Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2792244
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach Wersja do druku

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19 w Jankowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach

Załącznik
do uchwały nr 10/2017-2018
Rady Pedagogicznej
z dnia 28 listopada 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19

w Jankowicach

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne ………………......................................................3

ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania przedszkola.....................................................................4

ROZDZIAŁ 3 Sposób realizacji zadań przedszkola......................................................7

ROZDZIAŁ 4 Organy przedszkola oraz ich kompetencje...........................................11

ROZDZIAŁ 5 Organizacja pracy przedszkola.............................................................15

ROZDZIAŁ 6 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola...........................................17

ROZDZIAŁ 7 Prawa i obowiązki wychowanków  ............................................……....20

ROZDZIAŁ 8 Postanowienia końcowe.......................................................................21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

3.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954),

4.  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 

5.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .

6.  ROZPORZĄDZENIE MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i przedszkoli
- podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649)

7.  ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)

8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia  2012 r., poz. 977,  ze zm.),

9.  I inne akty prawne i rozporządzenia.

 

§ 2.

 

1.  Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1)       przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 19
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z siedzibą w Jankowicach przy ulicy Baziowej 17;

2)       grupach przedszkolnych - należy przez to rozumieć 8 grup przedszkolnych,
4 grupy w budynku przedszkola i 4 grupy w budynku szkoły.

3)       dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach;

4)       radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Jankowicach;

5)       zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jankowicach w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 15
w Jankowicach oraz Przedszkole Publiczne nr 19 w Jankowicach;

6)       ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);

7)       statucie - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego nr 19
w Jankowicach;

8)       wychowankach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne;

9)       rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

10)    nauczycielu - wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono grupę w przedszkolu;

11)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Śląskiego   Kuratora Oświaty;

12)    organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Burmistrza Pszczyny
z  siedzibą w Pszczynie ul. Rynek 2;

13)    obsługę finansowo-księgową - należy przez to rozumieć Pszczyński Zarząd Edukacji z siedzibą w Pszczynie, ul. Zdrojowa 4.

14)    MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

§ 3.

1.    Przedszkole używa pieczęci:

1)    podłużnej z napisem: „Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jankowicach, 43 – 215 Jankowice, ul. Baziowa 17, NIP 6381810399, Regon 243566450;                                 

2)    podłużnej z napisem: „Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkole Publiczne nr 19, 43-215 Jankowice, ul. Baziowa 17, tel. 32 211 54 62, Regon 243566450”

3)    podłużnej z napisem: „Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Jankowicach, ul. Baziowa 17”.

2.    Przedszkole używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji zespołu zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.

3.    Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania przedszkola

 

§ 4.

 

1.    Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane  jest  przez  proces  opieki,  wychowania 
i nauczania    uczenia  się,  co  umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2.    Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:

1)    wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym, emocjonalnym,  społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)    tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)    wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)    zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)    dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb
i zainteresowań;

6)    wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)    tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)    przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;

9)    tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się
w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

§ 5.

 

1.  Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega
w szczególności na:

1)    rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka;

2)    rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;

3)    wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

4)    rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

1)    niepełnosprawnym; 

2)    niedostosowanym społecznie,

3)    zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

4)    z zaburzeniami zachowania lub emocji;

5)    ze szczególnymi uzdolnieniami;

6)    ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

7)    z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)    z chorobami przewlekłymi;

9)    w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeniami edukacyjnymi;

11) z zaniedbaniami środowiskowymi, wynikającymi z trudnych warunków bytowych rodziny;

12) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

3.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

    1) rodziców dziecka;

    2) dyrektora;

    3) nauczyciela lub specjalisty;

    4) pomocy nauczyciela;

    5) poradni psychologiczno-pedagogicznej;

    6) pracownika socjalnego;

    7) asystenta rodziny;

    8) kuratora sądowego.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:

    1) zajęć specjalistycznych (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się – liczba uczestników do 5);

    2) zajęć logopedycznych (dla dzieci z zaburzeniami mowy – liczba uczestników 4);

    3) porad i konsultacji;

    4) zajęć rewalidacyjnych;

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

    1) rodzicami dziecka;

    2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

    3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

    4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

    5) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci

6. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

    1) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

    2) rozwijanie ich umiejętności wychowawczych;

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:

    1) porad;

    2) konsultacji;

    3) prelekcji.

 

§ 6.

 

1.  Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.  Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:

1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;

2)    dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

3)    dostosowanie warunków organizacji nauczania, wychowania i opieki;

4)    dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem.

 

§ 7.

1.  Przedszkole rozwija u dzieci poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

1)    wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu, miasta;

2)    organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;

3)    eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola;

4)    wskazywanie wychowankom godnych naśladowania autorytetów z historii
i czasów  współczesnych;

5)    pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, miejscowością, najbliższym           środowiskiem;

6)    organizowanie na życzenie rodziców nauki religii.

 

 

Rozdział 3.

Sposób realizacji zadań przedszkola

 

§ 8.

 

1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu
go do nauki w szkole poprzez:

1)    pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej;

2)    informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach;

3)    informowanie o objawach wskazujących na konieczność konsultacji
z określonymi specjalistami;

4)    uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych       w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach;

5)    upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach;

 

§ 9

 

1.  Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona
w następujący sposób:

1)    dyrektor może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Ośrodka Pomocy Społecznej;

2)    jeżeli o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPS rodzic, dyrektor zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy;

3)    jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego
w potrzebie.

 

§ 10

 

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:

1)    opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora;

2)    rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym oraz na terenie zespołu;

3)    dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające;

4)    zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają
na to warunki pogodowe,

5)    sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację
i ogrzewanie oraz:

a)    w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC; w przypadku niższej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony
i powiadamia o tym organ prowadzący,

b)    dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15oC lub jest niższa a także
w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,

c)    stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci
i rodzaju ich działalności.

6)    dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w kuchni zespołu, estetycznie podanych, zgodnych z normami żywieniowymi;

7)    korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami dziecka na podstawie zaświadczenia lekarskiego, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola;

8)    wobec wychowanków na terenie zespołu nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,

9)    w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani
są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka
do uczęszczania do przedszkola
;

10) w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:

a)    udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,

b)    niezwłocznie powiadomić dyrektora,

c)    powiadomić rodziców dziecka, w razie nieobecności dyrektora
i wicedyrektora,

d)    o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę;

2.  Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim
i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

§ 11.

 

1.  Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem zespołu:

1)    w trakcie zajęć poza terenem zespołu opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik zespołu lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;

2)    osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej
i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;

3)    każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w zespole;

4)    z w/w regulaminem są zapoznani rodzice;

5)    każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest
z dziećmi w niej uczestniczącymi,

6)    każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,

7)    w trakcie wyjść dzieci poza teren zespołu nauczyciel zobowiązany jest
do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania
z nimi dzieci przed wyjściem w teren;

8)    każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren zespołu jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść
z dziećmi;

9)    przed każdym wyjściem na obiekty rekreacyjno-sportowe muszą być
one sprawdzone przez nauczyciela lub innego pracownika zespołu;

10) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia
dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić
o tym niezwłocznie dyrektora;

11) teren zabaw wokół budynków zespołu musi być ogrodzony;

12) dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa;

13) z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

 

 

 

 

§ 12.

 

1.     Dzieci powinny być przyprowadzane do placówki w godzinach 06:30 – 08:00.

2.     W przypadku spóźnienia lub nieobecności dziecka w danym dniu fakt
ten zgłaszany jest telefonicznie pracownikom zespołu.

3.     Rodzice dzieci są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze
do przedszkola i z przedszkola do domu.

4.     Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować
je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać pracownikom zespołu.
Od momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi pracownik zespołu.

5.     Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez pełnoletnią osobę upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione
w każdej chwili.

6.     Rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniać określoną osobę do jednorazowego odbioru dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

7.     Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

8.     Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał,
że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

9.     W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane
do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem dziecka.

10.  Jeśli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców.

11.  W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami .

12.  Dziecko wezwane do domu przez domofon powinno być sprowadzone przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola. Rodzic może wejść do sali,
aby odebrać dziecko osobiście.

13.  Dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach 13:00 – 16:30, wcześniejszy odbiór powinien być zgłaszany nauczycielowi. W momencie przekazania dziecka osobie odbierającej, ta przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

 

§ 13.

 

1.     Rodzice mają prawo do:

1)    uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

2)    dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia
i wychowywania ich dzieci;

3)    rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;

4)    wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola oraz nauczycieli specjalistów zespołu w razie problemów wychowawczych;

5)    partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola;

6)    zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;

7)    wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. radę rodziców;

8)    uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.

2.     Rodzice mają obowiązek:

1)    wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;

2)    starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków;

3)    dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka;

4)    angażować się, jako partnerzy w działania zespołu, aktywnego udziału
w wyborach i współdziałaniu w radzie rodziców;

5)    informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ
na zachowanie i postępy dziecka;

6)    terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wg wysokości
i zasad ustalonych przez organ prowadzący;

7)    przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci;

8)    przestrzegać czasu pracy przedszkola;

9)    przestrzegać niniejszego statutu;

10) przestrzegać uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

11) zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;

12) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

3.  Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:

1)    zebrania ogólne i grupowe – przynajmniej dwa razy w roku szkolnym;

2)    konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem, logopedą, terapeutami – w miarę potrzeb;

3)    zajęcia otwarte – dwa razy w roku szkolnym;

4)    kąciki dla rodziców – na bieżąco;

5)    imprezy, uroczystości przedszkolne – zgodnie z harmonogramem.

 

Rozdział 4.

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

§ 14.


1. Organami przedszkola są:

1)    Dyrektor;

2)    Rada Pedagogiczna;

3)    Rada Rodziców.

2.  Dyrektor zespołu w szczególności:

1)    kieruje działalnością zespołu oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;

3)    sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)    realizuje uchwały rady pedagogicznej zespołu, podjęte w ramach
ich kompetencji stanowi
ących;

5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu zaopiniowanym przez radę pedagogiczną zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu;

6)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zaj
ęć organizowanych przez zespół;

7)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8)    współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)    stwarza warunki do działania w zespole: pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola oraz wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

11) współpracuje z higienistką szkolną, sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

3.  Dyrektor  może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola w przypadku niedotrzymania warunków umowy cywilno-prawnej podpisanej przez rodzica z dniem przyjęcia dziecka do przedszkola.

4.  Przepis ust. 3 nie dotyczy dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym;

5.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu;

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom zespołu;

3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznacze
ń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

6.  Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną oraz
z radą rodziców.

7.  W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

 

§ 15.

 

1.  W przedszkolu działa jedna rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w zespole.  W zebraniach rady pedagogicznej mog
ą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub
na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzysze
ń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu.

3.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

4.  Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz
w miar
ę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego zespół lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6.  Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły i przedszkola.

7.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów szkoły i przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;

2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w zespole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną;

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu;

5)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy zespołu.

8.    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)    projekt planu finansowego zespołu;

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9.    Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.8, niezgodnych
z przepisami prawa.

10. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

11. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia
jej niezgodno
ści z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego zespołu. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

12. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej zespołu.

13. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w zespole.

14. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecno
ści co najmniej połowy jej członków.

16. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

17. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mog
ą naruszać dobra osobiste uczniów/wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.

 

§ 16.

 

1.  W zespole działa jedna rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2.  W skład rady rodziców wchodzą:

1)    w zespole – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez rodziców uczniów/wychowanków danego oddziału podczas zebrania;

3.  W wyborach do rady rodziców jednego ucznia/wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególno
ści:

1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców.

5.  Członkowie rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady
i zakres współpracy.

6.  Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów zespołu, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach zespołu.

7.  Do kompetencji rady rodziców należy:

1)    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego zespołu, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe;

2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zespołu;

3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

8.  Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego zespołu, o którym mowa w art. 26 przepisów Prawa oświatowego, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

9.  W celu wspierania działalności statutowej zespołu, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

10.         Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane
na odr
ębnym rachunku bankowym rady rodziców.

11.         Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

§ 17.

 

1.  Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu przez:

1)    zarządzenie wewnętrzne dyrektora;

2)    ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu w pierwszej części budynku przedszkola oraz budynku szkoły;

3)    zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, rodziców
z nauczycielami;

2.  Wszystkie organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów przedszkola.

3.  Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji
i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

4.  Rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu - dyrektorowi i radzie pedagogicznej poprzez swoją reprezentację - radę rodziców.

5.  Rada rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie dyrektorowi lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

6.  Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

7.  Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się
o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

8.  Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor, który:

1)    zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

2)    umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu;

3)    zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu
o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;

4)    organizuje spotkania przedstawicieli organów zespołu.

9.  W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami zespołu lub wewnątrz niego, dyrektor jest zobowiązany do:

1)    zbadania przyczyny konfliktu,

2)    wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

10.         Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami zespołu rozstrzyga,
w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział 5.

Organizacja pracy przedszkola

 

§ 18.

 

1.    Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych zadań /np. integracja/, a nauczyciele sprawujący opiekę w danym oddziale przyjmują całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

2.    W zależności od możliwości placówki dyrektor dąży do zapewnienia ciągłości pracy  wychowawczej i jej skuteczności poprzez umożliwienie nauczycielowi prowadzenia swego oddziału przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

3.    Dyrektor może zapewnić rodzicom możliwość wpływania na dobór nauczyciela
w danym oddziale oraz dokonania zmian w miarę możliwości kadrowych
i organizacyjnych.

4.    W przypadku konfliktu nauczyciel-rodzic, w celu ustalenia nieprawidłowości
w postępowaniu nauczyciela w stosunku do dziecka może nastąpić zmiana nauczyciela po przeprowadzeniu rozmowy dyrektora z nauczycielem
i nauczyciela z rodzicami w obecności dyrektora. W rozmowie tej nauczyciel
ma prawo przedstawić w sposób rzeczowy swój punkt widzenia i bronić sposobu swego postępowania. Dyrektor winien do końca rozstrzygnąć problem wyczerpując wszelkie swoje kompetencje a wyniki swego działania może przedstawić radzie pedagogicznej.

5.    Konflikt wynikający ze stosunku pracy regulują odrębne przepisy.

 

§ 19.

 

1.  Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.

2.  W przedszkolu mogą działać wolontariusze.

3.  Za zgodą organów zespołu na jego terenie mogą działać stowarzyszenia.

4.  Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych
dla kandydatów na nauczycieli.

5.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 20.

1. Przedszkole do realizacji celów statutowych posiada następujące pomieszczenia:                 

sale dydaktyczne z odpowiednim wyposażeniem, salę gimnastyczną, korytarze, gabinet dyrektora, szatnię, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze
i sanitarne, pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi oraz place zabaw
z odpowiednim wyposażeniem, ogród przedszkolny i boiska.

2.  Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
w pomieszczeniach przedszkola, szkoły i na terenie zespołu.

3.  Dla zapewnienia właściwych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, dyrektor przeprowadza raz w roku szkolnym kontrolę pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków w placówce, z której sporządzany jest protokół na piśmie, a jego kopia przekazywana jest organowi prowadzącemu.  

4.  Czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami.

5.  Zasady odpłatności:

1)    za pobyt dzieci w przedszkolu określa Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie;

2)    za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 

 

Rozdział 6.

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 

§ 21.

 

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych
mu dzieci.

2.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;

2)    otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

3)    prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)    wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

5)    kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku
dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

6)    dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

7)    tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział
w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

8)    bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem;

9)    wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności
lub zainteresowań;

10) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

11) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty
z rodzicami;

12) doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;

13) aktywny udział we wszystkich zebraniach rad pedagogicznych, udział
w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego;

14) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

15) przestrzeganie dyscypliny pracy;

16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych planów pracy, prowadzenie dziennika, kart obserwacji, diagnozy dziecka a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora;

17) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

18) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;

19) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

21) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi;

22) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań,

23) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do  30 kwietnia danego roku szkolnego.

3.  Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

1)    dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2)    tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3)    ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4)    właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

5)    utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami;

6)    wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia;

7)    wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi;

8)    okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;

9)    stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

10) współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi specjalistycznymi poradniami;

11) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;

12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, szkoły,
na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych i podczas wyjść poza teren zespołu;

13) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

14) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

§ 22.

 

Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)    przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
w tym mowy głośnej i pisma;

2)    diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

3)    prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;

4)    organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami;

5)    prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii;

6)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

7)    przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy;

8)    dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom,
w tym zajęć specjalistycznych;

9)    udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami;

10)   prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

 

§ 23.

 

1.  W przedszkolu tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne):

1)    intendent;

2)    sekretarz;

3)    pomoc administracyjna;

2.  W przedszkolu tworzy się następujące stanowiska obsługi:

1)    woźna oddziałowa;

2)    konserwator;

3)    kucharka;

4)    pomoc nauczyciela;

5)    pomoc kuchenna.

3.  Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:

1)    obsługa kancelaryjno – biurowa zespołu;

2)    prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;

3)    reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań dzieci i informowanie
o nich dyrektora i nauczycieli;

4)    przestrzeganie statutu szkoły i innych obowiązujących w przedszkolu aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń dyrektora.

4.  Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności:

1)    przestrzegania czasu pracy ustalonego w przedszkolu;

2)    przestrzegania regulaminu pracy;

3)    przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych;

4)    właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie;

5)    utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń;

6)    dbania o dobro zespołu oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić zespół na szkodę,

7)    dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

5.  Pracownicy obsługi przedszkola mają obowiązek:

1)     informować o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci;

2)     wspomagać nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych
z bezpiecze
ństwem dzieci;

3)     udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

6.  Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników,   określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie
z regulaminem pracy. 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki wychowanków

 

§ 24.

 

1.  Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego
i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)    poszanowania jego godności osobistej;

3)    życzliwego i podmiotowego traktowania;

4)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

5)    akceptacji jego osoby;

6)    różnorodności doświadczeń;

7)    wypoczynku, kiedy jest zmęczone;

8)    prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;

9)    korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie zespołu.

2.  Dziecko w przedszkolu ma obowiązek do:

1)    przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka;

2)    poszanowanie mienia w przedszkolu;

3)    stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej;

4)    postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i współżycia
w grupie rówieśniczej.

3.  Dziecko może być skreślone z listy w wypadku:

1)    nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu na piśmie do dyrektora, pomimo licznych pism ze strony przedszkola;

2)    nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż 1 miesiąc;

4.  Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

5.  W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków, dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

1)    zawiadomienia rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy
z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka;

2)    zaproponowania rodzicom i dziecku odpowiedniej pomocy;

3)    zawiadomienia organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny
o zaistniałym problemie i o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków.

 

§ 25.

 

1.  Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której stroną jest dziecko /dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka/:

1)    rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zajścia wraz z uzasadnieniem
do dyrektora, który ją niezwłocznie rozpatruje;

2)    jeśli skarga wniesiona jest ustnie dyrektor sporządza notatkę w obecności rodzica, który ją podpisuje;

3)    dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków;

4)    o rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowaną osobę pisemnie;

5)    w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi nie jest satysfakcjonujące rodzic może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

6)    skargi, w których stroną jest pracownik zespołu rozpatruje dyrektor.

 

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

 

§ 26.

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: pracowników, rodziców i dzieci.

4. Dla zapewnienia znajomości statutu przez osoby zainteresowane, udostępnia
się statut na stronie zespołu, w sekretariacie, u dyrektora.

5. Regulaminy organów zespołu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

6. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora do opracowania i opublikowania tekstu jednolitego statutu po każdej nowelizacji.

 

 

 

 

 

Tekst jednolity, uchwalony 28 listopada 2017r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach

 

 Wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r.

 


Informację wytworzył: Kowalik_Stania Agnieszka, Data wytworzenia: 2017-11-28 13:05:53, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-01-26 13:05:56, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-01-26 13:06:56, Ostatnia zmiana: 2018-01-26 13:06:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 46