Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934270
od 04 lipca 2008
Konkursy » Ogłoszenia konkursów Wersja do druku

Ogłoszenie o konkursie ofert na dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach

 

                                                           Załącznik nr 1 do Zarządzenia

                                                                                

 

                                                                                           Nr SG.0050. 882.2013r.

                                                                                                  Burmistrza Pszczyny

                                                                                                  z dnia 25.XI.2013r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Pszczyny ogłasza  otwarty konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania publicznego gminy - „ Dowozu uczniów  do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128”.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na  realizację:

1) Powierzenie realizacji zadania publicznego polegające na dowozie czwórki niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Pszczyna  do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych I Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128.

Przewidywana średnia liczba kilometrów w okresie realizacji zadania (187 dni x 55km = 10285km). Dowóz do Ośrodka w godz. – 7.00 – 7.45 odwóz do miejsca zamieszkania  w godz. 15.;00- 15.45

Na czas dowozu konieczne jest zapewnienie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opieki w czasie przewozu, dzieci nie poruszają się samodzielnie.

Trasa dowozu: Rudołtowice ul. Zawadzkiego, Jankowice ul. Zielona, Pszczyna ul. Strzelecka,

ul. Bednorza,  Rudołtowice ul. Zawadzkiego.

2)Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje powierzonego zadania wynosi:

29 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Regulaminem Otwartego  Konkursu Ofert. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym, dokona korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Termin: konkurs obejmuje zadanie, które realizowane będzie w okresie od 01.01.2014r.   

    do 31.12.2014r.

2)  Warunki: zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie.

IV. Termin składania ofert:

celem uzyskania dotacji kompletną ofertę należy składać w zaklejonej, opisanej i opieczętowanej kopercie (nazwa podmiotu, nazwa zadania) z oznaczeniem  „Konkurs - dowóz 2014” w terminie do 17.12.2013 r. do godz. 10.00, w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie,

ul. Zdrojowa 4 w pokoju 103. Wzór oferty wraz z Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert dostępny jest w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji pok. 110  oraz na stronach www.pze.bip.net.pl. , www.bip.pszczyna.pl.

 

 

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Otwarcia ofert, ich oceny oraz wyboru  realizatora zadania dokona Komisja zebrana w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie, przy ul. Zdrojowej 4, pokój 104,  w dniu 17.12.2013 r. o godzinie 10,15. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Pszczyńskiego Zarządu Edukacji do dnia 23.12.2013 r, oraz  na stronie internetowej  www.pze.bip.net.pl.,  www.bip.pszczyna.pl.

2) Tryb ogłoszenia wyniku konkursu  :  zarządzeniem Burmistrza, wybór  nastąpi zgodnie

z kryteriami  formalnymi i merytorycznymi zawartymi w  Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert.

 Na realizację powyższego zadania w ramach dotacji  przeznaczono z budżetu gminy Pszczyna

 w roku  2013. - 28 750,00 zł.

 

 

 

Załączone dokumenty
  konkurs 2014 zarządzenie (4.3MB) pobierz pokaż
  zał. 4 wzór oferty,umowy, spr (80.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Burmistrz Pszczyny, Data wytworzenia: 2013-11-26 08:59:50, Wprowadził do systemu: Lucyna Janowska, Data wprowadzenia: 2013-11-26 08:59:57, Zatwierdził do publikacji: Lucyna Janowska, Data publikacji 2013-11-26 10:11:01, Ostatnia zmiana: 2013-11-26 10:13:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 742