Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865879
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Fundusz świadczeń socjalnych Wersja do druku

Umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawarta w dniu 16.04.2013r

Umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej

zawarta w dniu 16.04.2013r w Pszczynie pomiędzy pracodawcami:

1.    Pszczyńskim Zarządem Edukacji reprezentowanym przez dyrektora Mariana Grygiera,

2.    Szkołą Podstawową nr2 w Pszczynie reprezentowaną przez dyrektora Beatę Hellwig,

3.    Szkołą Podstawową nr 4 w Pszczynie reprezentowaną przez dyrektora Aleksandrę Latko,

4.    Szkołą Podstawową nr 7 w Ćwiklicach reprezentowaną przez dyrektora Katarzynę Majewską,

5.    Szkołą Podstawową nr 8 w Rudołtowicach reprezentowaną przez dyrektora Katarzynę Wybrańczyk,

6.    Szkołą Podstawową nr 11 w Porębie reprezentowaną przez dyrektora Liliannę Mańkę,

7.    Szkołą Podstawową nr 12 w Studzionce reprezentowaną przez dyrektora Urszulę Niezgodę,

8.    Szkołą Podstawową nr 13 w Wiśle Małej reprezentowaną przez dyrektora Adama Zubera,

9.    Szkołą Podstawową nr 15 w Jankowicach reprezentowaną przez dyrektora Piotra Wieczorka,

10.  Szkołą Podstawową nr 18 w Pszczynie reprezentowaną przez dyrektora Pawła Więcka,

11.  Szkołą Podstawową nr 19 w Brzeźcach reprezentowaną przez dyrektora Elżbietę Famulok,

12.  Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie reprezentowanym przez dyrektora Jolantę Skrzyńską,

13.  Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach reprezentowanym przez dyrektora Halinę Nocoń,

14.  Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Piasku reprezentowanym przez dyrektora Jolantę Rudkę,

15.  Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łące reprezentowanym przez dyrektora Grzegorza Świerkota,

16.   Zespołem Szkolno-Przedszkolnym  w Wiśle Wielkiej reprezentowanym przez dyrektora Mirosława Poloka,

17.  Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Teresę Gandyk-Bigos,

18.  Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Bogumiłę Fedczyszyn,

19.  Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce reprezentowanym przez dyrektora Jacka Indekę,

20.  Zespołem Szkół nr 1 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Damiana Cieszewskiego,

21.  Zespołem Szkół nr 2 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Władysława Chroboka,

22.  Przedszkola Publicznego nr 2 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Teresę Kloc,

23.  Przedszkola Publicznego nr 4 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Barbarę Worek,

24.  Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Blankę Bogucką,

25.  Przedszkola Publicznego nr 8 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Małgorzatę Szklanny,

26.  Przedszkola Publicznego nr 10 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Bożenę Stawicką,

27.  Przedszkola Publicznego nr 14 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Sylwię Młocek,

28.  Przedszkola Publicznego nr 19 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Grażynę Szotek,

29.  Przedszkola Publicznego nr 21 w Pszczynie reprezentowanym przez dyrektora Annę Lorenc-Chroń

zwanymi dalej Pracodawcami.

§ 1

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 2012 r., poz.592 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o ZFŚS,  Pracodawcy postanawiają prowadzić wspólna działalność socjalną na warunkach ustawy oraz niniejszej umowy.


 

§ 2

1.    Pracodawcy oświadczają, że przystąpienie Pracodawców do Umowy poprzedzone zostało uzgodnieniami z zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi
u  każdego z Pracodawców.

2.    Zgody zakładowych organizacji związkowych, o których mowa w ust. 1, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 3

1.    Strony umowy postanawiają zgodnie rozwiązać zawartą miedzy sobą umowę
o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartą w dniu 09.05.2008 r.

2.    Wskazana w ust.1 umowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania niniejszej umowy.

§ 4

Pracodawcy, będący stronami umowy, postanawiają ustanowić Pracodawcę nr  1 organizatorem
i koordynatorem wspólnej działalności socjalnej.

§ 5

1.Wspólna działalność socjalna prowadzona całością środków zgromadzonych na koncie Funduszu wszystkich pracodawców wymienionych w niniejszej umowie, będzie polegać na:

1)    Otwarciu wspólnego rachunku bankowego, na którym będą gromadzone środki pieniężne przeznaczone na pomoc socjalną osobom uprawnionym w ramach prowadzenia wspólnej działalności socjalnej, a pochodzące z corocznych odpisów obowiązkowych i uznaniowych ( oraz zwiększenia Funduszu) naliczonych przez każdego
z Pracodawców, zgodnie z art. 5 i 7 ust. 1 ustawy o ZFŚS.

2)    Udzielaniu ze środków Funduszu pomocy finansowej i rzeczowej osobom uprawnionym. Wykaz osób uprawnionych do pomocy finansowej i rzeczowej, szczegółowe zasady składania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i wypłaty tej pomocy, a  także tryb odwoływania się od decyzji odmownych, określone zostają w Regulaminie, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Strony postanawiają stosować jednakowe zasady przyznawania pomocy, o której mowa
w  ust. 1. pkt 2 wobec pracowników i innych osób uprawnionych, objętych wspólną działalnością socjalną określone regulaminem gospodarowania środkami Funduszu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy

3. Uchyla się treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez gminę Pszczyna z dnia 01.06.2008r.

§ 6

Środki pochodzące z odpisów (obowiązkowe i uznaniowe), o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Pracodawcy zobowiązują się przekazywać na wspólnie prowadzony rachunek bankowy Funduszu, o którym mowa wyżej, w nieprzekraczalnych terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS, tj. do 31 maja  w wysokości  75% naliczonych środków oraz
do 30 września – pozostałą część. Ewentualnie zaś środki zwiększające Fundusz – wymienione
w art. 7 ust.1 ustawy o ZFŚS w terminie niezwłocznym po ich uzyskaniu.

§ 7

Strony niniejszej Umowy wyznaczają Pracodawcę nr 1 do podpisywania dyspozycji pieniężnych dotyczących środków wspólnego Funduszu i  jednocześnie zobowiązuje się do przekazania niezbędnych  pełnomocnictw w powyższym zakresie.

§ 8

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem wspólnej działalności socjalnej, w tym prowadzenie wspólnego rachunku bankowego Funduszu, pokrywa Pracodawca nr  1.

§ 9

1.    Każdy Pracodawca, może wypowiedzieć  niniejszą Umowę w formie pisemnej,
z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.    Środki Funduszu , zaangażowane przez Pracodawcę wypowiadającego Umowę będą mu zwrócone w terminie 2 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy, z uwzględnieniem kwot już wydatkowanych na rzecz jego pracowników i innych osób uprawnionych w ramach wspólnej działalności socjalnej.

§ 10

Wszelkie spory i niejasności wynikłe w czasie trwania umowy będą rozstrzygane na wspólnych spotkaniach Pracodawców.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

§ 13

Załączniki:

Nr  1 - Zgody zakładowych organizacji związkowych, działających u Pracodawców na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej

Nr  2 - Regulamin gospodarowania środkami  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pszczyna.

§ 14

Umowa została sporządzona w 29 (dwudziestu dziewięciu) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego Pracodawcy.


Pieczęcie i podpisy Pracodawców:

1…………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………….

5…………………………………………………………………………………….

6…………………………………………………………………………………….

7…………………………………………………………………………………….

8…………………………………………………………………………………….

9…………………………………………………………………………………….

10…………………………………………………………………………………….

11…………………………………………………………………………………….

12…………………………………………………………………………………….

13…………………………………………………………………………………….

14…………………………………………………………………………………….

15…………………………………………………………………………………….

16…………………………………………………………………………………….

17…………………………………………………………………………………….

18…………………………………………………………………………………….

19…………………………………………………………………………………….

20…………………………………………………………………………………….

21…………………………………………………………………………………….

22…………………………………………………………………………………….

23…………………………………………………………………………………….

24…………………………………………………………………………………….

25…………………………………………………………………………………….

26…………………………………………………………………………………….

27…………………………………………………………………………………….

28…………………………………………………………………………………….

29…………………………………………………………………………………….


      Załącznik Nr 1 do umowy

Zgody zakładowych organizacji związkowych, działających u Pracodawców na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej

1.    Pszczyński Zarząd Edukacji……………………………………………………………………………………………………..

2.    Szkoła Podstawowa nr  2 w Pszczynie……………………………………………………………………………………..

3.    Szkoła Podstawowa nr  4 w Pszczynie …………………………………………………………………………………….

4.    Szkoła Podstawowa nr  7 w Ćwiklicach…………………………………………………………………………………….

5.    Szkoła Podstawowa nr  8 w Rudołtowicach …………………………………………………………………………….

6.    Szkoła Podstawowa nr  11 w Porębie ……………………………………………………………………………………..

7.    Szkoła Podstawowa nr  12 w Studzionce ………………………………………………………………………………..

8.    Szkoła Podstawowa nr  13 w Wiśle Małej ……………………………………………………………………………….

9.    Szkoła Podstawowa nr  15 w Jankowicach ………………………………………………………………………………

10.  Szkoła Podstawowa nr  18 w Pszczynie …………………………………………………………………………………..

11.  Szkoła Podstawowa nr  19 w Brzeźcach ………………………………………………………………………………….

12.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie …………………………………………………………………………….

13.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach ……………………………………………………………………….

14.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku …………………………………………………………………………………..

15.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące ………………………………………………………………………………………

16.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej………………………………………………………………………..

17.  Publiczne Gimnazjum nr  1 w Pszczynie …………………………………………………………………………………..

18.  Publiczne Gimnazjum nr  4 w Pszczynie……………………………………………………………………………………

19.   Publiczne Gimnazjum nr 5 w Studzionce ………………………………………………………………………………..

20.  Zespół Szkół nr  1 w Pszczynie ……………………………………………………………………………………………….

21.  Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie …………………………………………………………………………………………………

22.  Przedszkole Publiczne nr 2 w Pszczynie ………………………………………………………………………………….

23.  Przedszkole Publiczne nr  4 w Pszczynie ………………………………………………………………………………….

24.  Przedszkole Publiczne nr 7 w Pszczynie …………………………………………………………………………………..

25.  Przedszkole Publiczne nr  8 w Pszczynie ………………………………………………………………………………….

26.  Przedszkole Publiczne nr 10 w Pszczynie ……………………………………………………………………………….

27.  Przedszkole Publiczne nr 14 w Pszczynie …………………………………………………………………………………

28.  Przedszkole Publiczne nr 19 w Pszczynie ………………………………………………………………………………..

29.  Przedszkole Publiczne nr 21 w Pszczynie………………………………………………………………………………..


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2013-04-16 12:18:19, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-02-20 12:18:29, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-02-20 12:27:22, Ostatnia zmiana: 2017-02-20 12:27:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 247