Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934312
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2013 » Ogłoszenia Wersja do druku

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół Gminy Pszczyna

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Szkolno-Przedszkolny

43-2241 Łąka, ul. Fitelberga 1 (woj. śląskie)

tel./fax (32) 210 50 26  

ogłasza:

przetarg nieograniczony na:

"Dostawę sprzętu komputerowego dla szkół Gminy Pszczyna".

 

Zakres zamówienia : przedstawia załącznik nr 1, zwany "zakresem dostawy"

CZĘŚĆ I     

a/ komputer I - 196 szt.

b/ komputer II - 14 szt.

c/ monitor - 210 szt.

d/ router - 14 szt.

CZĘŚĆ II 

a/ urządzenie wielofunkcyjne - 14 szt.

b/ pakiet aplikacji - 210 szt.

c/ zasilacz awaryjny - 14 szt.

Zakres zamówienia, poza dostawą sprzętu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, obejmuje:

a.         instalacje w komputerach systemu operacyjnego, pakietu aplikacji oraz wszystkich niezbędnych do poprawnej pracy komputerów sterowników,

b.         montaż i podłączenie komputerów uczniowskich (komputer I) wraz z monitorami

      w klasach,

c.         montaż i podłączenie komputera nauczycielskiego (komputer II) wraz z monitorem

      i drukarką,

d.         montaż i podłączenie routerów,

e.         uruchomienie sieci bezprzewodowej w klasie (w ramach dostarczonego do klasy przez szkołę sygnału sieci przewodowej),

f.          przyłączenie komputerów do sieci bezprzewodowej.

Komputery należy dostarczyć, zainstalować w następujących szkołach:

1.      Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie, ul. Staromiejska 41, 

2.      Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie, ul. Bogedaina 1

3.      Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie, ul. Katowicka 47,

4.       Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie, ul.  Konopnickiej 39,

5.      Szkoła Podstawowa nr 7 w Ćwiklicach, ul. Męczenników Ośw. 71,

6.      Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie, ul. Świerczewskiego 8,

7.      Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej, ul. Sokola 10,

8.      Szkoła Podstawowa nr 15 w Jankowicach, ul. Baziowa 15,

9.      Szkoła Podstawowa nr 18 w Pszczynie, ul. Księżycowa 25,

10.  Zespół  Szkolno - Przedszkolnym w Czarkowie, ul. Powstańców Śl. 25,

           11.Zespół    Szkolno - Przedszkolnym w Łące, ul. Fitelberga 1,

           12. Zespół   Szkolno - Przedszkolnym w Piasku, ul. Szkolna 4,

13.  Zespół  Szkolno - Przedszkolny w Wiśle Wielkiej, ul. Hodowców 38,

14.  Zespół  Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach, ul. Szewczyka 74.

Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Zamawiający nie zamierza przeprowadzać aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupu.

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający  przewiduje zamówienia uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1  pkt. 7

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy  :

1/ Spełniają warunki określone w art. 22. ust.1 ustawy Prawa Zamówień  Publicznych dotyczących :

a.        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b.        posiadania wiedzy  i doświadczenia                     

c.        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d.       sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy

i doświadczenia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy PZP) Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:       

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Jako warunek minimalny Zamawiający wymaga wykazania się co najmniej trzema dostawami polegającymi na dostawie sprzętu komputerowego za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto każda. Dla wykazanych w załączniku nr 3  Zamawiający wymaga podania: przedmiotu wykonanej dostawy, jej wartości, dat wykonania  i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2/ Wykonawca składa wraz z ofertą Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających

z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzonego w formie zgodnej z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców, w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

3/ Dowód wniesienia wadium.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a.        oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego w formie zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

b.        aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

c.        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

d.       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e.        Informację w formie:

.         Oświadczenia o przynależności do grup kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz

z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 2 pkt 5, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Inne oświadczenia i dokumenty, których przedłożenia w ofercie żąda Zamawiający:

a.         wypełniony Formularz ofertowy -  (załącznik nr 2 do SIWZ.)

b.         podpisany wzór umowy  przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  (załącznik nr 8 do SIWZ)

c.         w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do SIWZ "Zakres dostawy", Zamawiający żąda przedłożenia

w ofercie następujących dokumentów:

    

   

W zakresie dostarczanego - komputera I:

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków technicznych proponowanego sprzętu

Certyfikat ISO 9001:2000 producenta dla oferowanego komputera na proces projektowania i produkcji;

Certyfikat ISO 14001 producenta dla oferowanego komputera na proces produkcji;

Deklaracja zgodności oferowanego komputera z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE)

Certyfikat ISO 9001:2000 dla serwisu świadczącego usługi napraw gwarancyjnych

Oświadczenie producenta sprzętu dotyczące tego postępowania, że  w razie nie wywiązywania się firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych producent przejmie na siebie obowiązki związane ze świadczeniem gwarancji

W zakresie dostarczanego - komputera II:

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków technicznych proponowanego sprzętu

Certyfikat ISO 9001:2000 producenta dla oferowanego komputera na proces projektowania i produkcji;

Certyfikat ISO 14001 producenta dla oferowanego komputera na proces produkcji;

Deklaracja zgodności oferowanego komputera z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE)

Deklaracja producenta o spełnianiu przez oferowany komputer norm Energy Star 5.0.  Oferowany model komputera musi być umieszczony w bazie danych kwalifikowanych komputerów spełanijących wymogi normy Energy Star 5.0 i musi widnieć na stronie www.eu-energystar.org 

Certyfikat dostępny na stronach www producenta systemu operacyjnego, potwierdzający kompatybilność oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia raportu potwierdzającego pozytywną weryfikację oferowanego komputera pod względem kompatybilności z systemem operacyjnym, którego funkcjonalności są co najmniej równoważne z Windows 7 w wersji 32-bit oraz 64-bit lub Windows 8 w wersji 32-bit oraz 64-bit. 

Certyfikat ISO 9001:2000 dla serwisu świadczącego usługi napraw gwarancyjnych

Oświadczenie producenta sprzętu dotyczące tego postępowania, że  w razie nie wywiązywania się firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych producent przejmie na siebie obowiązki związane ze świadczeniem gwarancji

   

W zakresie dostarczanych - monitorów:

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków technicznych proponowanego sprzętu

Certyfikat ISO 9001:2000 producenta dla oferowanego monitora na proces projektowania i produkcji;

Certyfikat ISO 14001 producenta dla oferowanego monitora na proces produkcji;

Deklaracja zgodności oferowanego monitora z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE)

Deklaracja producenta o spełnianiu przez oferowany monitor norm Energy Star. 

Deklaracja producenta monitora o spełnieniu wymagań ochrony środowiska - RoHS

Certyfikat producenta monitora o spełnieniu wymagań normy TCO 5.2

Deklaracja producenta o spełnieniu wymagań ekologicznej normy EPEAT na poziomie Gold. Oferowany model monitora musi być umieszczony w bazie danych kwalifikowanych monitorów spełanijących wymogi normy EPEAT na poziomie GOLD i musi widnieć na stronie www.epeat.net

Raport certyfikacji monitora dostępny na stronach www producenta systemu operacyjnego, potwierdzający kompatybilność sterowników jak i samego oferowanego monitora z oferowanym razem z komputerem systemem operacyjnym. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia raportu potwierdzającego pozytywną weryfikację oferowanego monitora pod względem kompatybilności sterowników jak i samego monitora z systemem operacyjnym, którego funkcjonalności są co najmniej równoważne z Windows 7 w wersji 32-bit lub 64-bit lub Windows 8 w wersji 32-bit oraz 64-bit.

  

   

  

W zakresie dostarczanego - routera

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków technicznych proponowanego sprzętu

Certyfikat ISO 9001:2000 producenta dla oferowanego routera na proces projektowania i produkcji;

Certyfikat ISO 14001 producenta dla oferowanego routera na proces produkcji;

Deklaracja zgodności oferowanego routera z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE)

Deklaracja producenta routera o spełnieniu wymagań ochrony środowiska - RoHS

      

             

  
W zakresie dostarczanego - zasilacza awaryjnego:

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków technicznych proponowanego sprzętu

Certyfikat ISO 9001:2000 producenta dla oferowanego zasilacza awaryjnego na proces projektowania i produkcji;

Deklaracja zgodności oferowanego zasilacza awaryjnego z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE)

   

       

W zakresie dostarczanej - urządzenia wielofunkcyjnego

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków technicznych proponowanego sprzętu

Certyfikat ISO 9001:2000 producenta dla oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego na proces projektowania i produkcji;

Certyfikat ISO 14001 producenta dla oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego na proces produkcji;

Deklaracja zgodności oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE)

Deklaracja producenta o spełnianiu przez oferowane urządzenie wielofunkcyjne normy Energy Star. 

Deklaracja ECO producenta o spełnianiu przez oferowane urządzenie wielofunkcyjne warunków ochrony środowiska

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły \spełnia\ - \nie spełnia\, w oparciu o przedstawione przez wykonawcę dokumenty

Termin realizacji :   do 6 tygodni od podpisania umowy.

Kryteria oceny  i punktacji ofert :         Cena    -  waga  100 % 

     

Wadium:   10 000,00 zł.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w  sekretariacie.

Termin składania ofert upływa z dniem  19.07.2013 r. o godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu    19.07.2013  r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia   można odebrać w  Pszczyńskim Zarządzie Edukacji 43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 4 , w  pok. 110   w godz.   8,00-14.00  (od poniedziałku do piątku) lub za zaliczeniem pocztowym.

Termin związania ofertą  - 30 dni.

Adres strony na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.pze.bip.net.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu  12.07.2013 r.    pod numerem    141401-2013.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego   12.07.2013 r

                     

                     Dyrektor

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

            mgr Grzegorz Świerkot

Załączone dokumenty
  SIWZ (198.9kB) pobierz pokaż
  SIWZ-zakres_dostawy (131.9kB) pobierz pokaż
  SIWZ-zalaczniki (195.4kB) pobierz pokaż
  SIWZ-zalaczniki (528kB) pobierz pokaż
  odpowiedź na zapytanie SIWZ 17.07.2013 (16.9kB) pobierz    

Informację wytworzył: Grzegorz Świerkot, Data wytworzenia: 2013-07-12 09:35:29, Wprowadził do systemu: Lucyna Janowska, Data wprowadzenia: 2013-07-12 09:35:32, Zatwierdził do publikacji: Lucyna Janowska, Data publikacji 2013-07-12 09:42:57, Ostatnia zmiana: 2013-07-17 10:20:30, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 648