Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2792215
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach Wersja do druku

Program Wychowawczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach Na rok szkolny 2016 / 2017

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

/J. Korczak/

 

Program Wychowawczy

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach

Na rok szkolny 2016 / 2017

 

Zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2016/2017

Uchwałą nr 8/2016-2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jankowicach

                                                           w dniu 14 września 2016r

 

 

Spis treści:

 

        I.            Podstawa prawna.

     II.            Wstęp.

   III.            Zadania przedszkola i szkoły jako środowiska wychowawczego.

  IV.            Cele programu wychowawczego.

     V.            Prawa i obowiązki dziecka.

  VI.            Prawa i obowiązki rodzica.

VII.            Część A: Przedszkole Publiczne nr19

1.         Sylwetka absolwenta przedszkola.

2.         System nagród i środków dyscyplinujących.

3.         Obszary oddziaływań.

VIII.            Część B: Szkoła Podstawowa nr 15

1.      Sylwetka absolwenta szkoły.

2.      System nagród i środków dyscyplinujących.

3.      Obszary oddziaływań.

IX.       Ewaluacja.

 

I.     Podstawa prawna

·         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

·         Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r., poz.357)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. 2012r., poz 997)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2016 poz. 896)

·         Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie dopuszczania              do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania                   oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. 2014r., poz. 909)

·         Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jankowicach

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015, poz.1249)

II.     Wstęp

            „Wychowanie” należy do podstawowych pojęć w pedagogice. Jest ono świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców i nauczycieli, zmierzającym do wprowadzenia dziecka w świat. Istotą tego procesu jest wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości, pełniących rolę życiowych drogowskazów. Ukazując wychowankom piękno, dobro, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancję, a także budząc poczucie przynależności do rodziny, pomagamy kształtować jego indywidualną osobowość.

            Pierwszym etapem, a równocześnie miejscem, w którym rozpoczyna się proces wychowania jest dom rodzinny. Prawidłowy przebieg procesu wychowawczego zależy więc głównie                 od rodziców.

Kolejnym elementem procesu wychowawczego jest środowisko przedszkolne, a następnie szkolne. Stanowią one pierwsze ogniwa edukacji, wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej, naukę relacji, zasad oraz ról, jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności. Wiek przedszkolny oraz szkolny jest najbardziej znaczącym dla stymulacji rozwoju okresem w życiu dziecka, ponieważ kontakt dziecka z otoczeniem społecznym wyzwala chęć do naśladownictwa i identyfikacji zachowań. W nim dziecko poszukuje wzorów, by potem kierować się nimi w dalszym życiu, w nim poszukuje swojej tożsamości.

Przedszkole jak i szkoła w świetle polskiego prawa, uchwał i ustaw mają wspierać rodzinę poprzez wypełnianie zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Traktują dziecko podmiotowo, czyli akceptują jego indywidualne potrzeby, odczucia, możliwości, umiejętności, pobudza do aktywności własnej, wyrabia poczucie własnej wartości, odpowiedzialności, rozwija poczucie więzi społecznej i przynależności narodowej oraz współodpowiedzialności.

            Aby wychowanie dziecka nie toczyło się dwubiegunowo, potrzebna jest dobrze zorganizowana współpraca nauczycieli z domem rodzinnym. Będzie ona przebiegała prawidłowo, gdy nastąpi spójność w systemie wychowania. W tym względzie należy ustalić wspólną hierarchię wartości, którymi należy się kierować w wychowaniu dziecka, aby mogło się ono odnaleźć                   w istniejącej rzeczywistości oraz było dobrze przygotowane do twórczego, odpowiedzialnego                i odważnego tworzenia przyszłości.

 

 

III.  Zadania przedszkola i szkoły jako środowiska wychowawczego.

 

·        Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie sprawności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

·        Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się            w tym, co dobre, a co złe.

·        Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych     i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

·        Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach      z rówieśnikami i dorosłymi.

·        Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci               o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

·        Troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach            i grach sportowych.

·        Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

·        Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, literaturę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

·        Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej    i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotyczne.

·        Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności poznawczej oraz samodzielności.

 

IV.   Cele programu wychowawczego.

 

Najważniejszym celem programu wychowawczego ZSP w Jankowicach jest wychowanie dziecka zgodnie z przyjętym systemem wartości: w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych, ze szczególnym uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Wychowanie dziecka wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej, przygotowanego do życia zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społeczno - moralnymi.

 

 CELE GŁÓWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

 

·         Uświadomienie i wdrażanie dzieciom swoich praw i obowiązków.

·         Nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym zasadom
i regułom.

·         Kształtowanie podstawowych wartości moralnych np.: życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.

·         Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.

·         Nabywanie umiejętności dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy        z ich konsekwencji.

·         Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisu.

·         Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej.

·         Rozwijanie postaw prozdrowotnych.

·         Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.

·         Zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wpajanie poczucia konieczności nieustannego rozwoju intelektualnego i społecznego w aspekcie dobra osobistego i publicznego.
 • Kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (w rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej i w państwie) ze szczególnym uwzględnieniem współudziału w rozwoju własnego regionu.
 • Motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie nie tylko w szkole i poza szkołą, ale również za planowanie swojej przyszłej kariery.
 • Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań (czytelniczych, literackich, artystycznych, kulturalnych, sportowych) oraz zachęcanie uczniów do popularyzowania takiego stylu życia w swoim najbliższym otoczeniu.

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO:

 

Dziecko/Uczeń:

·         rozumie sens istnienia norm, zasad, nakazów i zakazów w grupie;

·         potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami;

·         doświadcza korzyści, jakie płyną ze współpracy w grupie;

·         kulturalnie zwraca się do innych, używa zwrotów grzecznościowych;

·         rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia;

·         doświadcza zależności między czynem, a jego konsekwencją;

·         rozróżnia pozytywne i negatywne formy zachowania;

·         ma szacunek dla samego siebie i innych;

·         ma poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości i umiejętności;

·         dostrzega i rozumie potrzeby innych;

·         potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje;

·         wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania;

·         szanuje drugiego człowieka, jego odmienność i indywidualność;

·         rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów;

·         dostrzega i szanuje wartości: prawdę, dobro, piękno, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, szacunek, tolerancję, odpowiedzialność;

·        wymienia i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe;

·        rozumie konieczność poszanowania symboli narodowych;

·        odczuwa przynależność do społeczności regionalnej i narodowej;

·        świadomie wykorzystuje pozytywne  postawy bohaterów literackich jako wzorce właściwych zachowań;

·        chętnie rozwija zainteresowania czytelnicze, literackie, artystyczne, kulturalne i sportowe.

 

V.   Prawa i obowiązki dziecka/ucznia:

 

Dziecko/uczeń w ZSP w Jankowicach ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:

·         prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

·         poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

·         ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

·         wyrażania swoich uczuć i myśli;

·         umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości;

·         opieki i ochrony.

 

Dziecko/uczeń w ZSP w Jankowicach ma również zagwarantowane prawo do:

·         poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności;

·         posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go;

·         proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego;

·         popełniania błędów i możliwości naprawiania ich;

·         akceptacji takim, jakim jest;

·         przebywania w warunkach sprzyjających jego wszechstronnemu rozwojowi;

·         indywidualnego tempa procesu rozwojowego;

·         przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia;

·         korzystania z dóbr kulturalnych;

·         poszanowania własności;

·         znajomości swoich praw i korzystania z nich;

·         ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

·         korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi;

·         kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych;

·         zabawy i wybierania towarzyszy zabaw;

·         przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc;

·         zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania;

·         podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji;

·         uczestniczenia we wszystkich formach aktywności;

·         regulowania własnych potrzeb;

·         ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej.

 

Dziecko/uczeń ZSP w Jankowicach ma obowiązek:

 

 • przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 • dbać o honor i tradycje ojczyzny i szkoły;
 • podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego;
 • szanować przekonania i własność innych osób;
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 • uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu placówki;
 • przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia z niej, zgodnie z planem zajęć;
 • przygotowywać się do lekcji, brać aktywny w nich udział, odrabiać prace domowe oraz uzupełniać braki wynikające z absencji;
 • reprezentować szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp. zgodnie ze swoimi predyspozycjami i możliwościami;
 • przestrzegać zarządzeń i regulaminów szkolnych;
 • szanować mienie szkoły i przedszkola;

·        przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielami;

·        przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki;

 • obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników zespołu i osób postronnych;
 • zachowywać się godnie wobec nauczycieli, innych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz pozostałych uczniów;

 

VI.   Prawa i obowiązki rodzica.

 

Rodzice mają prawo do:

·        zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju ZSP            w Jankowicach i planów pracy nauczyciela w danym oddziale;

·        uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów           i niepowodzeń;

·        wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola lub szkoły;

·        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy placówki organowi prowadzącemu              i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców;

·        uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej, otwartej rozmowy z nauczycielem                  o trudnych sprawach wychowawczych;

·        czynnego uczestnictwa w życiu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jankowicach;

·        wspierania ZSP w jego działaniach.

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

·            zaznajomienie rodziców z  podstawowymi dokumentami Szkoły: Statut ZSP, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, WSO zawarty w Statucie;

·         wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;

·         respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach             ich kompetencji;

·         przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;

·         przestrzeganie godzin pracy placówki;

·         informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w szkole/przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

·         przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa na terenie ZSP w Jankowicach;

·         wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno - wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu        z nauczycielem bądź z dyrektorem ZSP w Jankowicach w celu uzyskania aktualnych informacji  o dziecku.

·          

 

VII.    Część A: Przedszkole Publiczne nr 19

 

1.  Sylwetka absolwenta przedszkola

 

Absolwent Przedszkola w Jankowicach:

·         pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi;

·         stara się rozwiązać napotkane problemy, naukę traktuje jako coś naturalnego;

·         ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas, stara się je rozwijać i dąży            do realizacji własnych zamierzeń;

·         mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa, jest gotów ponosić konsekwencje swoich czynów, jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia;

·         działając w grupie poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej pracy;

·         postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny;

·         jest ciekawy świata i otwarty na zdobywanie wiedzy i umiejętności, korzystając z różnych źródeł;

·         rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go;

·         akceptuje siebie i szanuje godność innych – stara się być grzeczny w stosunku do innych osób, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych;

·         jest przyjazny dla środowiska zauważa piękno natury, szanuje przyrodę i właściwie z niej korzysta;

·         jest odpowiedzialny za swoje zdrowie – rozumie co to jest zdrowy tryb życia;

·         czynnie uczestniczy w tradycjach: grupy, placówki, środowiska, regionu;

·         zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia przedszkolakiem, uczniem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem.

2. System nagród i środków dyscyplinujących

 

            Nauczyciele wspólnie z przedszkolakami określają zasady dotyczących tego, co robić           wolno, a czego nie. Wspólnie opracowują kodeks postępowania, który jednocześnie wspiera         wychowanka, motywuje go do obowiązujących norm i zasad oraz jest konsekwentnie egzekwowany.

 

Formy nagradzania:

 

·         pochwała indywidualna;

·         pochwała wobec grupy;

·         pochwała przed rodzicami;

·         obdarzenie dziecka dużym „kredytem zaufania” (większy zakres samodzielności);

·         umożliwianie dziecku atrakcyjnych zabaw;

·         drobne nagrody rzeczowe, takie jak, naklejki czy emblematy uznania.

 

Nagradzamy za:

 

·         stosowanie ustalonych umów i zasad;

·         wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania;

·         wypełnienie podjętych obowiązków;

·         bezinteresowną pomoc innym;

·         aktywny udział w pracach grupy;

·         stosowanie zasad ochrony przyrody. 

Nauczyciele wspólnie z dziećmi ustalają konsekwencje za brak przestrzegania obowiązujących norm i zasad.

 

Formy:

 

·         upomnienie słowne;

·         rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji);

·         wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka;

·         odsunięcie na krótki czas od atrakcyjnej zabawy;

·         zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;

·         poinformowanie rodziców o przewinieniu.


Środki dyscyplinujące stosujemy za:

 

·        nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i w przedszkolu;

·        stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych;

·        zachowania agresywne;

·        niszczenie wytworów pracy innych, ich własności;

·        nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 

 

 

 

3. Obszary oddziaływań

 

INTEGRACJA:

 

Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.

 

·         rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania;

·         akceptowanie drugiego człowieka;

·         rozróżnianie dobra od zła;

·         przestrzeganie kompromisu w zabawie;

·         rozwiązywanie konfliktów;

·         pomaganie niepełnosprawnym i innym;

·         rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych;

·         stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu  Przedszkolaka);

·         kształtowanie samodzielności;

·         kształtowanie odporności emocjonalnej.

 

Formy realizacji:

·         zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe;

·         rytmika;

·         formy teatralne;

·         literatura dla dzieci;

·         wystawki prac dziecięcych;

·         zajęcia otwarte;

·         relaksacja.

 

TWÓRCZOŚĆ I OBCOWANIE ZE SZTUKĄ

 

Przedszkole wyzwala ekspresję dziecka

·         stwarzanie sytuacji pozwalających na oglądanie świata przez wytwory szeroko pojętej sztuki;

 • odkrywanie  przez wychowanka nowej jakości znanych rzeczy i zjawisk;

·         sprzyjanie kształtowaniu postawy otwartości u dzieci;

·         wyrażanie emocji, uczuć i przeżyć w formie plastycznej, muzycznej, teatralnej itp.;

 • stopniowe i systematyczne wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych;
 • rozwijanie potrzeby kontaktu ze sztuką;
 • budzenie wiary we własne możliwości twórcze;
 • udzielanie pomocy w odkrywaniu, poznaniu i odczuwaniu wartości sztuki;
 • stwarzanie sytuacji bezpośredniego obcowania z dziełem sztuki, które jest warunkiem poznawania i doznawania oraz przeżywania.

 

Formy realizacji:

·         muzyczne, plastyczne, konstrukcyjne ekspresje twórcze;

·         udział w warsztatach twórczych przy udziale i patronacie osób zawodowo zajmujących się sztuką jak rzeźba, malarstwo, taniec, teatr itp.;

·         konkursy teatralne, recytatorskie, muzyczne;

·         częste obcowanie poezją dla dzieci;

·         wystawki prac dziecięcych;

·         odwiedzanie galerii sztuki, teatru, koncertów muzycznych itp.

OBYCZAJOWOŚĆ

 

Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

 

·         kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz;

·         dbanie o dobro własne i innych;

·         odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną;

·         używanie form grzecznościowych;

·         kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji;

·         rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania;

·         dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

 

Formy realizacji:

 

·         kronika przedszkolna;

·         uroczystości grupowe, przedszkolne, środowiskowe;

·         spotkania z ciekawymi ludźmi;

·         konkursy poruszające tematykę związaną z różnymi wartościami społecznymi;

·         publikacje na łamach przedszkolnej prasy oraz witryny internetowej;

·         literatura dla dzieci.

 

 

REGIONALIZM

 

Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny

 

·         wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;

·         rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem;

·         wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej;

·         uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,

·         kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów;

·         szanowanie praw człowieka.

 

Formy realizacji:

 

·         zajęcia tematyczne;

·         spacery;

·         wycieczki;

·         spotkania z ciekawymi ludźmi;

·         konkursy tematyczne;

·         wystawy okolicznościowe;

·         imprezy;

·         kiermasze;

·         uroczystości.

 

 

PRZYRODA I EKOLOGIA

 

Przedszkole uczy kochać, szanować i chronić otaczającą go przyrodę.

 

·         kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,

·         ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,

·         kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,

·         zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.

 

Formy realizacji:

 

·         wycieczki;

·         spacery;

·         konkursy;

·         prace porządkowe;

·         kąciki przyrody, hodowle;

·         doświadczenia;

·         obserwacje przyrodnicze;

·         eksperymenty;

·         akcje ekologiczne.

 

 

 

ZDROWIE

 

Przedszkole rozwija umiejętności i kształtuje nawyki oraz promuje zachowania, sprzyjające zdrowemu stylowi życia.

 

·         kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia;

·         nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej;

·         wdrażanie zasad sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych;

·         angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

 

Formy realizacji:

 

·         zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, ruchowe;

·         rytmika;

·         formy teatralne ukierunkowane na temat zdrowia;

·         literatura dla dzieci;

·         wystawki prac dziecięcych;

·         zajęcia otwarte;

·         spacery i wycieczki;

·         zajęcia sportowe;

·         wszelkie zabiegi związane z przestrzeganiem zasad higieny.

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Przedszkole zapewnia warunki do bezpiecznego rozwoju i edukacji dzieci.

 

·         wdrażanie zasad bezpieczeństwa z zakresu przebywania w pomieszczeniach przedszkolnych, korzystania z obiektów rekreacyjnych przedszkola i szkoły, poruszania się w terenie;

·         uświadamianie dzieci w zakresie planowania bezpiecznych zabaw;

·         kształtowanie postaw odpowiedzialnego i bezpiecznego kontaktu z osobami obcymi;

·         utrwalanie znajomości swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania;

·         kształtowanie nawyku szukania pomocy u osób dorosłych w sytuacjach złego samopoczucia czy zagrożenia zdrowia.

 

Formy realizacji:

 

·         dostarczanie dzieciom właściwych wzorów zachowania;

·         pogadanki, filmy edukacyjne;

·         teatrzyki;

·         literatura;

·         spotkania z ciekawymi ludźmi;

·         doświadczenia.

 

 

VIII.   Część B: Szkoła Podstawowa nr 15

 

1.     Sylwetka absolwenta szkoły

 

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jankowicach:

 

·         Jest odpowiedzialny, pracowity.

·   Zna swoje obowiązki, wypełnia je.

·   Umie korzystać ze swoich praw.

·   Szanuje własne i społeczne mienie.

·   Potrafi przedstawić swoje poglądy, szanuje zdanie innych.

·   Dba o estetykę wyglądu oraz higienę osobistą.

·   Rozumie potrzebę zdrowego trybu życia.

·   Posiada rozległą wiedzę o otaczającym go świecie.

·   Czuje się spadkobiercą historii, tradycji, kultury wielkiej i małej ojczyzny.

·         Jest aktywny, ambitny, rzetelny.

·    Chętnie bierze udział w różnego rodzaju działaniach podejmowanych na terenie klasy i szkoły.

·    Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności, talentów i zainteresowań.

·    Sumiennie wywiązuje się z powierzonych prac oraz samodzielnie podejmowanych zadań.

·         Jest uczciwy, koleżeński.

·    Cechuje go odwaga cywilna, umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i jest gotów ponieść konsekwencje takiego zachowania.

·    Jest zawsze szczery i prawdomówny wobec kolegów i pedagogów.

·    Zawsze chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i innych sprawach życiowych.

·         Jest kulturalny, wrażliwy, tolerancyjny.

·         Umie odróżnić dobro od zła, jest wrażliwy na krzywdę innego człowieka.

·         Potrafi dostrzec piękno przyrody i docenić dzieła artystyczne.

·         Swoją postawą wyraża szacunek wobec ludzi innych ras, wyznań, przekonań.

·         Krytyczny wobec siebie i innych.

·         Dostrzega własne i innych niewłaściwe zachowanie, umie odnieść je do systemu etycznego opartego na wartościach humanistycznych.

·         Z dystansem podchodzi do informacji ze środków masowego przekazu, odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

 

2.     System nagród i środków dyscyplinujących

 

Rozpatrując problem nagród i środków dyscyplinujących w szkole trzeba podkreślić,                    największą wartość w wychowaniu ucznia mają oddziaływania pozytywne, takie jak zachęta, uznanie, pochwała, czyli po prostu nagroda. Wszystkie formy nagradzania bardzo silnie oddziałują na uczucia człowieka i stanowią bodziec kierujący jego postępowaniem, a im wyższy stopień świadomości społecznej wychowanka, tym większego nabierają one znaczenia. Dlatego w pracy wychowawczej nauczyciela powinny dominować takie sposoby oddziaływania na postępowanie ucznia, które sprawiają mu przyjemność, dają poczucie zadowolenia, a tym samym najlepiej mobilizują do pożądanego wychowawczo postępowania.

         Środki dyscyplinujące nie są pożądanym środkiem wychowawczym, jednakże koniecznym           w przypadku negatywnego czy nagannego zachowania się ucznia i dopiero połączenie dwóch elementów - aprobaty  za dobre wykonanie i kary za wyraźne naruszenie wymaganych zasad zdaje się być najskuteczniejszą formą oddziaływania wychowawczego.

Uczeń może otrzymywać pochwały oraz nagrody za każdą działalność związaną z procesem dydaktycznym szkoły.  O wartości nagrody lub kary decyduje efektywność jej wychowawczego działania.

Szczegółowy opis stosowania nagród i środków dyscyplinujących znajduje się w Statucie ZSP w Jankowicach w rozdziale pt. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA..

 

3.       Obszary oddziaływań

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA

 

Zadania szkoły:

 

·         Praca z uczniem zdolnym

·         Praca z uczniem mającym trudności w nauce

·         Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych

 

Formy realizacji:

 

·   realizacja zadań związanych z kształceniem uczniów zdolnych,

·   możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania,

·   przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych,

·   prowadzenie kół zainteresowań,

·   różnicowanie zadań na lekcji,

·   konsultacje indywidualne,

·   rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez projekty ponad przedmiotowe,

·      prowadzenie zajęć, wyrównawczych i korekcyjnych,

·      organizowanie pomocy koleżeńskiej,

·   odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej;

·   współpraca z pedagogiem, psychologiem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

ośrodkiem zdrowia,

·   dostosowanie form i metod pracy do specyficznych trudności dziecka.

·      integracja klasowa,

·   udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych ,

·   okazjonalne zbiórki charytatywne,

·   całoroczna zbiórka nakrętek, makulatury, etykiet (Lipton) i aluminium w celu

pozyskania funduszy na określone cele charytatywne.

 

ROZWÓJ EMOCJONALNY  UCZNIA

 

Zadania szkoły:

 

·      przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach;.

·      wdrażanie u uczniów postaw asertywnych;

·      kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie oraz tolerancji wobec  innych;

·      budzenie wiary we własne możliwości;

·      kształtowanie pozytywnego myślenia.

 

Formy realizacji:

 

·           zajęcia profilaktyczno – wychowawcze oraz psychoedukacyjne  z pedagogiem; psychologiem oraz z innymi specjalistami;

·     pogadanki na lekcjach wychowawczych;

·     prowadzenie lekcji otwartych;

·     ćwiczenia relaksacyjne;

·     przedstawienia profilaktyczne;

·           rozwijanie postaw asertywnych poprzez: zabawy integracyjne, dyskusje, filmy edukacyjne;

·           objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci z zaburzeniami w zachowaniu.

 

ROZWÓJ  SPOŁECZNY  UCZNIA:

 

Zadania szkoły:

 

·           kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w zespole klasowym;

·           rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, przyjmowania krytyki i opinii;

·           budowanie więzi między uczniami;

·           rozwijanie kultury osobistej;

·           kształtowanie samorządności i demokracji;

·           kształtowanie poczucia odpowiedzialności;

·           zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły;

·           kształtowanie odpowiedzialności za porządek w szkole i wokół niej;

·           kształtowanie u uczniów potrzeby udzielania pomocy innym;

·           otaczanie opieką uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych;

·           współpraca z rodzicami;

·           przestrzeganie praw człowieka;

·           dbanie o kulturę osobistą uczniów;

·           stosowanie kar i nagród;

 

Formy realizacji:

 

·           zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni, sal lekcyjnych oraz innych obiektów na terenie szkoły;

·           przestrzeganie przez uczniów regulaminów szkolnych;

·           stworzenie i przestrzeganie kontraktu klasowego;

·     organizacja imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych;

·     prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych dotyczących asertywności

       i rozwiązywania konfliktów na godzinach wychowawczych;

·           zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w klasach;

·           wybory do Samorządu Uczniowskiego;

·           pełnienie przez uczniów funkcji: dyżurnych, przedstawicieli Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Samorządu Klasowego;

·           realizacja projektów i programów edukacyjno – wychowawczych takich jak „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna droga do szkoły”;

·           propagowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;

·           spotkania z policjantami i funkcjonariuszami Straży Miejskiej;

·           kształtowane u uczniów potrzeby bezinteresownej pomocy;

·           uczenie tolerancji wobec uczniów niepełnosprawnych i chorych;

·           praca własna na rzecz szkoły;

·           zebrania rodziców z wychowawcami klas;

·           pedagogizacja rodziców;

·           zapoznanie z kodeksem praw i obowiązków ucznia;

·           wyciąganie konsekwencji wobec uczniów w przypadku niewłaściwych zachowań;

·           nagradzanie uczniów wyróżniających się wzorową postawą.

 

TWÓRCZOŚĆ I OBCOWANIE ZE SZTUKĄ

 

Zadania szkoły

 

·         stwarzanie sytuacji pozwalających na oglądanie świata przez wytwory szeroko pojętej sztuki;

 • odkrywanie  przez ucznia nowej jakości znanych przedmiotów, sytuacji czy zjawisk;

·         sprzyjanie kształtowaniu postawy otwartości u uczniów;

·         wyrażanie emocji, uczuć i przeżyć w formie plastycznej, muzycznej, teatralnej i literackiej.;

 • rozwijanie potrzeby kontaktu z  literaturą i sztuką;
 • budzenie wiary we własne możliwości twórcze;
 • udzielanie pomocy w odkrywaniu, poznaniu i odczuwaniu wartości literatury i sztuki;
 • stwarzanie sytuacji bezpośredniego obcowania z dziełem sztuki, które jest warunkiem poznawania i doznawania oraz przeżywania.

 

Formy realizacji:

 

·         kontakt z dziełem sztuki jako przeżyciem emocjonalnym;

·         udział w warsztatach twórczych przy udziale i patronacie osób zawodowo zajmujących się literaturą i sztuką jak rzeźba, malarstwo, taniec, teatr itp.;

·         konkursy literackie, teatralne, recytatorskie, muzyczne, plastyczne;

·         konkursy czytelnicze;

·         wystawy twórczości artystycznej uczniów;

·         odwiedzanie galerii sztuki, teatru, udział w koncertach muzycznych i innych wydarzeniach kulturalnych.;

·         spotkania z ludźmi związanymi z kulturą, literaturą i sztuką w szerokim pojęciu.

 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

 

Zadania szkoły:

 

·           budzenie miłości do Ojczyzny i poczucia wspólnoty narodowej

·           kształtowanie poczucia przynależności do kultury europejskiej

·           pielęgnowanie i pogłębianie tradycji związanych z „małą ojczyzną”

·           pielęgnowanie i tworzenia tradycji szkoły

·           kształtowanie właściwej postawy wobec samego siebie

 

Formy realizacji:

 

·           udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych

·           poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku

·           pogadanki na temat Unii Europejskiej, poznanie aspektów geograficznych i kulturowych rajów Europy

·           udział w uroczystościach organizowanych przez gminę Pszczyna oraz sołectwo Jankowice

·           udział w konkursach związanych z miejscowością rodzinną i regionem

·           znajomość historii i symboliki szkolnej

·           spotkania z przedstawicielami zawodów związanych z regionem

·           udział i współtworzenie imprez szkolnych i środowiskowych

·           dbanie o kulturę stroju i estetykę wyglądu zewnętrznego

 

ROZWÓJ  ZDROWOTNY  UCZNIA

 

Zadania szkoły:

 

·         promowanie zdrowego stylu życia

·         dbanie o zdrowie swoje i innych

·         kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych

·         walka z agresją i przemocą

 

Formy realizacji:

 

·                realizacja szkolnego Programu Profilaktyki

·                realizacja programu „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”

·                nauka udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach poprzez pokazy i ćwiczenia;

·                pogadanki na temat właściwego odżywiania

·                pogadanki na temat problemów zdrowotnych wynikających z uzależnień

·                uświadamianie w zakresie profilaktyki stomatologicznej

·           pogadanki z rodzicami i uczniami na temat objawów oraz profilaktyki w zakresie chorób zakaźnych

·                wykonanie gazetek informacyjnych na terenie szkoły

·                realizacja programów dotyczących walki z nałogami

·           opracowanie i wdrożenie programów ekologicznych, innowacji o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej

·                organizacja konkursów ekologicznych, obchody Dnia Ziemi

·                udział w akcji Sprzątanie Świata

·                segregowanie i zbiórka surowców wtórnych

·                spotkania z leśniczym, opiekunami zagrody żubrów

·                dbałość o tereny zielone w najbliższym środowisku

·                udział w programach edukacyjno – wychowawczych dotyczących przemocy

·           rozmowy z uczniami na temat wpływu niewłaściwego korzystania z mediów na zdrowie człowieka

 

ŻYCIE RODZINNE

 

Zadania szkoły:

 

·           ukazywanie wartości rodzinnych

·           ukazywanie roli zadań rodzicielskich

·           kształtowanie prawidłowych postaw międzyludzkich

·           kształtowanie umiejętności interpersonalnych we własnej rodzinie

 

Formy realizacji:

 

·           pogadanki na lekcjach wychowawczych

·           organizacja zawodów sportowych rodzinnych

·           organizacja festynów z udziałem rodziców

·           potkania z okazji Dnia Matki, Dzień Rodziny itp.

·           Wdrażanie programu „Wychowanie do życia w rodzinie”

·           Współpraca z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły

 

IX.Ewaluacja

 

Ewaluacja jakościowa i ilościowa programu odbywać się będzie na drodze ankiet, wywiadów, analizy dokumentacji pracy pedagoga, analizy zapisów w dzienniku, analizy projektów edukacyjnych, udziału uczniów  w konkursach, olimpiadach i imprezach przedszkolnych                      i szkolnych.

 

 

 


Informację wytworzył: Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach, Data wytworzenia: 2016-09-14 09:02:02, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:02:10, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-08-10 09:03:03, Ostatnia zmiana: 2017-08-10 09:03:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 69