Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Statut Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Zespoły Szkół
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2507421
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Statut Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Wersja do druku

Statut Międzyzakładowej Oświatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

 

 

                                                     

 

 

STATUT

 

Międzyzakładowej Oświatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

 

I.         NAZWA, CELE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 1

 

Pełna nazwa Międzyzakładowej Oświatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej zwanej dalej MOPKZP, brzmi: Międzyzakładowa Oświatowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

 

§ 2

Siedziba MOPKZP: ul. Zdrojowa 4 , 43 – 200 Pszczyna.

§ 3

 MOPKZP zrzesza pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych-załącznik nr 1

 

 

 

§ 4

1. Podstawę prawną działalności MOPKZP stanowią:

 

1/. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 19.12.1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. z 1992 r. Nr 100, poz. 502 z wprowadzonymi zmianami),

2/. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z wprowadzonymi zmianami),

3/. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z wprowadzonymi zmianami).

 

§ 5

Celem działania MOPKZP jest udzielanie Jej członkom pomocy materialnej w formach  ustalonych w statucie.

 

 

§ 6

1. Ogólny nadzór i kontrolę nad działalnością finansową MOPKZP sprawuje Komisja Rewizyjna.

2. Społeczny nadzór nad MOPKZP sprawują związek zawodowy ZNP.

 

 

§ 7

1. MOPKZP posiada rachunek bankowy w Banku Śląskim w Pszczynie  ul. Rynek.

2. Środki pieniężne MOPKZP znajdujące się na rachunku bankowym nie podlegają oprocentowaniu. Konto pomocnicze-depozytowe o nazwie Otwarte Konto Oszczędnościowe jest oprocentowane  w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami obowiązującymi w banku.

3. Wkład członkowski oraz pożyczki udzielone członkom MOPKZP nie są oprocentowane.

 

II. CZŁONKOWIE MPKZP

§ 8

1. Członkiem MOPKZP może być każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy mianowania, a także na zasadzie kontynuacji członkowstwa były pracownik – emeryt lub rencista z jednostek oświatowych wymienionych w § 3.

2. Członkowie do MOPKZP są przyjmowani na podstawie wypełnionej i złożonej deklaracji przystąpienia do MOPKZP.

3. Decyzję o przyjęciu podejmuje na swoim posiedzeniu Zarząd MOPKZP nie później niż  30 dni od dnia złożenia deklaracji.

 

 

§ 9

1. Członek MOPKZP jest zobowiązany:

 

1/. Ściśle przestrzegać przepisów statutu oraz postanowień organów, MOPKZP.

2/. Wpłacać wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów.

3/. Wpłacać indywidualnie i systematycznie w okresie przynależności do MOPKZP miesięczny wkład członkowski na rachunek bankowy MOPKZP w wysokości ustalonej przez walne zebranie lub w przypadku pracowników wyrazić zgodę na potrącanie kwoty wkładu z wynagrodzenia za pracę lub zasiłku chorobowego, wychowawczego.

4/. Systematycznie spłacać zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki zgodnie z zadeklarowanym w złożonym wniosku o jej przyznanie okresem spłaty.

 

2. Kwoty wpłacone z tytułu wpisowego do  MOPKZP nie podlegają zwrotowi.

 

§ 10

1. Członek MOPKZP ma prawo:

1/. Gromadzić oszczędności w MOPKZP według zasad określonych w statucie.

2/. Korzystać z pożyczek oraz innych form pomocy statutowych udzielanych przez MOPKZP.

3/. Wybierać i być wybieranym na delegata na Walne Zebranie Delegatów oraz do Zarządu MOPKZP i Komisji Rewizyjnej.

4/. Brać udział w obradach organów MOPKZP.

2. Uprawnienia określone w ust. 1, pkt. 1, 3 i 4 członek MOPKZP nabywa się z chwilą przyjęcia w poczet członków MOPKZP.

3. Pozostałe uprawnienia są nabywane po wpłaceniu kwoty wpisowego i co najmniej dwóch wkładów miesięcznych.

 

§ 11

1. Skreślenia z listy członków MOPKZP następują:

1/. na pisemny wniosek członka MOPKZP,

2/. w razie rozwiązania stosunku pracy, za wyjątkiem przejścia na emeryturę lub   rentę,

3/. w razie śmierci członka MOPKZP,

4/. na skutek uchwały zarządu MOPKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w § 9 (1 pkt 1- pkt 4)

 

2. Członkowie MOPKZP skreśleni z listy członków na swój wniosek mogą być ponownie przyjęci do MOPKZP na ogólnych zasadach po upływie 2 miesięcy od dnia skreślenia i zapłaceniu wpisowego w podwójnej kwocie obowiązującej w dniu ponownego złożenia wniosku.

 

§ 12

1. Osobom skreślonym z listy członków MOPKZP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich z uwzględnieniem treści ust. 6.

2. Osoby skreślone z listy członków MOPKZP powinny odebrać swoje wkłady w ciągu 6 miesięcy od dnia skreślenia.

3. Jeżeli osoba skreślona z listy członków MOPKZP nie odbierze swoich wkładów w terminie określonym w ust. 2 Zarząd MOPKZP przenosi je na fundusz rezerwowy określony w § 32 pkt. 1.

4. Zwrot wkładów członkowskich osoby skreślonej z listy członków MOPKZP jest realizowany  w formie przelewu bankowego na wskazany rachunek bankowy.

5. W przypadku śmierci członka MOPKZP zwrot wkładów członkowskich następuje do rąk spad-kobierców zmarłego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi przepisami prawa.

6. Osobom skreślonym z listy członków MOPKZP, u których występują zobowiązania wobec MOPKZP z tytułu niespłaconych pożyczek, a także  lub z tytułu poręczeń za innych członków MOPKZP, którzy nie spłacają swoich pożyczek, zobowiązania te zostaną potrącone z ich wkładów członkowskich.

 

§ 13

 

 

1. Członkowie MOPKZP przebywający na urlopach wychowawczych mogą, na swój wniosek, uzyskać zgodę Zarządu MOPKZP na zawieszenie obowiązku wpłacania miesięcznych składek członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek.

2. Członkowie MOPKZP, którym zawieszono obowiązek wpłacania miesięcznych składek członkowskich, nie są zwolnieni z obowiązku terminowego spłacania rat pobranej wcześniej pożyczki.

3. W razie niepodjęcia pracy po zakończeniu przez członków MOPKZP okresu urlopu wymienionego w ust. 1, Zarząd MOPKZP podejmuje decyzję o skreśleniu tej osoby z listy członków MOPKZP, zwraca jej wkłady członkowskie lub ściąga zadłużenie w trybie ustalonym w statucie.

 

§ 14

1. Emeryci i renciści, pozostający członkami MOPKZP, mogą kontynuować gromadzenie wkładów członkowskich w kwocie 20,00 zł rocznie z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek udzielanych na ogólnych zasadach dla członków MOPKZP.

2. Emeryci i renciści pozostający członkami MOPKZP z dniem przejścia na rentę lub emeryturę są zwolnieni od wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek, zapomóg losowych i pośmiertnej jeśli w roku kalendarzowym wpłacą jednorazowo miesięczną składkę wkładów.    .

3. Wymagany minimalny wkład pozwalający zachować status członka MOPKZP w dniu przejścia na emeryturę lub rentę ustala się na kwotę 300,00 zł, słownie zł: trzysta 00/100.

4. Emeryci i renciści, którzy w pierwszym dniu obowiązywania niniejszego statutu posiadają zgromadzony w MOPKZP wkład członkowski niższy od kwoty wymienionej w ust. 3, winni dokonać jego uzupełnienia do ww. kwoty w terminie do dnia 31.12.danego roku kalendarzowego.

 

§ 15

Członek MOPKZP, który wskutek swej winy wyrządził MOPKZP szkodę ma obowiązek do jej naprawienia na ogólnych zasadach obowiązującego prawa.

 

 

III. ORGANY MPKZP

§ 16

1. Organami MOPKZP są:

 

a/. Walne Zebranie Delegatów,

b/. ·Zarząd MOPKZP,

c/. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Zarząd MOPKZP i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru.

2. Wybory w MOPKZP odbywają się w sposób tajny, a w przypadku zgody zwykłej większości delegatów w sposób jawny.

3. Kandydat zgłoszony do organów MOPKZP musi wyrazić zgodę na umieszczenie jego nazwiska na liście do głosowania przed rozpoczęciem wyborów.

4. Do organów MOPKZP wybrani zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniej jednak niż 50 % + 1 głos biorących udział w obradach delegatów, jeżeli ich liczba jest co najmniej równa połowie ogólnej liczby delegatów.

 

§ 18

1. Kadencja Zarządu MOPKZP i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

2. W trakcie kadencji członek organu MOPKZP może zrzec się pełnienia funkcji lub być z niej odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków.

3. W razie odwołania członka organu MOPKZP, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji lub w razie ustania stosunku pracy, a tym samym skreślenia z listy członków MOPKZP przeprowadza się wybory uzupełniające.

4. Zmian w składzie Zarządu MOPKZP i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Delegatów.

5. Członkowie organów MOPKZP swoje czynności wykonują społecznie. W przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych, które nie obciążają członków MOPKZP, przedstawiciele organów MOPKZP mogą za udział w posiedzeniach Zarządu i innych czynnościach organizacyjnych otrzymać rekompensatę w formie diety.

 

§ 19

Uchwały organów MOPKZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów ( Walne Zebranie Delegatów) lub członków ( Zarząd MOPKZP i Komisja Rewizyjna) i są wiążące dla wszystkich członków MOPKZP.

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 20

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższym organem MPKZP w PZE.

2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd MPKZP co najmniej raz w roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje:

1/. Zarząd MOPKZP z własnej inicjatywy  lub na żądanie:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) 1/3 liczby członków MOPKZP,

c) związku zawodowego.

2/. Komisja Rewizyjna w razie zawieszenia Zarządu MOPKZP.

 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po 5 dniach od dnia zawiadomienia delegatów MOPKZP o zebraniu.

§ 21

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1/. uchwalanie statutu MOPKZP i wprowadzanie w nim zmian,

2/. dokonywanie wyboru członków Zarządu MOPKZP i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o liczebności tych organów, dokonywanie zmian w składzie Zarządu MOPKZP i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,

3/. ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg,

4/. przyjmowanie sprawozdań Zarządu MOPKZP z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,

5/. zatwierdzenie sprawozdań i bilansów rocznych,

6/. w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia,

7/. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji MOPKZP.

8/.ustalanie sposobu wybierania i liczby delegatów na Walne Zebranie z poszczególnych jednostek oświatowych.

 

                                                                                            § 22

 

1. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50 % delegatów.

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Delegatów z powodu braku wymaganej liczby obecnych delegatów – walne zebranie zwołuje się w 2-gim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu. Podjęte uchwały Walnego Zebrania Delegatów zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych delegatów.

3. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania Delegatów należy podejmować zgodnie z obowiązującym prawem i statutem.

4. Z posiedzeń Walnego Zebrania Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zarządu MOPKZP i protokolant.

 

§ 23

1.Kadencja delegatów na walne zebrania trwa 4 lata.

 2.Mandat delegata wygasa w przypadku jego zrzeczenia się, skreślenia z MOPKZP.

 

  ZARZĄD MOPKZP

                                                                                              § 24

1. Skład Zarządu MOPKZP w PZE  wchodzi co najmniej 3 osoby – członków MOPKZP.    

 2. Zarząd MOPKZP na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.   

 3. Posiedzenia Zarządu MOPKZP odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.       

 4. Z każdego posiedzenia Zarządu MPKZP sporządza się protokół.                                                                                                               

§ 25

 

1. Do kompetencji Zarządu MOPKZP należy:

1/. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów,

2/. przyjmowanie członków do MOPKZP oraz skreślanie ich z listy,

3/. ustalanie warunków ponownego przyjęcia członków do MOPKZP,

4/. prowadzenie ewidencji członków MOPKZP,

5/. zarządzanie funduszami MOPKZP,

6/. przyznawanie członkom MOPKZP pożyczek i ustalanie okresu ich spłaty, w granicach przewidzianych w statucie MOPKZP,

7/. podejmowanie decyzji w sprawie prolongaty spłaty pożyczek w sposób określony w statucie MOPKZP,

8/. prowadzenie właściwej polityki w zakresie udzielania pożyczek, mającej zapewnić odpowiednie środki pieniężne w okresie zwiększonego zapotrzebowania,

9/. podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu wkładów członkowskich osobom niebędącym już członkami MOPKZP,

10/. pisemne podawanie przynajmniej raz w roku do wiadomości członkom MOPKZP stanu ich wkładów i zadłużenia,

11/. rozpatrywanie wniosków i przyznawanie bezzwrotnych zapomóg,

12/. sprawowanie kontroli nad regularnym wpływem wkładów członkowskich i innych wpłat dokonywanych przez członków MOPKZP oraz terminowym ściąganiem należności MOPKZP i terminową spłatą zobowiązań,

13/. podpisywanie dyspozycji finansowych i innych dokumentów,

14/. udzielanie stosownych pełnomocnictw dotyczących funkcjonowania MOPKZP,

15/. podejmowanie decyzje o lokowaniu wolnych środków MOPKZP na terminowych rachunkach bankowych w formie lokat bankowych,

16/. składanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie rocznych bilansów do zatwierdzenia,

17/. rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych,

18/. analizowanie i ustosunkowanie się do ewentualnych wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej i uwzględnianie ich w swej działalności,

19/. współdziałanie z pracownikami prowadzącymi obsługę finansowo - księgową  i prawną MOPKZP,

20/. prowadzenie innych spraw MOPKZP wymaganych do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania MOPKZP.

 

2. Zarząd MOPKZP reprezentuje interesy MOPKZP na zewnątrz.

 

§ 26

W sprawach dotyczących członkostwa MOPKZP, pożyczek i zapomóg bezzwrotnych ze środków MOPKZP decyzje Zarządu są ostateczne.

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

§ 27

1. Komisja Rewizyjna MOPKZP składa się z 3 osób – członków MOPKZP.

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi tej komisji przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu MOPKZP z głosem doradczym.

4.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu.

                                                                                                                                                 

§ 28

1. Komisja Rewizyjna MOPKZP jest organem kontrolującym działalność Zarządu MOPKZP.

2. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1/. ochrona mienia MOPKZP,

2/. kontrola przestrzegania przez Zarząd MPKZP postanowień statutu,

3/. nadzór nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich operacji finansowych,

4/. nadzór nad terminowym prowadzeniem księgowości MOPKZP.

 

3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności finansowej Zarządu MOPKZP nie rzadziej niż 1 raz w kwartale i sporządza z tej kontroli protokół,

 

4. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Delegatów MOPKZP sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu MOPKZP za okres sprawozdawczy.

§ 29

W przypadku stwierdzenia, że Zarząd MOPKZP w swej działalności nie przestrzega przepisów prawa i statutu MOPKZP lub gdy działalność Zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna żąda zwołania w trybie natychmiastowym nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu MOPKZP.

 

IV. FUNDUSZE MOPKZP

§ 30

Na środki finansowe MOPKZP składają się następujące fundusze:                                                                                                                                                           

1/. fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy

2/. fundusz rezerwowy 

3/. fundusz zapomogowy-dyspozycyjny ( tworzony na podstawie decyzji Walnego Zebrania    Delegatów).                                                                                                                

4/.fundusz pośmiertny

5/Fundusz Obsługi Kasy/załącznik nr 5/

                                                                                          § 31

                                                                                                                                                                     

1. Fundusz Oszczędnościowo-pożyczkowy stanowią wkłady członkowskie, które są własnością członków MOPKZP.

2. Wysokość miesięcznej składki wkładów członkowskich dla członków MOPKZP – pracowników jednostek oświatowych wymienionych w § 3 w dniu uchwalenia Statutu wynosi kwotę 20,00 zł.

3. Wkłady członkowskie zapisywane są na imiennych indywidualnych kartach analitycznych.

4.Szczegółowe zasady określa załącznik nr 2

 

 

§ 32

1. Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków wstępujących do MOPKZP, z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek zasądzonych przez sąd, z odpisu z Funduszu Zap.-Dyspozycyjnego zatwierdzonego w planie wydatków oraz darowizn i innych wpływów.

2. Wkłady członkowskie przeniesione na fundusz rezerwowy i niepodjęte przez okres 3 miesięcy licząc od daty ich przeniesienia przechodzą na własność MOPKZP.

3. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń.

 

 

§ 33

1. Fundusz zapomogowy-dyspozycyjny  powstaje  z odsetek z konta –Otwartego Konta Oszczędnościowego.    Przeznaczony jest na udzielanie zapomóg losowych członkom MOPKZP,  kosztów związanych z organizacją zebrań organów Kasy i Walnego Zebrania Delegatów, zapłatę prowizji bankowych oraz  wydatki zatwierdzone przez Walne Zebranie Delegatów.   

2. O utworzeniu funduszu zapomogowo-dyspozycyjnego decyduje Walne Zebranie Delegatów.                 

 3.Szczegółowe zasady określa załącznik nr 3

 

§ 34

 

 

1.Fundusz pośmiertny jest przeznaczony na wypłatę zapomóg pośmiertnych.

2.Szczegółowe zasady określa załącznik nr 4.

 

 

§ 35

 

 

1. Wszystkie środki pieniężne MOPKZP są przechowywane na rachunku bankowym.

2. Rachunek bankowy MOPKZP jest otwierany na wniosek Zarządu MOPKZP.

3. Osoby do dysponowania rachunkiem bankowym wskazuje Zarząd MOPKZP.

 

 

 

 

 

V. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJA ZADŁUŻEŃ MOPKZP

 

 

§ 36

 

 

1. Pożyczkę z MOPKZP mogą otrzymać członkowie MOPKZP, którzy są pracownikami jednostek oświatowych wymienionych w § 3 zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy mianowania na czas nieokreślony lub na czas określony równy lub dłuższy od wnioskowanego okresu spłacania pożyczki, nie są w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę i nie korzystają z urlopów bezpłatnych, a także emeryci i renciści z tych zakładów pracy.

2. Pierwszą pożyczkę w kwocie 700,00 zł członek MOPKZP może otrzymać po wpłaceniu opłaty wpisowej i zgromadzeniu wkładów w wysokości 300 złotych.

3. W celu osiągnięcia przez nowo wstępujących członków MOPKZP większej zdolności kredytowej dopuszcza się dokonywanie dobrowolnych wpłat zwiększających wkład członkowski.

4. Emeryci i renciści korzystają z pożyczek udzielanych przez MOPKZP na zasadach określonych w § 14.

 

 

§ 37

 

 

1. Wniosek o udzielenie pożyczki należy składać na właściwym dla MPKZP formularzu z określeniem kwoty pożyczki i zobowiązaniem wnioskodawcy dotyczącym jej spłaty w podanej ilości rat oraz wyrażenie zgody na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego, a także upoważnienie dla MOPKZP do bezpośredniego podjęcia u każdego pracodawcy kwoty równej zadłużeniu.

2. Wniosek o pożyczkę, dla swej ważności, musi zawierać potwierdzenie własnoręczności podpisów złożonych przez poręczycieli oraz stwierdzenie dotyczące sposobu i okresu zatrudnienia wnioskodawcy i poręczycieli.

3. Wymaganych potwierdzeń opisanych w ust. 2 dokonują, poprzez złożenie podpisu wraz z odciskiem imiennej pieczątki z podaniem pełnionej funkcji, dyrektorzy jednostek oświatowych, ich zastępcy lub osoby przez nich upoważnione.

 

 

§ 38

 

 

 

1. Wnioski o udzielenie pożyczek lub zapomóg są rozpatrywane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia, z uwzględnieniem terminów posiedzeń Zarządu MOPKZP.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd MPKZP może udzielić pożyczki w okresie między posiedzeniami na ogólnych zasadach.

 

 

§ 39

 

 

1. Przyznanie pożyczki do kwoty posiadanego wkładu członkowskiego nie wymaga gwarancji poręczenia.

2. Jeżeli wnioskowana suma pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy, jest on zobowiązany przedstawić poręczenie dwóch osób.

 

                                                                                             § 40

 

1. Poręczycielami mogą być wyłącznie członkowie MOPKZP w PZE , którzy są pracownikami jednostek oświatowych wymienionych w § 3 zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy mianowania na czas nieokreślony, a także na czas określony równy lub dłuższy od okresu spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę, nie są w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę i nie korzystają z urlopów bezpłatnych, a także emeryci i renciści – byli pracownicy tych jednostek oświatowych.

2. Poręczyciele, którzy są emerytami lub rencistami, muszą w chwili udzielenia poręczenia posiadać zgromadzony wkład członkowski co najmniej w kwocie wynikającej z treści § 14, ust.3.

3. Poręczyciele obowiązani są wyrazić swoim podpisem zgodę, pod umieszczoną na wniosku o pożyczkę klauzulą, że w razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę pokryją należną MOPKZP kwotę ze swoich wkładów członkowskich i wynagrodzeń za pracę lub zasiłek chorobowy.

 

§ 41

 

1. Kwota pożyczki ustalana jest przez Zarząd MOPKZP na podstawie złożonego przez pożyczkobiorcę wniosku z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych.

2. Wysokość kwoty udzielanej pożyczki zależna jest od wysokości zgromadzonego przez pożyczkobiorcę wkładu członkowskiego i jego zdolności kredytowej.

3. Zarząd MOPKZP opracuje tabelę wysokości udzielanych pożyczek w zależności od wysokości wkładów członkowskich, która stanowić będzie załącznik nr 2 do Statutu.

 

 

§ 42

 

 

1. Zarząd MOPKZP może udzielić pożyczkobiorcy kolejnej pożyczki ratalnej po spłaceniu pobranej poprzednio pożyczki ratalnej.

2. Członek MOPKZP może uzyskać zgodę na jednorazową spłatę części zadłużenia z tytułu pożyczki ratalnej poza ustalonym harmonogramem jej spłat w celu przyśpieszenia kolejnego terminu przyznania nowej pożyczki.

3.Spłata części zadłużenia winna nastąpić najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień posiedzenia Zarządu MOPKZP rozpatrującego wnioski o przyznanie pożyczek ratalnych.

 

§ 43

 

1. Udzielone pożyczki podlegają całkowitej spłacie w terminach i ratach miesięcznych ustalonych na wniosek pożyczkobiorcy przez Zarząd MOPKZP przy ich przyznawaniu.

2. Maksymalny okres spłaty udzielonej pożyczki nie może przekroczyć liczby 24 rat miesięcznych.

 

§ 44

 

1. Członkom MPKZP, będącym pracownikami, raty pożyczki potrąca się na podstawie  wyrażonej we wniosku zgody z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego.

2. Jeżeli wysokość zarobków pożyczkobiorcy, po zastosowaniu przepisów Kodeksu Pracy, nie pozwala zakładowi pracy na dokonanie potrąceń w pełnej wysokości kwoty raty pożyczki wynikającej z kwoty udzielonej pożyczki i liczby rat ustalonych na podstawie złożonego przez tego pożyczkobiorcę wniosku powstałą różnicę do wysokości pełnej kwoty raty pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacać na rachunek MOPKZP w sposób indywidualny zgodny z harmonogramem terminu spłaty.

3. Emeryci i renciści oraz osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych mają obowiązek przekazywania należnych rat z tytułu spłaty pożyczek na rachunek bankowy MOPKZP.

 

§ 45

 

1. W uzasadnionych przypadkach, związanych z wydarzeniami losowymi, Zarząd MOPKZP na wniosek zadłużonego członka MOPKZP może odłożyć spłatę jego pożyczki do 3 miesięcy.

2. Prolongata spłaty pożyczki może mieć miejsce jednorazowo lub dwu - albo trzykrotnie w czasie spłaty pożyczki pod warunkiem, że łączny okres przerwy w spłacie tej samej pożyczki nie będzie dłuższy niż 3 miesiące.

 

§ 46

 

1. W razie skreślenia z listy członków MOPKZP, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna niezależnie od terminów spłat ustalonych przy udzielaniu pożyczki.

2. Na spłatę zadłużenia w pierwszej kolejności zalicza się posiadane przez pożyczkobiorcę wkłady członkowskie, a pozostałą kwotę potrąca się z najbliższego wynagrodzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach pokrycie zadłużenia pozostające po potrąceniu wkładów członkowskich pożyczkobiorca, na swój wniosek, może spłacić w ratach na nowych warunkach ustalonych przez Zarząd MOPKZP.

 

§ 47

 

Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec MOPKZP tego zadłużenia nie spłaca, należy wezwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając ostateczny termin spłaty. Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie nie dokonania wpłaty w wyznaczonym ostatecznym terminie Zarząd MOPKZP ma prawo pokryć to zadłużenie z wkładów solidarnie odpowiadających za jego spłatę poręczycieli.

 

§ 48

 

1. W razie śmierci członka MOPKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli.

2. Zapłaty tego zadłużenia należy dokonać z wkładów zmarłego członka MOPKZP, a w przypadku niewystarczającej ich wielkości spłaty pozostałej części należy potrącić z należnych tej osobie wypłat, a w dalszej kolejności dochodzić od spadkobierców zmarłego.

3. W uzasadnionych przypadkach, związanych z trudnościami w ściągnięciu zadłużenia po wyczerpaniu wszystkich czynności prawnych zadłużenie zmarłego członka MOPKZP można pokryć z funduszu rezerwowego MOPKZP.

 

§ 49

 

W razie konieczności wniesienia do sądu sprawy z powodu niespłacenia pożyczki przez członka MOPKZP, w imieniu i interesie MOPKZP występuje Przewodniczący Zarządu MOPKZP lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Zarządu MOPKZP, a także inna upoważniona osoba.

 

VI. LIKWIDACJA MOPKZP

 

§ 50

 

1. MOPKZP może zostać postawiona w stan likwidacji z następujących powodów:        

 

a) likwidacji zakładów pracy, które tworzą MOPKZP,

b) zmniejszenia się liczby członków poniżej 100 osób,

c) uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

 

2. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji MOPKZP zaprzestaje przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg oraz przyjmowania nowych członków.

 

3.Jeżeli zakład pracy wymieniony w § 3 załącznik nr 1 postanawia zrezygnować z członkowstwa w MOPKZP rozliczenie z nim odbywa się na zasadzie indywidualnego rozliczenia z każdym członkiem Kasy zatrudnionym w danym zakładzie pracy. Data podjęcia decyzji o rezygnacji z członkowstwa skutkuje wstrzymaniem przyjmowania nowych członków rekrutujących się z tego zakładu, zaprzestania przyjmowania składek członkowskich oraz wypłaty pożyczek i zapomóg.

 

§ 51

 

1. W celu przeprowadzenia likwidacji MOPKZP Walne Zebranie Delegatów powołuje komisję likwidacyjną w składzie co najmniej 3 osób.

2. Do działalności komisji likwidacyjnej mają odpowiednio zastosowanie postanowienia statutu dotyczące zarządu MOPKZP. Likwidacja ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.

3. Decyzję o likwidacji MOPKZP z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu do zgłoszenia roszczeń wierzycieli należy podać do wiadomości członków oraz ogłosić w prasie.

 

§ 52

 

Likwidacja MOPKZP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o likwidacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony postanowieniem komisji likwidacyjnej, nie dłużej jednak niż o dalsze 2 miesiące.

 

§ 53

 

Środki funduszów zapomogowego i rezerwowego po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich należy przekazać na cele społeczne-oświatowe.

 

 

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

§ 54

 

1.Obsługę finansowo - księgową MOPKZP w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji  wykonuje Pszczyński Zarząd Edukacji,  mający swoją siedzibę przy ul. Zdrojowej 4, 43-200 Pszczyna.

 

2. PZE  zapewnia m. in.: pomieszczenia biurowe  oraz dostarcza wymagane druki i formularze, prowadzenie księgowości, wykonuje obsługę  prawną, sporządza co miesiąc wykazy stosownych potrąceń z list płac do jednostek oświatowych dotyczące wkładów członkowskich i rat pożyczek, koordynuje wpłatami wnoszonymi na rachunek bankowy przez emerytów i rencistów oraz przez osoby przebywające na urlopach wychowawczych, sporządza informacje dla członków MOPKZP o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń, a także przechowuje dokumenty MOPKZP i dokonuje obsługi technicznej posiedzeń statutowych organów MPKZP.

 

3. Szczegółowe warunki świadczenia obsługi finansowo – księgowej opisanej w ust.2 określa zawarta umowa pomiędzy Zarządem MOPKZP a Pszczyńskim Zarządem Edukacji.

 

4.PZE nie zapewnia prowadzenia operacji gotówkowych dlatego wpłaty i wypłaty odbywają się w formie bezgotówkowej/przelewy/.

 

§ 55

 

 Koszty obsługi finansowo – księgowej, na podstawie § 4, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy ( Dz. U. z 1992 r. Nr 100, poz. 502) ponoszą poszczególne jednostki oświatowe dla członków MOPKZP w nich zatrudnionych na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem MOPKZP określającego liczbę członków danej jednostki oświatowej oraz przypadającą do zapłaty kwotę opłaty za dany rok kalendarzowy.

 

 

§ 56

 

1. W MOPKZP w PZE przyjmuje się metodę pełnej księgowości, która obejmuje ewidencję wpływów i wydatków oraz imienne rachunki członków MOPKZP dotyczące wysokości wkładów członkowskich i spłat udzielonych pożyczek.

2. Księgowość MOPKZP powinna być prowadzona  w sposób rzetelny i kompletny obejmujący wszystkie operacje finansowe. Zapisy dokonywane są w urządzeniach księgowych na kontach głównych (syntetycznych) i szczegółowych (kartoteki analityczne), w dziennikach, rejestrach i innych urządzeniach, obowiązujących w przyjętej w ust. 1 metodzie księgowości.

3. Podstawę zapisów w urządzeniach księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe.

4. Rokiem obrachunkowym dla MOPKZP jest rok kalendarzowy.

 

 

§ 57

 

1.Księgowość MOPKZP nie może być prowadzona przez członków Zarządu MOPKZP i Komisji Rewizyjnej.  

2. Bilanse MOPKZP podpisuje księgowy odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości oraz członkowie Komisji Rewizyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu kontroli działalności MOPKZP. Protokół kontroli dołącza się do bilansu.

3. Bilans roczny podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Delegatów.

 

§ 59

 

MOPKZP używa pieczątki o treści: Międzyzakładowa Oświatowa Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna

 

§ 60

 

Statut MOPKZP został uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów w dniu: 31.03.2011 r. z mocą obowiązującą od 01.04.2011r.

 

 

 

ANEKS nr 1 z dnia 14.03.2013

do Statutu Międzyzakładowej Oświatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

                                                                       § 1

Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania z dnia 14.03.2013 roku dokonuje się zmiany w zapisie § 54 Statutu Kasy-skreśla się punkty nr 1-4, wprowadzając zapis:

„Szczegółowe warunki świadczenia obsługi finansowo-księgowej określa umowa zawarta pomiędzy Zarządem MOPKZP a Pszczyńskim Zarządem Edukacji”

                                                                       § 2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

                                                                       § 3

Aneks wchodzi w życie z dniem 14.03.2013 r.     


Informację wytworzył: Wojciech Kiełkowski, Data wytworzenia: 2011-05-06 07:29:44, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2011-05-06 07:30:32, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2011-05-06 07:30:45, Ostatnia zmiana: 2013-03-18 11:10:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3811