Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934297
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » Rok 2014 » Ogłoszenia Wersja do druku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zadanie 1 - Malowanie wybranych pomieszczeń w SP nr 12 w Sydzince i PP n 7. Zadanie 2 Malowanie wentylacji w SP 15 w Jankowicach .Zadanie 3 -Malowanie sali gimnastycznej w ZSP w Studzienicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Pszczyński Zarząd Edukacji

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 (woj. śląskie)

tel. (32) 210 91 23   wew.115    fax. wew. 118

 

ogłasza:   

 Przetarg nieograniczony na:   

 

  

Zadanie 1 -  Malowanie wybranych pomieszczeń i montaż sufitu podwieszonego :

a)     w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce przy ul. Jordana 3 a

b)     w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej  43

Zadanie 2 -   Malowanie elementów wentylacji wywiewnej basenu -  „smoka”

                      w Szkole Podstawowej nr 15  w Jankowicach przy ul. Baziowej 15

Zadanie 3  -  Malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkonym w Studzienicach

                       przy  ul. K.Szewczyka 74

 

Zakres zamówienia :

 Zadanie 1

a) Zadanie obejmuje malowanie  wybranych pomieszczeń tj : gabinetu dyrektora , pomieszczenia nr 24 , izby pamięci , gabinetu nauczyciela w-fu , szatni i łazienki chłopców przy salce korekcyjnej oraz wykonanie sufitu podwieszonego w gabinecie dyrektora   w zakresie :

- dwukrotnego malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową  z gruntowaniem i przygotowaniem

   podłoża,

-  dwukrotnego malowania z jednokrotnym szpachlowaniem  farbą olejną lamperii ,

-  malowanie farbą olejną rur , listew i drobnych elementów

-  montaż płyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem rusztu metalowego na suficie w gabinecie dyrektora

Szczegółowy zakres zadania został określony w  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych .

b)  Zadanie obejmuje malowanie  wybranych pomieszczeń tj : pokoju nauczycielskiego , kuchni , wejścia do kuchni  i sali zajęć na I piętrze w zakresie :

- dwukrotnego malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową  z gruntowaniem i przygotowaniem

   podłoża,

- trzykrotnego  malowania z dwukrotnym szpachlowanie   farbą olejną lamperii , ( wykonanie nowej  lamperii

   w sali zajęć  i w wejściu do kuchni

- malowanie farbą olejną rur , listew i drobnych elementów

Szczegółowy zakres zadania został określony w  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych .

Uwaga: Zamawiający dysponuje  farbą emulsyjną białą  – EKOLLU X w ilości 20,0 l , i farbą olejna

w kolorze żółtym w ilości  10 l  co należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty zadania 1 pkt b

Zamawiający w dniu przekazania terenu robót przekaże farbę Wykonawcy.

Zadanie 2

Zadanie obejmuje  malowanie  elementów wentylacji wywiewnej basenu  „smoka” bez demontażu konstrukcji

w zakresie:

- przygotowania konstrukcji do malowania poprzez wyczyszczenie i odtłuszczenie

- dwukrotnego malowania z gruntowaniem farbą chlorokauczukową do basenów  np.” Wodnik” lub równoważną

- kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją szkoły

- wymiany wieszaków ze stali nierdzewnej

- wykonania rusztowań

-  zabezpieczenia niecki basenu na czas prac

Szczegółowy zakres zadania został określony w  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych .

Zadanie 3

Zadanie obejmuje  malowanie sali gimnastycznej  w zakresie :

- dwukrotnego malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową  z gruntowaniem i przygotowaniem podłoża,

- dwukrotnego malowania ścian  farbą lateksową Acrylatex W z przygotowaniem powierzchni

- mycia konstrukcji  stalowej dachu

- mycia okien – obustronnie

-  wykonania rusztowań 

-  zabezpieczenia posadzki na czas prowadzonych  robót

- malowanie farbą olejną rur , listew i drobnych elementów

Szczegółowy zakres zadania został określony w  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi

i wziąć je pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Kody CPV:    45430000-0 – roboty malarskie  , 

Dopuszcza się składania ofert częściowych

Część I  – Zadanie 1 ,   Część II – Zadanie 2 ,    Część III  – Zadanie 3 ,   

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Zamawiający nie zamierza przeprowadzać aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupu.

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający  przewiduje zamówienia uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1  pkt. 6

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy  :

1.spełniają warunki określone w art. 22. ust.1Prawa Zamówień  Publicznych:

  a)   dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

       konstrukcyjno –budowlanej lub uprawnieniami  mistrzowskimi

b)  wykażą się doświadczeniem w wykonywaniu  podobnych robót do przedmiotu zamówienia – za  spełnienie

      tego  warunku zamawiający uzna doświadczenie  w wykonaniu :

Zadanie 1

-   przynajmniej dwóch zadań związanych  z robotami malarskimi o wartości zbliżonej do wartości zamówienia 

-   przynajmniej dwóch zadań związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych o wartości zbliżonej do wartości

    zamówienia 

 Zadanie 2

 -   przynajmniej  dwóch zadań  związanych  z malowaniem konstrukcji stalowej o wartości zbliżonej do wartości

     zamówienia 

Zadanie 3

-   przynajmniej dwóch zadań związanych  z robotami malarskimi o wartości zbliżonej do wartości zamówienia 

w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie

c)   wniosą wadium w wysokości:

      Zadanie 1   -     300,00  zł. ,      Zadanie 2   -     200,00  zł. ,      Zadanie 3   -     300,00  zł.

d)   udzielą gwarancji :    na roboty budowlane   3 lat

2.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły \spełnia\ - \nie spełnia\, w oparciu o przedstawione przez wykonawcę dokumenty

Dokumenty wymagane od oferenta potwierdzające spełnienie w/w warunków 

    a)  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych  w art 22 ust. 1 ustawy  Prawa zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia   z postępowania na podstawie    art. 24 ust. 1

 i ust. 2 wg załączonego wzoru  - załącznika nr 2 niniejszej specyfikacji

b)   informację o oferencie  wg załącznika nr 4 niniejszej specyfikacji

c)  wykonawca , który polega na wiedzy , doświadczeniu ,  potencjale technicznym i osobach   zdolnych do   wykonania zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego zobowiązania  podmiotów do oddania    mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy    wykonywaniu zamówienia,

d)   jeżeli podmiot , o którym mowa w pkt 8 c będzie brał udział w realizacji ( części ) zamówienia zamawiający żąda  dokumentów o których mowa punkcie 8 lit. a),  f), g). niniejszej specyfikacji

e)   wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania  tj: przed datą  publikacji     

 ogłoszenia o zamówieniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  tym okresie  robót  

 budowlanych polegających na wykonaniu :

 Zadanie 1

-   przynajmniej dwóch zadań związanych  z robotami malarskimi o wartości zbliżonej do wartości zamówienia 

-   przynajmniej dwóch zadań związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych o wartości zbliżonej do wartości

    zamówienia 

 Zadanie 2

 -   przynajmniej  dwóch zadań  związanych  z malowaniem konstrukcji stalowej o wartości zbliżonej do wartości

     zamówienia 

Zadanie 3

-   przynajmniej dwóch zadań związanych  z robotami malarskimi o wartości zbliżonej do wartości zamówienia 

     zamówienia

 w okresie 5 lat   przed dniem   wszczęcia   postępowania o udzielenie  zamówienia, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności jest  krótszy   -  w tym okresie

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć referencje inwestora potwierdzające , że roboty  te zostały   wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem   wartości robót.

f)   aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust.1 pkt. 2 ustawy wystawionego  nie  wcześniej niż  6   miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenia 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 Ustawy prawa zamówień publicznych

g)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania  decyzji właściwego organu   -   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące   przed upływem terminu składania ofert;

h)   oświadczenie wykonawcy potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami   budowlanymi przez wskazanie osób w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia  w specjalności :

Zadanie 1,2 i 3   -  budowlano – konstrukcyjnej

oraz oświadczenie potwierdzające wpis danych osób   na  listę  członków właściwej  izby.

i)  dowód wniesienia wadium

Termin realizacji :    

 Zadanie 1   

a)    od  01.07.2014 r.    do 22.08.2014 r.

b)    od  01.07.2014 r.    do 21.07.2014 r.

Zadanie 2         od  10.07.2014 r.    do 22.08.2014 r.

Zadanie 3         od  01.07.2014 r.    do 22 .08.2014 r.

Kryteria oceny  i punktacji ofert :         Cena    -  waga  100 %         

Wadium :     Zadanie 1   - 300,00  zł.,      Zadanie 2   -   200,00  zł.,    Zadanie 3   -  300,00  zł.

                       Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 103

Termin składania ofert upływa z dniem   12.06.2014 r. o godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi w dniu     12.06.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia   można odebrać w siedzibie Zamawiającego

                                               w  pok. 115   w godz.    700  - 1430  ( środa, piątek)

                                               w godz.  1200  - 1430 (wtorek)

lub za zaliczeniem pocztowym.

Termin związania ofertą  - 30 dni.

Adres strony na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.pze.bip.net.pl

 

Cena  SIWZ  :   7,00 zł.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

w dniu    28.05.2014 r.   pod numerem    114149-2014

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu   28.05.2014  r.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

mgr Marian Grygier

Kierownik Działu

Inwestycji i Remontów

mgr inż. Michał Tomczykiewicz

 

 

 

Załączone dokumenty
  SIWZ (276.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 1 - formularz oferty 3 zadania (20.9kB) pobierz    
  Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (28kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3 - projekt umowy (196.8kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 - informacja o wykonawcy (42kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 5 - wzór gwarancji bankowej (124.1kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 6 - wzór gwarancji ubezpieczeniowej (77.1kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 7 - wzór zobow. gwaran. (15.4kB) pobierz    
  Załącznik nr 8 - przedmiar robót zadanie 1 a (51.1kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 9 - przedmiar robót zadanie 1 b (23.3kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 10 - przedmiar robót zadanie 2 (22.8kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 11 - przedmiar robót ZSP w Studzienicach (21.7kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 13 - cz.I (1.8MB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 12 -STWiORB (341kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 13 - cz. II (2.4MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Halina Faruga, Data wprowadzenia: 2014-05-28 09:36:56, Zatwierdził do publikacji: Halina Faruga, Data publikacji 2014-05-28 09:40:14, Ostatnia zmiana: 2014-05-28 10:01:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 488