Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934422
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2016 Wersja do druku

Zarządzenie Nr A /15/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

 

Zarządzenie Nr A /15/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016r. poz. 299) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016r. poz. 446)                       zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu", stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Panią Karolinę Zioło - wicedyrektora ZSP w Piasku- na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

1) "Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej", stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,

2) "Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej", stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników w ZSP w Piasku do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych
w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 5.Traci moc Zarządzenie NR A/3/2016 z 10 lutego 2016 r. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                 Dyrektor ZSP w Piasku

                                                                 Jolanta Rudka

 


 

 


Informację wytworzył: Jolanta Rudka, Data wytworzenia: 2016-11-18 07:22:14, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2016-11-28 07:22:21, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2016-11-28 07:22:55, Ostatnia zmiana: 2016-11-28 07:24:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 147