Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2792224
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach Wersja do druku

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach - aktualizacja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/513/14

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 marca 2014r.

 

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach

            Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

Określenia:

1.Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2.Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to rozumieć, w myśl ustawy, także przedszkole.

3.Ilekroć w statucie jest mowa o zespole, należy przez to rozumieć odpowiednio Zespół Szkolno-Przedszkolny.

4.Ilekroć jest mowa w statucie o rodzicach, rozumie się przez to również opiekunów prawnych dziecka.

5.Ilekroć w statucie jest mowa o Dyrektorze Zespołu, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim należy przez to rozumieć organy działające
w tutejszym zespole.

NAZWA ZESPOŁU

§ 1

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach, ul. Baziowa 17.

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Jankowicach przy ul. Baziowej 17.

3. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 15 z oddziałami przedszkolnymi w Jankowicach,
ul. Baziowa 17;

2) Przedszkole Publiczne nr 19 w Jankowicach, ul. Kasztanowa 19.

§ 2

 Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nadaje imię organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.


INFORMACJE O ORGANIE PROWADZĄCYM, SPRAWUJĄCYM NADZÓR PEDAGOGICZNY

§ 3

1. Organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej nr 15 jest gmina Pszczyna.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkoła Podstawową nr 15 jest Śląski Kurator Oświaty.

3. Organem prowadzącym dla Publicznego Przedszkola nr 19 jest gmina Pszczyna.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Publicznym Przedszkolem nr 19 jest Śląski Kurator Oświaty

 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

§ 4

1. Celem Zespołu jest obniżenie kosztów ogólnego zarządu szkołą i przedszkolem, poprzez zapewnienie wspólnej administracji, obsługi, działania pod kierownictwem jednego dyrektora.

2.Zespół koordynuje realizację celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących uregulowaniach prawnych.

3. O ile statut zespołu nie stanowi inaczej, statut szkoły i przedszkola szczegółowo precyzują ich zadania, cele i sposób ich realizacji.

4. Statut szkoły zawiera:

1) Wewnątrzszkolny System Oceniania;

2) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów.

            5. W statutach szkoły i przedszkola są zawarte:

1) zadania zespołów nauczycielskich;

2) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;

3) organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz z innymi instytucjami;

4) organizacja i formy współdziałania szkoły i przedszkola w zakresie nauczania
i wychowania oraz profilaktyki

 


ORGANY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 5

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym działają następujące wspólne organy:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Kompetencje wymienionych organów określa ustawa o systemie oświaty.

3. Zaistniałe konflikty oraz spory między wymienionymi organami rozstrzyga się
w pierwszej kolejności wewnątrz zespołu, poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem dyrektora zespołu. Rodzice maja prawo odwołania się od decyzji dyrektora zespołu do organu prowadzącego lub nadzorującego, według kompetencji rozstrzyganego zagadnienia. W przypadku braku porozumienia, decyzje podejmuje dyrektor.

4. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest odpowiedzialny za wymianę informacji między organami.

 

§ 6

1. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do zespołu.

 

2. Dyrektor zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie;

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia (art.39 ust.1 pkt 10 u.s.o.);

9) organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt 2 u.s.o.).

            3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu;

3) występowaniu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu.

            4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, Samorządem Uczniowskim.

            5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje wicedyrektor.

 

§ 7

1. W zespole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor zespołu.

3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6. Dyrektor zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności zespołu.

7. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty, niezgodnych z przepisami prawa.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy zespołu, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

            9. Rada Pedagogiczna opiniuje w  szczególności:

1) organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego zespołu;

3) wnioski dyrektora o  przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

6) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

            10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz jego zmian i go uchwala.

            11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w zespole.

            12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

§ 8

1. Kompetencje Rady Rodziców:

1) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci i uczniów;

2) zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci i uczniów zespołu;

3) Rada Rodziców może przyjąć inną nazwę niż określona w § 8 ust. 1;

4) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu;

5) uchwala w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki zespołu, opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zespołu;

6) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu do organu prowadzącego;

7) w celu wspierania działalności statutowej zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców;

8) opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

9) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2 u.s.o.;

10) rada oddziałowa rodziców występuje z wnioskiem do dyrektora o możliwość niedzielenia oddziału klas I – III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o 1 lub 2 w trakcie roku szkolnego.

 

§ 9

1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

1) samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły;

2) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;

3) regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem zespołu;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

 

§ 10

1. Zasady współdziałania organów zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi są następujące:

1) raz w roku w zebraniu ogólnym rodziców uczestniczą przedstawiciele wszystkich organów zespołu zapraszani przez dyrektora;

2) dyrektor przedstawia wszystkim organom plany pracy na dany rok szkolny;

3) na posiedzenie organów szkoły dotyczące spraw innych organów powinni być zapraszani ich przewodniczący;

4) organy przestrzegają zasady realizacji zadań zgodnie ze swoimi kompetencjami zawartymi w statucie oraz w ustawie o systemie oświaty;

5) organy mogą współpracować w wybranych przez siebie sprawach, wspólnie ustalając zakres i formy tej współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) spory między organami rozstrzyga się z udziałem przedstawicieli tych organów i dyrektora zespołu. Ustalenia końcowe pisemnie podaje się do wiadomości stron sporu;

7) w przypadku braku rozstrzygnięcia dyrektor zespołu ma prawo – po uzgodnieniu
ze stronami sporu-wystąpić o udział w rozstrzygnięciu sporu mediatora społecznego.
W przypadku braku porozumienia, decyzję podejmuje dyrektor zespołu;

8) dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa.

            2. Tryb wyboru członków wymienionych organów określa ustawa oraz regulaminy wewnętrzne.

            3. Organy zespołu mogą występować do dyrektora z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu.

            4. Dyrektor ma obowiązek raz w roku poinformować rodziców o realizacji najważniejszych aspektów życia zespołu.

            5. W razie potrzeby Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wybierają swoich przedstawicieli do udziału w pracach różnych komisji lub organów według zasad określonych przez odpowiednie dla sprawy przepisy wyższego rzędu lub według zasad ustalonych
w statucie.


ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

                                                                       § 11

1. Ustala się następujące zasady współpracy z rodzicami szkoły:

1) dyrektor zespołu organizuje zebranie ogólne rodziców, na którym przedstawia najważniejsze działania zespołu na dany rok szkolny;

2) wychowawcy organizują spotkania z rodzicami wg potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy
w roku, a także na pisemne żądanie co najmniej 5 rodziców uczniów z danej klasy. Spotkania indywidualne odbywają się wg potrzeb stron. Sposobem skontaktowania się z rodzicami
są rozmowy telefoniczne i forma pisemna-stosowanie wg potrzeb;

3) spotkania z rodzicami odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. W trakcie rozstrzygania spraw personalnych rodzic ma prawo do intymności i podmiotowości
w omawianiu problemów swojego dziecka lub rodziny;

4) rodzice mają prawo do reprezentacji w Radzie Rodziców wg odrębnych zasad;

5) dyrektor zespołu przyjmuje strony w dni nauki szkolnej;

6) rodzice mają prawo do zgłoszenia wychowawcy, dyrektorowi propozycji co do nauczania, wychowania i profilaktyki, a także współudziału w określonym zakresie realizacji programu edukacji i programu wychowawczego szkoły.

            2. Zakres zadań nauczycieli przedszkola związanych z współdziałaniem z rodzicami:

1) nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności
z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość;

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowania tych obserwacji;

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

5) formy współdziałania dokonuje się poprzez organizowanie zebrań ogólnych, grupowych, zajęć otwartych, rozmów, kontaktów indywidualnych, uroczystości, spotkań okolicznościowych, gazetki ściennej, pedagogizacji;

6) przewiduje się cztery spotkania wychowawców z rodzicami w ciągu roku w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.


ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

§ 12

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odpowiednie przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem planu nauczania. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący zespół do dnia 30 maja danego roku. Pierwszy projekt arkusza organizacji zespołu przygotowuje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach.

4. W arkuszu organizacyjnym zespołu umieszcza się w szczególności: liczbę pracowników zespołu, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

5. W oddziale klas I-III, liczącym 25 uczniów, istnieje możliwość zwiększenia o 1 lub 2 liczby uczniów, jeżeli uczeń został przyjęty z urzędu w trakcie roku szkolnego.

1) Dyrektor informuje radę oddziału o możliwości podzielenia oddziału. Na wniosek rady oddziału , za zgodą organu prowadzącego dyrektor dzieli oddział.

2) Dyrektor może nie dzielić oddziału, jeśli liczba dzieci wynosi 26 lub 27,
ale za zgodą organu prowadzącego zatrudnia asystenta do końca etapu edukacyjnego.

§ 13

1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem zespołu a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 14

1. Zespół zapewnia chętnym dzieciom możliwość spożycia ciepłego posiłku
w stołówce na terenie zespołu. Dla uczniów klas I-VIII - posiłek przygotowywany przez podmiot zewnętrzny, dla wychowanków przedszkola oraz nauczycieli - posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej.

2. W stosunku do uczniów i wychowanków zespołu, którzy wymagają wsparcia
w zakresie żywienia, dyrektor zespołu podejmuje działania mające na celu częściowe
lub całkowite sfinansowanie posiłków.

§ 15

1. W zespole działa biblioteka, która ma status biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów
do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2. Pomieszczenie biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczenie poza bibliotekę.

            3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

1) kształcąco-wychowawczą poprzez:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych;

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

c) kształcenie kultury czytelniczej;

d) wdrażanie do poszanowania książki;

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

            a) współdziałanie z nauczycielami;

            b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych;

            c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

            d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

            4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy zespołu, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny wstęp do półek. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.

            5. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:

1) koordynowanie pracy w bibliotece:

            a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez;

            b) uzgadniania stanu majątkowego z księgowością;

            c) projektowania wydatków na rok kalendarzowy;

            d) sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa;

            e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki;

2) praca pedagogiczna:

            a) gromadzenie i udostępnianie zbiorów zgodnie z potrzebami;

            b) poradnictwo w wyborach czytelniczych;

            c) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie
z programem;

            d) udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów;

            e) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa;

            f) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach;

            g) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;

            h) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelnictwa;

            i) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;

3) praca organizacyjna:

            a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja- zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie katalogów;

            b) opracowanie biblioteczne zbiorów;

            c) selekcja zbiorów i ich konserwacja;

            d) organizowanie warsztatu informacyjnego;

            e) wydzielenie księgozbioru podręcznego;

            f) udostępnienie zbiorów;

            g) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

4) współpraca z rodzicami i instytucjami:

            a) w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów;

            b) bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi;

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze i dokumenty niepiśmiennicze.

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor zespołu:

1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;

2) zarządza skontrum zbiorów;

3) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji;

4) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;

5) obserwuje i ocenia pracę biblioteki.

            8. Szczegółową organizację biblioteki określa regulamin biblioteki.

 

 

 

§ 16

1. W zespole działa świetlica.

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów zespołu, którzy muszą dłużej przebywać w zespole ze względu na czas pracy rodziców, prawnych opiekunów lub organizację dojazdu do szkoły.

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.

4. Czas pracy świetlicy trwa od 6.00 do 17.00.

5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej.

6. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opiekom dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub wicedyrektor zespołu.

8. Zajęcia świetlicowe organizowane są podczas rekolekcji wielkopostnych.

9. Nauczyciel świetlicy odpowiada za:

1) całokształt pracy wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy;

2) wyposażenie świetlicy;

3) opracowanie rocznego i miesięcznych planów pracy świetlicy;

4) opracowanie planu godzin pracy nauczycieli pracujących na świetlicy;

5) organizację pracy świetlicy; realizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą zgodnie
z wytycznymi organów nadrzędnych oraz bezpośredniego przełożonego;

6) aktualny wystrój świetlicy;

7) współpracę z pedagogiem, nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych, otacza opieką dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne wymagające szczególnej opieki;

8) współpracę z rodzicami;

9) zgłaszanie przełożonym potrzeb materialnych świetlicy;

10) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, ppoż., sanitarno-higienicznych;

11) posiadane wyposażenie, materiały i pomoce szkolne eksploatuje zgodnie z przepisami
i odpowiednio je zabezpiecza przed kradzieżą, zniszczeniem, a zużyte przedstawia
do wybrakowania i spisania.

            10. Nauczyciel świetlicy prowadzi:

1) roczny i comiesięczny plan pracy;

2) dzienniki zajęć;

3) karty zgłoszeń dzieci;

4) regulamin świetlicy;

5) ramowy rozkład dnia.

            11. Szczegółowa organizacja świetlicy uregulowana jest w  regulaminie świetlicy.

§ 17

 Zasady rekrutacji, przyjmowania dzieci do szkoły i przedszkola określają przepisy ustawy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 18

1. Prawa ucznia szkoły.

1) Prawo do znajomości swoich praw:

a) uczeń ma prawo wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i jakie środki może wykorzystać, gdy te prawa są naruszane;

b) na władzach szkoły spoczywa obowiązek umożliwienia uczniowi zapoznania się
ze Statutem Szkoły;

c) każdy uczeń jest równy wobec prawa.

2) Prawo do nauki:

a) zgodnie z Konstytucją RP uczeń ma prawo do bezpłatnej nauki;

b) uczeń ma prawo do swobodnego dostępu do zajęć odbywających się w szkole;

c) uczeń ma prawo korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej;

d) nikt nie może wyprosić ucznia z klasy lub go do niej nie wpuścić z jakiegokolwiek powodu;

e) uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce, szkoła w miarę możliwości zobowiązana jest mu to zapewnić;

f) uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

g) jeśli uczeń jest wybitnie uzdolniony – ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki;

h) uczeń ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

3) Prawo do wolności wyznania i przekonań:

a) uczeń ma prawo do przekonań religijnych i światopoglądowych;

b) uczeń ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, przynależności do mniejszości kulturowych lub etnicznych;

c) uczeń ma prawo do wolności myśli i wypowiedzi, sumienia i wyznania, ale jego rodzice sprawują pieczę nad korzystaniem z tej wolności;

d) uczeń ma prawo do nauki religii i etyki w szkole na podstawie deklaracji rodziców;

e) uczeń ma prawo do uczestniczenia w obrzędach religijnych, ale nikt nie może go do tego zmusić ani mu tego zakazać.

4) Prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii:

a) wolność wypowiadania poglądów przysługuje każdemu uczniowi;

b) poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na oceny;

c) uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie;

d) uczeń ma prawo do przedstawiania swojego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów;

e) uczniowie maja prawo do przedstawiania dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły;

f) Samorząd Uczniowski ma prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej i wyboru opiekuna samorządu.

5) Prawo do informacji:

a) uczeń ma dostęp do wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach odwoławczych;

b) uczeń ma prawo do znajomości programów nauczania, kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych;

c) uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny;

d) uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania;

e) uczeń ma prawo do informacji o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz możliwości odwołania się od wystawionej oceny;

f) uczeń ma prawo do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego oraz zasadach poprawiania ocen;

g) uczeń ma prawo dostępu do informacji na temat życia szkolnego.

6) Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej:

a) uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

b) uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

c) uczeń ma prawo do nietykalności osobistej;

d) uczeń ma prawo do poszanowania jego godności;

e) Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole nie mogą naruszać nietykalności osobistej
i godności ucznia.

7) Prawo do ochrony prywatności:

a) uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;

b) wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacja materialna, stan zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny – wykształcenie rodziców, ewentualne problemy, np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy lub innym pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane;

c) publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest zabronione;

d) uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji.

8) Prawo do ochrony zdrowia:

a) uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki;

b) uczeń ma prawo do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych - w przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej temperatury w salach lekcyjnych dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajęcia szkolne;

c) uczeń ma prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.
W związku z tym:

-  na ferie świąteczne nie zadaje się prac domowych;

- przeprowadza się nie więcej niż 3 sprawdziany w ciągu tygodnia i 1 w ciągu dnia, zapowiedziane z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

9) Prawo do odpowiedniego standardu życia:

a) uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami, dotyczącymi:

- stypendium socjalnego;

- korzystania z posiłków w stołówce szkolnej;

- zasiłku losowego.

b) uczeń szczególnie uzdolniony może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce.

10) Prawo do swobodnego zrzeszania się:

a) uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły;

b) uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym i szkolnym;

c) przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców.

11) Wychowankowie mają prawo do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Firmę ubezpieczeniową  oraz  wysokość  stawki  ubezpieczenia  ustala  Rada Rodziców 
na  zebraniu.

12) W przypadku dostrzeżenia śladów przemocy, molestowania, nauczyciel (lub każdy pracownik szkoły) niezwłocznie powiadamia dyrektora zespołu. Dyrektor
po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami, ma prawo zastosować „Niebieską Kartę”, powiadomić PCPR, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.

13)  Prawa proceduralne:

a) uczeń i jego rodzice maja prawo do pisemnego odwołania się od decyzji organów szkoły lub nałożonej kary zgodnie z procedurą;

b) uczeń i jego rodzice mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych administrowanych przez szkołę, w szczególności wglądu do treści danych, ich modyfikacji, poprawiania oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

14) Uczniowie szkoły biorą udział w prowadzonej przez Samorząd Uczniowski loterii „Szczęśliwy Numerek”. Polega ona na losowaniu numeru porządkowego ucznia, który w danym dniu będzie zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

Uczeń, którego numer został wylosowany, pisze zapowiedziane kartkówki i prace klasowe, jego zadanie domowe może być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela.

Loteria obowiązuje na każdym przedmiocie i u każdego nauczyciela.

„Szczęśliwy numerek” jest losowany raz w tygodniu.

 

2. Obowiązki ucznia szkoły.

1) Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu.

2) Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycje szkoły.

3) Uczeń ma obowiązek podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej,wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego.

4) Uczeń ma obowiązek szanować przekonania i własność innych osób.

5) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6) Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów.

7) Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

8) Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania
w domu oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

9) Uczeń powinien przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia z niej, zgodnie z planem zajęć.

10) Uczeń powinien przybywać na zajęcia punktualnie. Mimo spóźnienia uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia.

11) Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do lekcji, brać aktywny w nich udział, odrabiać prace domowe oraz uzupełniać braki wynikające z absencji.

12) Uczeń ma obowiązek reprezentować szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp. zgodnie ze swoimi predyspozycjami i możliwościami.

13) W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać
z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć.

14) Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających
z ich specyfiki (pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, basen, świetlica, biblioteka, szatnia).

15) Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu jego i innych.

16) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zarządzeń i regulaminów szkolnych, w tym zakazu korzystania podczas zajęć edukacyjnych z telefonów komórkowych (uczniowie
są zobowiązani do ich wyłączenia lub wyciszenia oraz schowania) i innych urządzeń elektronicznych (np. odtwarzaczy MP3 i MP4, aparatów fotograficznych, kamer, itp.).
Z urządzeń elektronicznych, jako pomocy dydaktycznych, można korzystać po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne oraz w sytuacjach szczególnych, np. zagrożenie zdrowia lub życia. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu bez zgody nauczyciela jest zabronione.

17) Uczniowie maja obowiązek szanować mienie szkoły. Za zniszczenia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia lub uczeń, który dokonał zniszczenia lub grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy, lub koszty zakupu zniszczonego mienia.

18) Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan
po skończonych zajęciach.

19) Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni.

20) Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas lekcji, imprez klasowych i przerw.

21) Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów przebywają na terenie szkoły poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych, mają obowiązek pozostawać w świetlicy.

22) Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców.

23) Uczeń jest zobowiązany niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż
do 7 dni, przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica o  przyczynie nieobecności ucznia.
Po tym terminie nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione.

24) Każdy uczeń powinien być ubrany odświętnie podczas:

a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

b) grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

c) imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca klasy bądź Rada Pedagogiczna,

25) Uczeń powinien być ubrany schludnie przy zachowaniu następujących ustaleń:

a) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar,

b) obowiązuje zakaz farbowania włosów oraz makijażu,

c) zakaz noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub jego kolegów, w szczególności długich, wiszących kolczyków, ostrych bransolet.

d) na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne nie zagrażające zdrowiu.

26) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki.

27) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób postronnych.

28) Uczeń ma obowiązek zachowywać się godnie wobec nauczycieli, innych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz pozostałych uczniów. Na terenie szkoły zabronione
są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

3. Prawa dzieci w przedszkolu.

1) Mając na uwadze  „Konwencję o prawach dziecka”, każde dziecko ma prawo do:

a)       akceptacji takim jakim jest;

b)     ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

c)      ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d)     indywidualnego  procesu  i  własnego  tempa  rozwoju;

e)      pomocy w aktywnym  kształtowaniu  kontaktów  społecznych;

f)       aktywnej  dyskusji  z  dziećmi  i  dorosłymi, zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

g)      doświadczania  konsekwencji  własnego  zachowania, ograniczonego  względami bezpieczeństwa;

h)     rozwijania  swej  osobowości w życzliwej, twórczej atmosferze, indywidualnego zainteresowania ze strony nauczyciela, pomocy
w pokonywaniu trudności związanych   z  procesem  wychowawczo – dydaktycznym;

i)        snu  i  wypoczynku  jeśli  jest  zmęczone;

j)       jedzenia  i  picia  gdy  jest  głodne  i  spragnione, ma  prawo  do  regulowania własnych  potrzeb.

2) Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

3) Dziecko  ma  prawo  do  zgodnego z  wiekiem, właściwie  zorganizowanego  procesu dydaktycznego, współgrającego z  zasadami  higieny  umysłowej  i możliwościami psychofizycznymi.

4)  Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli, do swobody wyznania.

5)  W stosunku  do wychowanków  zabronione  jest  stosowanie  wszelkich  kar  fizycznych, przemocy, wywierania  presji  psychicznej, uwłaczania  godności  osobistej  dziecka.

6)        Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i poszanowanie jego godności osobistej.

7)        W przypadku dostrzeżenia śladów przemocy, molestowania, nauczyciel (lub każdy pracownik przedszkola) niezwłocznie powiadamia dyrektora zespołu.

8)        Dyrektor po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami, ma prawo zastosować „Niebieską Kartę”, powiadomić PCPR, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.

9)        Wszyscy  pracownicy  przedszkola  włączeni    w  proces  opiekuńczo - wychowawczy przedszkola.

10)     Wychowankowie mają prawo do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Firmę ubezpieczeniową  oraz  wysokość  stawki  ubezpieczenia  ustala  Rada Rodziców 
na  zebraniu.

 

4. Obowiązki dziecka w przedszkolu:

1)   Przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka.

2)   Stosowanie się do wspólnie opracowanych i przyjętych umów dotyczących współdziałania i współżycia dzieci w każdej grupie oraz do ogólnie przyjętych w przedszkolu norm i zasad.

3)   Zdyscyplinowane zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów
i wycieczek.

4)   Kulturalne zwracanie się do innych; używania form grzecznościowych.

5)   Poszanowanie godności i szanowania odrębności innych dzieci.

6)   Pomaganie słabszym i młodszym kolegom.

7)   Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.

8)   Szanowanie zabawek i sprzętów przedszkolnych jako wspólnej własności.

9)   Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienia dyżurów.

 

              5. Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie stosowanie do przepisów ustawy.

              6. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 19

1. W zespole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

            2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Obowiązki pracowników wymienionych w ust. 1 zawarte są w zakresach ich czynności.

 

§ 20

1. W zespole nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i wychowanków.

            2. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział w szkole szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym wychowawcą.

            3. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział w przedszkolu nauczycielowi, który jest wychowawcą grupy.

§ 21

 W zespole tworzy się następujące stanowiska obsługi i administracji:

1) sekretarz;

2) pomoc administracyjna,

3) intendentka;

4) woźny;

5) woźny oddziałowy;

6) kucharka;

7) pomoc kuchenna;

8) sprzątaczka;

9) konserwator.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 22

1.      Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany dalej WSO, określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2.      Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć ucznia, klasyfikowania                             i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów dotyczą wszystkich uczniów sześcioletniej szkoły podstawowej.

 

§ 23

1.      Ocenianiu podlegają:

1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)    zachowanie ucznia.

2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.

4.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, na które składa się:

1)    ocenianie bieżące

2)    klasyfikacja śródroczna

3)    klasyfikacja roczna

 

§ 24

 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    sterowanie procesem nauczania i uczenia się;

2)    obiektywne poznanie osiągnięć uczniów przez nauczyciela;

3)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

4)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

5)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

6)    zapobieganie niepowodzeniom w szkole, wspieranie kariery ucznia;

7)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                               o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

8)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

§ 25

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

2)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali
i w formach przyjętych w szkole;

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)   ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)   ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz
o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

SPOSOBY I FORMY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW
O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH, POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

 

 

§ 26

1.        Nauczyciele przedmiotów na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.        Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania dla poszczególnych przedmiotów (PSO) opracowane przez zespoły nauczycieli stanowią integralną część systemu.

1)   Nauczyciele przedstawiają uczniom ustalenia zawarte w PSO podczas zajęć
na początku roku szkolnego, które wklejane są do zeszytów przedmiotowych.

2)   Przeprowadzenie czynności dokumentuje się wpisem tematu zajęć w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniku elektronicznym.

3)   Rodzic zobowiązany jest podpisać PSO i informacje o sposobach oceniania bieżącego znajdujące się w zeszycie ucznia.

3.        Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:

1)   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.        Wychowawca klasy podczas zebrania organizacyjnego we wrześniu zapoznaje rodziców z podstawowymi dokumentami szkolnymi, które odnoszą się do organizacji pracy szkoły, w tym do oceniania i klasyfikowania uczniów oraz informuje o ich dostępności:
na stronie internetowej zespołu, w bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie.

5.        Ocena śródroczna z przedmiotów i zachowania jest oceną przewidywaną. Nauczyciel
z uczniem ustala warunki i tryb podwyższenia oceny.

6.        Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na wniosek rodzica lub ucznia. Miejsce i czas określa dyrektor szkoły. Dokumentacji nie można kopiować ani zabierać ze szkoły.

 

§ 27

1.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.      Nauczyciel ustnie informuje ucznia o ocenie w momencie jej wystawienia i wpisuje ją do dziennika lekcyjnego oraz dziennika elektronicznego.

3.      Rodzice informowani są o ocenach, postępach w nauce i zachowaniu poprzez:

1)   dostęp do dziennika elektronicznego, umożliwiającego bieżącą kontrolę zachowania i wyników w nauce,

2)   wpisy do tabelek w zeszytach przedmiotowych,

3)   spotkania z rodzicami (wywiadówki, konsultacje),

4)   rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami.

4.      Wychowawca ma obowiązek informować rodziców o nieodpowiednim, naruszającym zapisy regulaminu szkolnego zachowaniu ucznia poprzez wpis informacji do dziennika elektronicznego i zeszytu korespondencji (wymagany jest podpis rodzica pod informacją)
i ewentualnym wezwaniu rodziców do szkoły.

5.      Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach rodziców, nie kontaktują się
z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce i zasadach oceniania.

 

SZCZEGÓLNE WARUNKI OCENIANIA

 

§ 28

1.        Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych                i dodatkowych zajęciach  edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych                    i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.        Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie  przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;

2)   posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3)   posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)   nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)   posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń.

 

§ 29

1.        Przy ustalaniu oceny z: wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć
,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

1)   Na ocenę z wychowania fizycznego nie może mieć wpływu uczęszczanie lub nieuczęszczanie na pozalekcyjne zajęcia sportowe.

2.        Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych                      na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.             Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4.             Zwolnienie z udziału w zajęciach nie zwalnia ucznia z obowiązku obecności                         na lekcjach wychowania fizycznego. W wyjątkowych sytuacjach (zajęcia w terenie) nauczyciel ma obowiązek odesłać dziecko do świetlicy.

5.             Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. Do oceny bieżących postępów uczniów klas I–VI stosuje się 6-stopniową skalę ocen (§ 32 ustęp 1).

6.             Uczniowie korzystający z nauki religii prowadzonej przez kościoły lub związki wyznaniowe w grupach międzyszkolnych i w punktach katechetycznych lub uczęszczający na zajęcia z etyki organizowane na podobnych zasadach otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie na podstawie zaświadczenia przekazanego przez katechetę lub nauczyciela etyki.

7.             Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlega ocenie i nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie przez ucznia szkoły i nie wpisuje się go na świadectwie szkolnym.

8.             Rodzice mogą złożyć u dyrektora szkoły pisemny wniosek o rezygnacji uczestniczenia dziecka w tych zajęciach.

 

 

 

OCENIANIE BIEŻĄCE

 

§ 30

1.      Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2.      Oceny wpisywane są na bieżąco do dziennika lekcyjnego oraz dziennika elektronicznego i do tabelek w zeszytach przedmiotowych ( klasy IV – VI).

3.      Uczeń oceniany jest za:

1)   umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,

2)   samodzielne wytwory ucznia, prace klasowe, sprawdziany, prace domowe, ćwiczenia, referaty, inne

3)   umiejętność prezentowania wiedzy,

4)   systematyczność pracy,

5)   zaangażowanie i kreatywność,

6)   umiejętność współpracy w grupie.

4.      Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania.

5.      Przyjmuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

1)      formy ustne: odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, recytacja, inscenizacje),

2)      formy pisemne:

a)      zadania klasowe, sprawdziany obejmujące treści danego działu,

b)     kartkówki:

-mała (z ostatniego tematu lekcji)

-średnia ( z dwóch ostatnich tematów lekcji)

-duża (z co najmniej 3 ostatnich tematów lekcji).

Niezapowiedziana kartkówka może być  na każdej lekcji, nie ma limitu kartkówek w ciągu dnia (zaleca się , aby klasa nie miała więcej niż trzy kartkówki),

c) testy,

d) zadania domowe,

e) dyktanda, pisanie ze słuchu,

f)  praca na lekcji (grupowa i indywidualna),

g) prace dodatkowe: albumy, plakaty, projekty, własna twórczość, itp.,

3)  Inne formy, np. prezentacje multimedialne, aktywność ruchowa.

6.        Aktywność oceniana jest stopniem lub znakiem „+”. Sumę 5 znaków zastępuje się oceną: bardzo dobry.

7.        Uczeń ma obowiązek przygotowywania się do każdych zajęć z materiału obejmującego
3 ostatnie lekcje.

8.      Formą zastępczą do odpowiedzi ustnej może być kartkówka.

9.      Nauczyciel zobowiązany jest ocenić i omówić prace kontrolne z uczniami do dwóch tygodni (sporadycznie z uzasadnionych przyczyn do trzech tygodni).

10.  Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą,  dostateczną, dobrą
ze sprawdzianu, pracy klasowej, kartkówki dużej z poszczególnych przedmiotów.
Uczeń uzgadnia z nauczycielem termin poprawy.

11.  Ocena za poprawioną pracę jest wpisana do dziennika lekcyjnego obok oceny otrzymanej uprzednio. Obie oceny są liczone do średniej ważonej.

12.  W trakcie opracowywania nowej jednostki lekcyjnej uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej.

13.  Uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby powyżej 3 dni ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni uzupełnić zaległości.

14.  Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów  i osiągnięć (samoocena).

15.  Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą, brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

 

§ 31

KLASY  I – III

1.    Obszary aktywności podlegające ocenianiu w klasach I – III obejmują: 

1)                 rozumienie słowa mówionego,

2)                 wypowiadanie się,

3)                 czytanie,

4)                 odbiór tekstów literackich,

5)                 pisanie oraz redagowanie zdań i wypowiedzi,

6)                 umiejętności językowe,

7)                 umiejętności matematyczne,

8)                 treści przyrodniczo – społeczne,

9)                 umiejętności artystyczne,

10)             sprawność fizyczną,

11)             zachowanie

 

2.      Sposób oceniania odbywa się poprzez:

 

1)      Ustne potwierdzenie nauczyciela.

2)      Pochwały ustne na forum klasy lub w obecności innych nauczycieli.

3)      Ocenianie punktowe stawiane w zeszytach będące wyznacznikiem wiadomości i umiejętności ucznia: 

6 – uczeń samodzielnie i bezbłędnie wykonuje trudne zadania; chętnie podejmuje dodatkowe działania, przynosi dodatkowe pomoce i materiały; wykazuje zaangażowanie i szczególną aktywność na zajęciach; samodzielnie poszerza swoją wiedzę, korzysta z różnych źródeł wiedzy; aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy (uroczystości, konkursy),

5 – uczeń pracuje samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności; chętnie podejmuje dodatkowe działania, przynosi dodatkowe pomoce i materiały; poprawnie i systematycznie wykonuje zadania domowe; korzysta z różnych źródeł wiedzy; wykazuje zaangażowanie i jest aktywny na zajęciach,

4 – uczeń samodzielnie i poprawnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności; pracuje na ogół samodzielnie, ale czasami wymaga pomocy nauczyciela; podejmuje dodatkowe działania, czasem przynosi dodatkowe pomoce i materiały; opanował większość treści programowych; wykazuje aktywność na zajęciach,

3 – uczeń wykonuje zadania z częściową pomocą nauczyciela, popełnia błędy
w wykonywaniu zadań; ma trudności w opanowaniu materiału; wykazuje czasami aktywność                      na zajęciach; czasami nie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków; czasami podejmuje dodatkowe działania,

2 - uczeń wykonuje zadania z dużą pomocą nauczyciela,

1 – wykonuje zadania wyłącznie z pomocą nauczyciela; nie potrafi wykonać zadania; często popełnia błędy w zadaniach i ma trudności z opanowaniem podstawowych umiejętności; biernie uczestniczy w zajęciach; nie podejmuje dodatkowych działań oraz nie wywiązuje się
z powierzonych zadań i obowiązków.                      

 

4)                 Oceny punktowe mogą być uzupełniane znakami „+” i „–”.

5)                 Krótkie uwagi, informacje i wskazówki pisane w zeszytach i kartach pracy typu: BRAWO, WSPANIALE, DOBRZE, ZNAKOMICIE, GRATULUJĘ, MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ, STARAJ SIĘ, JESTEM Z CIEBIE ZADOWOLONA, STAĆ CIĘ NA WIĘCEJ.

6)                 Gesty, mimikę.

7)                 Nagrody typu dyplomy, naklejki, medale .

8)                 Notatki w zeszytach informujące o postępach w nauce.

 

3.      Ocenianie prac pisemnych:

Punkty w %

100% – 6

99% - 90% - 5

89% - 75% - 4

74% - 50% - 3

49% - 30% - 2

29% - 0%  -  1

4.      W klasach I – III ocena z religii/etyki jest oceną cyfrową.

 

5.      Z pozostałych przedmiotów, takich jak: język angielski, zajęcia komputerowe, wf - basen nauczyciel danego przedmiotu ustala ocenę opisową.

 

6.      Dokumentowanie postępów.

1)      Dokumentacja postępów w nauce i ocena zachowania uczniów - ocena opisowa, sprawdziany, kartkówki, karty pracy, wytwory pracy dzieci są gromadzone przez nauczyciela i udostępniane uczniom oraz rodzicom (prawnym opiekunom).

 

7.      Ocenę opisową ucznia otrzymują rodzice na zakończenie I - go semestru.

 

8.      Na koniec roku szkolnego uczeń każdej klasy otrzymuje świadectwo z oceną opisową.

 

§ 32

KLASY  IV – VI

1.        Do oceny bieżących postępów uczniów klas IV-VI przyjęto 6-stopniową skalę ocen:

 

           

celujący

  6

 

bardzo dobry

  5

 

dobry

  4

 

dostateczny

  3

 

dopuszczający

  2

 

niedostateczny

  1

 

2.        Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „- ” przy stawianiu ocen bieżących.

3.        Punktacja (za prace pisemne, sprawdziany, testy) w przeliczeniu na stopień szkolny przedstawia się następująco:

celujący

100% punktów

bardzo dobry

90 %  – 99% punktów

dobry

75 % – 89%   punktów

dostateczny

50 % – 74%  punktów

dopuszczający

30 % – 49%  punktów

niedostateczny

0% - 29%  punktów


1)   Nauczyciel stosując w ocenianiu metodę pomiaru dydaktycznego przyjmuje kryteria oceniania zgodne z pomiarem.

2)   W dzienniku lekcyjnym klas IV-VI wyniki testów próbnych i diagnozujących mogą być zapisane w procentach.

3)   W dzienniku lekcyjnym i elektronicznym klas IV-VI przy ocenianiu bieżącym dopuszczalne jest stosowanie znaków graficznych:

a)      „np” lub „·” (kropka) – nieprzygotowanie,

b)     „bz” – brak zeszytu, brak zadania,

c)      „bs” – brak stroju.

d)     „zw” – zwolniony,

e)      „+” lub „–” – aktywność na zajęciach.

 

4) Obok symboli, o których mowa w § 32 ust. 3 pkt 3) można dopisać datę zgłoszenia.

4.        Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

5.        Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną liczbę ocen bieżących:

Liczba godzin zajęć              danego przedmiotu tygodniowo

 

Minimalna liczba ocen

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

 

 

6.        Na  przedmiotach: j. polski, j. angielski, historia, matematyka, przyroda stosuje się średnią ważoną.

1) Ustala się następującą wagę ocen:

Forma oceniania

Waga oceny

Sprawdzian

5

Kartkówka duża

4

Kartkówka średnia

3

Kartkówka mała

2

Odpowiedz ustna

2

Aktywność

2

2)       Wagę pozostałych ocen ustala nauczyciel przedmiotu i informuje o niej uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego.

3)                            Uczeń uzyskuje za semestr ocenę:

a)      celującą, gdy średnia ważona wyniesie powyżej 5,2

b)     bardzo dobrą , gdy średnia ważona wyniesie:  4,6 – 5,2

c)      dobrą, gdy średnia ważona wyniesie: 3,6 – 4,59

d)     dostateczną, gdy średnia ważona wyniesie: 2,60- 3,59

e)      dopuszczającą, gdy średnia ważona wyniesie: 1,60- 2,59

f)       niedostateczną, gdy średnia ważona wyniesie poniżej 1,60.

4)      Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna średnich ważonych obliczonych za każdy semestr. W uzasadnionych sytuacjach ostateczną decyzję o ocenie śródrocznej
i rocznej podejmuje nauczyciel danego przedmiotu.

 

 

7.        Dodatkowo ustala się, że :

1)   w ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy prace pisemne całogodzinne, sprawdziany,
przy czym w jednym dniu odbywać się może tylko jedna praca pisemna;

2)   prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie ustalonym przez nauczyciela.
Nie obowiązuje wówczas.

a)   w przypadku dłuższej nieobecności termin powinien być nie krótszy niż tydzień                     i nie dłuższy niż dwa tygodnie po zakończeniu absencji;

b)   w przypadku jednodniowej nieobecności, uczeń pisze zaległą pracę na najbliższej lekcji z danego przedmiotu lub w terminie ustalonym przez nauczyciela;

c)    w przypadku niedotrzymania terminu przez ucznia i nienapisania zaległej pracy klasowej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;

3)   całogodzinne prace, sprawdziany muszą zostać poprzedzone powtórzeniem materiału, muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do dziennika) oraz uczniowie muszą znać ich zakres tematyczny;

4)   nauczyciel podaje uczniom do zeszytu punktację i ocenę ze sprawdzianu;  uczniowie dokonują poprawy pracy  pisemnej w zeszycie przedmiotowym;

5)   sprawdzone i ocenione kartkówki uczeń otrzymuje do domu;

6)   sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany uczeń otrzymuje do domu. Rodzice pracę podpisują i zwracają nauczycielowi. Prace są przechowywane przez nauczyciela danego przedmiotu do końca roku szkolnego.

6.      Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, tzn. brak zadania domowego, brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak przyborów, nieprzygotowanie 
do odpowiedzi dwukrotnie w semestrze; każde kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna;

1)   prawo do nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych: sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych i lektur.

7.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną przez niego ocenę.

8.        Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych.

 

 

KLASYFIKACJA I PROMOWANIE

 

§ 33

1.        Klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć           określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

2.             Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry:
1) semestr I – od 1 września do ostatniego dnia ferii zimowych,
2) semestr II – od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia roku szkolnego ustalonego przez MEN w kalendarzu roku szkolnego,
3)
w przypadku gdy ferie zimowe rozpoczynają się w drugiej połowie lutego,
Rada Pedagogiczna może ustalić wcześniejszy termin zakończenia I semestru nauki.

4) Po pierwszym semestrze w klasach I-III rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują  ocenę opisową, zaś w klasach IV-VI zestawienie ocen śródrocznych                                   z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę zachowania.

5)   Klasyfikacja śródroczna i roczna odbywa się nie później niż na tydzień przed  konferencją klasyfikacyjną.

3.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 34

1.        W klasach I-III śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych
są ocenami opisowymi.

1)   Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w § 33 ust. 2 pkt 4, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności z zakresu wymagań i efektów kształcenia, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2)   Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

3)   W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

4)   Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

5)   Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I - III szkoły podstawowej polega 
na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w  szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w indywidualnym  programie edukacyjno - terapeutycznym   i  zachowania ucznia 
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6)   Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym  programie edukacyjno - terapeutycznym i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

7)   Jeżeli zajęcia w oddziale klas I - III prowadzi więcej niż jeden nauczyciel w zakresie zajęć zintegrowanych edukacji wczesnoszkolnej - ocenę ucznia uzgadniają
i przygotowują wspólnie, przy czym rolę inicjującą pełni wychowawca klasy.

 

            § 35

1.        W wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczeń klas IV-VI otrzymuje stopnie szkolne z poszczególnych zajęć edukacyjnych wyrażone w skali:

 

stopień celujący

6

skrót:

cel

stopień bardzo dobry

5

 

bdb

stopień dobry

4

 

db

stopień dostateczny

3

 

dst

stopień dopuszczający

2

 

dop

stopień niedostateczny

1

 

ndst

 

2.        Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele kierować się będą następującymi zasadami:

1)   stopień (ocenę) celujący otrzymuje uczeń, który doskonale opanował wiedzę
i umiejętności zawarte w programie nauczania, chętnie uczestniczy w konkursach wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i kreatywny;

2)   stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który dysponuje pełnym zasobem wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania, samodzielnie rozwiązuje trudne problemy;

3)   stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej, samodzielnie rozwiązuje typowe problemy;

4)   stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności  zawarte w podstawie programowej, podejmuje próby rozwiązywania zadań typowych;

5)   stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę
i umiejętności potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych.

3.        Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalane jako średnia arytmetyczna.

4.        Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5.        Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 36

1.        Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej dyrekcja,
na wniosek nauczyciela prowadzącego poszczególne zajęcia edukacyjne, zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną. Przekazywana jest również pisemna informacja o przewidywanej nagannej ocenie zachowania oraz o możliwości nieklasyfikowania ucznia. Informacja o zagrożeniu wysyłana jest listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

2.        Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)  są informowani w formie pisemnej o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela przedmiotu.

Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną uczeń jest pisemnie poinformowany o przewidywanej rocznej ocenie zachowania przez wychowawcę.

3.        Procedura informowania o klasyfikacji:

1)   Nauczyciel przedmiotu dokonuje pisemnego wpisu do dziennika oraz  do tabeli
w zeszycie korespondencji ucznia, o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej ucznia
z zajęć edukacyjnych.

2)   Wychowawca dokonuje wpisu do dziennika i do tabeli w zeszycie korespondencji ucznia, o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

3)   Uczeń ma obowiązek przedstawić wpis rodzicom. Rodzic zobowiązany jest informację podpisać.

4)   Na 2 dni przed klasyfikacją przewidywana ocena klasyfikacyjna zostaje ustalona
 i wpisana do dziennika.

 

§ 37

1.        W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną
z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy
w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

 

§ 38

1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

1)   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od przewidywanej rocznej oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, składając pisemny wniosek z uzasadnieniem do dyrektora szkoły, najpóźniej 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
jeśli spełnione są następujące warunki:

a)   uczeń systematycznie uczęszczał na zajęcia edukacyjne;

b)   wszystkie nieobecności na zajęciach są terminowo usprawiedliwiane;

c)    uczeń terminowo nadrabiał zaległości w nauce;

d)   ocenę śródroczną uczeń miał co najmniej taką, jak przewidywana ocena roczna;

e)    na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ: rozpad rodziny, poważna choroba ucznia lub najbliższego członka rodziny lub śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo).

 

2)   Jeżeli uczeń spełnia te warunki, wówczas:

a)      dyrektor informuje o tym fakcie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia;

b)     nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcą klasy wyznacza termin, formę i zakres wymagań w celu poprawy oceny.

3)   Procedura zawiera:

a)   zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny – sprawdzian wielopoziomowy na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie);

b)   sprawdzian, o którym mowa, sporządza nauczyciel uczący danego ucznia lub nauczyciele danego zespołu przedmiotowego zgodnie z opracowanymi wymaganiami edukacyjnymi dla danych zajęć edukacyjnych;

c)    pozytywny wynik poprawy adekwatny do wymagań na dany stopień powoduje, że nauczyciel podwyższa proponowaną ocenę;

d)   niezaliczenie sprawdzianu lub napisanie go na ocenę niższą od tej, o którą ubiegał się uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie), powoduje podtrzymanie ustalonej pierwotnej oceny;

e)    rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do sprawdzianu po dokonaniu jego oceny przez nauczyciela;

f)    czas realizacji zadań nie może przekroczyć terminu klasyfikacji rocznej.

4)   Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w punkcie 1) powoduje utrzymanie oceny rocznej/śródrocznej takiej jak przewidywana.

 

§ 39

1.        Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2.        Z dodatkowych zajęć edukacyjnych uczniowie otrzymują stopnie.

3.        Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4.        W klasie czwartej i piątej uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, jeśli uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania.

5.        Uczeń klasy szóstej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, jeżeli
w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 35 ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

6.        Uczeń klasy szóstej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem, jeśli uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania.

7.        O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).

8.        Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 34 ust. 1pkt 1), 2) oraz § 39 ust.1 i 5, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

9.        Uczniowie mogą być promowani uchwałą rady pedagogicznej do klasy wyższej  poza normalnym trybem również w czasie roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 40

1.        Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.        W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

3.        Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena może być zmieniona tylko 
w wyniku egzaminu poprawkowego.

4.        Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

5.        Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

§ 41

1.        Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż 2 dni od dnia zakończenia rocznych/semestralnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.        W przypadku stwierdzenia, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)   W przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
i ustnej oraz ustala roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

2)   Sprawdzian, o którym  mowa w ust. 2.1), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3)   W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

4)   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5)   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

b)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c)    termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

d)   imię i nazwisko ucznia;

e)    zadania (pytania) sprawdzające;

f)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

6)   Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

7)   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8)   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                            w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 

§ 42

1.        Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych                 w Statucie Szkoły.

2.        Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

3.        Ocena zachowania semestralna i roczna w klasach I-III jest oceną opisową.

4.        W ciągu roku szkolnego ocenie  zachowania ucznia w szkole podlegają:

1) kultura osobista,

2) zaangażowanie - wypełnianie powierzonych obowiązków np. dyżurny klasy, utrzymanie porządku wokół siebie, poszanowanie własności, obowiązkowość, dokładność,

3) kontakty z rówieśnikami,

4) zachowanie na lekcji,

5) zachowanie na przerwie,

6) dbałość o higienę osobistą.

 

   Zapis symboliczny w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym:

1) „W” - Wzorowo  - uczeń kulturalnie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych,
na  przerwach i w miejscach publicznych. Jest koleżeński. Do szkoły przychodzi zawsze przygotowany. Sumiennie wywiązuje się   z obowiązków szkolnych.
Zna zasady obowiązujące w grupie i stara się je respektować. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

2) „D”Dobrze – uczeń przeważnie kulturalnie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych, na przerwach  i w miejscach publicznych. Dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Do szkoły przychodzi zazwyczaj przygotowany. Zna zasady obowiązujące w grupie i stara się je respektować. Czasami wymaga przypomnienia o obowiązujących zasadach postępowania.

3) „MZZ” - Musisz zmienić zachowanie – nie zawsze kulturalnie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych, na przerwach i miejscach publicznych. Uczeń mało obowiązkowy. Do szkoły przychodzi często nieprzygotowany. Zna zasady obowiązujące w grupie, ale nie zawsze je respektuje. Wymaga przypomnienia o obowiązujących zasadach postępowania.

 

5.        Ocena zachowania w klasach IV – VI wyrażona jest następującymi stopniami:

wzorowe

skrót:

wz

bardzo dobre

 

bdb

dobre

 

db

poprawne

 

pop

nieodpowiednie

 

ndp

naganne

 

ng

 

6.        W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie systematycznie zdobywają punkty dodatnie i ujemne za uwagi pozytywne i negatywne, które wpisywane są do dziennika lekcyjnego. Na starcie uczeń otrzymuje 100 pkt. dodatnich.

7.        Suma uzyskanych w semestrze punktów przeliczana jest na ocenę semestralną:

 

Ocena                          z zachowania

Przeliczenie punktowe

Dozwolona liczba punktów ujemnych

wzorowe

powyżej 250 pkt.

- 30

bardzo dobre

170 – 245 pkt.

- 40

dobre

90 – 165 pkt.

 

poprawne

5 – 85 pkt.

 

nieodpowiednie

0 –  (- 100) pkt.

 

naganne

poniżej (-100) pkt.

 

 

8.        Jeżeli uczeń w I lub II semestrze otrzymał jednorazowo 30 pkt. ujemnych, nie może otrzymać na koniec roku szkolnego oceny wzorowej.

9.        Uczeń, który otrzymał za I semestr ocenę naganną, nieodpowiednią lub poprawną,
nie może na koniec roku otrzymać oceny wzorowej mimo zebranych punktów.

10.    Jeżeli uczeń otrzyma jednorazowo minimum 30 pkt. karnych należy poinformować o tym rodziców (wpis do zeszytu korespondencji). W razie konieczności dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności wychowawcy z odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym.

11.    Tabela punktów ujemnych i dodatnich:

1)                                                    punkty dodatnie

a)      Aktywność i zaangażowanie na rzecz klasy, szkoły i społeczności pozaszkolnej

 

 

wskaźnik

punktacja

a)   pomoc w zgromadzeniu materiałów (np. pomocy dydaktycznych, materiałów do gazetki, elementów dekoracji klasy i szkoły)

5, 10

b)   przygotowanie materiałów, wykonanie gazetki klasowej, szkolnej

5, 10, 15, 20

c)   udział w porządkach klasowych i szkolnych (np. imprezy klasowe, szkolne, pomoc w bibliotece itp.)

5, 10, 15, 20

d)   udział w uroczystości szkolnej lub środowiskowej (występ na akademii koncercie, jasełkach)

5, 10, 15, 20

      e)   aktywność w pracach samorządu klasowego

5, 10

(na koniec sem.)

f)   aktywność w pracach samorządu szkolnego, praca w sklepiku szkolnym

10, 20

(na koniec sem.)

      g)   pomoc w redagowaniu pisemek i gazetek szkolnych

5, 10

h) systematyczna pomoc koleżeńska w nauce

10, 20

(na koniec sem.)

 

b)     Konkursy i osiągnięcia

wskaźnik

punktacja

a) systematyczne przygotowywanie się do konkursów sportowych i przedmiotowych

10, 20

b) udział w konkursach szkolnych

10

      c) sukces w konkursie szkolnym ( I, II, III miejsce)

10

d) udział w pozaszkolnych konkursach, mistrzostwach, olimpiadach, zawodach itp.(na etapie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim)

10

e) sukces w w/w konkursach (I, II, III miejsce lub wyróżnienie)

10, 20

 

c)      Udział w zbiórkach i akcjach na rzecz szkoły, środowiska – punktacja wg odrębnego regulaminu.

 

2) punkty ujemne

a)      Niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego

wskaźnik

 

punktacja

a) próba zniszczenia mienia lub sprzętu szkolnego

10

 

b) nietrwały napis na sprzęcie szkolnym

10

 

        c)    niecenzuralny napis

20

 

d) napis trwały

20

 

e) niszczenie samochodów, rowerów

30

 

f)   celowe niszczenie sprzętu (krzesła, stoliki, drzwi, szafki, wyposażenie łazienek szkolnych, basenu, itd.)

30

 

 

b)     Stosunek ucznia do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób

 

 

wskaźnik

punktacja

a)

nietaktowne, niekulturalne zachowanie

10

b)

ignorowanie poleceń

10

c)

oszukiwanie (drobne kłamstwa, celowe zaplanowane oszustwa)

10, 20

d)

chamskie, bezczelne zachowanie, używanie wulgaryzmów

30

 

c)      Stosunek do kolegów

 

wskaźnik

punktacja

a) lekkomyślne zachowanie w stosunku do innych (zaczepianie, popychanie, niebezpieczne zabawy itp.)

5, 10

b) zachowanie agresywne wobec kolegi

20, 30

      c)   namawianie do agresji

10, 20

d) zastraszanie, psychiczne znęcanie się

20, 30

e) obrażanie kolegi (gestem, słowem)

5, 10

f)   niekoleżeńskie, egoistyczne zachowanie (obmawianie, wyśmiewanie, odmówienie pomocy, złośliwe żarty itp.)

5, 10, 15

      g)  wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy

20, 30

h) używanie wulgaryzmów pod wpływem emocji

10

      i)   używanie wulgaryzmów w rozmowie z kolegą

20

 

 


d)     Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych

wskaźnik

punktacja

a) nieusprawiedliwione godziny:  do 2h,   3-7h,  8-12h,  pow.12h

5, 10, 15, 20

b) brak usprawiedliwienia ( w regulaminowym terminie) nieobecności ucznia na lekcjach

5

      c)   spóźnienie na lekcję z winy ucznia

5

d) samowolne opuszczenie lekcji

20

e) odpisywanie pracy domowej

10

      f)   przeszkadzanie na lekcji

5, 10

 

e)      Postawa ucznia

 

wskaźnik

punktacja

a) używanie na lekcji telefonu komórkowego, MP 3, walkmana, dyktafonu, słuchawek, aparatu fotograficznego itp.

10

b)   wykorzystanie w/w sprzętu do celów naruszających godność osobistą innych osób (nagrywanie, fotografowanie, umieszczanie na stronach internetowych itd.)

30

c)   niestosowny wygląd (nieodpowiednia fryzura, farbowane włosy, makijaż, pomalowane paznokcie, ekstrawagancki ubiór itp.)

5, 10, 15, 20

d) przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów ( zapałki, petardy, noże, żyletki itp.)

10

e) użycie w/w przedmiotów

30

      f)    niewykonanie pracy, mimo zobowiązania się

10

      g)   zaniedbanie obowiązków dyżurnego

5

      h)   samowolne opuszczenie terenu szkoły (np. do sklepu)

10

      i)    brak odpowiedniego stroju na uroczystość szkolną

5

      j)    brak podpisu pod informacją dla rodziców

5

      k)   fałszowanie podpisów

20

      l)    kradzież

30

ł) palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki, dopalacze i inne używki

30

m) namawianie innych do stosowania używek

20

      n) spożywanie napojów energetyzujących zawierających kofeinę na terenie szkoły, na wycieczkach, na imprezach klasowych
  i szkolnych

15

 

f)       Higiena osobista

 

wskaźnik

punktacja

      a)   brak dbałości o higienę osobistą i schludny ubiór

5

b) notoryczny brak higieny, mimo upomnień i uwag

30

(na koniec sem.)

      c)   brak obuwia zmiennego

5

d) brak dbałości o czystość i porządek w szafce szkolnej

5

e) umyślne robienie bałaganu na terenie szkoły

10

 

12.         Ocenę wystawia wychowawca klasy i jest ona ostateczna na podstawie:

1)   uzyskanej liczby punktów przyznawanych za uwagi pozytywne i negatywne,  odnotowane w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym;

2)   samooceny ucznia;

3)   opinii zespołu uczniowskiego;

4)   opinii zespołu nauczycielskiego i pracowników szkoły.

13.         Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne                   z zajęć edukacyjnych.

14.         Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

15.         Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowana dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

16.         Każdy nauczyciel jest zobowiązany odnotowywać na bieżąco punkty dodatnie i ujemne w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym.

17.         Jeżeli nauczyciel chce nagrodzić lub ukarać ucznia za zachowanie nieprzewidziane
w WSO, ilość punktów powinien uzgodnić z dwoma osobami z grona pedagogicznego.

18.         Za wyjątkowo naganne lub pozytywne zachowanie dopuszcza się pominięcie regulaminu i przyznanie większej ilości punktów komisyjnie.

19.         Jeżeli uczeń otrzyma ocenę wzorową lub bardzo dobrą już za I semestr, aby utrzymać tę ocenę , musi zdobyć w sumie najmniej 50 pkt. dodatnich w semestrze II.

20.         Rada Pedagogiczna ma prawo obniżyć ocenę zachowania w sytuacji, kiedy uczeń popełni czyn rażąco naruszający zasady społeczne, nawet jeśli rodzice/opiekunowie nie zostali o tym poinformowani na 2 tygodnie przed końcem semestru/roku szkolnego (czyn został popełniony po tym terminie). Wychowawca informuje o obniżeniu oceny pisemnie lub podczas rozmowy z rodzicem.

 

§ 45

1.        Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1)   Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną roczną/śródroczną wychowawca klasy informuje uczniów (zapis w zeszycie korespondencji) o przewidywanej rocznej/śródrocznej ocenie zachowania.

2)   Od momentu poinformowania o przewidywanej ocenie zachowania uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów pozytywnych poprzez wykazanie się własną inicjatywą. Uczeń może poprawić ocenę zachowania o jeden stopień. Otrzymanie w tym czasie punktów ujemnych uniemożliwia podwyższenie oceny.

3)   Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) składają wychowawcy pisemny wniosek z uzasadnieniem o podwyższenie proponowanej rocznej/semestralnej oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o tej ocenie.

4)   Wychowawca wyraża zgodę na poprawę proponowanej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli uczeń spełnia określone warunki:

a)      Nie otrzymał nagany dyrektora szkoły.

b)     Nie został karnie przeniesiony do innej klasy.

c)      Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione.

d)     Co najmniej 1 nauczycieli uczących tego ucznia przychyla się do oceny,
o którą ubiega się uczeń.

e)      W ostatnich tygodniach przed wystawieniem proponowanej oceny widać wyraźną poprawę zachowania ucznia.

5)   Dyrektor szkoły powołuje komisję, która analizuje dokumentację wychowawcy klasy dotyczącą zachowania ucznia i podejmuje ostateczną decyzję. W skład komisji wchodzi:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca klasy,

c)    jeden nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,

d)   pedagog szkolny,

e)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

f)    przedstawiciel Rady Rodziców.

2.        Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż 2 dni od zakończenia rocznych/semestralnych zajęć.

3.        W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)   ustala roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów i jest ona ostateczna;

2)   w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

3)   ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

4)   W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b)   wychowawca klasy;

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne                              w danej klasie;

d)   pedagog;

e)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

f)    przedstawiciel Rady Rodziców.

5)   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a)   skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    wynik głosowania,

d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

6)   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW

O OSIĄGNIĘCIACH I POSTĘPACH UCZNIÓW

 

§ 46

1.        Informacje o bieżących i semestralnych ocenach ucznia rodzic (prawny opiekun) może uzyskać poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym i w czasie spotkań z wychowawcą, podczas których nauczyciel przedstawia postępy ucznia - w klasach I-III – ocena opisowa, w klasach IV-VI – oceny cząstkowe oraz prace pisemne.

2.        Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywają się według harmonogramu:

1)   IX – wymagania edukacyjne, kryteria oceniania, sprawy organizacyjne;

2)   XI – postępy w nauce;

3)   I – podsumowanie pierwszego semestru;

4)   IV – postępy w nauce;

5)   na wniosek dyrekcji, nauczycieli lub rodziców (prawnych opiekunów) można zorganizować dodatkowe zebranie w dowolnym terminie.

3.        Każdy uczeń posiada „Zeszyt korespondencji”, w którym nauczyciel zapisuje informacje dla rodzica (prawnego opiekuna). Informacje w tym zeszycie przekazuje również rodzic (prawny opiekun).

4.        Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania, frekwencję oraz uwagi dotyczące zachowania, nauczyciele wpisują na bieżąco
do dziennika lekcyjnego i elektronicznego.

1) W klasach I - III z zajęć edukacyjnych wpisywane są punkty zamiast ocen.

5.        Śródroczne oceny opisowe przedstawiające poziom opanowania umiejętności
i wiadomości z poszczególnych edukacji oraz informacje o zachowaniu ucznia w klasach I - III sporządzane są w formie pisemnej i przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom).

6.        Rodzice (prawni opiekunowie) powinni być pisemnie poinformowani o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz ocenie nagannej z zachowania nie później niż na miesiąc przed datą konferencji klasyfikacyjnej. Informacje przekazuje dyrekcja wysyłając list za potwierdzeniem odbioru.

7.        Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć przedmiotowych oraz zachowania.

 

  TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA

      EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

 

§ 47

1.        Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony w przypadku braku podstaw
do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.

2.        W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony w Dyrekcji szkoły nie później niż 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

3.        Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)   na podstawie odrębnych przepisów, realizujący indywidualny program lub tok nauczania,

2)   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 3.2),
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.        Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

6.        Uczniowi, o którym mowa w ustępie 3.2) zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

7.        Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.        Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ustępie 1, 2, 3.1) przeprowadza nauczyciel danych zajęć w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ustępie 3.2) przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą.

1)   W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

2)   Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3.2), oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

11.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

12.    Komisja sporządza protokół.  

1)   Protokół zawiera:

a)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

b)   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 3.2) - skład komisji;

c)    termin egzaminu klasyfikacyjnego;

d)   imię i nazwisko ucznia;

e)    zadania egzaminacyjne;

f)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2)   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13.    Pozytywnie zdany egzamin klasyfikacyjny jest równoznaczny z uzyskaniem promocji.
W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z kilku przedmiotów uczeń otrzymuje promocję po zdaniu wszystkich przedmiotów.

14.    Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

15.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

POPRAWKOWEGO

 

§ 48

1.        Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.        Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony najpóźniej na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną, uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

3.        Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.        Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.        Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

1)   W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –  jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

6.        Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego uczeń może otrzymać każdy stopień 
z obowiązującej skali w szkole.

7.        Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.

1)   Protokół zawiera:

a)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)    termin egzaminu poprawkowego,

d)   imię i nazwisko ucznia,

e)    zadania egzaminacyjne,

f)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2)   Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9.        Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

10.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie  ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

11.    W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzania egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 ANALIZA WYNIKÓW OCENIANIA

 

§ 49

1.        Analiza oceniania dokonywana jest dwa razy w roku w ramach podsumowujących konferencji Rady Pedagogicznej.

2.        Nauczyciel bez wiedzy rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów nie może zmienić zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych na początku roku szkolnego.

3.        Wyniki oceniania analizowane są z uczniami co najmniej dwa razy w roku.

 
SYSTEM  NAGRÓD I KAR

 

§ 50

1.        Wyróżnienia:

1)   pochwała wychowawcy klasy;

2)   pochwała na apelu;

3)   list pochwalny dla rodziców (prawnych opiekunów);

4)   wpis w kronice szkolnej;

5)   wizualizacja osiągnięć uczniów na gazetkach szkolnych oraz stronie internetowej.

2.        Nagrody książkowe:

1)   Klasy I-III – wyróżniająca postawa, pilność i sukcesy w nauce;

2)   Klasy IV-VI – średnia ocen 4,75 (bez ocen poniżej dobrej) oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie;

3)   Wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

4)   Inne – na wniosek nauczyciela.

3.        Nagrody poprzez:

1)   list gratulacyjny dla rodziców ucznia klasy VI, który otrzymał stypendium naukowe lub sportowe;

2)   podziękowanie dla rodziców klasy VI za systematyczną współpracę.

4.        Dyplomy:

1)   dla uczniów za konkursy, zawody i inną działalność na rzecz szkoły.

5.        Świadectwo z wyróżnieniem - średnia ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie.

6.        Wpis na świadectwo oraz do arkusza ocen.

1)   Zawody sportowe – na szczeblu powiatu,  rejonu i wyżej – miejsca I-III.

2)   Konkursy przedmiotowe na szczeblu międzyszkolnym – miejsca I-III, konkursy na szczeblu wojewódzkim –miejsca I-III i wyróżnienia, konkursy o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej – miejsca nagrodzone i wyróżnienia, konkursy wieloetapowe o randze ogólnopolskiej- miejsca nagrodzone i wyróżnienia.

7.        Upomnienia i kary:

1)   upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela;

2)   pisemna uwaga do zeszytu korespondencji;

3)   wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły;

4)   nagana dyrektora szkoły w obecności rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy lub pedagoga;

5)   przeniesienie do równoległej klasy;

6)   dyscyplinarne przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

8.        Szczególną uwagę zwracamy na odpowiedni stosunek uczniów do nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych oraz kolegów i koleżanek. W razie nieprzestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, na wniosek nauczycieli, uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania.

 

 

 

 

PROCEDURY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O WYNIKACH SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM
ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

§ 51 uchylono

 

EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

§ 52

Na podstawie opinii nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) oraz uczniów na koniec roku szkolnego dokonuje się ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Statut wraz z WSO Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz procedury przekazywania informacji o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku.

 

Jednocześnie traci moc dotychczasowy Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoły
            i przedszkola o następującej treści: „ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach”.

2.Tablice  i stemple placówek wchodzących w skład zespołu mają następującą treść:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny

 

Szkoła Podstawowa nr 15
43-215 Jankowice
ul. Baziowa 17

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny

Publiczne Przedszkole nr 19
43-215 Jankowice
ul. Baziowa 17

§ 54

1. Zespół gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

1) Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez zespół informacji w zakresie    nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane            od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

2. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają        odrębne przepisy.

            3. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący poprzez Pszczyński Zarząd    Edukacji.

§ 55

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie zespołu jest Rada     Pedagogiczna.

            2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

            3. W razie niezgodności pomiędzy treścią statutu, a statutem szkoły lub statutem            przedszkola, pierwszeństwo przysługuje statutowi zespołu.

            4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

Tekst jednolity, uchwalony 31 sierpnia 2015r.

Zmian w tekście jednolitym dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 w dniu 31 sierpnia 2016r.

Zmian w tekście jednolitym dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 w dniu 28 sierpnia 2017r.

 

 

na podstawie:

 

§  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U. 2015r. poz. 843 z póź. zm. - Dz.U. 2016r. poz.1278))

 

§  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

 

§  Ustawa o Systemie Oświaty Dz.U. 2015r. poz. 2156 z póź. zm.)

 

 

 


Informację wytworzył: Kowalik_Stania Agnieszka, Data wytworzenia: 2017-08-28 10:29:46, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-09-22 10:30:03, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-09-22 10:31:07, Ostatnia zmiana: 2017-09-22 10:31:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 80