Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach Wersja do druku

Uchwała nr VI/16/17 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach w sprawie zmian w statucie podjęta w dniu 1 września 2016 r.

Uchwała nr VI/16/17

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach

w sprawie zmian w statucie

podjęta w dniu 1 września 2016 r.

 

Podstawy prawne:  art. 50 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668); § 60 Statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz. U. z 2016 r., poz. 895)

 

§ 1

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach przyjmuje następujące zmiany w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach:

1.    W §  6 ust. 5. dodaje się pkt. 11)  o treści: „dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą”.

2.    W § 17 ust. 2. skreśla się pkt. 17):wykonuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego”;

3.    W § 18 ust. 8. skreśla się pkt.  5): „wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”;

4.    W § 24 ust. 3. w miejsce „dodatkowe zajęcia edukacyjne, organizowane w ramach art. 42, ust. 2, pkt 2 Karty Nauczyciela, wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów” wprowadza się: „inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, przeznaczone są na zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”;

5.    W § 32 ust. 5. dodaje się pkt.7): „ udostępnianie bezpłatnych podręczników”;

6.    W § 48 j ust. 8. otrzymuje brzmienie:W klasach IV – VI śródroczne i roczne oceny z przedmiotów oraz ocena zachowania są ustalane z uwzględnieniem następujących zasad:

1) Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel uczący przedmiotu na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen, jakie uczeń otrzymał w ciągu półrocza/roku szkolnego wg wagi:

a)           prace klasowe, testy, sprawdziany /waga 5 lub 6/;

b)           kartkówki /od 2 do 4/;

c) zadania domowe /od 2 do 4/;

d)           odpowiedzi ustne /od 2 do 3/;

e)           aktywność, praca na lekcji, przygotowanie do konkursów /od 1 do 3/;

f) aktywność pozalekcyjna - uzyskane miejsce w konkursach/zawodach szkolnych i ponadszkolnych /od 1 do 6/, w zależności od rangi konkursu i uzyskanego wyniku;

g)           inne formy sprawdzania osiągnięć wynikające ze specyfiki przedmiotu /wagę ustala nauczyciel/.

2)        Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie średniej ważonej przy zachowaniu następujących warunków:

a)           ocenom cząstkowym przypisuje się następujące wartości:

Ocena

6

-6

+5

5

-5

+4

4

-4

+3

3

-3

+2

2

-2

+1

1

Wartość

6

5,75

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1,5

1

 

b) średnią ważoną obliczamy mnożąc każdą ocenę przez jej wagę, następnie sumujemy wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag;

c) w przypadku ocen poprawianych, w skład średniej wchodzą obie oceny;

3)        Ocena klasyfikacyjna wynika ze średniej ważonej wg następujących kryteriów:

średnia

stopień

1, 60 i poniżej

niedostateczny

od 1,61 do 2,60

dopuszczający

od 2,61 do 3,60

dostateczny

od 3,61 do 4,60

dobry

od 4,61 do 5,30

bardzo dobry

od 5,31

celujący

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych dopuszczalne są odchylenia w granicach 0,02.

4) W przypadku sytuacji dyskusyjnych ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel przedmiotu.

5)        Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca zgodnie z systemem punktowym regulaminu zachowania z uwzględnieniem opinii nauczycieli, wychowawcy, uczniów danej klasy oraz samooceny ucznia, wyrażonych w punktach.

7.    W § 49 k ust. 2. skreśla się pkt. 2): „przystąpił do pierwszej i drugiej części sprawdzianu po szkole podstawowej”;

8.    W § 49 k ust. 3. po wyrazach: „powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej”  skreśla się „i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę, do sprawdzianu po szkole podstawowej”;

9.    W § 53 ust. 3. otrzymuje brzmienie: „Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:

1)    co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)    co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)    co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

4)    pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

a)    dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (w tym: czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych);

b)    pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)    zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

10. W § 54 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego”.

11. W § 54 ust. 3. otrzymuje brzmienie: „W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat”.

 

§ 2

 

Na podstawie § 60 ust. 3. Statutu ZSP w Studzienicach zobowiązuje się dyrektora  do opracowania tekstu ujednoliconego statutu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4

 

Do wykonania uchwały zobowiązuje się dyrektora ZSP w Studzienicach.

 

 

 

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 w Studzienicach

Halina Nocoń

 

 


Informację wytworzył: Halina Nocoń, Data wytworzenia: 2016-09-01 08:18:02, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:18:06, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-05-30 08:19:03, Ostatnia zmiana: 2017-05-30 08:19:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 142