ 58

 

1.    Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)    zachowanie ucznia.

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania realizowanych w szkole oraz formułowaniu oceny.

3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków ucznia określonych w statucie oraz na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu i dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia.

4.    Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo - percepcyjnego.

5.    Zasadniczym celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

1)    stałe monitorowanie pracy ucznia oraz informowanie go o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz jego postępach w tym zakresie;

2)    udzielanie uczniom pomocy w nauce i w samodzielnym planowaniu swego rozwoju poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)    dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5)    umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

6.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)    ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

5)    ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 59

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O SPOSOBACH I FORMACH OCENIANIA
ORAZ WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH

 

1.     Nauczyciel jest zobowiązany zaplanować sposoby i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce.

2.     Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów oraz ich rodziców o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)    przedmiotowym systemie oceniania, który zawiera:

a)     formy i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

b)    zasady, według których dopuszcza się nieprzygotowanie do lekcji,

c)     zasady poprawiania ocen bieżących,

d)    zasady oceniania aktywności na zajęciach,

e)    sposób wystawiania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej według specyfiki przedmiotu;

3)    warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.     Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)    zasadach oceniania zachowania;

2)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.     Informowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 odbywa się w następujący sposób:

1)    informowanie uczniów - na lekcjach oraz na godzinach z wychowawcą klasy;

2)    informowanie rodziców - na spotkaniach z wychowawcą klasy w pierwszych dniach września;

3)    wklejenie informacji do zeszytów uczniowskich z poszczególnych przedmiotów lub przekazanie ich poprzez dziennik elektroniczny;

4)    rodzice podpisem potwierdzają przyjęcie do wiadomości podanych informacji; nieobecność rodziców na wrześniowych spotkaniach jest traktowana jako zaakceptowanie przedstawianych informacji, bez prawa wnoszenia zastrzeżeń.

 

§ 60

 

1.     Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)    bieżące;

2)    klasyfikacyjne:

a)     śródroczne i roczne,

b)    końcowe.

2.     Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców:

1)    nauczyciel uzasadnia wystawioną przez siebie ocenę w formie informacji ustnej;

2)    komentarz nauczyciela powinien zawierać informacje o posiadanej przez uczniów wiedzy, opanowanych przez niego umiejętnościach w odniesieniu do wymagań edukacyjnych ze sprawdzanego zakresu, ale także o brakach i możliwościach ich uzupełnienia;

3)    na pisemny wniosek ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna nauczyciel sporządza pisemne uzasadnienie oceny;

4)    rodzice otrzymują informacje o osiągnięciach edukacyjnych poprzez dostęp do dziennika elektronicznego oraz na zebraniach, jak też podczas rozmów indywidualnych z nauczycielem w ciągu całego roku szkolnego.

§ 61

OCENIANIE W KLASACH I - III

 

1.     Obszary aktywności podlegające ocenianiu w klasach I - III obejmują umiejętności i wiadomości, które uczeń powinien posiadać w zakresie poszczególnych obszarów:

1)    edukacji polonistycznej;

2)    edukacji matematycznej;

3)    edukacji przyrodniczej;

4)    edukacji społecznej;

5)    edukacji plastycznej;

6)    edukacji muzycznej;

7)    edukacji technicznej;

8)    wychowania fizycznego;

9)    zajęć komputerowych/informatyki;

10)      języka obcego,

2.     Ocenie podlega także zachowanie ucznia.

3.     Wiadomości i umiejętności w poszczególnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej określa podstawa programowa i realizowane przez nauczycieli programy nauczania.

4.     Ocenie podlegają również obowiązkowe dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

1)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)    zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

5.     Sposób oceniania uczniów w klasach I - III.

1)   Formy oceniania:

a)     opisowa ocena bieżąca: pisemna w formie znaczków motywacyjnych i słów oraz ich skrótów:

Z - ? - Znakomicie, Wspaniale, Bardzo dobrze, Brawo jesteś mistrzem!,

D - ? - Dobrze, Ładnie, Poprawnie, Postaraj się!

S - ? - Słabo, Pomyśl, Pracuj więcej, Powodzenia!

Dopuszcza się także stosowanie znaków „+” (plus oznacza podwyższenie oceny) i „-” (minus oznacza obniżenie oceny),

b)    ocena rozwojowa stosowana jest przy ocenie zewnętrznych testów sprawdzających, ocenie sprawdzianów podsumowujących dział,

c)     ocena opisowa: 3 - 4 razy w roku wychowawca przygotowuje dla rodziców ocenę osiągnięć w różnych formach arkuszy obserwacji osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów,

d)    oceny z religii ustala się w stopniach w skali 1 – 6;

2)   Ocenianie wspomagające w klasie:

a)     werbalnie (informowanie, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić i jak ma się dalej uczyć, motywowanie, ukierunkowywanie do osiągnięcia celu),

b)    poprzez gest i mimikę,

c)     znaczki motywacyjne stawiane w zeszytach i kartach pracy,

d)    punktowanie niektórych zadań i testów, inne sposoby stosowane okazjonalnie: dyplomy, naklejki, oceny cząstkowe, cyfrowe (w 2. półroczu klasy III za niektóre ćwiczenia w ramach poznania systemu oceniania obowiązującego na II etapie edukacyjnym),

e)    różne formy informacji zwrotnej, zgodnie z ideą oceniania kształtującego.

6.     W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, uwzględniającymi stopień opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego:

1)    w ocenie opisowej wskazuje się potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;

2)    jeżeli zajęcia w oddziale klas I - III prowadzi więcej niż jeden nauczyciel w zakresie zajęć zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - ocenę ucznia uzgadniają i przygotowują wspólnie, przy czym rolę inicjującą pełni wychowawca klasy;

3)    z pozostałych przedmiotów, takich jak: język angielski, zajęcia komputerowe/informatyka nauczyciel danego przedmiotu ustala ocenę opisową samodzielnie;

4)    ocenę klasyfikacyjną z religii w klasach I - III ustala się w stopniach w skali 1 – 6;

5)    ocenę klasyfikacyjną z edukacji regionalnej w klasach I - III ustala się w formie opisowej.

7.     Ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.

8.     Ocenę opisową ucznia klas I - III na świadectwie nauczyciel przedstawia w formie syntetycznej, obejmującej słowną ocenę najważniejszych wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego i realizowanych programach nauczania oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocena ta kończy się stwierdzeniem, że osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

9.     W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. W tym przypadku roczna ocena klasyfikacyjna kończy się stwierdzeniem, że osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym oceniono negatywnie.

10.      Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

11.      Ocenianie uczniów realizujących indywidualne nauczanie odbywa się według zasad ogólnych. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.

12.      Ocena opisowa w arkuszach ocen i świadectwach może być wpisana ręcznie lub wydrukowana - w wypadku, gdy nauczyciel korzysta z dziennika elektronicznego lub  programu komputerowego do wypełniania świadectw i ocen opisowych. Pod każdą oceną widnieje własnoręczny, czytelny podpis osoby sporządzającej ocenę.

13.      Do egzaminu klasyfikacyjnego stosuje się zasady wynikające z rozporządzenia o klasyfikacji i promowaniu.

 

§ 62

OCENIANIE W KLASACH IV – VIII

 

1.     Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów realizowanych zgodnie ze szkolnym planem nauczania określa podstawa programowa i realizowane przez nauczycieli programy nauczania.

2.     Ocenie podlegają również obowiązkowe dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

1)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)    zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

3.   Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach wg następującej skali:

 

stopień

oznaczenie cyfrowe

skrót

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

 

4.   Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

1)    cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia za zrealizowane części materiału;

2)    śródroczne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie na dane półrocze, rok szkolny;

3)    w ocenach cząstkowych i śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków „+” (plus, oznacza podwyższenie o pół stopnia) i „-” (minus, oznacza obniżenie o jedną czwartą stopnia), stosujemy „-” od oceny dopuszczającej, „+” do oceny bardzo dobrej.

5.     W dzienniku elektronicznym klas IV - VIII przy ocenianiu bieżącym dopuszczalne jest stosowanie znaków graficznych:

1)    np (nieprzygotowanie);

2)    nb (nieobecność);

3)    + lub – (aktywność na zajęciach, braki).

6.     Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do odpowiedzi lub innej formy sprawdzania wiadomości dwukrotnie w semestrze. Prawo do nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych i lektur.

7.     Oprócz ocen, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, nauczyciel może dodatkowo dokonać oceny opisowej pracy ucznia, wykorzystując różne formy informacji zwrotnej stosowane w ocenianiu kształtującym. Może również stosować ustalony, jednolity system plusów i minusów za zadania dodatkowe i inne działania zależne od specyfiki przedmiotu.

8.     Ustala się następujące, ogólne kryteria stopni:

1)   stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b)    samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania związane z danym przedmiotem,

c)     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

d)    osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub posiada inne wybitne osiągnięcia;

2)   stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b)    sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

c)     potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

d)    zna i potrafi używać podstawowych pojęć związanych z przedmiotem;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)     nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania na ocenę dostateczną,

b)    poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4)   stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)     opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań na ocenę dostateczną,

b)    rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

5)   stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)     ma braki w wiadomościach i umiejętnościach przewidzianych programem nauczania przedmiotu dla danej klasy, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b)    rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela;

6)   stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)     nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b)    nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

5.     Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny, wynikające z realizowanego programu nauczania, opracowują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

§ 63

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

ORAZ PROGI PUNKTOWE OCEN

 

1.     Jedną z form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych są prace pisemne.

2.     Do prac pisemnych zaliczane są:

1)    praca klasowa (sprawdzian, test) – forma sprawdzania osiągnięć zaplanowana w rozkładzie materiału lub planie wynikowym obejmująca zagadnienia z określonej części programu nauczania trwająca nie mniej niż 1 godzinę lekcyjną:

a)     przed pracą klasową (sprawdzianem, testem) uczniowie są informowani o obowiązującym na niej zakresie materiału,

b)    o planowanym terminie pracy klasowej (sprawdzianu, testu) uczeń powinien być powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem i jednocześnie nauczyciel jest zobowiązany dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym w panelu Sprawdziany,

c)     każda klasa (grupa) może mieć najwyżej 3 prace klasowe (sprawdziany, testy) w ciągu tygodnia,

d)    w ciągu dnia może odbyć się jedna praca klasowa (sprawdzian, test) w danej klasie (grupie),

e)    w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia pracy klasowej (sprawdzianu, testu) w ciągu dwóch tygodni od ustania nieobecności; w przypadku nieobecności dłuższej niż miesiąc nauczyciel może określić inne sposoby zaliczenia materiału z zakresu pracy klasowej (sprawdzianu, testu),

f)      na sprawdzenie pracy klasowej (sprawdzianu, testu) nauczyciel ma czas nie dłuższy niż dwa tygodnie,

g)     oceny za prace klasowe (sprawdziany, testy) oznaczane są w dzienniku elektronicznym kolorem czerwonym,

h)    w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje tygodniowy termin zapowiedzi,

i)      uczeń otrzymuje pracę klasową (sprawdzian, test) do domu, przekazuje do wglądu rodzicom i oddaje nauczycielowi na kolejnej lekcji;

2)    kartkówka - krótka forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności, z zakresu materiału realizowanego w ciągu trzech ostatnich jednostek lekcyjnych (tematów) lub też forma sprawdzenia odrobienia zadania domowego:

a)     czas trwania kartkówki - do 20 minut,

b)    kartkówki nie muszą być zapowiadane,

c)     nauczyciel powinien ocenić kartkówkę najpóźniej w terminie do dwóch tygodni,

d)    przekazywanie kartkówek do wglądu rodzicom odbywa się zgodnie z ustaleniami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania;

3)   inne prace pisemne wynikające ze specyfiki przedmiotu.

3.     Sprawdziany/testy realizowane w ramach zewnętrznych projektów edukacyjnych, służących badaniu efektywności nauczania:

1)    udostępniane rodzicom do wglądu na terenie szkoły:

a)     w trakcie planowych spotkań rodziców z wychowawcą klasy lub podczas konsultacji dla rodziców,

b)    w trakcie indywidualnego spotkania z nauczycielem, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (za pośrednictwem sekretariatu szkoły) lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem dziennika elektronicznego);

2)    raporty - wyniki sprawdzianów/testów zewnętrznych, uczeń otrzymuje do domu, przekazuje do wglądu rodzicom i wkleja do zeszytu przedmiotowego.

4.     Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych w celu ich omówienia i poprawy.

5.     Podczas wglądu, prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana ani powielana. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego całości ani części udostępnianej do wglądu dokumentacji.

6.     Prace klasowe (sprawdziany, testy) oraz arkusze badań zewnętrznych przechowywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do końca roku szkolnego.

7.     Poprawa ocen odbywa się w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów:

1)    uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i pracy klasowej;

2)    uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną na zasadach ustalonych przez nauczyciela;

3)    oceny wyższe niż dostateczny można poprawiać za zgodą nauczyciela przedmiotu;

4)    oceny tak uzyskane zostają wpisane do dziennika elektronicznego w osobnej kolumnie, opisanej jako poprawa; obie oceny są liczone do średniej ważonej.

8.     Uczeń może także zdobywać oceny za:

1)    odpowiedź ustną;

2)    zadanie domowe;

3)    wypracowanie;

4)    ćwiczenia praktyczne;

5)    pracę samodzielną lub w grupach podczas zajęć;

6)    wytwory pracy indywidualnej lub grupowej, np. projekty, prezentacje, dodatkowe działania podejmowane z własnej inicjatywy itp.;

7)    uzyskane wyniki w konkursach, zawodach, turniejach, itp. /za zgodą ucznia/;

8)    aktywność na zajęciach;

9)     inne umiejętności bądź działania dostosowane do specyfiki przedmiotu.

9.     Ustala się następujące progi przeliczania punktów na oceny z prac klasowych (sprawdzianów, testów):

Punkty

Ocena

100% - 96%

celujący

95% - 86%

bardzo dobry

85% - 71%

dobry

70% - 51%

dostateczny

50% - 31%

dopuszczający

30% - 0%

niedostateczny

 

 

 

 

<