Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865860
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Statut Wersja do druku

Statut z dnia 10 czerwca 1998 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVI/422/98 z dnia 10.06.1998r.

 

 STATUT
PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

1. Pszczyński Zarząd Edukacji w Pszczynie (PZE) jest jednostką organizacyjną Gminy o statusie jednostki budżetowej powołany uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie.

2. PZE działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami)

b) ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami)

c) ustawy z dnia 05.01.1991 r.- prawo budżetowe (jedn. tekst Dz. U. z 1993r. Nr 72 poz. 334)

d) niniejszego Statutu.

3. Placówki oświatowe - określenie oznaczające placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Pszczyna (w ramach zadań własnych lub powierzonych).

§ 2

Siedziba Pszczyńskiego Zarządu Edukacji mieści się w Pszczynie.

Rozdział II

Cel i zadania

§ 3

Podstawowym celem działalności Pszczyńskiego Zarządu Edukacji jest prowadzenie i utrzymywanie placówek oświatowych Gminy Pszczyna, a także wykonywanie innych zadań w zakresie systemu oświaty powierzonych Gminie, z wyjątkiem:

a) tworzenia nowych i likwidacji istniejących placówek oświatowych,

b) nadawanie i zmiany nazw i imion szkół,

c) zatrudniania i zwalniania dyrektorów.

§ 4

Do zadań Pszczyńskiego Zarządu Edukacji należy w szczególności:

1. kierowanie oświatą w zakresie powierzonym Gminie i kreowanie samorządowej polityki oświatowej,

2. kontrolowanie i nadzorowanie działalności placówek oświatowych w zakresie gospodarki finansowej i majątkowej,

3. zapewnienie warunków działania placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

4. wykonywanie zadań inwestycyjnych oraz remontów obiektów szkolnych oraz organizacja i koordynacja prowadzenia procedury zgodnej z ustawą o zamówieniach publicznych,

5. zapewnienie obsługi:

a) administracyjnej,

b) finansowej i księgowej,

c) organizacyjnej, kadrowej i prawnej placówek oświatowych,

6. dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie placówek,

7. prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń itp.,

8. opracowywanie projektów, planów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach,

9. przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach,

10. stwarzanie możliwości prowadzenia dodatkowej działalności przewidzianej w przepisach obowiązujących dla jednostek budżetowych.

Rozdział III

Organizacja jednostki

§ 5

Organem założycielskim jest Gmina Pszczyna.

§ 6

Bezpośredni nadzór nad PZE sprawuje Zarząd Miasta Pszczyna.

§ 7

1. Działalnością PZE kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.

2. Dyrektor PZE działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta Pszczyna i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Zastępcę dyrektora i głównego księgowego powołuje dyrektor Zarządu po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Miasta.

§ 8

1. Dyrektor PZE jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych  w PZE pracowników.

2. Komórki organizacyjne, ich rodzaje, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora PZE.

3. Regulamin organizacyjny zatwierdza Zarząd Miasta.

§ 9

Dyrektor PZE dla wykonywania swoich zadań współpracuje w szczególności z:

1. Kuratorium Oświaty w Katowicach,

2. Wydziałami Urzędu Miejskiego i innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

3. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Zespołem Opieki Zdrowotnej, związkami zawodowymi i innymi,

4. Gminnymi  jednostkami organizacyjnymi, w tym: szkołami, przedszkolami, Miejskim Domem Kultury, bibliotekami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pszczyńskim Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Terapeutycznym,

5. Klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami.

Rozdział IV

Majątek i gospodarka finansowa

§ 10

Pszczyński Zarząd Edukacji jako gminna jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w prawie budżetowym i jest finansowany z Budżetu Gminy Pszczyna, uchwalanego przez Radę Miejską.

§ 11

PZE posiada własny rachunek bankowy, którym dysponuje samodzielnie.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej PZE jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Zarząd Miasta w Pszczynie.

§ 13

PZE zarządza w ramach kompetencji merytorycznych częścią majątku Gminy w zakresie oświaty i prowadzi jego ewidencję.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 14

1. Status nadaje Rada Miejska w Pszczynie

2. Wszystkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia

 

 

Załączone dokumenty
  Uchwała 1 (63.7kB) pobierz    
  Uchwała (171.6kB) pobierz    

Informację wytworzył: RADA MIEJSKA W PSZCZYNIE, Data wytworzenia: 1998-06-10 11:44:05, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:44:19, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-01-09 11:44:05, Ostatnia zmiana: 2011-01-26 11:14:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3299