Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862282
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2016 Wersja do druku

Zarządzenie Nr XA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

Zarządzenie Nr XA/2016
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklice

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

 

Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu", stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Panią Barbarę Kloc- nauczyciela- na Koordynatora ds. współpracy                   z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych                   z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

1) "Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej", stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,

2) "Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej", stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych
w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr III/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach                   z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                …………………………………………………………………………

                                                                       (Podpis Dyrektora Szkoły)


 


Informację wytworzył: Katarzyna Majewska, Data wytworzenia: 2016-08-30 13:34:31, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:34:32, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-05-09 13:35:33, Ostatnia zmiana: 2017-05-09 13:35:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 53