Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934330
od 04 lipca 2008
Konkursy » Ogłoszenia konkursów Wersja do druku

Ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016 "Dowóz uczniów do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkieg

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania - „Dowozu uczniów do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach przy,
ul. Zawadzkiego 128”.

I. Rodzaj zadania i wysokośćśrodków publicznych przeznaczonych na realizację:

1. Konkurs obejmuje powierzenie realizacji zadania publicznego polegające na dowozie trójki niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Pszczyna do  Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128. Przewidywana średnia liczba kilometrów w okresie realizacji zadania (187 dni x 55 km = 10285 km). Dowóz do Ośrodka w godz. - 7.00-7.45, odwóz do miejsca zamieszkania w godz. 15.00-15.45. Na czas dowozu konieczne jest zapewnienie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opieki w czasie przewozu, dzieci nie poruszają się samodzielnie. Trasa dowozu: Rudołtowice, Jankowice, Pszczyna , Rudołtowice.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje powierzonego zadania wynosi: 30 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

Po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym, dokona korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin: konkurs obejmuje zadanie, które realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.

2. Warunki: zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie.

IV. Termin składania ofert:

Celem uzyskania dotacji kompletną ofertę należy składać w zaklejonej, opisanej i opieczętowanej kopercie (nazwa podmiotu, nazwa zadania) z oznaczeniem „Konkurs - dowóz 2016” w terminie do 21.12.2015 do godz. 10.00, w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie, ul. Zdrojowa 4 w pokoju 103. Wzór oferty wraz z Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert dostępny jest w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji pok. 110 oraz na stronach www.bip.pszczyna.pl, www.pze.bip.net.pl.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Otwarcia ofert, ich oceny oraz wyboru realizatora zadania dokona Komisja zebrana w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie, przy ul. Zdrojowej 4, pokój 104, w dniu 21.12.2015 r o godzinie 10.15. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Pszczyńskiego Zarządu Edukacji oraz na stronie internetowej www.pze.bip.net.pl, www.bip.pszczyna.pl.

2. Tryb ogłoszenia wyniku konkursu: zarządzeniem Burmistrza, wybór nastąpi zgodnie
z kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartymi w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert. Na realizację powyższego zadania w ramach dotacji przeznaczono z budżetu gminy Pszczyna w roku 2014 – 30.000,00 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SG.0050.332/2015
Burmistrza Pszczyny
z dnia 19.XI 2015 r.

Regulamin Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Pszczyny zarządza co następuje: przyjąć Regulamin Otwartego Konkursu Ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie  edukacji, oświaty i wychowania - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128”.

§ 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1) Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

2) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

3) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4) Spółdzielnie socjalne.

5) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W konkursie ofert nie mogą brać udziału: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

1) Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) dotacja może być przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.

2) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami.

3) Przyznanie dotacji następuje po zawarciu umowy.

4) Organ zlecający zastrzega sobie prawo:

a) przesunięcia terminu składania ofert;

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego;

c) nie wybrania żadnej oferty;

d) przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie;

e) w przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadań.

1) Zadanie powinno być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 r., zgodnie z zawartą umową w zakresie opisanym w ofercie.

2) Zadanie to dowóz z terenu gminy Pszczyna 3 uczniów niepełnosprawnych do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Młodzieży w Rudołtowicach przy
ul. Zawadzkiego 128 w, Dziennie wykonywane będą dwa kursy w godzinach; dowóz do Ośrodka w godz. 7.00–7.45 i powrót do miejsca zamieszkania w godz. 15.00–15.45. Średnia dzienna liczba kilometrów około 55 km. Trasa przewozu Rudołtowice-Jankowice-Pszczyna-Rudołtowice. Warunkiem realizacji zadania jest posiadanie uprawnień do wykonywania usług przewozowych, pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kadry - kierowców i opiekunów (w odpowiednich rubrykach oferty należy wpisać formę posiadania pojazdów - własność lub inną oraz rodzaj zatrudnienia kierowców, opiekunów (umowa o pracę lub inna).

3) Gmina zastrzega sobie prawo kontroli merytorycznej i finansowej nad wykonywaniem zadania.

4) Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

§ 4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Termin: ogłoszenie wynik konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Pszczyńskiego Zarządu Edukacji oraz publikację w BIP.

2) Tryb: Zarządzeniem Burmistrza po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej podjętą zgodnie z jej Regulaminem.

3) Oferty nie spełniające wymagań konkursowych podlegaj odrzuceniu.

4) Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

I etap - spełnienie wymogów formalnych:

a) oferta winna być sporządzona według wzoru określonego w obowiązującym na dzień składania ofert rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Formularze oferty i sprawozdania dostępne są w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji oraz na stronie www.pze.bip.info.pl;

b) oferta winna być:

zgodna ze statutem oferenta (złożona na zadanie określone w § 1 załącznika nr 1 niniejszego zarządzenia, którego realizacja jest zgodna z celami i sposobami ich realizacji zawartymi w statucie lub innym dokumencie regulującym działanie oferenta);

wypełniona we wszystkich rubrykach, bez błędów rachunkowych;

zawierać wszystkie wymagane załączniki;

oferta i załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone aktualną datą , pieczęcią imienną oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, zgodnie ze statutem , bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji . Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność oferty;

c) do oferty należy dołączyć:

aktualny statut podmiotu lub inny dokument określający sposób jego działalności;

aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego , kościelne osoby prawne – dekret powołujący kościelną osobę prawną;

w przypadku oferty składanej przez oddziały (filie itp.) podmiotów, o których mowa
w cyfrze II, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwa, do:  składania wniosku o dotację na realizację określonego zadania, - podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy;

d) oświadczenia podmiotu o braku zobowiązań finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;

e) wszystkie kopie muszą mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” oraz datę, pieczątkę    i podpis osoby podpisanej pod złożoną ofertą;

f) wszystkie złożone oferty muszą mieć adnotację „stan faktyczny i prawny aktualny
na dzień złożenia oferty”, pieczątka, podpis osoby podpisanej pod złożoną ofertą.

5) Złożone oferty, zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w pkt. 4 oceniają członkowie Komisji Konkursowej.

6) Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z wypełnienia warunków konkursu, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia wezwania przez Komisję Konkursową. Uzupełnienie braków formalnych następuje poprzez:

naniesienie odręcznych poprawek na złożonej ofercie wraz z parafkami uprawnionych osób oferenta i członków Komisji Konkursowej odpowiedzialnych za ocenę formalną oferty;

dołączenie nowego harmonogramu i kosztorysu;

w przypadku braku załączników ich dołączenie;

w przypadku braku załączników –ich dołączenie.

II etap – ocena pod względem merytorycznym:

a) Oferty spełniające wymogi formalne zostają dopuszczone do II etapu. Na tym etapie jako kryteria przyjmuje się:

Kryteria oceny merytorycznej

Ilość punktów do przyznania

1) Możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta(realność, adekwatność do planowanych działań kosztów).

0-5 pkt., gdzie:

0-nie spełnia kryteriów

1-spełnia kryteria w stopniu bardzo słabym

2-spełnia kryteria w stopniu słabym

3-spełnia kryteria w stopniu średnim

4-spełnia kryterium w stopniu dobrym

5- spełnia kryteria w stopniu b. dobrym

2) Ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (rodzaj i celowość planowanych kosztów).

0-5 pkt., gdzie:

0-nie spełnia kryteriów

1-spełnia kryteria w stopniu bardzo słabym

2-spełnia kryteria w stopniu słabym

3-spełnia kryteria w stopniu średnim

4-spełnia kryterium w stopniu dobrym

5- spełnia kryteria w stopniu b. dobrym

3) Ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

0-5 pkt., gdzie:

0-nie spełnia kryteriów

1-spełnia kryteria w stopniu bardzo słabym

2-spełnia kryteria w stopniu słabym

3-spełnia kryteria w stopniu średnim

4-spełnia kryterium w stopniu dobrym

5- spełnia kryteria w stopniu b. dobrym

4) Uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, realizowanych przez oferenta w latach poprzednich , biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

0-5 pkt., gdzie:

0-nie spełnia kryteriów

1-spełnia kryteria w stopniu bardzo słabym

2-spełnia kryteria w stopniu słabym

3-spełnia kryteria w stopniu średnim

4-spełnia kryterium w stopniu dobrym

5- spełnia kryteria w stopniu b. dobrym

Suma:

20 pkt.

a) Wymagana minimalna liczba punktów uprawniających do otrzymania pozytywnej oceny komisji wynosi 12 punktów.

b) Oferta, która uzyska mniej niż 12 punktów zostanie oceniona negatywnie pod kątem merytorycznym.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SG.0050 332/2015
Burmistrza Pszczyny
z dnia 19 XI 2015 r.

Regulamin Pracy Komisji Oceniającej

Oferty na realizację zadania publicznego gminy w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016 - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128 w ramach obowiązku szkolnego w roku 2016”.

I. Ogólne zasady pracy Komisji Konkursowej (zwanej także Komisją):

Prace Komisji prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

II. Zasady pracy Komisji Oceniającej.

1. Komisja przystępuje do otwarcia ofert po ustaleniu, że:

a) ogłoszenie o składaniu ofert zostało we właściwym czasie i w należyty sposób podane
do publicznej wiadomości, tzn.: zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Pszczyńskiego Zarządu Edukacji a także w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w miejscu przeznaczonym na umieszczanie ogłoszeń;

b) upłynął termin nadsyłania ofert.

2. Komisja przystępuje do badania ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych określonych w § IV ust. 5 Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert.

3. Oferty nieodpowiadające powyższym wymogom, a także sporządzone wadliwie
lub niekompletne co do wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane, o ile nie zostały uzupełnione w terminie i trybie określonym w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert.

4. Po zapoznaniu się z ofertami Komisja informuje oferentów, którzy nie zostali dopuszczeni
do dalszego postepowania, o odrzuceniu ich ofert. Odrzucenie ofert nie podlega zaskarżeniu.

5. Każdy członek Komisji Konkursowej ocenia odrębnie każdą ofertę na arkuszu ocen. Oferta uzyskuje tyle punktów ile wynika ze średniej arytmetycznej arkuszy ocen wszystkich członków Komisji.

6. Ofertę która uzyskała największą ilość punktów uznaje się za przyjętą. W przypadku równej ilości punktów przeprowadza się w Komisji Konkursowej dodatkową ocenę nad całością ofert, mając na względzie doświadczenie w realizacji zadania.

7. Decyzje w sprawach proceduralnych i organizacyjnych podejmowane są większością głosów w glosowaniu jawnym.

8. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.

9. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Protokół podpisują członkowie Komisji obecni
na posiedzeniu.

III. Przebieg prac Komisji Oceniającej:

1. Odczytanie ogłoszenia i warunków wyboru ofert.

2. Otwarcie ofert i sprawdzenie ich pod względem spełniania wymogów formalnych.

3. Odczytanie poszczególnych ofert dopuszczonych do dalszego postępowania.

4. Ocena poszczególnych ofert.

5. Przedłożenie Burmistrzowi wyników pracy Komisji.

Załączone dokumenty
  SG.0050.332.2015 (PZE)[1] (2.7MB) pobierz pokaż
  WZRÓR OFERT (80.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Burmistrz Pszczyny, Data wytworzenia: 2015-11-19 08:04:11, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:04:25, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2015-11-20 08:36:25, Ostatnia zmiana: 2015-11-20 08:40:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 543