Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934250
od 04 lipca 2008
Projekty » Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi" Wersja do druku

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne związane z „badaniem medycznym

                                              

            

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne związane z „badaniem medycznym
dzieci od 4 do 5 lat pod kątem wad postawy”,

realizowanym w ramach projektu „Otwórzmy dzieciom drzwi”, Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: Gmina Pszczyna - Pszczyński Zarząd Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, pok. 103.

2. Przedmiot konkursu obejmujący:

a/  badanie medyczne dzieci od 4 do 5 lat pod kątem wad postawy. Badanie należy przeprowadzić w następujących przedszkolach:  Przedszkole Publiczne nr 2 w Pszczynie, Przedszkole Publiczne
nr 8 w Pszczynie, Przedszkole Publiczne nr 21 w Pszczynie, Przedszkole Publiczne nr 14
 
w Studzionce, Przedszkole Publiczne nr 18  w Studzienicach.
Ogólna liczba dzieci do przebadania 190
.

b/ czas zawarcia umowy od 9 do 13 lutego 2009, termin rozpoczęcia badań: 9.02.2009r.

3. Miejsce i termin w którym można zapoznać się ze szczegółowymi materiałami konkursu i projektem umowy, oraz miejsce otrzymania formularza ofertowego: 

www.bip.pze.info.pl. , oraz w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul Zdrojowa 4, pok.112

4. Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego pokój 103, termin do 23.01.2009 do godz. 11,00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej nazwą podmiotu, nazwą zadania, w formie pisemnej (na udostępnionym na stronie www.bip.pze.info.pl. lub w siedzibie zamawiającego formularzu ofertowym), pod rygorem nieważności.

5. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: siedziba zamawiającego,  Pszczyński Zarząd Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul Zdrojowa 4, dnia 26.01.2009, pokój 112, godz. 11.00.

6. Termin związania ofertą nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

8. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć  do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

9. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie.

 

Pszczyna, dnia 16.01.2009r.

Załączone dokumenty
  F.O. - wady postawy (157kB) pobierz pokaż
  Informacja - badania_medyczne wady postawy (146.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Burmistrz Pszczyny, Data wytworzenia: 2009-01-16 09:13:39, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-01-16 09:14:24, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-01-16 09:52:55, Ostatnia zmiana: 2009-01-28 14:26:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1157