Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach Wersja do druku

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 18 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach na rok szkolny 2016/2017

 

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI

 do Przedszkola Publicznego Nr 18 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Studzienicach

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na podstawie::

1.        Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.)

2.        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

3.        Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22.01.2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

4.        Zarządzenia nr SG.0050.396.2016 (PZE) Burmistrza Pszczyny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

5.        Zarządzenia nr SG.0050.395.2015 (PZE) Burmistrza Pszczyny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i przedszkola oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej lub gimnazjum dzieci i młodzieży spoza obwodu szkoły.

 

 

§ 1

SKŁADANIE DEKLARACJI I WNIOSKÓW

1.     Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku 2015/2016 składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (art. 20w ust. 2 uso).

2.     Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca (art. 20w ust.1 uso) na wniosek rodzica (art. 20a
ust. 4 uso), złożony do dyrektora wybranego przedszkola (art. 20s pkt 1 uso).

3.     Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (art. 20za ust. 1 i 2 uso).

 

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

1.     Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na obszarze gminy Pszczyna (art. 20c ust. 1 uso).

2.     Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  

3.     Dzieci w wieku 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa, o którym mowa, jest zadaniem własnym gminy.

4.     W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia.

5.     W oddziale trzylatków maksymalna liczba dzieci wynosi 23 dzieci (wielkość sali), w pozostałych oddziałach – 25 dzieci.

 

 

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

1.     Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

2.     W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze gminy Pszczyna, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja – po weryfikacji wniosków spełniających wymogi § 2 pkt 2 i 3 niniejszej procedury – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w art. 20c ust. 2 uso, tj.:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.     Zgodnie z art. 20c ust. 3 uso, kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą po 1 punkcie za każde z kryteriów.

4.     Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria dodatkowe, określone Uchwałą Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22.01.2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

5.     Rada Miejska ustaliła następujące kryteria dodatkowe wraz z odpowiednią liczbą punktów:

1)     oboje rodzica kandydata pracują/prowadzą gospodarstwo rolne/uczą się w trybie dziennym – 3 punkty,

2)     deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym co najmniej 8 godzin dziennie – 3 punkty,

3)     rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego przedszkola /szkoły – 2 punkty,

4)     kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do żłobka – 1 punkt,

5)     kandydat mieszka najbliżej siedziby wybranego przedszkola/szkoły – 1 punkt,

6)     kandydat, którego miejsce pracy rodzica mieści się w okolicy wybranego przedszkola/szkoły – 1 punkt.

 

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

1.     Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1a-d uso, do wniosku składanego do dyrektora ZSP w Studzienicach, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa § 3 ust. 2 niniejszej procedury, odpowiednio:

a)     oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

c)     prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)     dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

2.     Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3.     Zgodnie z Uchwałą Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22.01.2015 r., potwierdzeniem spełniania kryteriów dodatkowych, o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszej procedury, jest oświadczenie rodzica/rodziców. Oświadczenie dołącza się do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

4.     Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5.     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności.

6.     W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1.     W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2.     Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz nowe wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, złożone po terminie, określonym w zarządzeniu dyrektora w tej sprawie, nie będą przyjmowane.

3.     Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaje podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola.

4.     W terminie do 7 dni od opublikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola. Potwierdzenia należy dokonać pisemnie.

5.     Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

6.     Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, biorąc pod uwagę kryteria określone w § 3 ust. 2 i 5 niniejszej procedury i liczbę uzyskanych punktów.

7.     Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia dziecka, wynikającą ze spełniania kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszej procedury, ustala komisja rekrutacyjna.  

8.     Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

9.     Listę kandydatów, o której mowa w ust. 8, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

10.  Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 8, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

11.  Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

12.   Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnoś- ciach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

13.  Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

1)       listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola;

2)       informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)       informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

4)       listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

5)       listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

§ 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Pszczyny

1.     od 29 lutego do 6 marca 2016r.– składanie na kolejny rok szkolny deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych;

2.     od 7 marca do 20 marca 2016r.– wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017;

3.     4 kwietnia 2015r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

4.     od 5 kwietnia do 12 kwietnia 2016r.– obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola;

5.     15 kwietnia 2016r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

6.     od 18 kwietnia do 23 maja 2016r. – postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w przypadku wolnych miejsc;

7.     od 1 czerwca do 15 czerwca 2016r.– podpisywanie umów z rodzicami.

 

§ 7

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1.     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2.     Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.     Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.     Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1)     rodzicu/rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnego opiekuna/prawnych opiekunów,

2)     wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt 1 uso),

3)     samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt 2 uso).

2.     Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, nie jest tożsama z listą dzieci przyjętych do przedszkola.

 

 

 

Dyrektor ZSP w Studzienicach
dr Halina Nocoń

 

 

Studzienice, dnia 8 lutego 2016r.

 

 

 


Informację wytworzył: Halina Nocoń, Data wytworzenia: 2016-02-08 08:04:34, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2016-03-04 08:04:49, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2016-03-04 08:05:54, Ostatnia zmiana: 2016-03-04 08:06:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 316