Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862334
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2016 Wersja do druku

Zarządzenie Nr VIIIA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr VIIIA/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach

z dnia 20 czerwca 2016 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 

     Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w:

1)  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szcze­gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.),  zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 05.07.2010r.”,

2)  rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. z 2008r. Nr 205, poz. 1283 z późn.zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Zasady (politykę) rachunkowości  w Szkole Podstawowej Nr7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Uchyla się Zarządzenie Nr VIIIA/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 28 lutego 2014r.w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej Nr 7 w Ćwiklicach , oraz uchyla się Zarządzenie Nr VIIA/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr7 w Ćwiklicach z dnia 19 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2016r. 

 

 

                                                                                                          Katarzyna Majewska

...............................................

(Podpis Dyrektor Szkoły)

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr VIIIA/2016r.

z dnia 20 czerwca 2016 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr7 w Ćwiklicach

 

WPROWADZENIE

 

Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr7 w Ćwiklicach

1.  Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych .

2.  Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego .

3.  Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych , w tym:

a). zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych,

b). wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych,

c). opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego.

4.  Systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów .

5. Metodologii wyliczania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

 

 

1.
OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe Szkoły Podstawowej Nr7 w Ćwiklicach prowadzone są w siedzibie PZE

 

Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4.

 

Zgodnie ze statutem PZE Pszczyna, jednostka została powołana do wykonywania między innymi następujących zadań :

- zapewnienia warunków działania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pszczyna,

- wykonywanie remontów obiektów szkół i placówek oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

- zapewnia obsługi : administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

- przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach.

W szczególności do zadań PZE należy :

- prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej szkół – placówek,

- sporządzanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek,

- opracowanie planu finansowego,

- sporządzania wymaganych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem stypendiów.

 

Zgodnie z upoważnieniem z dnia 2 stycznia 2016 Dyrektor placówki powierzył Pszczyńskiemu Zarządowi Edukacji wykonywanie obowiązków w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

2. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycz­nia do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których spo­rządza się:

deklarację ZUS,

deklarację o podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz

sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119 z późn. zm.):

Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania:

q sprawozdanie Rb 27S

q sprawozdanie Rb 28S

Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania:

q sprawozdanie Rb 27S

q sprawozdanie Rb 28S

q sprawozdanie Rb N

q sprawozdanie Rb Z

q sprawozdanie RB 50 z częścią AiB

q sprawozdanie RB ZN

Za okresy półroczne składa się:

q sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków za dany rok

Za rok składa się:

q sprawozdanie Rb 27S roczne

q sprawozdanie Rb 28S roczne

q sprawozdanie Rb WSa

q sprawozdanie finansowe obejmujące:

bilans jednostki budżetowej według załącznika nr 5 do „rozporządzenia z dnia 05.07.2010r.”,

rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) według załącznika nr 7 do „rozporządzenia z dnia 05.07.2010r.”,

zestawienie zmian w funduszu jednostki według załącznika nr 8 do „rozporządzenia z dnia 05.07.2010r.”.

Sprawozdania podpisuje Dyrektor placówki lub upoważniony pracownik oraz Główny księgowy PZE Pszczyna lub upoważniony pracownik PZE Pszczyna.

3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są :

q za pomocą komputera.

Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

    dziennik,

    księgę główną,

    księgi pomocnicze,

    zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,

    wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:

    zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie,

    zapisy są kolejno numerowane w okresie roku/miesiąca, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,

    sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,

    jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

Dzienniki częściowe prowadzi się w zależności od potrzeb dla określonych grup rodzajowych zdarzeń.

q Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:

    podwójnego zapisu,

    systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgod­nie z zasadą memoriałową, z wyjątkiem:

q dochodów i wydatków budżetu jst, które są ujmowane w terminie ich zapłaty (zasada kasowa).

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.

Ujmowane są na nich :

q 975 Wydatki strukturalne

q 980 Plan finansowy wydatków budżetowych

q 981 Plan finansowy niewygasających wydatków

q 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

q 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera ono:

    symbole i nazwy kont

    salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego

    sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawo­zdaw­czy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawo­zdawczego.

Obroty „Zestawienia ...” są zgodne z :

q obrotami dziennika

Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest:

q dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku budżetowego

q dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji.

4. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz z zakładowej instrukcji inwentaryzacji .

W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

1)  spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych skład­ników majątku i  porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych,

2)  uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,

3)  porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.

Spis z natury dotyczy także składników aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych jednostce do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania. Kopie tego spisu wysłać należy do jednostki będącej ich właścicielem.

Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnego potwierdzenia informacji o stanie aktywów finansowych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, stanie należności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom, a także papierów wartościowych w formie zdematerializowanej (tj. występujących w zapisach komputerowych). Potwierdzenie zgodności stanu podpisujedyrektor  jednostki.

Uzgodnienie stanu dotyczy:

    aktywów finansowych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki,

    należności od kontrahentów,

    należności z tytułu udzielonych pożyczek,

    wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników aktywów; potwierdzenie powinno dokonać się w drodze pisemnej i powinno dotyczyć: nazwy i rodzaju składnika, jego ilości, ceny jednostkowej i wartości bilansowej,

    papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Salda należności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, w tym z tytułu udzielonych pożyczek, oraz stan aktywów finansowych przechowywanych przez inne jednostki uzgadniane są przez pisemne wysłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości.

Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do:

    należności spornych i wątpliwych,

    należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

    należności od pracowników,

    należności z tytułów publicznoprawnych,

    innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe.

Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie stanu wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury i uzgodnienie stanu.

Ta forma inwentaryzacji dotyczy m.in.:

    wartości niematerialnych i prawnych,

    praw zakwalifikowanych do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy o rachunkowości,

    długoterminowych aktywów finansowych, np. akcji i udziałów w spółkach,

    środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,

    materiałów i towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych,

    środków pieniężnych w drodze,

    czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów,

    należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników oraz publicznoprawnych,

    należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

    aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1–2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe,

    gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych,

    funduszy własnych i funduszy specjalnych,

    rezerw i przychodów przyszłych okresów,

    innych rozliczeń międzyokresowych,

 

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ma na celu:

    weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów praw majątkowych,

    sprawdzenie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych

q Grunty i budynki wykazywane są w aktywach bilansu jednostki budżetowej pod warunkiem, że zostały jej przekazane w trwały zarząd, tzn. że jednostka posiada odpowiednie dokumenty w postaci: decyzji organu wykonawczego o przekazaniu w trwały zarząd, protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających przekazanie nieruchomości jednostce, potwierdzenia wpisu do ksiąg wieczystych.

Fundusz jednostki, fundusze specjalnego przeznaczenia i fundusze celowe inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.

Terminy inwentaryzowania składników majątkowych

1)  Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:

c). co rok

2)  Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1), następujące terminy inwentaryzacji :

a). na dzień bilansowy każdego roku:

q aktywów pieniężnych

q papierów wartościowych

q składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji;

b). w ostatnim kwartale roku:

q stanu udzielonych pożyczek

c). zawsze:

q w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie,

q w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku.

3)  Inwentaryzację przeprowadza się również na dzień poprzedzający likwidację jednostki.

 

2.
OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:

1)  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),

2)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

3)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),

4)  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289, zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1954),

5)  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szcze­gółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366),

6)  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U.  Nr 205, poz. 1283).

1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo­-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu jednorazowo za okres całego roku.  Umorzenie nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe lub wartości niematerialne i przyjęto do używania.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)

 

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071„Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami:

q traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

q środki trwałe

q pozostałe środki trwałe

q środki trwałe w budowie (inwestycje)

q zbiory biblioteczne (w bibliotekach)

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność

q Skarbu Państwa lub

q jednostki samorządu terytorialnego  Gminy Pszczyna

otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

    nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle,

    maszyny i urządzenia,

    środki transportu i inne rzeczy,

    ulepszenia w obcych środkach trwałych,

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

    w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

    w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

    w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

    w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

    w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

    w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 „ustawy”. Wyniki z tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

    podstawowe środki trwałe na koncie 011„Środki trwałe”,

    pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwes­tycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych:

q w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy)

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od:

q miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec

q roku

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Obejmują:

q książki i inne zbiory biblioteczne

q środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych

q meble i dywany

q środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. do 3500zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe:

q ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środ­ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

    niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

    koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,

    opłaty notarialne, sądowe itp.,

    odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj.  kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

    dokumentacji projektowej

    nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową

    badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu

    przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów

    opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy

    założenia stref ochronnych i zieleni

    nadzoru autorskiego i inwestorskiego

    ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy

    sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania

    inne koszty bezpośrednio związane z budową,

Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących koszty środków trwałych w budowie, a wyniki z aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.

Zbiory biblioteczne to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne (ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).  Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałów służących pracownikom jednostki, takich jak: katalogi, instrukcje, normy, wydawnictwa urzędowe itp.

Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283).

Zakupione zbiory wyceniane są

q w cenie zakupu

Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez kierownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.

Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 „rozporządzenia” odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, przy czym (§ 8 ust. 2 i 3 „rozporządzenia”):

    odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu rozcho­dów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych,

    odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Na dzień bilansowy należności wyceniane są :

q w kwocie wymaganej zapłaty,

Zapasy obejmują  (magazyn artykułów spożywczych w jednostkach, w których funkcjonuje stołówka szkolna ) :

Zapasy wycenia się w cenach ewidencyjnych równym:

q cenom zakupu

q Jednostka prowadzi ewidencję zapasów :

ilościowo-wartościową,

q Przyjęcie zapasów  do magazynu następuje w:

rzeczywistych cenach zakupu,

q Rozchód zapasów  z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą:

szczegółowej identyfikacji cen.

q Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu.

 

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących doty­czących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe zaliczane do aktywów finansowych wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 miesięcy, w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem:

    odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze,

Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych nieprzekraczających trzykrot­ności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji).

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez  Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlega­jących zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:

    faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

    średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu faktycznie zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę, a także w przypadku pozostałych operacji.

Krótkoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartoś­ciowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według:

q ceny (wartości) rynkowej

q ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa

q skorygowanej ceny nabycia w tym przypadku, kiedy dla danego składnika został określony termin wymagalności

q wartości godziwej dla tych, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne

q mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:

    w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości,

    w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366),

Zobowiązania na koncie 201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – księguje się kwartalnie do sprawozdania kwartalnego RB-28S.

Zobowiązania na koncie 201 dotyczące I,II i III kwartału księguje się na podstawie dokumentów dostarczonych do PZE Pszczyna do 5. następnego miesiąca , za grudzień dostarczonych do 25 stycznia następnego roku.

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według:

q wymaganej kwoty zapłaty

Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynika­jących z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne:

q mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone

Zobowiązania warunkowe to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość oraz moment wypływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się w jednostce w związku z:

q udzielonymi gwarancjami i poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonej gwarancji i poręczenia

Przychody przyszłych okresów to równowartość otrzymanych lub należnych od kon­trahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, która spowoduje wykonanie:

a)  wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w danym roku,

b)  wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych lat,

c)  wydatków środków europejskich objętych planem danego roku i lat następnych.

Zaangażowanie wydatków księguje się kwartalnie do sprawozdań kwartalnych RB-28S.

2. Ustalanie wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w:

q zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych,

 

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku 7 do „rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010r.” składa się:

    zysk (strata) z działalności podstawowej,

    zysk (strata) z działalności operacyjnej,

    wynik brutto.

 

3.
SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

1. Zakładowy plan kont

W jednostkach budżetowych  

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie:

q planu kont stanowiącego załącznik nr 3 do „rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010r.”

Zakładowy plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

2. Wykaz ksiąg rachunkowych

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej obejmuje następujące konta:

Konta bilansowe

Zespół 0 – Majątek trwały

q 011 Środki trwałe

q 013 Pozostałe środki trwałe

q 014 Zbiory biblioteczne

q 020 Wartości niematerialne i prawne

q 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

q 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

q 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

q 101 Kasa

q 130 Rachunek bieżący jednostki

q 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

q 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

q 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

q 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

q 223 Rozliczenie wydatków budżetowych

q 225 Rozrachunki z budżetami

q 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

q 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

q 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

q 240 Pozostałe rozrachunki

q 245 Wpływy do wyjaśnienia

Zespół 3 – Materiały i towary

q 310 Materiały

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie – z powiązaniem klasyfikacji budżetowej wydatków i klasyfikacji w układzie rodzajowym

q 400 Amortyzacja

q 401 Zużycie materiałów i energii - § 419, 421,422,423,424,426

q 402 Usługi obce - § 427, 430, 433, 434, 436, 438, 439, 440

q 403 Podatki i opłaty - § 443, 452, 451, 448

q 404 Wynagrodzenia - § 404, 404, 417

q 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - § 302, 411, 412, 414, 428, 444, 470,430

q 406 Pozostałe świadczenia finansowane  budżetu - § 324, 326, 4240

q 409 Pozostałe koszty rodzajowe - § 430, 302, 441, 442, 443

q 490 Rozliczenie kosztów

Dopisane powyżej paragrafy nie stanowią katalogu zamkniętego.

W zależności od potrzeb stosuje się klasyfikację budżetową określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn.zm.).

Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty

q 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych

q 750 Przychody finansowe

q 760 Pozostałe przychody operacyjne

q 761 Pozostałe koszty operacyjne

Konto 720 – służy do ewidencji dochodów budżetowych, związanych bezpośrednio z podstawową  działalnością jednostki :

- § 066 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- § 067 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

- § 069 – Wpływy z różnych opłat ( opłaty za legitymacje, duplikaty dokumentów)

- § 097 – Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika)

Konto 750–służy do ewidencji przychodów finansowych, w szczególności : odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za pp i żywienie oraz odsetek bankowych.

§ 092 – Wpływy z pozostałych odsetek ( odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat )

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( odsetki bankowe)

Konto 760 –służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w tym z : wynajmem, otrzymanymi darowiznami , otrzymanymi odszkodowaniami.

- § 075 – Dochody z najmu i dzierżawy ( czynsz za sklepik, centralę itp., wynajem obiektów na podstawie umów)

- § 083 – Wpływy z usług ( bilety)

- § 096 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  w postaci pieniężnej

- § 097 – Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)

Na koncie 760 ewidencjonuje się również wartość bezpłatnie otrzymanych przez jednostkę podręczników, darowizn itp. –wartości rzeczowe otrzymane przez jednostkę od innych osób fizycznych i prawnych, niezwiązanych organizacyjnie z budżetem jednostki.

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

q 800 Fundusz jednostki

q 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

q 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

q 860 Wynik finansowy

Konta pozabilansowe

q 975 Wydatki strukturalne

q 980 Plan finansowy wydatków budżetowych

q 981 Plan finansowy niewygasających wydatków

q 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

q 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

 

Zasady klasyfikacji zdarzeń wynikają z komentarza do planu kont ujętego w:

q załączniku nr 3 do „rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010r.”

 

Konta ujęte w zakładowym planie kont jednostki nie stanowią katalogu zamkniętego. W zależności od potrzeb stosuje się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 289 z późn. zm.).

Dochody za dany miesiąc odsyłane są do UM Pszczyna do 10. następnego miesiąca.

Za grudzień  konto bankowe jednostki  podlega „zerowaniu” poprzez wydanie odpowiedniej dyspozycji do banku. Zerowanie konta nie dotyczy środków ZFŚS oraz środków realizowanych w ramach projektów.

Zapotrzebowanie środków na wydatki  odbywa się na podstawie zbiorczego pisma składanego do UM Pszczyna, podpisanego przez Dyrektora PZE Pszczyna.

 

 

Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej:

q 011 „Środki trwałe” według:

q księgi inwentarzowej

Księga inwentarzowa prowadzona jest w sposób chronologiczny:

q dla wszystkich środków trwałych

 

q 013 „Pozostałe środki trwałe”według :

q księgi inwentarzowej

Pozostałym środkom trwałym o wysokiej wartości początkowej albo szczególnie ważnych dla jednostki nadaje się indywidualne numery inwentarzowe i ujmuje w księdze inwentarzowej w oddzielnych pozycjach. Poza szczegółową ewidencją ilościowo-wartościową jednostka może prowadzić dodatkowo imienne kartoteki  wyposażenia w sprzęt lub odzież.

 

q   014 „Zbiory biblioteczne” wg poszczególnych zbiorów bibliotecznych

q   020 „Wartości niematerialne i prawne” wg zasad analogicznych dla środków trwałych

q   071 „ Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” wg zasad podanych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

q   072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” wg zasad podanych dla pozostałych środków trwałych

q 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje) wg poszczególnych zadań inwestycyjnych

q 130 „Rachunek bieżący jednostki” według szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych

q 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” wg poszczególnych funduszy

q 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” według rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami

q 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” według dłużników podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą

q 225 „Rozrachunki z budżetami” według poszczególnych tytułów rozrachunków z budżetem

q 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne“ według poszczególnych ty­tułów i podmiotów rozrachunków

q 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” według pracowników jednostki i innych osób fizycznych, wobec których zostały naliczone wynagrodzenia lub świadczenia rzeczowe zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń

q 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” według poszczególnych pracowników oraz według tytułów rozrachunków, zaliczki w walutach obcych wypłacone pracownikom do czasu ich rozliczenia w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki

q 240 „Pozostałe rozrachunki” według poszczególnych tytułów rozrachunków, roszczeń i rozliczeń

q 245 „Wpływy do wyjaśnienia” według poszczególnych niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych

q 310 „Materiały” według kartotek ilościowo-wartościowych poszczególnych materiałów,

q Koszty według rodzaju, ujęte na kontach 400–406 i 409, według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji bud­że­towej wydatków

q 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” według pozycji planu finansowego;

q 750 „Przychody finansowe” według podziałek klasyfikacji budżetowej do­cho­dów oraz według pozycji rachunku zysków i strat

q 760 „Pozostałe przychody operacyjne” według podziałek klasyfikacji bud­żetowej dochodów, pozycji rachunku zysków i strat z wyodrębnieniem informacji o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

q 761 „Pozostałe koszty operacyjne” według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków, pozycji rachunku zysków i strat z wyodrębnieniem informacji o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

q 800 „Fundusz jednostki” według:

ü  tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu wymienionych w zestawieniu zmian w funduszu jednostki

q 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje” według:

ü  podziałek klasyfikacji budżetowej

ü  jednostek, którym przekazano dotacje

3.Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych

Księgi rachunkowe jednostki budżetowej prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Vulcan.

Instrukcja programu jest dostępna na stronie internetowej www.vulcan.edu.pl/podręczniki

System komputerowy rachunkowości obejmuje moduły Księgowość Optivum, Kasa Optivum i Płace Optivum .

Do gromadzenia i analizy danych służy Platforma Edukacyjna, która obejmuje aplikacje : Sigma, art. 30 i podręczniki.

Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika posiada klauzulę, że jest zgodna z wymogami ustawy o rachunkowości i zawiera:

    oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji,

    wykaz programów,

    procedury/funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów,

    opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania,

    wykaz zbiorów kont ksiąg rachunkowych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w komputerowym systemie rachunkowości.

4. Opis systemu komputerowego rachunkowości

W jednostce budżetowej do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program
Vulcan.

Zasady ochrony danych zostały określone w instrukcji zarządzania systemem informatycznym w PZE Pszczyna.

Zasady stosowania algorytmów i parametrów poszczególnych programów zostały opisane w instrukcji programu dostępnej na stronie internetowej www.vulcan.edu.pl/podręczniki

 

 

4.
SYSTEM OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE

1. Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych

Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się zbiory księgowe – alarm.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla przechowywanych dokumentów są odpowiednie szafy, zaś w kasie – sejf.

Szczególnej ochronie poddane są:

    sprzęt komputerowy użytkowany w dziale księgowym,

    księgowy system informatyczny,

    kopie zapisów księgowych,

    dowody księgowe,

    dokumentacja inwentaryzacyjna,

    sprawozdania budżetowe i finansowe,

    dokumentacja rachunkowa opisująca przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości.

Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się :

q regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, tzw. backupów – codziennie za pomocą sieciowej matrycy dyskowej

q odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych stanowiskach (imienne konta użytkowników z bezpiecznie przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość różnicowania dostępu do baz danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków danego pracownika),

q profilaktykę antywirusową – opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz stosowane programy zabezpieczające,

q zabezpieczenia przed atakiem z zewnątrz, tzw. firewalls,

q odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych,

q systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej (UPS).

Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

2. Przechowywanie zbiorów

W sposób trwały (nie krótszy niż 50 lat) przechowywane są zatwierdzone sprawo­zdania finansowe, a także dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty), licząc od dnia, w którym pracownik przestał pracować u danego płatnika składek na ubezpieczenia społeczne (art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.).

Okresowemu przechowywaniu podlegają:

    dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki objęte sprzedażą detaliczną,

    dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowanie karnym albo podatkowym – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone lub uległy przedawnieniu,

    dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności,

    dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

    księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat,

    dokumentacja związana z projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych państw oraz organizacji międzynarodowych jest przechowywana przez okres określony w wytycznych zawartych w dokumentach odpowiedniego programu lub instrukcjach dotyczących źródeł finansowania danego projektu albo w umowie o dofinansowanie, chyba że przepisy krajowe zakładają dłuższy okres przechowywania niektórych z nich, to dla tych dokumentów stosuje się odpowiednio przepisy krajowe.

Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą.

W przypadku zakończenia działalności jednostki na skutek:

    połączenia z inną jednostką lub przekształcenia formy prawnej – zbiory będą przechowywane przez jednostkę kontynuującą działalność.

    jej likwidacji – zbiory przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka; o miejscu przechowywania kierownik jednostki informuje właściwy organ prowadzący ewidencję działalności.

3. Udostępnianie danych i dokumentów

Udostępnienie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów z zakresu rachunkowości jednostki ma miejsce:

    w siedzibie jednostki po uzyskaniu zgody kierownika jednostki lub upoważnionej przez niego osoby,

    poza siedzibą jednostki po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika jednostki i pozo­stawieniu pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Metodologia wyliczania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

 

Klasyfikowanie i naliczanie wydatków na kształcenie specjalne realizowane jest w następujący sposób :

Wydatki na kształcenie specjalne realizowane  w placówce wykazuje się w rozdziałach :

- Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Subwencja na uczniów  niepełnosprawnych liczona jest w oparciu o liczbę dzieci  z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, dlatego też rozliczenie wydatków dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w  szkołach podstawowych.

Subwencja na uczniów   z orzeczeniami liczona jest dwukrotnie tzn. raz dziecko ujmowane jest
w ogólnej liczbie uczniów część SOA i SOB metryczki oświatowej), a dwa w liczbie uczniów z odpowiednimi wagami (część SOC metryczki oświatowej) .

W związku z powyższym, w w/w rozdziałach naliczane są wydatki :

- bezpośredniowynagrodzenia nauczycieli i obsługi  zaangażowanych bezpośrednio do pracy
z dzieckiem niepełnosprawnym w wymiarze etatu lub godzin  jaki poświęcony jest temu dziecku wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkiem wiejskim, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
 i odpisem na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia potrzebnych do realizacji nauczania dziecka z określoną niepełnosprawnością, remonty i wykonane usługi związane
 z dostosowaniem  placówki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przez  wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy w  placówkach  ogólnodostępnych i integracyjnych należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wydatki dotyczące klas integracyjnych w całości wliczane są do Rozdziału 80150.

- pośrednio w szkole - pozostałe wynagrodzenia  – naliczenie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w oddziale ogólnodostępnym, do którego uczęszcza uczeń niepełnosprawny :

uk – uśredniona ilość uczniów w klasie

unk – ilość uczniów niepełnosprawnych w klasie

w – średnie wynagrodzenie nauczyciela wynikające z charakterystyki statystycznej nauczyciela
w gminie Pszczyna  x uśredniony wymiar etatu wynikający z ramowego planu nauczania
na poszczególnych etapach edukacyjnych

K – naliczony wydatek  pośredni

K = (w : uk ) x unk

Od naliczonego wydatku  pośredniego K nalicza się pochodne ZUS i FP w obowiązującej wysokości.

Uśredniony wymiar etatu jest wyliczany z ramowego planu nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

Do wyliczenia uśrednionego wymiaru etatu nauczyciela wynikającego z ramowego planu nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych przyjęto uśrednioną sumę minimalną i  maksymalną liczby godzin na etap edukacyjny.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela wynikające z charakterystyki statystycznej nauczyciela w gminie przyjmuje się na dzień 01 września roku poprzedniego   dla  okresu naliczania styczeń – sierpień oraz na dzień 01 września danego roku   dla okresu naliczania wrzesień – grudzień.

Wydatki  pośrednie – pozostałe wynagrodzenia w szkole nalicza się kwartalnie. Za I kwartał 2016r. przeksięgowanie nastąpi w maju 2016r. Wydatki za okres lipiec – sierpień zostaną przeksięgowane w sierpniu.

- pośrednio – naliczenie pozostałych wydatków placówki  : media, usługi, zakup materiałów
i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia administracji i obsługi, koszty stołówki i świetlicy, remonty i inne koszty związane z utrzymaniem
i funkcjonowaniem placówki :

Do wyliczenia % wydatków na dany rok budżetowy pozyskuje się dane z SIO na dzień 30 września.

Wyliczenie % wydatków następuje w następujący sposób :

dzieci bez orzeczeń w sp  + dzieci przeliczone wagami wg metryczki subwencji oświatowej na dany  rok w sp) = suma dzieci w szkole

dzieci przeliczone wagami wg metryczki subwencji oświatowej na dany rok w sp : suma dzieci w szkole = % wydatków do przeksięgowania na Rozdział 80150

dzieci bez orzeczeń w sp  : suma dzieci w szkole = % wydatków na pozostałych Rozdziałach.

Pozostałe wydatki pośrednie – przeksięgowanie następuje za dany miesiąc na koniec miesiąca.

Naliczenie pozostałych wydatków pośrednich szkoły  za okres styczeń – maj 2016r.  nastąpi w czerwcu.

Przeksięgowanie kosztów i wydatków odbywa się na podstawie wewnętrznego polecenia księgowania.

Dane dotyczące  :  ilości dzieci, ilości dzieci niepełnosprawnych w placówce  i gminie, liczby oddziałów w placówce pozyskiwane są z SIO .

Dla wyliczenia uśrednionej ilości dzieci w oddziale przyjęto następujące wyliczenie : suma dzieci  w oddziale : suma oddziałów .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Katarzyna Majewska, Data wytworzenia: 2016-06-20 12:28:27, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:28:46, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-05-09 12:30:09, Ostatnia zmiana: 2017-05-09 12:30:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 52