Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865856
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Fundusz świadczeń socjalnych Wersja do druku

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA, MIEJSKIEGO OŚRODKA REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE, MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI W PSZCZYNIE ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PSZCZYNIE OBOWIĄZUJĄCY OD 06 MARCA 2017 R.

Aneks nr 2 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 16.04.2013r

 

 

§ 1

Uchyla się treść załącznika nr 2:  Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pszczyna nadając mu nowe następujące brzmienie:

 

REGULAMIN

GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

DLA PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH

PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA, MIEJSKIEGO OŚRODKA REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE, MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI W PSZCZYNIE ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PSZCZYNIE

 

§ 1. Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 800 t.j.).

2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz 1881 t.j.).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349).

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1379 t.j.).

§ 2.

1. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pszczyna, Pszczyńskim Zarządzie Edukacji, Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Pszczynie, Miejskim Zakładzie Zieleni oraz w Żłobku Miejskim w Pszczynie na podstawie umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej, tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem.

2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego szkoły i przedszkola

Prowadzone przez Gminę Pszczyna, Pszczyński Zarząd Edukacji, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie oraz w Żłobek Miejski w Pszczynie.

3. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowią: roczny plan finansowy Funduszu

oraz założenia do planu finansowego, określające podział tych środków na poszczególne cele,

rodzaje i formy działalności socjalnej organizowanej przez Pszczyński Zarząd Edukacji na rzecz

osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

4. Roczny plan finansowy oraz założenia do planu są integralną częścią niniejszego

regulaminu.

 

 

DZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3.

 1. Projekt rocznego planu rzeczowo - finansowego Funduszu, założenia do planu, regulamin oraz propozycję podziału ulgowych usług i świadczeń osobom uprawnionym przygotowuje Komisja Socjalna, którą powołuje Dyrektor PZE.

2. Środkami Funduszu administruje Dyrektor PZE.

3. Ewidencja i dokumentacja przyznanych świadczeń znajduje się w PZE.

4. Całość spraw związanych z wykorzystaniem środków funduszu prowadzi PZE.

5. W celu usprawnienia procesu uzgodnienia stanowiska pracodawcy i związków zawodowych, przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń i pomocy z Funduszu, powołuje się stałą Komisję Socjalną. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza. Komisja przyznaje świadczenia w oparciu o Regulamin Funduszu i Regulamin Komisji Socjalnej (załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS).

6. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z Funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na

wniosek; samego uprawnionego, przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowej, i jest

uzgadniane ze związkami, w ramach Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez

dyrektora PZE, co oznacza, że uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art.

27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

7. Wnioski przyjmowane są przez dyrektorów poszczególnych zakładów pracy

i przekazywane bezpośrednio do pracownika PZE zajmującego się obsługą Funduszu.

§ 4.

 1. Kwota odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy wraz ze zwiększeniami

podlega przekazaniu na rachunek Funduszu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym koncie bankowym.

3. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

4. Osoba ubiegająca się o przyznanie ulgowych świadczeń socjalnych lub świadczenia dofinansowanego z Funduszu obowiązana jest złożyć Komisji następujące dokumenty:

- wniosek o przyznanie dofinansowania lub świadczenia (załączniki nr 3-10 ) wraz z oświadczeniem

o wysokości miesięcznego przychodu na osobę z rocznej deklaracji podatkowej (PIT) za rok ubiegły własnej oraz pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym członków rodziny. (Przychód wszystkich członków gospodarstwa domowego :12 : na ilość członków gospodarstwa domowego) Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w okresie od stycznia do kwietnia może oświadczyć wysokość miesięcznego  przychodu na podstawie rocznej deklaracji podatkowej (PIT) sprzed dwóch lat.

5. W przypadku istotnej zmiany sytuacji materialnej w stosunku do roku, za który składana jest deklaracja, wnioskodawca powinien udokumentować tę zmianę stosownymi zaświadczeniami.

6. Pracodawcy przyjmujący wnioski mogą żądać od składającego, dokumentów potwierdzających te dane (np. PIT 37, PIT 36, PIT 40 wnioskodawcy, współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzję Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzję o przyznaniu emerytury, renty, lub zasiłku przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.).

§ 5.

Dopłaty do świadczeń socjalnych w zakresie różnych form wypoczynku i inne ulgi ustalane są odrębnie na każdy rok w założeniach do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ II.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 6.

 1. Ze świadczeń z Funduszu mają prawo korzystać:

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru czasu pracy, a także na podstawie mianowania,

2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

3) emeryci i renciści (w okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy) – byli pracownicy zakładu, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

4) członkowie rodzin osób wymienionych w punktach od 1 do 3.

2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 4 są:

1) współmałżonkowie,

2) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do 18 lat, a jeśli kształcą się w szkole – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia,

3) małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej,

4) dzieci po zmarłym pracowniku lub byłym pracowniku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 do ukończenia lat 18, a uczące się do ukończenia lat 25.

5) Byli pracownicy pobierający świadczenia przedemerytalne.

6) Nauczyciele przebywający na świadczeniach kompensacyjnych.

3. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione

w ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 w przypadku wstąpienia w związek małżeński.

4. Pomoc bezzwrotna (wczasy pod gruszą, dopłata do wypoczynku dzieci, wyprawka szkolna, świadczenie rehabilitacyjno-zdrowotne, pomoc zimowa) może być udzielona raz w roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (wypadki losowe) pomoc bezzwrotna (zapomoga losowa) może być udzielona w innym terminie. Maksymalne i minimalne kwoty określone są w tabelach świadczeń finansowanych z ZFŚS (załącznik nr 2).

5. Fundusz Świadczeń Socjalnych ma charakter uznaniowy, a nie roszczeniowy. Oznacza to,         że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłaty wówczas, gdy się o nie ubiegały, nie mogą żądać

jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.

6. Negatywnie zaopiniowanie wnioski uprawnionych do korzystania z Funduszu wymagają

uzasadnienia, a decyzja Dyrektora PZE odmawiająca świadczenia jest ostateczna.

 

 

 

DZIAŁ III.

PRZEZNACZENIE FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 7.

Przyznanie świadczeń i wysokość pomocy (dofinansowania) z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

§ 8.

 Środki Funduszu przeznacza się na:

1) Dofinansowanie wypoczynku:

a) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”), wypłacane jednorazowo bez przedkładania rachunku.

Wysokość świadczenia określona jest w co rocznych założeniach do planu finansowego Funduszu. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o przyznanie dofinasowania do wypoczynku, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.

Niewykorzystane dofinansowanie w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na rok następny.

 

b) dopłaty do różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci wycieczek, wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych.

Warunkiem otrzymania dopłaty jest:

- minimum 5 dniowy (4 noce) pobyt dziecka,

- złożenie właściwego wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 4),

-przedłożenie do 30 dni od wystawienia, oryginału faktury VAT za pobyt dziecka na: kolonii, zimowisku, wczasach lub obozie, która powinna określać nazwę i adres organizatora, tytuł zapłaty, imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty, miejsce i czas wypoczynku, kwotę i datę zapłaty. Faktura za wczasy rodzinne powinna zawierać wyszczególnioną kwotę za pobyt dziecka. W przypadku „zielonej szkoły”, obozu oraz turnusów rehabilitacyjnych dopuszcza się przedłożenie rachunku lub dowodu wpłaty. Faktury, rachunki i dowody wpłaty wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-w przypadku młodzieży pełnoletniej wymagane jest stosowne zaświadczenie ze szkoły                 o kontynuacji nauki w systemie dziennym.

Niewykorzystane dofinansowanie w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na rok następny.

2) Finansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej.

Dofinansowanie do  imprezy kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej, organizowanej przez

zakład pracy (w tym koszty przejazdu, noclegi, bilety wstępu do placówek kulturalno-oświatowych, sportowych, SPA itp.).

 a) na działalność sportowo – rekreacyjną i kulturalno–oświatową przeznacza się kwotę jak

w preliminarzu wydatków (załącznik nr 14),

b) osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z dopłat do świadczeń

w ramach prowadzonej przez pracodawcę działalności sportowo – rekreacyjnej i kulturalno –

oświatowej, powinny złożyć raz w roku, w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia, dyrektorowi placówki wniosek wg. załącznika nr 6 wraz z informacją o sytuacji życiowej, rodzinnej

i materialnej,

c) osoba, która nie złożyła w/w wniosku, lub złożyła go po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z dopłat do świadczeń w ramach prowadzonej przez pracodawcę działalności sportowo – rekreacyjnej i kulturalno – oświatowej,

d) osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 31 stycznia, zobowiązane są do złożenia takiej

informacji do 30 dni od dnia zawarcia umowy,

e) w przypadku zmian w sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoba, zobowiązana jest poinformować niezwłocznie pracodawcę o zaistniałej zmianie, przez złożenie nowego wniosku.

f) dopłata uzależniona jest od spełnienia kryteriów socjalnych i przyznawana jest wg. tabeli

nr 5 w załączniku nr 2,

g) pracodawca zobowiązany jest do rozliczenia działalności sportowo – rekreacyjnej i kulturalno – oświatowej  wg wzoru - załącznik nr 12.

Niewykorzystane dofinansowanie w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na rok następny.

3) Pomoc rzeczowa lub finansowa, w tym świadczenie rehabilitacyjno – zdrowotne:

a) wydatki związane z udzieleniem bezzwrotnej pomocy dla pracowników, emerytów i rencistów w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną.

Udzielenie zapomóg odbywa się na imienny wniosek osoby zainteresowanej, po rozpatrzeniu przez Komisję Socjalną. Wnioski Komisji zatwierdza dyrektor PZE. Warunkiem przyznania pomocy jest przedstawienie wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, a w przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenia lekarskiego o długotrwałej (przewlekłej) chorobie, orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku śmierci członka rodziny – kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu. W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) – właściwe dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.).  Faktury VAT lub rachunki, które dokumentują ponoszenie kosztów związanych zaistniałą sytuacją losową.

b) dofinansowanie do zakupu pomocy szkolnych.

Świadczenie na zakup pomocy szkolnych przysługuje pracownikowi na każde dziecko, uczęszczające do szkoły ( w tym realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy, które przed 1 października roku, w którym ma zostać wypłacone świadczenie nie ukończyło18-go roku życia. 

Wypłaty świadczenia dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego pracownika (załącznik nr 5), który zawiera:

-określenie szkoły/ przedszkola (w przypadku rocznego przygotowania przedszkolnego), do której/ którego uczęszcza dziecko,

-oświadczenie pracownika, że dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

Niewykorzystane dofinansowanie w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na rok następny.

4) Pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej dla pracownika na: zakup, remont i modernizację domu lub mieszkania oraz budowę domu.

Niewykorzystane dofinansowania w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

 

 

 

§ 9.

 1. Środki Funduszu wyodrębnione na cele mieszkaniowe przeznacza się na zwrotne

pożyczki:

1) Na budowę i zakup domu po przedłożeniu następujących dokumentów:

a) imienny wniosek pracownika z określeniem przeznaczenia środków (załącznik nr 10),

b) pozwolenie na budowę i kosztorys lub odpis kupna – sprzedaży domu,

c) dwa egzemplarze umowy (załącznik nr 11).

2) Na remont domu jednorodzinnego po przedłożeniu następujących dokumentów:

a) imienny wniosek pracownika z określeniem przeznaczenia środków (załącznik nr 10),

b) własnoręcznie sporządzony kosztorys,

c) dokument poświadczający własność lub zamieszkanie,

d) dwa egzemplarze umowy (załącznik nr 11).

3) Na modernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych po przedłożeniu następujących dokumentów:

a) imienny wniosek pracownika z określeniem przeznaczenia środków (załącznik nr 10),

b) własnoręcznie sporządzony kosztorys,

c) dokument poświadczający własność lub zamieszkanie,

d) dwa egzemplarze umowy (załącznik nr 11).

4) Wykup mieszkania własnościowego po przedłożeniu następujących dokumentów:

a) imienny wniosek pracownika z określeniem przeznaczenia środków(załącznik nr 10),

b) dwa egzemplarze umowy (załącznik nr 11),

c) odpis kupna - sprzedaży mieszkania.

2. Wnioski o pożyczki na cele mieszkaniowe kwalifikuje Komisja Socjalna a zatwierdza dyrektor PZE.

3. Prawo o ubieganie się o pożyczkę mają pracownicy, emeryci i renciści.

4. Wnioski o pożyczkę, ewidencjonuje oraz umowy sporządza Komisja Socjalna.

5. Pożyczki podlegają oprocentowaniu - 2% w skali rocznej.

6. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch

pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Jedna osoba może być poręczycielem

maksymalnie dwóch pożyczek.

7. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie między pracodawcą a pożyczkobiorcą.

8. Okres spłaty pożyczki wynosi:

1) do 5 lat na cele budowlane i wykup lub zakup mieszkania, domu,

2) do 3 lata na cele remontowe i modernizacyjne.

9. W okresie 5-ciu lat może być udzielona tylko jedna pożyczka na budowę i zakup domu oraz na wykup i zakup mieszkania, natomiast w okresie 3 lat na remont i modernizację.

10. Pożyczki mogą być umorzone w całości lub częściowo ze względu na:

1) sytuacje losowe odpowiednio udokumentowane,

2) śmierć pożyczkobiorcy.

 

 

DZIAŁ IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

1. Podstawę finansowania działalności socjalnej i mieszkaniowej stanowi:

finansowy plan wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych sporządzony corocznie

na podstawie aktualnych potrzeb i według bieżących wskaźników finansowych.

2. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. Decyzje przyznające świadczenia socjalne wydaje Dyrektor PZE.

3. Komisja socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin.

4. Regulamin oraz jego załączniki podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora PZE po uprzednim ich uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.

5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy prawa.

6. Wszystkie informacje dotyczące oświadczeń o uzyskanych dochodach pracowników i ich rodzin są poufne i mogą być wykorzystane tylko do celów socjalnych.

7. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie będą przechowywane, lecz ulegają zniszczeniu po upływie roku od daty złożenia.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. Zmiana treści regulaminu następuje

w trybie jego utworzenia.

9. Częścią regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

1) załącznik nr 1 – Regulamin komisji socjalnej,

2) załącznik nr 2 – tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń,

3) załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie zapomogi losowej ze środków ZFŚS,

4) załącznik nr 4 – wniosek o przyznanie dofinansowania do kolonii letnich, zimowiska, obozu, „zielonej szkoły”, wczasów zorganizowanych, sanatorium dla dzieci ze środków ZFŚS,

5) załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu pomocy szkolnych ze środków ZFŚS,

6) załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie dofinasowania do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej ze środków ZFŚS,

7) załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie dofinasowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) ze środków ZFŚS,

8) załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym  ze środków ZFŚS,

9) załącznik nr 9 – wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjno-zdrowotnego ze środków ZFŚS,

10) załącznik nr 10 – wniosek o przyznanie pomocy w formie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS,

11) załącznik nr 11 – umowa o przyznanie pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe,

12) rozliczenie dofinasowania działalności sportowo-rekreacyjnej/ kulturalno-oświatowej ze środków ZFŚS,

13) załącznik nr 13 – założenia do planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych

14) załącznik nr 14 - preliminarz wydatków na działalność sportowo – rekreacyjną

i kulturalno – oświatową.

10. Regulamin zostaje sporządzony w 32 egzemplarzach, po jednym dla każdej jednostki.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Regulamin został

uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi/przedstawicielami załogi działającymi u pracodawców.

 

 

 

§ 11.

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń pracodawcy.

 

Uzgodniono przez Zakładowe Organizacje Związkowe/przedstawicieli załogi działające/ych u Pracodawców:

1. Pszczyński Zarząd Edukacji ...............................................................................................

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie ..................................................................................

3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie ..................................................................................

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Ćwiklicach .................................................................................

5. Szkoła Podstawowa nr 8 w Rudołtowicach ............................................................................

6. Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie ...................................................................................

7. Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce ...............................................................................

8. Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej ..............................................................................

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach.........................................................................

10. Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie ......................................

11. Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach ..............................................................................

12. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarkowie ......................................................................

13. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Studzienicach ..................................................................

14. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasku ............................................................................

15. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łące ..............................................................................

16. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiśle Wielkiej .................................................................

17. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczynie ..............................................................................

18. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie ..............................................................................

19. Publiczne Gimnazjum nr 5 w Studzionce ............................................................................

20. Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie ..........................................................................................

21. Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie ..........................................................................................

22. Przedszkole Publiczne nr 2 w Pszczynie .............................................................................

23. Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie .............................................................................

24. Przedszkole Publiczne nr 7 w Pszczynie .............................................................................

25. Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie .............................................................................

26. Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach ..........................................................................

27. Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce .........................................................................

28. Przedszkole Publiczne nr 21 w Pszczynie ...........................................................................

29. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie.................................................................................

30. Miejski ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie....................................................................

31. Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie.....................................................................................

32. Żłobek Miejski w Pszczynie...............................................................................................

 

 

 

 

Akceptacja Regulaminu przez pracodawców tworzących ZFŚS:

1. Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji ............................................................................

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie ....................................................................

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie ....................................................................

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach ...................................................................

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach ..............................................................

6. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie .....................................................................

7. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce .................................................................

8. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej ................................................................

9. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jankowicach ....................................................

10. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie .................................................................

11. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach ................................................................

12. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarkowie ....................................................

13. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Studzienicach ...............................................

14. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku .........................................................

15. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące ...........................................................

16. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej ...............................................

17. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie .............................................................

18. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie .............................................................

19. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 5 w Studzionce ...........................................................

20. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie ...........................................................................

21. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie ...........................................................................

22. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Pszczynie .............................................................

23. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 w Pszczynie .............................................................

24. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie .............................................................

25. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 w Pszczynie .............................................................

26. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach ..........................................................

27. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce .........................................................

28. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 21 w Pszczynie ...........................................................

29. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie...................................................................

30. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.................................................

31. Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie.................................................................

32. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Pszczynie.............................................................................

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Regulamin Komisji Socjalnej

§ 1.

1. Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją, powołuje dyrektor PZE na podstawie uzgodnień z organizacjami związkowymi.

2. W skład komisji wchodzi 6 członków, w tym osoby będące przedstawicielami pracowników, emerytów i związków zawodowych.

3. Pierwsze zebranie Komisji zwołuje dyrektor PZE.

4. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu oraz

przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 2.

1. Komisja obraduje raz w miesiącu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Komisja może obradować także poza wyznaczonym terminem, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Obrady zwołuje przewodniczący komisji.

3. Obrady komisji są protokołowane. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym zaopiniowano pozytywnie wniosek o przyznanie świadczenia z określeniem wysokości i rodzaju świadczenia oraz wykaz osób, którym zaopiniowano negatywnie wniosek o przyznanie świadczenia.

4. W przypadku opinii negatywnej we wniosku powinno zostać wpisane uzasadnienie.

5. W protokole powinna być zawarta informacja o łącznych kwotach przeznaczonych na

realizację przyznanych świadczeń.

§ 3.

Do zadań Komisji należy:

1) Opracowanie projektu wykorzystywania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ramach przyznanego limitu, przeznaczonych na organizację imprez oraz na udzielanie świadczeń indywidualnych dla pracowników.

2) Opiniowanie wniosków o udzielenie świadczeń socjalnych.

3) Bieżąca analiza poniesionych wydatków.

4) Wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu.

5) Przedkładanie dyrektorowi PZE do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych.

§ 4.

Tryb załatwiania wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

1) Wnioski są składane u sekretarza komisji posiadającego pełnomocnictwo dyrektora PZE do uzyskiwania informacji kadrowych i płacowych (data zatrudnienia, termin, do którego zawarto umowę o pracę, wysokość zarobków, nr konta bankowego).

2) Wnioski o przyznanie świadczeń ewidencjonowane są w rejestrze wniosków.

Sekretarz Komisji rejestruje wniosek, wpisuje do rejestru dane personalne wnioskodawcy,

sprawdza prawidłowość i kompletność wpisów na wniosku.

3) Wnioski o udzielenie bezzwrotnej zapomogi losowej muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający potwierdzenie wystąpienia sytuacji losowej.

4) Przyjęte wnioski opiniowane są w trakcie obrad Komisji. Po zaopiniowaniu przez Komisję, wniosek wraz z protokołem, w ciągu 7 dni przedkładany jest Dyrektorowi PZE do zatwierdzenia.

5) Dyrektor PZE w oparciu o protokół Komisji, w terminie 7 dni podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia. Decyzja ta jest ostateczna.

6) Sekretarz Komisji, po otrzymaniu decyzji dyrektora PZE w terminie 3 dni, przekazuje wykaz osób, którym przyznano świadczenia do Działu Księgowości w celu ich wypłacenia.

§ 5.

1. Komisja socjalna stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, oraz przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Komisja kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności.

4. Komisja ma prawo do korzystania z pomocy i porad Działu Księgowość a także do zasięgania porad prawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

TABELE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS I DOPŁAT DO TYCH ŚWIADCZEŃ

Tabela nr 1: Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą)

 

Próg dochodu

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie

Wysokość świadczenia

I

do 1000 zł

750 zł

II

od 1001 zł do 1500 zł

700 zł

III

od 1501 zł do 2000 zł

650 zł

IV

powyżej 2000 zł

600 zł

Tabela nr 2: Dopłaty do pobytu na koloniach, obozach, zielonych szkołach, wczasach  zorganizowanych, sanatorium dla dzieci

 

Próg dochodu

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie

Wysokość uzyskanej dopłaty z ZFŚS*

I

do 1000 zł

70%

II

od 1001 zł do 1500 zł

60%

III

od 1501 zł do 2000 zł

50%

IV

powyżej 2000 zł

40%

*do kwoty 1200 zł z faktury lub rachunku dołączonego do wniosku

Tabela nr 3: Dofinansowanie do zakupu pomocy szkolnych

 

Próg dochodu

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie

Wysokość świadczenia

I

do 1000 zł

150 zł

II

od 1001 zł do 1500 zł

120 zł

III

od 1501 zł do 2000 zł

100 zł

IV

powyżej 2000 zł

80 zł

Tabela nr 4: Wysokość udzielonej pomocy finansowej lub rzeczowej w związku ze       zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym.

 

Próg dochodu

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie

Wysokość świadczenia

I

do 1000 zł

500 zł

II

od 1001 zł do 1500 zł

480 zł

III

od 1501 zł do 2000 zł

450 zł

IV

powyżej 2000 zł

430 zł

Tabela nr 5: Finansowanie świadczeń w ramach prowadzonej przez pracodawcę działalności sportowo – rekreacyjnej i kulturalno – oświatowej

 

Próg dochodu

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie

Dopłata z funduszu  do świadczenia

I

do 1000 zł

95%

II

od 1001 zł do 1500 zł

90%

III

od 1501 zł do 2000 zł

85%

IV

powyżej 2000 zł

80%

Tabela nr 6: Wysokość udzielanej pomocy materialnej, finansowej w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe)

 

Próg dochodu

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie

Wysokość tzw. zapomogi losowej

I

do 1000 zł

Do 2280 zł

II

od 1001 zł do 1500 zł

Do 1800 zł

III

od 1501 zł do 2000 zł

Do 1500 zł

IV

powyżej 2000 zł

Do 1000 zł

 

 

 

Tabela nr 7: Rzeczowa lub finansowa pomoc w ramach świadczenia rehabilitacyjno-zdrowotnego. 

 

Próg dochodu

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie

Wysokość świadczenia

I

do 1000 zł

do 250 zł

II

od 1001 zł do 1500 zł

do 200 zł

III

od 1501 zł do 2000 zł

do 150 zł

IV

powyżej 2000 zł

do 100 zł

Tabela nr 8: Maksymalnych kwot pożyczek na poszczególne cele mieszkaniowe

 

Cel przeznaczenia pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki *

Budowa, zakup domu.

Do 12 000,00zł

Remont domu, wykup mieszkania.

Do 8 000,00zł

Remont mieszkania.

Do 6 000,00zł

*wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 2% w skali roku

 

W razie potrzeby mogą nastąpić zmiany w wysokości świadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Pieczątka placówki

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ ZE ŚRODKÓW

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CZĘŚĆ A.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:.........................................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy:...................................................................................

Stanowisko pracy:..............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:..........................................................................................

Umowa na czas nieokreślony / określony * od dnia ......................... do dnia ......................

*właściwe zaznaczyć

Nr konta    _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Proszę o przyznanie zapomogi losowej zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

Oświadczam, że:

1)    ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym (razem z wnioskodawcą) wynosi…….......

2)    średni miesięczny przychód na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym na podstawie deklaracji za rok ubiegły mieści się w:

 

   do 1000zł 1001zł – 1500 zł 1501zł – 2000 zł powyżej 2000 zł

progu dochodowym.

 

 

 

OPIS SYTUACJI

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające wyżej opisaną sytuację:

1………………………………………

2………………………………………

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej ( art. 233 § 1 KK)

 

...............................................                                             ................................................

           (akceptacja dyrektora placówki)                                                  (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

CZĘŚĆ B. (wypełnia osoba odpowiedzialna za realizację wniosku)

 

Propozycja Komisji Socjalnej:

- według protokołu Komisji Socjalnej nr………………… z dnia…………………………

Decyzja Dyrektora PZE:

-według protokołu Komisji Socjalnej jw.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Pieczątka placówki

WNIOSEK

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO KOLONII LETNICH, ZIMOWISK, OBOZÓW, „ZIELONYCH SZKÓŁ”, WCZASÓW ZORGANIZOWANYCH, SANATORIUM DLA DZIECI  ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CZĘŚĆ A.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:.........................................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy:...................................................................................

Stanowisko pracy:..............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:..........................................................................................

Umowa na czas nieokreślony / określony * od dnia .......................do dnia..........................

*właściwe zaznaczyć

Nr konta    _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Zwracam się o przyznanie dofinansowania do wypoczynku mojego/moich dziecka/dzieci …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............(podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia) za pobyt na……………………………………… (forma wypoczynku) w terminie od………………….. do………………… organizowanego przez……………………………… …………………………………………(nazwa organizatora) zgodnie z Regulaminem ZFŚS

Oświadczam, że:

1)    ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym (razem z wnioskodawcą) wynosi…….......

2)    średni miesięczny przychód na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym na podstawie deklaracji za rok ubiegły mieści się w:

 

   do 1000zł 1001zł – 1500 zł 1501zł – 2000 zł powyżej 2000 zł

progu dochodowym.

3)    dziecko pozostaje na moim utrzymaniu,

4)    w przypadku gdy dziecko jest pełnoletnie zobowiązuję się do przedstawienia zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym, oraz zapłacenie należnego podatku od dofinasowania do wypoczynku.

 

 

Do wniosku załączam:

1………………………………………

2………………………………………

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej ( art. 233 § 1 KK)

 

.....................................................                        ..............................................................

            (akceptacja dyrektora placówki)                                         (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

CZĘŚĆ B. (wypełnia osoba odpowiedzialna za realizację wniosku)

Wartość faktury VAT lub dowodu wpłaty (maksymalnie do 1200 zł )

Wysokość dofinansowania

Naliczone dofinasowanie

 

 

 

 

Propozycja Komisji Socjalnej:

- według protokołu Komisji Socjalnej nr……………………… z dnia…………………………

Decyzja Dyrektora PZE:

-według protokołu Komisji Socjalnej jw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu

 

Pieczątka placówki

WNIOSEK

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU POMOCY SZKOLNYCH ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CZĘŚĆ A.

Imię i nazwisko wnioskodawcy: .......................................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy:..................................................................................

Stanowisko pracy:.............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:.........................................................................................

Umowa na czas nieokreślony / określony * od dnia ..................... do dnia ..........................

*właściwe zaznaczyć

Nr konta    _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zwracam się o przyznanie dofinansowania do zakupu pomocy szkolnych dla mojego/moich dziecka/dzieci zgodnie z Regulaminem ZFŚS

 

1.p.

nazwisko i imię dziecka

data urodzenia

nazwa szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:

1)    ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym (razem z wnioskodawcą) wynosi…….......

2)    średni miesięczny przychód na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym na podstawie deklaracji za rok ubiegły mieści się w:

   do 1000zł 1001zł – 1500 zł 1501zł – 2000 zł powyżej 2000 zł

progu dochodowym.

 

 

 

3)    dziecko pozostaje na moim utrzymaniu.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej ( art. 233 § 1 KK)

 

.............................................                                ..............................................................

           (akceptacja dyrektora placówki)                                           (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

CZĘŚĆ B.

 

Propozycja Komisji Socjalnej:

- według wykazu.

Decyzja Dyrektora PZE:

-według wykazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do Regulaminu

Pieczątka placówki

WNIOSEK

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA                                                                                      DO DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ/KULTURALNO-OŚWIATOWEJ                     ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CZĘŚĆ A.

Imię i nazwisko wnioskodawcy: .......................................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy:..................................................................................

Stanowisko pracy:..............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:.........................................................................................

Umowa na czas nieokreślony / określony * od dnia ......................do dnia ..........................

*właściwe zaznaczyć

Nr konta    _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zwracam się o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo–rekreacyjnej/ kulturalno-oświatowej w ciągu …………………. roku zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

Oświadczam, że:

1)    ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym (razem z wnioskodawcą) wynosi…….......

2)    średni miesięczny przychód na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym na podstawie deklaracji za rok ubiegły mieści się w:

 

   do 1000zł 1001zł – 1500 zł 1501zł – 2000 zł powyżej 2000 zł

progu dochodowym.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej ( art. 233 § 1 KK)

 

..................................................                                     ..................................................

            (akceptacja dyrektora placówki)                                             (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do Regulaminu

 

Pieczątka placówki

WNIOSEK

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA                                                                                           DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE                                         (TZW. WCZASY POD GRUSZĄ)                                                                                                    ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

CZĘŚĆ A.

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ......................................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy:..................................................................................

Stanowisko pracy:.............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:........................................................................................

Umowa na czas nieokreślony / określony * od dnia ......................do dnia ..........................

*właściwe zaznaczyć

Nr konta    _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zwracam się o przyznanie dofinansowania do „wczasów pod gruszą” zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oświadczam, że:

1)    ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym (razem z wnioskodawcą) wynosi…….......

2)    średni miesięczny przychód na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym na podstawie deklaracji za rok ubiegły mieści się w:

 

   do 1000zł 1001zł – 1500 zł 1501zł – 2000 zł powyżej 2000 zł

progu dochodowym.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej ( art. 233 § 1 KK)

 

.......................................................                     ..............................................................

             (akceptacja dyrektora placówki)                                                  (data i podpis wnioskodawcy)

 

CZĘŚĆ B.

 

Propozycja Komisji Socjalnej:

- według wykazu.

Decyzja Dyrektora PZE:

-według wykazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 do Regulaminu

Pieczątka placówki

WNIOSEK

O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W ZWIĄZKU                                                                  ZE ZWIĘKSZONYMI WYDATKAMI W OKRESIE ZIMOWYM                                                            ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

CZĘŚĆ A.

Imię i nazwisko wnioskodawcy: .......................................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy:..................................................................................

Stanowisko pracy:.............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:........................................................................................

Umowa na czas nieokreślony / określony * od dnia .....................do dnia ..........................

*właściwe zaznaczyć

Nr konta    _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zwracam się o przyznanie pomocy w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oświadczam, że:

1)    ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym (razem z wnioskodawcą) wynosi…….......

2)    średni miesięczny przychód na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym na podstawie deklaracji za rok ubiegły mieści się w:

 

   do 1000zł 1001zł – 1500 zł 1501zł – 2000 zł powyżej 2000 zł

progu dochodowym.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej ( art. 233 § 1 KK)

 

..................................................                         ..............................................................

            (akceptacja dyrektora placówki)                                       (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

CZĘŚĆ B.

 

Propozycja Komisji Socjalnej:

- według wykazu.

Decyzja Dyrektora PZE:

-według wykazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka placówki

 

Załącznik Nr 9 do Regulaminu

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNO-ZDROWOTNEGO ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CZĘŚĆ A.

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ......................................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy:..................................................................................

Stanowisko pracy:.............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:.........................................................................................

Umowa na czas nieokreślony / określony * od dnia ......................do dnia ..........................

*właściwe zaznaczyć

Nr konta    _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zwracam się o pomoc rzeczową/finansową* w ramach świadczenia rehabilitacyjno-zdrowotnego zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oświadczam, że:

1)    ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym (razem z wnioskodawcą) wynosi…….......

2)    średni miesięczny przychód na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym na podstawie deklaracji za rok ubiegły mieści się w:

 

   do 1000zł 1001zł – 1500 zł 1501zł – 2000 zł powyżej 2000 zł

progu dochodowym.

OPIS SYTUACJI

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do wniosku załączam:

1………………………………………

2………………………………………

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej ( art. 233 § 1 KK)

 

.....................................................                       ..............................................................

             (akceptacja dyrektora placówki)                                         (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

CZĘŚĆ B. (wypełnia osoba odpowiedzialna za realizację wniosku)

 

Propozycja Komisji Socjalnej:

- według protokołu Komisji Socjalnej nr…………… z dnia…………………………

Decyzja Dyrektora PZE:

-według protokołu Komisji Socjalnej jw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 10 do Regulaminu

Pieczątka placówki

WNIOSEK

O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE                         ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CZĘŚĆ A.

Imię i nazwisko wnioskodawcy: .......................................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy:..................................................................................

Stanowisko pracy:.............................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:.........................................................................................

Umowa na czas nieokreślony / określony * od dnia ......................do dnia ..........................

*właściwe zaznaczyć

Nr konta    _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zwracam się o przyznanie pożyczki mieszkaniowej, którą przeznaczę na………………………………………….

........................., zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oświadczam, że:

1)    ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym (razem z wnioskodawcą) wynosi…….......

2)    średni miesięczny przychód na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym na podstawie deklaracji za rok ubiegły mieści się w:

 

    do 1000zł 1001zł – 1500 zł 1501zł – 2000 zł powyżej 2000 zł

progu dochodowym.

Do wniosku załączam:

1…………………………………………………….

2……………………………………………………..

3……………………………………………………..

4……………………………………………………..

 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej ( art. 233 § 1 KK)

 

......................................................                  ..............................................................

             (akceptacja dyrektora placówki)                                    (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

CZĘŚĆ B. (wypełnia osoba odpowiedzialna za realizację wniosku)

 

Propozycja Komisji Socjalnej:

- według protokołu Komisji Socjalnej nr………………. z dnia…………………………

Decyzja Dyrektora PZE:

-według protokołu Komisji Socjalnej jw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 11 do Regulaminu

UMOWA

O PRZYZNANIE POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE

zawarta w dniu .................................... pomiędzy Pszczyński Zarządem Edukacji zwanym dalej „Zakładem”, w imieniu którego działa ...............................................,.....................................      (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) a Panem/Panią ............................................................. ..................................................(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) zamieszkałym…………… ............................................................................................................ (adres zamieszkania) zwanym dalej „pożyczkobiorcą”.

§1

Na podstawie decyzji z dnia ....................... Zakład przyznaje pożyczkobiorcy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pomoc na cele mieszkaniowe w postaci pożyczki w wysokości .............................................. zł, słownie ............................................ ........................................................................ oprocentowanej 2% w stosunku rocznym z przeznaczeniem na .......................................................................................................

§2

Wypłacona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie ..................................... zł

podlega spłacie w ....................... ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia ...............................Wysokość pierwszej raty: ................ zł, kolejne raty po ............. zł.

§3

Pożyczkobiorca upoważnia zakład do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z §2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, poczynając od dnia ............................................. . W razie nie wypracowania wynagrodzenia w wysokości wystarczającej na spłatę pożyczki pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić raty pożyczki w kwotach i terminach ustalonych w umowie z innych dochodów wnoszonych do kasy zakładu lub na konto bankowe.

§4

Niespłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w wypadku:

a) porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę,

b) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 KP,

c)wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn Zakład zastrzega sobie praco ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacenia należności. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków rozwiązania stosunków pracy w drodze wypowiedzenia lub za zgodą stron.

§5

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

W sprawach nieregulaminowych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego.

§7

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i niniejszej umowy, którą podpisuje.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

 

Pszczyna, dnia .......................... 20....... r.

.................................................................

(imię i nazwisko pożyczkobiorcy, podpis)

DO seria ................. nr .......................................

wydany przez ......................................................

w .....................................................................

Poręczenie spłaty:

W razie nieuregulowania przez pożyczkobiorcę należności we właściwym terminie wyrażam zgodę jako solidarny i współodpowiedzialny na pokrycie niespłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami:

 

1. Pan/Pani ............................................................ zam. .....................................................

DO seria ...................... nr ........................................... wystawiony przez ............................

........................................................

........................................................................

(data i czytelny podpis)

 

 

2. Pan/Pani ............................................................ zam. .....................................................

DO seria ...................... nr ........................................... wystawiony przez ...........................

.........................................................

........................................................................

(data i czytelny podpis)

 

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów.

 

 

...............................................................            ...........................................................

(podpis Dyrektora szkoły/przedszkola)                                    (podpis Dyrektora PZE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 12 do Regulaminu

 

Rozliczenie dofinasowania działalności                                sportowo-rekreacyjnych/kulturalno-oświatowych                         ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nazwa działalności………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data imprezy…………………………………………………

Numery oraz kwoty Faktur VAT dołączonych do rozliczenia: 1)……………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………

Koszt imprezy na osobę:………………………………

l.p.

nazwisko i imię

próg dochodowy

kwota dofinansowania (w zaokrągleniu do złotówki)

dopłata własna

(w zaokrągleniu do złotówki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma:

 

 

Dopłaty własne uczestników imprezy zostały wpłacone na konto ZFŚS/do kasy PZE dnia…………………                                                                                              

 

 ..........................................................

     (data i podpis dyrektora placówki)

........................................................                                     

 (akceptacja dyrektora PZE)

 

Załącznik Nr 13 do Regulaminu

Założenia do planu finansowego                                           Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
na rok 2017

I. Wskaźniki przyjęte do naliczenia ZFŚS

Plan finansowy

1. BO na 01.01.2014 r. 

138.620,33 

2. Odpis podstawowy na rok 2014 

3.196.552,00 

3. Przewidywana spłata pożyczek 

1.100.000,00 

4. Przewidywane przychody z tytułu usług 

13.000,00 

5. Przewidywane dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

100.000,00

RAZEM:

4.548.172,33

II. Wydatki

Plan finansowy

1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli 

820.000,00 
18,03 % 

2. Dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

1.290.000,00 
28,36 % 

3. W bieżącym roku planuje się refundację kolonii, obozów, zielonych szkół, wczasów krajowych do kwoty 1200,00 zł (z tego refundację wg tabeli odpłatności)

90.000,00 
1,98 % 

4. Zapomogi losowe i zwykłe 

90.000,00 
1,98 % 

5.Pomoc rzeczowa, finansowa w ramach świadczenia rehabilitacyjno-zdrowotnego  

8.000,00 
1,17 % 

6. Działalność kulturalno-oświatowa oraz  sportowo-rekreacyjna

466.700,00 
10,26 % 

7. Fundusz mieszkaniowy 

900.000,00 
19,79 % 

9. Pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym

783.300,00

17,22 %

10. Dofinansowanie do zakupu pomocy szkolnych

100.000,00

2,20 %

8. Stan na koniec roku 

172,33 
0,01 % 

RAZEM: 

4.548.172,33

W razie potrzeby mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu. 

                                                                              Załącznik Nr 14 do regulaminu

Preliminarz wydatków na działalność sportowo – rekreacyjną i kulturalno – oświatową.

Placówka

Kwota przeznaczona na działalność sportowo – rekreacyjną i kulturalno – oświatową*

PZE

10.013,00 zł

Szkoła Podstawowa nr1

66.700,00 + 28.300,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

17.880,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4

11.794,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 7

11.150,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 8

5.867,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 11

8.474,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 12

9.143,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 13

8.070,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 18

24.487,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 19

6.244,00 zł

Publiczna Gimnazjum nr 1

16.116,00 zł

Publiczna Gimnazjum nr 4

14.180,00 zł

Publiczna Gimnazjum nr 5

9.589,00 zł

Zespół Szolno-Przedszkolny Czarków

14.845,00 zł

Zespół Szolno-Przedszkolny Studzienice

11.373,00 zł

Zespół Szolno-Przedszkolny Piasek

22.195,00 zł

Zespół Szolno-Przedszkolny Łąka

15.944,00 zł

Zespół Szolno-Przedszkolny Wisła Wielka

10.302,00 zł

Zespół Szolno-Przedszkolny Jankowice

20.165,00 zł

Zespół Szkół nr 1

22.369,00 zł

Zespół Szkół nr 2

24.307,00 zł

Przedszkole Publiczne nr 2

17.394,00 zł

Przedszkole Publiczne nr 4

3.032,00 zł

Przedszkole Publiczne nr 7

6.676,00 zł

Przedszkole Publiczne nr 8

8.790,00 zł

Przedszkole Publiczne nr 10

7.156,00 zł

Przedszkole Publiczne nr 14

4.352,00 zł

Przedszkole Publiczne nr 21

13.420,00 zł

MORIS Pszczyna

3.634,00 zł

Żłobek Miejski Pszczyna

5.380,00 zł

Miejski Zakład Zieleni Pszczyna

7.359,00 zł

Suma:

466.700,00 zł

*kwota ulega zwiększeniu o dopłaty własne wynikające z tabeli nr 6 z załącznika nr 2 
do regulaminu.

 


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2017-02-16 11:53:22, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:53:32, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-02-20 12:04:33, Ostatnia zmiana: 2017-02-20 12:17:22, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 710