Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865910
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Statut Wersja do druku

Zmiana statutu z dnia 29 września 2004 r.

Uchwała nr XXV/193/04

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 września 2004 r.

 

 

w sprawie zmiany Statutu Pszczyńskiego Zarządu Edukacji zatwierdzonego uchwałą nr LXVI/422/98

z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie: utworzenia jednostki ekonomiczno - administracyjnej

gminnych placówek oświatowych pod nazwą Pszczyński Zarząd Edukacji

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h”, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 7 i ust 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)

 

Rada Miejska
uchwala:

§ 1

1.       Zmienia się treść Statutu PZE nadając mu brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

2.       Traci moc Statut PZE nadany uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr LXVI/422/98 z dnia 10 czerwca 1998 r.
w sprawie utworzenia jednostki ekonomiczno - administracyjnej gminnych placówek oświatowych pod nazwą Pszczyński Zarząd Edukacji oraz uchwała Rady Miejskiej nr 672/02 z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Pszczyńskiego Zarządu Edukacji uchwalonego uchwałą nr LXVI/422/98.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Kondzielnik

 

UZSADANIENIE

 

Podjęcie niniejszej uchwały ma charakter porządkujący wynikający z wymogów aktualnych przepisów prawa.

                                                                                                       

Przewodniczący Rady

Henryk Kądzielnik

 

Załącznik do uchwały nr XXV/193/04

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 września 2004 r.

 

 

STATUT

PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI

W PSZCZYNIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.       Pszczyński Zarząd Edukacji, zwany dalej PZ, jest jednostką organizacyjną Gminy o statusie jednostki budżetowej.

2.       PZE został utworzony w celu zapewnienia obsługi ekonomiczno – administracyjnej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pszczyna.

3.       PZE obsługuje także środki specjalne przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

4.       PZE działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie:

1)      ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 ze zm.)

2)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.)

3)      ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, ze zm.)

4)      Statutu PZE.

 

§ 2

Siedziba PZE mieści się w Pszczynie.

 

§ 3

Pszczyński Zarząd Edukacji używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:

„Pszczyński Zarząd Edukacji

43 – 200 Pszczyna

ul. Zdrojowa 4”.

 

§4

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa dyrektor PZE w Regulaminie Organizacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.

 

Rozdział II

Przedmiot działania

 

§ 5

PZE został utworzony do wykonywania zadań:

1)      zapewnienie warunków działania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Pszczyna, zwanych dalej szkołami i placówkami,

2)      zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

3)      zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek,

4)      wykonywanie remontów obiektów szkół i placówek oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

5)      Wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

§ 6

Do zadań PZE należy w szczególności:

1)      prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej szkół i placówek,

2)      sporządzanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek,

3)      zapewnienie pomocy prawnej szkołom i placówkom,

4)      opracowywanie planu finansowego,

5)      udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych,

6)      pełnienie funkcji koordynacyjnej szkół i placówek w zakresie: przestrzegania przepisów BHP, prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy (dla dyrektorów szkół i placówek), sporządzania wymaganych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)      organizowanie dowozu dzieci do szkoły,

8)      organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży,

9)      przygotowywanie materiałów dla Burmistrza Pszczyny, związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek.

 

Rozdział III

Organizacja

§ 7

Organem Założycielskim PZE jest Gmina Pszczyna.

 

§ 8

1.       PZE jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2.       Działalnością PZE kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

3.       Bezpośrednim przełożonym Dyrektora PZE jest Burmistrz Pszczyny.

4.       Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

5.       Zastępcę dyrektora i głównego księgowego zatrudnia i zwalnia dyrektor PZE.

 

§ 9

Dyrektor PZE jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

§ 10

Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora PZE należy w szczególności:

1)      organizowanie i zapewnienie właściwych warunków pracy PZE,

2)      prawidłowe gospodarowanie mieniem (PZE),

3)      przestrzeganie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy,

4)      dysponowanie posiadanymi środkami finansowymi i właściwe ich wykorzystanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)      współpraca z dyrektorami szkół i placówek w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej poprzez bieżące informowanie o wysokości posiadanych środków finansowych w trakcie wykonywania budżetu,

6)      opracowywanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§ 11

Podstawą gospodarki finansowej PZE jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza.

 

§ 12

1.       PZE prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

2.       PZE posiada odrębny rachunek bankowy.

3.       PZE prowadzi obsługę kasową.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 13

1.       Statut PZE nadaje Rada Miejska w Pszczynie.

2.       Wszystkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Kondzielnik

Załączone dokumenty
  Statut (151.9kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: RADA MIEJSKA W PSZCZYNIE, Data wytworzenia: 2004-09-29 11:48:10, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:48:42, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-01-09 11:49:10, Ostatnia zmiana: 2009-12-03 12:28:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1347