Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934295
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2016 » Ogłoszenia Wersja do druku

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Przegląd instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach mokrych

Pszczyński Zarząd Edukacji

ul. Zdrojowa 4

43-200 Pszczyna

Tel. 32/210-21-93

 

 

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej  poniżej 30 000  euro

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.       Określenie  przedmiotu zamówienia:

„Przegląd instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej                                  w pomieszczeniach mokrych szkół i przedszkoli Gminy Pszczyna”.

/ art. 62 ust. 1 pkt 2 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623z późn.zm.) /.

1.1. Zakres :

1.1.1. Przegląd instalacji elektrycznych w pomieszczeniach basenu, podbasenia oraz  zaplecza technicznego                              i sanitarnego (mokrego) w SP 15 w Jankowicach, w PG nr 4 w Pszczynie i PG nr 5 w Studzionce,

 1.1.2.Przegląd instalacji elektrycznych  w kuchniach z zapleczami i pomieszczeniach z prysznicami  w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna.

 /Zgodnie z :”Wytycznymi wykonywania okresowych badań sprawności technicznej oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych opracowane przez COBOR „Elektromontaż” w 1999 r./

Uwaga! Zamawiający dysponuje szkicami większej części pomieszczeń – do wglądu w siedzibie PZE.

  1.2. Kody CPV opisujące przedmiot zamówienia:

   45310000-3  roboty w zakresie instalacji elektrycznych

   45317000-2  inne instalacje  elektryczne 

2. Składanie ofert  częściowych   dopuszcza  się /na poszczególne placówki szkolne/.

 3. Składanie ofert wariantowych: nie dopuszcza się

4. Termin wykonania  umowy:      

                          data rozpoczęcia:  od podpisania umowy

                          data zakończenia: jeden miesiąc od dnia podpisania umowy, nie później niż do 10.05.2016 r.

II. INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW                                            

6. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

     1. spełniają warunki określone w art. 22. ust.1 do 4 Prawa Zamówień Publicznych:

         a w szczególności dysponują osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne

         wymagane do  wykonywania pomiarów  i dozoru w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji

         oraz sieci elektroenergetycznych typu E i D.

     2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24  ust. 1 i ust. 2 Prawa

         Zamówień Publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków przez wykonawców zostanie dokonana wg formuły \spełnia\ - \nie spełnia\, w oparciu o przedstawione przez wykonawcę dokumenty.

7. Gwarancja : nie dotyczy

8.  Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy potwierdzające spełnienie w/w warunków 

a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22

     ust.1do 4 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

     na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 wg załączonego wzoru – załącznika nr 2 do niniejszej specyfikacji

b) informacja o oferencie wg załączonego wzoru

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

    wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu  o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawionego nie

    wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych

    oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.

 d) oświadczenie wykonawcy potwierdzające dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia

     do wykonywania pomiarów  i dozoru w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci

     elektroenergetycznych typu E i D.

e)  dokumenty potwierdzające, że roboty przedstawione w wykazie zamówień  na zał. Nr 4 do IZ –

      Informacja o wykonawcy – zostały wykonane należycie.

8.1. Podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) o udzielenie zamówienia

     ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

     reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co

     potwierdzają stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

     występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

b) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia potwierdzają spełnienie warunków

     udziału w postępowaniu określonych w pkt 6 ppkt 1 poprzez wykazanie, że wspólnie posiadają

     uprawnienia  do wykonywania przedmiotu, niezbędne doświadczenie i potencjał techniczny oraz że

     znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej do wykonania przedmiotu  zamówienia.

c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia potwierdzają spełnienie warunków

    udziału  w postępowaniu określonych w pkt 6 ppkt 2 poprzez złożenie przez każdego

    z wykonawców ubiegających się wspólnie  o udzielenie zamówienia dokumentów wymienionych w

    punkcie 8:lit. a),c).

d) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub

    nienależyte wykonanie zobowiązania.

9. Udzielanie wyjaśnień i informacji oferentom, osoby upoważnione do kontaktowania się z

    dostawcami  i wykonawcami.

9.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia .

9.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem  terminu składania ofert, zmienić treść zaproszenia. Dokonaną zmianę  zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zaproszenia oraz  zamieszcza na  stronie internetowej.

9.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy  mogą przekazywać  pisemnie, faxem zgodnie     z art. 27  Prawa zamówień publicznych,

?          Korespondencję pisemną należy przesyłać na  adres:

                         Pszczyński  Zarząd Edukacji

                         43-200 Pszczyna

                         ul. Zdrojowa 4

                         tel.(032) 210-21-93

?          korespondencję faksem należy przesyłać na numer tel.(032) 210-21-93  fax wew.115 z dopiskiem:

        dotyczy zapytania na:

„Przegląd instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej                             w pomieszczeniach mokrych szkół i przedszkoli Gminy Pszczyna”.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela :

      Kierownik Działu Inwestycji i Remontów w PZE mgr inż. Michał Tomczykiewicz  (w godzinach pracy

       Pszczyńskiego Zarządu Edukacji) tel. (032) 210-21-93 wew.116

11. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą  30 dni.

12. Opis sposobu przygotowania oferty.

12.1.  Postanowienia ogólne

1.       Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

2.       Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione, oraz trwale spięte tak, aby tworzyły jedną całość.

3.      Do oferty muszą być dołączone wszystkie załączniki określone w niniejszym zaproszeniu. W przypadku, gdy którykolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, należy go podpisać zgodnie z reprezentacją danego podmiotu i z adnotacją „NIE DOTYCZY”.

4.       Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5.       Dokumenty złożone w formie kserokopii musza być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

6.       Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.

7.       Zamawiający uznaje, ze podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

8.       Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z wyszczególnionym zakresem pełnomocnictwa i podpisem osób reprezentujących wykonawcę.

9.       Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

10.    Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

11.    Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być umieszczone w odrębnej kopercie oznaczonej klauzulą o treści:

„DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.)”

12.2.  Zawartość oferty

       a) formularz oferty zał. nr 1

               b) oświadczenie zał. nr 2

               c) projekt umowy zał. nr 3

               d) zakres przeglądów w poszczególnych placówkach zał. nr 4

               e) formularz wyceny zał. nr 5

               f) informacje o oferencie zał. nr 6

               g) wykaz aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych związanych z tematem zadania zał. nr 7

 

 12.3 Opakowanie i oznaczenie oferty:

         Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie i opisanej:

         Nadawca:

         Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

         Adresat: Pszczyński Zarząd Edukacji   43-200  Pszczyna ul. Zdrojowa 4

Oferta na:

„Przegląd instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach szkół i przedszkoli Gminy Pszczyna”.

   oraz wskazanie części, której oferta dotyczy:

         Nie otwierać przed: 30.03.2016 r. godz. 11:00

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 13.1.  Oferty należy złożyć w PZE Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 w pok. nr 103  do 30.03.2016 r. do godz. 11:00   

        Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem  ich dostarczenia w terminie j. w.

13.2.  Miejsce i termin otwarcia ofert   

        Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.03.2016 r. o godz. 11:00  w siedzibie

        Zamawiającego.

13.3.  Informacja o trybie otwarcia, oceny ofert i wyborze ofert do realizacji zamówienia

        Otwarcia ofert i ich oceny dokonuje komisja powołana przez  Dyrektora Pszczyńskiego

        Zarządu Edukacji.

        Po otwarciu każdej oferty  zostanie podana do wiadomości nazwa i adres wykonawcy, cena,

        termin  wykonania zamówienia, okres gwarancji  i warunki płatności  zawartej w ofercie.

13.4.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących

         treści złożonych ofert.

13.5. Ogłoszenie wyników.

                    Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi w  PZE Pszczyna ul. Zdrojowa 4  w terminie podanym 

                    do wiadomości w  czasie otwarcia ofert.

            14. Opis sposobu obliczenia ceny

14.1.  Cenę oferty należy określić na Formularzu wyceny zamówienia – który jest częścią  IZ.

14.2. Cenę oferty  należy podać w następujący sposób:

-          cenę bez podatku VAT (netto)

-          należny podatek VAT

-          cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto)

15.  Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej tj: w PLN.

       Nie dopuszcza się możliwości rozliczenia się w walucie obcej (innej niż w polskich złotych).

16. Kryteria oceny  i  punktacji ofert

      Kryteria oceny i punktacji oferty  w rozbiciu na :

      Cena  -  waga  100 %

      punktacja-10 pkt dla oferty najtańszej, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej

      wzór: (cena oferty najtańszej podzielona przez cenę oferty rozpatrywanej) x 100%  x 10 pkt

     Oferty na poszczególne placówki będą rozpatrywane odrębnie.

17. Warunki zawarcia umowy

17.1. Projekt umowy, na której warunkach nastąpi zawarcie umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu

         oferentem jest  integralną częścią  IZ i stanowi załącznik  do niniejszego zaproszenia.

17.2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który

        zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w ofercie wskazać jaką część

        zamówienia (rodzaj pracy)  wykonywać będzie w jego  imieniu podwykonawca.

        Każdorazowo przed zawarciem umowy z podwykonawcą, wykonawca przedstawi zamawiającemu

        do akceptacji projekt  umowy z podwykonawcą na podstawie przepisów art. 6471 § 2 ustawy

        Kodeks cywilny.

17.3. Wymaga się podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni  od dnia przesłania

        zawiadomienia o wyborze  oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania

       ofertą.

        W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy Zamawiający postąpi  zgodnie z dyspozycją

        zawartą  w art. 94 ust. 3 oraz art. 46 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy  Prawa  Zamówień  Publicznych.

17.4.1.  Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

174.2. W przypadku wniesienia odwołania , aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający

          wstrzyma  podpisanie  umowy.

17.4.3.    Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku gdy Wykonawca

narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych albo postanowień niniejszej umowy, a w szczególności gdy wykonywanie przedmiotu umowy  będzie prowadzone przez osoby nie posiadające wymaganych prawem uprawnień.

17.5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności

          wynikających  z umowy.

18. Niniejsza specyfikacja posiada następujące załączniki:

      1)   Formularz oferty –zał. nr 1

2)   Oświadczenie oferenta – zał. nr 2

3)    Projekt umowy – zał. nr 3

4)    Zakres przeglądów w poszczególnych placówkach – zał. nr 4

5)    Formularz wyceny– zał. nr 5

6)    Informacja o oferencie – zał. nr 6

7)    Wykaz aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych związanych z tematem zadania – zał. nr 7   

  

 

 

 

 

 

 

 wywieszono na tablicy: 17.03.2016 r.

 

 

 

 

 

Kierownik Działu

Inwestycji i Remontów

mgr inż. Michał Tomczykiewicz

Z-ca Dyrektora

Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

mgr Marian Grygier

Załączone dokumenty
  Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (66.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (16.4kB) pobierz    
  Załącznik nr 3 - projekt umowy (22.8kB) pobierz    
  Załącznik nr 4 - zakresu przeglądów w poszcz. placówkach (22kB) pobierz    
  Załącznik Nr 5- formularz wyceny (66.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 6 - informacja o oferencie (16kB) pobierz    
  Załącznik nr 7 -wykaz aktów prawnych (231.7kB) pobierz    

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2016-03-21 11:08:39, Wprowadził do systemu: Halina Faruga, Data wprowadzenia: 2016-03-21 11:08:45, Zatwierdził do publikacji: Halina Faruga, Data publikacji 2016-03-21 11:17:25, Ostatnia zmiana: 2016-03-21 11:17:40, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 554