Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934406
od 04 lipca 2008
Konkursy » Ogłoszenia konkursów Wersja do druku

Zarządzenie NR SG.0050. 573 2012 Burmistrza Pszczyny z dnia 4.XII. 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie oświaty

 

Zarządzenie Nr SG.0050. 573 2012

Burmistrza Pszczyny

z dnia 4.XII. 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie oświaty - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych I Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128 w ramach obowiązku szkolnego, Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, treści ogłoszenia o konkursie, powołania Komisji Oceniającej oraz Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/305/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 
30 sierpnia 2012 r. w sprawie Programu współpracy na rok 2013 Gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego gminy Pszczyna w zakresie nauki, edukacji, oświaty - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych 
do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych I Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128. 

2. Konkurs obejmuje przedsięwzięcie, które realizowane będzie w okresie 
od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zatwierdzam Regulamin Otwartego Konkursu Ofert stanowiący załącznik nr 2 oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Wzór oferty, umowy, sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

§ 3. 1. Powołuję Komisję Oceniającą w składzie: a/ Janina Wojciech - Przewodniczący Komisji; b/ Lucyna Janowska – Sekretarz Komisji; c/ Izabela Bąk – Członek Komisji; 
d/ Teresa Maciej – Członek Komisji. 

2. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzenie się Dyrektorowi Pszczyńskiego Zarządu Edukacji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Z up. Burmistrza Pszczyny

Barbara Sopot - Zembok

Zastępca Burmistrza

 

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr SG.0050.

573 /2012  
Burmistrza Pszczyny  
z dnia 4. XII. 2012 r. 

BURMISTRZ PSZCZYNY OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2013. 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację: 

1. Rodzaj zadania: powierzenie realizacji zadania publicznego polegające na dowzie czwórki niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Pszczyna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych I Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128. Dzienna liczba kilometrów około 55, dowóz do Ośrodka w godz. 7.00-7.45 odwóz do miejsca zamieszkania w godz. 13.30-14.15. Na czas dowozu konieczne jest zapewnienie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opieki w czasie przewozu. Trasa dowozu: Rudołtowice ul. Zawadzkiego, Jankowice ul. Zielona, Pszczyna ul. Strzelecka, Kazimierza Wielkiego, Rudołtowice ul. Zawadzkiego. Przewidywana średnia liczba kilometrów w okresie realizacji zadania 10350 km. 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje powierzonego zadania wynosi: 28 750,00 zł. 

II. Zasady przyznawania dotacji: 

Po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym, dokona korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji. 

III. Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Termin: konkurs obejmuje przedsięwzięcie, które realizowane będzie w okresie 
od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

2. Warunki: zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie. 

IV. Termin składania ofert: 

Celem uzyskania dotacji kompletną ofertę należy składać w zaklejonej, opisanej i opieczętowanej kopercie (nazwa podmiotu, nazwa zadania) z oznaczeniem „Konkurs - dowóz 2013” w terminie do 27.12.2012 r. do godz. 10.00, w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie, ul. Zdrojowa 4 w pokoju 103. Wzór oferty wraz z Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert dostępny jest w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji pok. 110 oraz na stronach www.pze.bip.net.pl , www.bip.pszczyna.pl . 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 

1. Wybór ofert do 5 dni od upływu terminu składania ofert, w trybie: zarządzenia Burmistrza Pszczyny, według kryteriów formalnych i merytorycznych zawartych w regulaminie Otwartego Konkursu Ofert. 

2. Na realizację powyższego zadania ramach dotacji przeznaczono z budżetu gminy Pszczyna w 2012 r. - 24 000,00 zł. 


 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SG.0050.

573/ 2012  
Burmistrza Pszczyny  
z dnia 4. XII. 2012 r. 

Regulamin Otwartego Konkursu Ofert. 

Burmistrz Pszczyny zarządza co następuje: przyjąć Regulamin Otwartego Konkursu Ofert 
na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych I Niedowidzących w Rudołtowicach przy 
ul. Zawadzkiego 128 w ramach obowiązku szkolnego w roku 2013 r.”. 

1) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje powierzonego zadania wynosi: 28 750,00 zł. 

2) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 

a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

b) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne. 

c) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

d) Spółdzielnie socjalne. 

e) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

3) W konkursie ofert nie mogą brać udziału: 

Partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

4) Zasady przyznawania dotacji: 

a) Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) dotacja może być przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert. 

b) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami. 

c) Przyznanie dotacji następuje po zawarciu umowy. 

d) Organ zlecający zastrzega sobie prawo: 

przesunięcia terminu składania ofert; 

zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego; 

nie wybrania żadnej oferty; 

przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie; 

w przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku 
do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. 

5) Terminy i warunki realizacji zadań: 

a) Zadanie powinno być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 
2013 r., zgodnie z zawartą umową w zakresie opisanym w ofercie. 

b) Zadanie to dowóz 4 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych I Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128 w, z terenu gminy Pszczyna w dni nauki szkolnej, przewóz - dwukrotnie dziennie w godzinach; dowóz do Ośrodka w godz. 7:00-7:45 i powrót 
do miejsca zamieszkania w godz. 13:30-14:15 Średnia dzienna liczba kilometrów około 
55 km. Trasa przewozu Rudołtowice-Jankowice-Pszczyna-Rudołtowice. Warunkiem realizacji zadania jest posiadanie przez oferenta przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych środków transportu oraz kadry - kierowcy i opiekunowie 
(w odpowiednich rubrykach oferty należy wpisać formę posiadania pojazdów - własność 
lub inną; oraz rodzaj zatrudnienia kierowców, opiekunów - umowa o pracę lub inna). 

c) Gmina zastrzega sobie prawo kontroli merytorycznej i finansowej nad wykonywaniem zadania. 

d) Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

6) Termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć, w zaklejonych, opisanych i opieczętowanych kopertach (nazwa podmiotu, nazwa zadania) z dopiskiem „Konkurs - dowóz 2013” , do dnia 27.12.2012 r. do godz. 10.00 , w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie, ul. Zdrojowej 4 
w pokoju 103. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7) Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

a) Termin - wynik konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Pszczyńskiego Zarządu Edukacji oraz publikację w BIP w terminie do 5 dni od zakończenia postępowania konkursowego, od podjęcia decyzji nie przysługuje odwołanie. 

b) Tryb: Zarządzeniem Burmistrza po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej podjętą zgodnie z jej Regulaminem. 

c) Oferty nie spełniające wymagań konkursowych podlegaj odrzuceniu. 

d) Wynik konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, publikacje w BIP oraz na stronie internetowej PZE. 

8) Kryteria stosowane przy wyborze ofert - I etap (spełnienie wymogów formalnych): 

a) Oferta winna być: 

sporządzona według wzoru określonego w obowiązującym na dzień składania ofert rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Formularze oferty i sprawozdania dostępne są w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji oraz na stronie http://www.pze.bip.net.pl/

zgodna ze statutem oferenta; 

wypełniona we wszystkich rubrykach, bez błędów rachunkowych; 

zawierać wszystkie wymagane załączniki. 

b) Do oferty należy dołączyć: 

aktualny statut podmiotu lub inny dokument określający sposób jego działalności; 

aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, kościelne osoby prawne – dekret powołujący kościelną osobę prawną; 

w przypadku oferty składanej przez oddziały (filie itp.) podmiotów, o których mowa w pkt 2, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwa, do: składania wniosku o dotację na realizację określonego zadania; podpisywania umów w tym zakresie; dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy; 

oświadczenia podmiotu o braku zobowiązań finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 

c) Wszystkie kopie muszą mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” oraz datę, pieczątkę i podpis osoby podpisanej pod złożoną ofertą. 

d) Wszystkie złożone oferty muszą mieć adnotację „stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty” ,pieczątka, podpis osoby podpisanej pod złożoną ofertą. 

e) Złożone oferty, zgodnie z wymogami formalnymi, oceniają członkowie Komisji konkursowej. 

f) Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z wypełnienia warunków konkursu, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia wezwania przez Komisję Konkursową. 

g) Uzupełnienie braków formalnych następuje poprzez: 

naniesienie odręcznych poprawek na złożonej ofercie wraz z parafkami uprawnionych osób oferenta i członków Komisji Konkursowej odpowiedzialnych za ocenę formalną oferty; 

dołączenie nowego harmonogramu i kosztorysu; 

w przypadku braku załączników ich dołączenie. 

9) Kryteria stosowane przy wyborze ofert - II etap (ocena pod względem merytorycznym): 

Oferty spełniające wymogi formalne zostają dopuszczone do II etapu. Na tym etapie jako kryteria przyjmuje się: 

w zakresie oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta – od 0 do 20 pkt; 

ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (rodzaj i celowość planowanych kosztów) 
– od 0 do 30 pkt; 

ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – od 0 do 30 pkt; 

uwzględnia się planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy 
– od 0 do 20 pkt. 


 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SG.0050.

 573/ 2012  
Burmistrza Pszczyny  
z dnia 4. XII. 2012 r. 

Regulamin Pracy Komisji Oceniającej. 

Rozpatrującej oferty na realizację zadania publicznego zadania publicznego gminy w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2013 - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych I Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128 w ramach obowiązku szkolnego w roku 2013”. 

I. Ogólne zasady pracy Komisji Konkursowej (zwanej także Komisją): 

Prace Komisji prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

II. Zasady pracy Komisji Oceniającej. 

1. Komisja przystępuje do otwarcia ofert po ustaleniu, że: 

a) ogłoszenie o składaniu ofert zostało we właściwym czasie i w należyty sposób podane do publicznej wiadomości, tzn.: zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Pszczyńskiego Zarządu Edukacji a także w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu edukacji w miejscu przeznaczonym na umieszczanie ogłoszeń; 

b) upłynął termin nadsyłania ofert. 

2. Komisja przystępuje do badania ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych określonych w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert. 

3. Oferty nieodpowiadające powyższym wymogom, a także sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane, o ile nie zostały uzupełnione w terminie i trybie określonym w regulaminie Otwartego Konkursu Ofert. 

4. Po zapoznaniu się z ofertami Komisja informuje oferentów, którzy nie zostali dopuszczeni do dalszego postepowania, o odrzuceniu ich ofert. Odrzucenie ofert nie podlega zaskarżeniu. 

5. Każdy członek Komisji Konkursowej ocenia odrębnie każdą ofertę na arkuszu ocen. Oferta uzyskuje tyle punktów ile wynika ze średniej arytmetycznej arkuszy ocen wszystkich członków Komisji. 

6. Ofertę która uzyskała największą ilość punktów uznaje się za przyjętą. W przypadku równej ilości punktów przeprowadza się w Komisji konkursowej dodatkową ocenę nad całością ofert, mając na względzie doświadczenie w realizacji zadania. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Protokół podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

7. Decyzje w sprawach proceduralnych i organizacyjnych podejmowane są większością głosów w glosowaniu jawnym. 

8. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji. 

9. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Protokół podpisują członkowie Komisji obecni 
na posiedzeniu. 

III. Przebieg prac Komisji Oceniającej: 

1. Odczytanie ogłoszenia i warunków wyboru ofert. 

2. Otwarcie ofert i sprawdzenie ich pod względem spełniania wymogów formalnych. 

3. Odczytanie poszczególnych ofert dopuszczonych do dalszego postępowania. 

4. Ocena poszczególnych ofert. 

5. Przedłożenie Burmistrzowi wyników pracy Komisji. 

 

 

Załączone dokumenty
  wzór oferty,umowy, spr (80.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Barbara Sopot - Zembok - Zastępca Burmistrza Pszczyny, Data wytworzenia: 2012-12-04 12:16:33, Wprowadził do systemu: Lucyna Janowska, Data wprowadzenia: 2012-12-04 12:16:33, Zatwierdził do publikacji: Lucyna Janowska, Data publikacji 2012-12-04 12:20:57, Ostatnia zmiana: 2012-12-04 12:21:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 899